"Lager beroepsonderwijs wordt vaak te laag gewaardeerd" Burgemeester Boer bij opening "De Til" te Kruiningen: Komputer Dankbaarheid Epipré 1983 Westerschouwen Valkenisse Open dagen Groene School te Kapelle Op donderdag 27 januari kondigde een wapperende Z.L.M.-vlag aan dat het een bijzondere dag was voor de school voor L.H.N.O. (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs) te Kruiningen. In de afgelopen maanden werd het bestaande schoolgebouw nl. grondig gerenoveerd en kreeg de school er een uitbreiding bij met 4 lokalen. De heer H. Boer - burgemeester van de gemeente Reimerswaal - verrichtte de opening met behulp van via de komputer ontvangen instrukties. Voor de heer Boer hiertoe overging gaf hij aangehoord door de vele ge nodigden in het nieuwe overblijflo kaal van de school, er blijk van ver heugd te zijn over de bloei van de school, die een uitbreiding noodza kelijk maakte. Het onderwijs voor ziet kennelijk in een behoefte getuige het feit dat de school momenteel be zocht wordt door 176 leerlingen. Boer: "Dikwijls wordt het lager be roepsonderwijs door buitenstaanders te laag gewaardeerd, maar wie kennis neemt van de inhoud van het 4-jarig lesprogramma ontdekt hoeveel be roepskeuze-mogelijkheden hieraan ten grondslag liggen. Juist één dezer dagen werd er in de media op gewe zen, dat er in Nederland te weinig beroepsgerichte opleidingen zijn". De burgemeester prees de aktivitei- ten van de Z.L.M. die zich niet be perkten tot de agrarische beroepsbe volking maar zich uitstrekten tot de "burgers" op het platteland. De school is nu 34 jaar oud en be vindt zich - volgens een Chinees ver haal in een leeftijdsfase waarin Wat ligt er meer voor de hand dan dat bij een school, die als eerste in Zeeland het vak informatika heeft ingevoerd, de komputer een belang rijke rol speelt? De heer Boer ver klaarde zich enigzins angstig te voelen bij de bediening van zo'n in- Burgemeester A.Boerfl.) verricht onder het goedkeurend oog van mr.J.Oggel met behulp van de computer de opening kracht en wijsheid veelal samengaan. Hij wenste de school vanuit deze prachtige leeftijd veel sukses toe voor de toekomst. gewikkeld apparaat, maar het viel in de praktijk nogal mee. Door het in drukken van een aantal toetsen ver scheen de naam van de dependance "De Til" op het televisiescherm waarna hem werd verzocht dóór het wegschuiven van een gordijn het naambord te onthullen. Hierna werd het woord gevoerd door een aantal sprekers, die niet alleen hun gelukwensen, maar ook een ka- do aanboden, wat de voorzitter van de Centrale Onderwijscommissie de heer Oggel de opmerking ontlokte: "Zo kom je nog eens in je spulletjes". De heer AJ.G. Doeleman - algemeen voorzitter van de Z.L.M. - vertolkte de gevoelens van dankbaarheid je gens het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en de Inspektie, die er aan hadden meegewerkt, dat in een tijd van schaarste toch een uitbrei ding van de school kon worden ge realiseerd. "De dependance is een bewijs dat het mogelijk is met minder luxe toch efficiënt te werken". Hij stond vervolgens stil bij de ont wikkelingen en veranderingen in het onderwijs, die begonnen zijn met de Mammoetwet in 1968. Daarna volg de al tweemaal een wijziging van het LBO/LAVO besluit en momenteel wordt veel gediskussieerd over de plannen van de Regering inzake het voortgezet basisonderwijs. Hij pleitte voor meer rust in de school omdat zoveel wijzigingen in een kort tijds bestek het pedagogisch klimaat on gunstig beïnvloeden. "Handhaaf het beroepsonderwijs in Nederland" hield hij de aanwezigen voor naar aanleiding van het laatst verschenen rapport van de kommissie Wagner. Hij stond in het kort stil bij de ge schiedenis van de school, die enkele jaren de oprichting in de ramp nacht van 1 februari 1953 geheel wegspoelde. Namens de beheerskommissie sprak Mevrouw K.J.R. Vette - Visser en namens de direkties voerde Me vrouw D.S. Bom het woord. Vervolg van pag. 2 KRING WALCHEREN DER Z.L.M. Algemene ledenvergadering op 22 fe bruari a.s. om 1930 uur in HCR "De Brasserie", Lange Delft 10 te Mid delburg. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelin gen. 4. Jaarverslag sekretaris. 