Laat voorjaar Een 3Frau A ntje9 reddende engel ■jsrJ> vanuit de Z.L.M. gezien zuidelijke landbouw maatschappij Besluitvorming E.G. landbouwprijzen Nieuwe vorm van landgebruik: Biotechnologie maakt landbouw tot leverancier van grondstoffen voor farmaceutische industrie Gebruiksmogelijkheden Q z.l.m VRUDAG 29 APRIL 1983 69e JAARGANG NO. 3679 land- en tuinbouwblad Exportbevordering van onze Nederlandse uien is broodnodig. Het Nederlands Instituut voor de Af.'zetbevordering van Akkerbouwprodukten (NIVAA) gaat zich daar nu intensief mee bemoeien. Door promotie op handelsgebied, winkelakties, tentoonstellingen e.d. hoopt men te bereiken dat de Nederlandse uien in het buitenland een eigen gezicht krijgen waardoor onze positie daar kan worden versterkt. Vooral bij de akkerbouwers neemt de spanning van dag tot dag toe. Het wordt zo toch wel laat voor verschillende gewassen die nog gezaaid moeten worden. Wanneer wij dit neerschrijven (dinsdag 26 april) moet er nog zeer veel gezaaid worden. Op 'vroege'' gronden en door boeren die begin maart weinig geduld hadden zijn er zomergra- nen, erwten, uien, maar ook bieten en vroege aardappels gezaaid en gepoot. En tegen de voorspellingen in van de boer die voorzichtiger is geweest - meer geduld kon op brengen - valt de opkomst van de vroeggezaaide gewas sen gelukkig mee. Zo zien wij opnieuw dat niets moei lijker te voorspellen is dan het gedrag van de natuur. En dat zal ongetwijfeld zo zijn bij de groei en de opbrengst van de gewassen. Daar ben je boer voorzeggen wij tegen elkaar. Ik denk dat wij met deze woorden proberen een stukje spanning weg te praten. Ervan uitgaande dat er weinig boeren zijn die nu geen spanning hebben. Sommigen komen daar rond voor uit. Al lezend hebt u wel begrepen dat ook ik moeite heb voldoende geduld op te brengen. Geduld, belangrijk, zeker bij late inzaai. In elk geval hoop ik dat wanneer u dit blad in de bus krijgt u druk bezig bent met zaaien.. Woensdagmorgen echter weten wij met zekerheid dat er deze week niet meer gezaaid zal worden. Vannacht heeft het bij ons meer dan 20 mm geregend. Een situatie die nog zelden is voorgekomen! Geduld wordt er ook van de boer gevraagd bij de prijs- onderhandelingen van de gegarandeerde produkten voor dit jaar. Het lijkt er op dat wij steeds verder af komen te staan van een echt verenigd Europa. Vooral met de te ruglopende ekonomie en een toenemende werkloosheid worden de tegenstellingen tussen de lidstaten nog groter. Bij de prijsonderhandelingen over de landbouwproduk- ten gaat het niet alleen om de positie van de boeren in de lidstaten. Nee, het gaat er vooral om de monetaire en ekonomische situatie van eigen land te verbeteren. Vooral Frankrijk wil zijn eksportpositie bevorderen. Van belang daarbij is dat met name de positieve m.c.b. van Duitsland maar ook van Nederland worden afgebroken. De Franse en Italiaanse boeren ondersteunen hun rege ring daarbij met demonstraties. Zorgelijk is het dat deze demonstraties zich richten tegen de verrekening van de m.c.b.'s aan de grens. De Franse en Italiaanse boeren zien dat als een rechtstreekse eks- portbevordering voor o.a. het Nederlandse varkens vlees. Ook de boeren zijn blijkbaar nog geen echte Euro peanen. Tegenover Frankrijk en Italië staat Duitsland. De nieuwe Duitse regering is met veel stemmen van het platteland tot stand gekomen. Minister van Landbouw Kiechle wil dan ook niet met lege handen voor zijn boeren thuisko men. Tenminste 2 Vï% moet de prijsverhoging zijn vol gens de Duitse minister van Landbouw. Het kompromis- voorstel van de Kommissie daarentegen komt maar op 0,5 tot 1 voor Duitsland. Dit voorstel gaat uit van een melkprijsverhoging van 2,3% en de afbraak van de m.c.b.'s voor '83/ '84 zijn 2% voor