De gezinsongevallenverzekering verzekeringen Hoezo goedkoper? fden hollanderlaan 10 tel: 01100 -24000 Wie zijn verzekerd? Wat dekt de gezinsongevallenverzekeri ng? V erzekeringsmogelijkheden Fluit Ook de premie voor de bromfietsverzekering is laag L. van Nieuwenhuyzen nieuwe voorzitter O.V.M. Over dit onderwerp wordt de laatste tijd druk gekonfereerd en zeer begrijpelijk. Wat wordt in dit verband onder privatisering verstaan? Wel de overheid heeft in de loop der jaren steeds meer taken tot zich getrokken. De kollektieve lasten zijn tot ongekende hoogte opgelopen. In Nederland bedragen de kollektieve lasten zelfs ruim 65% van het nationale inkomen. Dat dit percentage te hoog is ontmoet geen diskussie. Integendeel zelfs. Om echter tot verlaging te komen zijn er, uiteraard zouden wij willen zeggen, twee denkrichtingen nl. a. de ene richting zegt een deel van de overheidstaken in uitvoering geven aan het partikuliere bedrijfsleven (privatisering) en b. de andere richting wil juist nog meer taken bij de overheid leggen (kollektivisatie). Wij vinden dit een zo belangwek kend onderwerp en wij zijn er per soonlijk zo van overtuigd, dat de a. denkers het bij het rechte eind heb ben, dat we niet na kunnen laten er wat uitvoeriger op in te gaan. De situatie is zo, dat grote groepen in de samenleving de wens hebben uit gesproken tot privatisering over te willen gaan. Daarbij is de achterlig gende gedachte te komen tot verla ging van de kollektieve lasten. De stelling is, dat de overheid tot afsto ting van die taken moet overgaan als de partikuliere sektor in staat is een goed of dienst te leveren aan de konsument voor dezelfde of lagere prijs. Naar onze opvatting moet dat voor een groot aantal taken mogelijk zijn. De heer Bloemendaal heeft daarover in de werkgroep privatisering van het Verbond van Verzekeraars naar onze smaak behartenswaardige kantteke ningen gemaakt. Zijn stelling is, dat de overheid met bedekking tot de privatisering wel een aantal rand voorwaarden zal willen stellen. Genoemd kunnen worden: a. na privatisering zal geen machts positie ontstaan voor één der aanbieders. b. na privatisering zal het aanbod tenminste dezelfde kwaliteit moeten bezitten. Hetzelfde geldt voor het assortiment en de wijze van distributie. c. de kontïnuiteit van het aanbod dient gewaarborgd te zijn. b. de Lange d. privatisering mag niet leiden tot ongewenste maatschappelijke gevolgen. Wat de vier randvoorwaarden be treft kan opgemerkt worden: a. 'dat de Nederlandse verzeke- ringsmarkt gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid van binnenlandse maar ook bui tenlandse aanbieders, zodat een machtspositie van één der aan bieders uitgesloten moet wqrden geacht (dit in tegenstelling tot de overheid). als gevolg van de grote konkur- rentie onder elkaar zal de kwali teit juist steeds verbeterd worden, de verzekeraars staan in Neder land onder streng toezicht van de verzekeringskamer. d. de onder a t/m c gemaakte op merkingen leiden ertoe, dat geen ongewenste maatschappelijke verhoudingen ontstaan na priva tisering van overheidstaken op verzekeringsgebied. Ook al wordt volledig aan de vier randvoorwaarden voldaan dan nog zal de b. denkrichting zeggen: Ja maar verzekeraars zijn kommer- ciële instellingen en willen winst maken en b. de premies worden ge baseerd op het risiko en onafhanke lijk van het premie-inkomen. Winst was tot voor kort een vies woord. Nu komt men er geleidelijk achter, dat zonder winst de totale maatschappij naar de knoppen gaat. Als de over heid een tekort heeft dekt zij dat door middel van obligatieleningen en verschuift de lasten naar de toekom stige generaties. De verzekeraar kan en mag dit niet doen. De Verzeke ringskamer zou zulks ook niet