5. Re kening en verantwoording over 1982. 6. Verslag financiële kommissie. 7. Begroting 1983. 8. Verkiezing van 2 leden van de Ledenraad: Deze in plaats van de heren W. Cevaal te Ritthem en K. Minderhoud te West- kapelle, beiden herkiesbaar. 9. Inlei ding door dr. ir. L.C. Zachariasse, hoofd- van de afdeling akkerbouw van het L.E.I. te Den Haag. Onder werp: "Het L.E.I. betrouwbaar? Re ken maar!". 10. Gedachtenwisseling. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. De eerstvolgende CLO-studiedagen zullen worden gehouden op 22 en 23 februari a.s. in het Jaarbeurskon- grescentrum te Utrecht. 15 - 30 HA-BEDRIJVEN IN SCHOUWEN-DUIVELAND In het kader van de aktie "15-30 ha akkerbouwbedrijven" zijn nu enkele bijeenkomsten geweest. U zult begrijpen dat het niet zo een voudig is een konkreet antwoord te vinden op de vraag "Wat kunnen we eraan doen". Op dinsdag 11 januari j.l. hebben we geprobeerd hieraan richting te geven door de teelt van grove groentegewassen op het kleine akkerbouwbedrijf centraal te stellen. Als vervolg op deze bijeenkomst zal er voor de geïnteresseerden uit deze groep akkerbouwers nog een avond worden belegd, waarin de mogelijk heden van de teelt van bloembollen, bloemzaden, en teunisbloemen aan de orde zullen komen. Dit onder werp zal worden ingeleid door de heer K.E. Schik, bedrijfsvooriichter bloembollen bij het Konsulentschap voor de Tuinbouw in Zuidwest Ne derland. Deze bijeenkomst zal zijn op don derdag 17 februari a.s. om 19.30 uur in "Het Huis van Nassau" te Zierik- zee. VER. VOOR BEDRIJFSVOOR LICHTING WALCHEREN Voorlichtingsbijeenkomst op don derdag 17 februari a.s. om 19.30 uur in "De Brasserie" te Middelburg. De heer P. Verhage, specialist C.A.R. Goes zal spreken over gewasbe scherming en onkruidbestrijding in de landbouw. Iedere belangstellende is hartelijk welkom. N.T.S.-AGENDA Dinsdag 8 februari: Chrysant. Jaar- rondteelt: jaarvergadering om 20.00 uur in hotel "Bosman", Valdijk 2 te Prinsenbeek. Dinsdag 8 februari: Anjer. Exkursie stekbedrijf en bezoek DENAR-pro- jekt o.l.v. H. van Leeuwen. Vertrek om 09.00 uur vanaf bloemenveiling Tilburg. Woensdag 9 februari: Perkplanten. Remmen en bemesting m.m.v. G. Meeuwissen om 14.00 uur in hotel "Quatre Bras" te Udenhout (afslag Oisterwijk). R.A.K. ZEEUWS-VLAANDEREN: EXKURSIE BASF ANTWERPEN De deelnemers aan deze exkursie worden om half acht in Oostburg op het Ledelplein, of om kwart voor acht in IJzendijke op de Markt ver wacht, om van daaruit per bus naar Antwerpen te vertrekken. Program ma: 10.00 uur, ontvangst op de BASF fabrieken te Antwerpen; 12.30 uur, lunch aangeboden door het BASF koncern; 14.00 uur, rondrit door de haven van Antwer pen. Kosten: dat is afhankelijk van het aantal deelnemers, maar zal tus sen de 13,— en de 20,— bedragen voor de gehele dag. Opgave: telefo nisch bij Marc van Vooren of Johan van Waes vóór 18 februari. VER. VOOR BEDRIJFSVOOR LICHTING WALCHEREN De Ver. voor Bedrijfsvoorlichting "Walcheren" organiseert een voor lichtingsbijeenkomst op maandag 7 februari a.s. om 19.30 uur in hotel "Walcheren" te Koudekerke. De heer A.G. Ebbens zal spreken over de resultaten van het onderzoek en de heer W. Janse zal een inleiding houden over diverse aktualiteiten. VER. VOOR BEDRIJFSVOOR LICHTING OOST ZUID BEVE LAND Vergadering op dinsdag 8 februari a.s. om 19.30 uur in "Ons Dorpshuis" te Kruiningen. Ing. D. Hoekstra, technisch onderzoeker bij het P.A.G.V. zal een inleiding houden Een bericht bestemd voor Epipré-deelnemers 1982 en ad- spirant-deelnemers/belangstel lenden 1983: Reeds enkele jaren heeft Epipré als waarschuwingsdienst voor een gerichte ziektebestrijding in tarwe per komputer - ook in Zuidwest Nederland - gefunktioneerd. In 1983 zal opnieuw door het P.A.G.V. in samenwerking met de regionale Konsulentschappen aan dit projekt worden gewerkt. Voorlichting per komputer is ook in de landbouwvoorlichting een steeds meer voorkomend ver schijnsel. In dit kader geeft Epipré de gelegenheid hiermee ervaring op te doen en moeilijk heden en mogelijkheden onder het oog te zien. Vandaar de oproep aan alle (ad- spirantj-deelnemers om de bij eenkomsten waar de aktiviteiten rond Epipré 1982/1983 