melk en voor granen 2 1/2%. Voor Nederland betekent het kompromis-voorstel een afbraak van de m c.b. voor '83/'84 voor melk van 1,6% en voor granen 2%. Evenals voor Duitsland, voor Nederland dus een zeer geringe prijsverhoging. Het lijkt mij dan ook meer dan verantwoord dat minister Braks het Duitse standpunt ondersteunt. Te veel wordt er ge schermd met de inkomensverbetering van de laatste ja ren. Vergeten wordt daarbij wel de voorheen opgelopen achterstand. En niet elk jaar is de natuur ons zo goed gezind waardoor de lage prijzen voor een deel worden gekompenseerd door goede opbrengsten. Wachten wij in Nederland niet te geduldig af wat er in Brussel over ons beslist wordt? Doeleman "Als het Direktoraat voor Wetenschap en Technologie van de EG in Brussel de mogelijkheden niet verkeerd inschat dan zal de landbouw over een aantal jaren een derde kategorie planten gaan verbouwen: Deze planten zijn bestemd voor de produktie van hoogwaardige zaken als chemicaliën en geneesmiddelen". Deze stelling ver kondigde dr. Mark Cantley een Schotse onderzoeker die in Brussel deel uitmaakt van de zgn. FAST-groep, een aantal deskundigen die zich bezighoudt met de toekomst van de biotechnologie in de EG. Hij sprak afgelopen vrij dag op een bijeenkomst op de Landbouwhogeschool in Wageningen. De FAST-groep heeft, zo vertelde dr. Cantley, om niet achterop te raken bij de ontwikkeling van de biotechno logie een ontwikkelingsstrategie opgesteld die steunt op 3 poten: wetenschap, industrie en landbouw. Uiteindelijk zal dit tot een geheel nieuwe vorm van landgebruik moeten leiden waarbij naast de traditionele gewassen voor voeding en "non-food-gewassen" de eerder ge noemde derde kategorie planten verbouwd zal worden. Dr. Cantley verder: "Bij de FAST-groep zijn we van mening dat de gewone landbouw, die zeer succesvol ge weest is, nu inefficiënt werkt. Er worden aan de ene kant overschotten geproduceerd zoals melk, boter, granen, suiker en wijn, terwijl er tegelijkertijd een grote import is van veevoeder, plantaardige olie en hout. Daarnaast hebben we een overschot aan land. Er wordt op dit mo ment land aan de landbouw onttrokken". Cantley meent dat nu het moment voor een geïntegreerde aanpak daar is. Wanneer nu de opdracht gegeven zou worden voor de ontwikkeling van een nieuw voederge was dan zou dit binnen vijf a tien jaar beschikbaar zijn, en dan de Europese diervoeders kompleet veranderen. Men zou daarom nu bij de ministeries af moeten stappen van de korte-termijn vijandigheid tegenover biotechnologie en meer in de toekomst moeten kijken omdat de land bouw dan behoefte heeft aan nieuwe gebruiksmogelijk heden voor land en nieuwe uitlaatkleppen voor haar produkten. Een stuwende faktor voor met name de kommerciële biotechnologie zou het prijsbeleid binnen de EG kunnen zijn. Binnen de industrie acht men het noodzakelijk dat de prijzen van ruwe grondstoffen dalen tot de prijzen van de wereldmarkt. "Als je hier citroen zuur, glucose of zetmeel gaat maken, dan kun je niet konkurreren vanwege de prijzen van je grondstof, suiker. Dat geldt niet alleen voor voedingsmiddelen, maar ook voor de farmaceutische industrie. "Het is niet noodzake lijk om de prijs overal te laten zakken, je zou bijvoorbeeld een speciale prijs voor industrieel gebruik kunnen vast stellen." Vrijdag 22 april bezocht H.M. de Koningin in het kader van haar werkbezoek aan de Bollenstreek ook het Corso in de Hallen van de Ho Ba Ho te Lisse. Zij sprak daar o.m. met de heer Frans Borst die mee hielp met de opbouw van de Corso wagen no.6 Bollen bloeien het hele jaar" een wagen van de Bloembollenraad, Hillegom. Bijgaande foto laat een blije Koningin zien. Foto Ab Westerbeek)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 1