toe staan. Dat betekent, dat de verzeke raar steeds weer alert moet zijn op de ontwikkelingen; steeds moet zorgen niet in een verliesgevende positie te recht te komen. Dat is naar onze smaak ook de grote kracht van ver zekeraars t.o.v. overheidsdiensten. Verzekeraars moeten steeds weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden, steeds zoeken naar kostenverlagende faktoren; adrem blijven en goed wakker blijven. Overheidsdiensten voeren de wettelijke voorzieningen uit en daarmee basta. Is er een tekort b.v. vanwege de enorme uitvoe ringskosten, dan moet de premie omhoog of wordt het tekort gedekt uit de algemene middelen en zijn deze niet toereikend dan volgt er een staatslening. Kernvraag blijft of een onderne ming, die naar winst streeft een dienst of goed kan aanbieden tegen eenzelfde of lagere prijs dan de overheid? Daar is, los van allerlei politieke overwegingen maar één antwoord op mogelijk n.l. vanzelf sprekend, ja. Wij hebben dan ook goede hoop, dat het onderzoek naar privatisering tot resultaten zal leiden. Tenslotte dan nog een citaat om te onthouden: Ofschoon er vele duizenden onder werpen bestaan voor elegante konver- saties zijn er altijd mensen, die geen kreupele kunnen ontmoeten zonder over voeten te praten. Tot de volgende ronde. de L. Deze verzekering heeft betrekking op ongevallen die in uw gezin kun nen voorkomen. De meeste mensen staan hier niet te lang bij stil of willen er niet bij stil staan. Maar het is toch wel van belang dat u weet dat van alle onge vallen bij elkaar verreweg de meeste plaats vinden IN EN OM HET HUIS. Meer dan 85% van alle ongevallen gebeuren thuis. Gelukkig is niet elk ongeval zo ern stig dat u meteen rekening moet houden met blijvende invaliditeit. Maar u kent het woordje "ALS". Als er sprake is van invaliditeit, dan komt u toch voor wel uiterst hoge kosten te staan. Vaak jaren lang. Als iemand in uw gezin een ernstig ongeval overkomt, waardoor blij vende invaliditeit ontstaat, dan zorgt de Gezinsongevallenverzekering er voor dat eventuele noodzakelijke voorzieningen betaald kunnen wor den. Denk daarbij aan speciale aanpas singen in uw huis, prothesen etc. Het gehele gezin is verzekerd, man, vrouw en kinderen, pleeg- en stief kinderen, mits ongehuwd en inwo nend en niet ouder dan 21 jaar. Ook als "inwonend" worden beschouwd kinderen die wegens studie of mili taire dienst buiten de ouderlijke wo ning wonen. Alle kinderen welke na het sluiten van de verzekering geboren worden vallen automatisch onder de verze kering. Tot "gezin" wordt door ons ook ge rekend, degene met wie de verzeke ringnemer langer dan 1 jaar samen woont. De verzekering keert vaste bedragen uit wanneer één van uw gezinsleden door een ongeval komt te overlijden of blijvend geheel of gedeeltelijk in valide wordt. In geval van blijvende gedeeltelijke invaliditeit wordt een gedeelte van de voor de blijvende gehele invalidi teit verzekerde som uitgekeerd. On der ongeval wordt verstaan een plot seling, onvrijwillig, uitwendige ge- weldsinwerking op het lichaam van verzekerde waaruit geneeskundig vast te stellen letsel of dood voort vloeit. Naast ongevallen is het gezin ook verzekerd tegen gebeurtenissen die gelijkgesteld worden met een onge val t.w.: 6 2. 3. 4. 