nader onder de loep zullen worden ge nomen, bij te wonen! Deze besprekingen worden ge houden: voor West Brabant op dinsdag 8 februari a.s., 's middags twee uur in hotel Tholenaar te Zevenbergen. Voor Noord-Zeeland op donderdag 10 februari a.s., 's morgens halftien in "De Vroone" te Kapelle. voor Zeeuws-Vlaanderen op donderdag 10 februari a.s., 's middags twee uur in "De Braakman" te Hoek. Elke klas had voor de school een wandversiering gemaakt in zeer uiteenlopende technieken en twee leerlingen boden dit steeds met een toepasselijk gedichtje aan. Direktrice mevrouw H.G.J. Brouwer dankte allen, die op een of andere wijze bij de bouw en de verbouwing waren betrokken waaronder de heer Anderson voor zijn begeleiding en goede adviezen. Aan het einde van het officiële gedeelte gaf de burge meester weer een opdracht aan de komputer, waarna een robotachtige stem de aanwezigen uitnodigde de school te gaan bezichtigen. In verschillende lokalen toonden de leerlingen dat het onderwijs, niet al leen in de les informatika, maar ook in de andere vakken modern en "bij de tijd" wordt gegeven. A. v.d. Leeden bestemmings plannen over de bodemvruchtbaarheid van onze gronden en hoe deze in stand te houden. 3 C.L.O.'s ALTENA BIESBOSCH Gezamenlijke vergadering op don derdag 10 februari a.s. om 19.30 uur in hotel "De Koppelpaarden" te Dussen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Jaarver slag 1982. 4. Mededelingen en inge komen stukken. 5. Inleiding door de heer ir. L.J. van der Post van de Ra- bo-organisatie met als onderwerp: De Rabo en haar diensten voor het agrarisch bedrijf. 6. Diskussie. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Voorbcreidingsbesluit De burgemeester van Westerschou wen maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de raad dezer gemeente in zijn vergadering van 17 januari 1983 heeft besloten om te verklaren, dat een bestemmingsplanherziening wordt voorbereid voor: Het perceel kadastraal bekend ge meente Westerschouwen, sektie K nr. 36 ged., een en ander zoals aan gegeven op de bij het besluit beho rende tekening. Dit besluit ligt met de bijbehorende tekening vanaf he den ter gemeentesekretarie te Haamstede voor een ieder ter inzage. Haamstede, 27 januari 1983. De burgemeester voornoemd, J.L. Niemantsverdriet-Leenheer. Voorbcreidingsbesluit bestemmings plan Westduin De burgemeester van de gemeente Valkenisse maakt bekend, dat de raad dier gemeente in zijn vergade ring van 20 januari 1983 heeft beslo ten te verklaren dat voor een gebied ten oosten van de weg Westduin en ten noorden van de Galgeweg te Koudekerke een bestemmingsplan wordt voorbereid, een en ander zoals is aangegeven op de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaar merkte tekening. Het ligt in het voornemen om door middel van een bestemmingsplan in bedoeld gebied de mogelijkheden te scheppen voor de bouw van een ho tel/appartementengebouw. Het voorbcreidingsbesluit met bij behorende tekening ligt met ingang van 28 januari 1983 voor een ieder ter inzage ter gemeentesekretarie te Koudekerke. Koudekerke, 27 januari 1983. De burgemeester voornoemd, S. Francke. Door het grote aantal belangstellen den dat we vorig jaar mochten ont vangen tijdens de Open Dag van onze school hebben we gemeend er goed aan te doen dit jaar 2 Open Dagen te houden en wel op 9 februari a.s. voor Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland en, 10 februari a.s. voor Walcheren en Zeeuws Vlaanderen. Tijdens deze dagen kan men zich la ten informeren over de 4 jarige dag opleiding Lager Agrarisch Onder wijs (LAS) en tevens wordt er indien gewenst uitgebreide informatie ver schaft over de nieuwe richting Indi vidueel Landbouw Onderwijs (ILO) die dit jaar augustus van start zal gaan met een eerste én een tweede leerjaar. Deze opleiding een 4-jarige dagschool, is een aangepaste agra rische beroepsopleiding voor diege ne die meer persoonlike begeleiding nodig hebben. Toegelaten worden ook zij die event, geen zes klassen lager onderwijs hebben doorlopen. De school staat voor bezichtiging op beide dagen open van 14.30-17.00 uur en van 19.00-21.00 uur. 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 5