1verdrinking, verstikking, bliksem inslag, bevriezing, zonnesteek, verbranding en akute vergiftiging door het binnen krijgen van gas sen of dampen: ziekte van Weil, tyfus of paraty- fus als gevolg van te water gera ken; lichamelijke uitputting, verhon gering en verdorsting ten gevolge van afzondering van de buiten wereld door een katastrofale ge beurtenis; verstuiking, ontwrichting of spierverscheuring mits aard en plaats geneeskundig vast te stel- len zijn. Voorts is de verzekering 24 uur per dag van kracht! In en om het huis. Maar ook onder weg. Waar ook ter wereld. Te voet, te paard, op de (brom)fiets, in de auto, de bus, de trein, op de boot en in het vliegtuig. Ook tijdens het werk in bedrijf of kantoor! Natuurlijk zijn er zoals bij alle ver- zekeringsvormen ook bij deze verze kering een aantal uitsluitingen. Geen uitkering wordt verleend: indien het ongeval is ontstaan door of in verband met: ziekte of bestaande afwijkingen of aandoeningen; gebruik van genees-, genot-, be dwelmende-, verdovende of opwek kende middelen anders dan op me disch voorschrift; atoomkernreakties, gewapend kon- flikt, burgeroorlog, opstand, binnen landse onlusten, oproer, muiterij etc.; Fluit grove roekeloosheid, grove schuld of opzet van verzekerde of bij de uitke ring belanghebbende; beoefenen van sport als beroep of nevenberoep alsmede van boks-, worstel-, ijshockey-, rugby-, berg- en bobsleesporten; besturen of als passagier meerijden op een motorrijwiel en het maken van vliegreizen anders dan als pas sagier; het verrichten van diensten al dan niet in korpsverband t.b.v. brand weer, bescherming bevolking, red dingswezen, politie of i.v.m. militaire dienst; het verrichten van beroepswerk zaamheden met houtbewerkingsma chines. Einde van de verzekering De verzekering eindigt aan het einde van het verzekeringsjaar waarin een verzekerde 65 jaar wordt. Voor kin deren eindigt de verzekering bij bet bereiken van de 21-jarige leeftijd of eerder bij huwelijk. De gezinsongevallenverzekering kent twee vaste rubrieken Rubriek A: deze houdt in een gelde lijke uitkering ineens bij overlijden van een verzekerde ten gevolge van een ongeval. Rubriek B: deze houdt in een gelde lijke uitkering ineens als een der verzekerden ten gevolge van een on geval blijvend invalide wordt. Kombinatiemogelijkheden en premie Rubriek maximale uitkeringen per persoon kombinatie I kombinatie II Volwassenen Kinderen Volwassenen Kinderen A. Overlijden B. Invaliditeit 10.000,- 50.000,- 3.000,- 50.000,- 20.000,- 100.000,- 6.000,- 100.000,- Jaarpremie ƒ40- 80,- Wanneer u een gezinsongevallenverzekering wenst af te sluiten neem dan even kontakt met ons of onze vertegenwoordiger in uw distrikt op of tel. 01100-24000. Wij maken u er op attent, dat alle bromfietsverzekeringen per 1 maart a.s. vervallen. Het is ons opgevallen, dat het percentage verzekerde bromfietsen bij ons laag is, althans t.o.v. de personen auto's. Dat betekent, eenvoudig gezegd, dat een groot aantal ver zekerden wel hun auto maar niet hun bromfiets(en) bij ons verze kerd hebben. Uiteraard hebt u zelf dat beslis singsrecht. Alleen als u ons zou vragen handel ik verstandig, dan zouden wij zeggen neen. Wij be grijpen er al jaren niets van. De reden, waarom u uw auto bij ons verzekerd zit hem toch in de lage premie of niet? Welnu voor de bromfietsen geldt nl. hetzelf de. In absolute bedragen is het verschil wel geringer maar pro centueel zeker niet. Alleen al op de W.A. premie van een brom fiets zit al rond 100% verschil; laat staan de kaskopremie. Nogmaals snappen doen wij uw beslissing in het geheel niet. U kunt daar overigens tegen 1 maart a.s. iets aan doen. Maar nogmaals u beslist en niet wij. Met ingang van 30 juni a.s. zal mr. J.F.G. Schlingemann het voorzitter schap van de Onderlinge Verzeke- rings Maatschappij van de Zuide lijke Landbouw Maatschappij te Goes neerleggen. De heer Schlinge mann wordt per die datum opge volgd door de heer L. van Nieuwen huyzen uit De Heen (Noord-Bra bant). Het Hoofdbestuur van de ZLM heeft het voorstel tot benoe ming van de heer van Nieuwenhuy zen aanvaard in zijn vergadering van 31 januari j.l. L. van Nieuwenhuyzen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 6