e VOOR EXTRA ZEKERHEID IN UW TEELT Ie»1 t at REG1NA BELINKA de beste waarborg voor het beste vlas! Dielemans Graanhandel IS ZADEN is VOOR DE TELER vlotte groei, grote stevigheid, goede ziekteresistentie en een hoge vezel- en zaadopbrengst VOOR DE VLASSER een hoog lintgehalte van zéér goede kwaliteit zowel bij dauwroten als bij groenvlasverwerking VOOR DE ZAADHANDELAAR: de zéér hoge zaadopbrengst per ha. Uw zaaizaadleverancier: CEBECO-HANDELSRAAD Rijnsburger* JUMBO® origineel. Voor een optimale combinatie van vroegheid, opbrengst en kwaliteit. Door de dikke huid is Jumbo het ideale ras voor de Inachinale oogst en verwerking. Jumbo, voor zekerheid in uw teelt. Rijnsburger* KARBO .Circa één week vroeger oogstbaar dan Jumbo. Hoge opbrengst en goede bewaareigenschappen zijn met Karbo verzekerd. Karbo: door z'n vroegheid zeer geschikt voor de late teeltgebieden. SG 912. Een nieuw hybride uienras met een uniforme afrijping en hoge produktie. mPANNEVIS ■id*"" Nieuwe FIAT trekker: 1280 0T "Luxan Produkt Informatie" Waterschap Walcheren metRkina&Belinka een grote zekerheid Blaak 31 - Rotterdam tel. 010-544324 en Wilhelminastraat 54 - Axel tel. 01155-1450 PANNEVIS UIEN BESCHIKBAAR VOLGENS NAKG PROEFZAADREGELING Tijdens de a.s. Zuidlaarder land- bouwbeurs zal door AGROTRAK b.v., onderdeel van het Dieselcentrum in Apeldoorn, een nieuwe FIAT-trek- ker worden geëxposeerd. Deze 1280 DT wordt op de markt gebracht, om de leemte tussen de 115 pk en 135 pk klasse op te vullen. De motor van de 1280 DT is voorzien van een turbolader waardoor, bij ge lijkblijvend toerental, de kompres- sie-verhouding kon worden verlaagd en het koppel worden verbeterd. Uiteraard heeft e.e.a. in gunstige zin invloed op het brandstofverbruik. Het boekje "Luxan Produkt Infor matie" wordt reeds een aantal jaren uitgegeven om de gebruikers van Luxan-produkten te informeren over de toepassingsmogelijkheden van de Luxanprodukten. In het boekje is opgenomen een uit gebreide "vraagbaak" waarin op eenvoudige wijze kan worden nage gaan welke produkten tegen welke problemen kunnen worden toege past. Ieder produkt is afzonderlijk kort omschreven v.w.b. de produk- teigenschappen en toepassingsmo gelijkheden. Het boekje "Luxan Produkt Info" kan worden aangevraagd bij de koö- peratie, of rechtstreeks bij: B.V. "Luxan" Postbus 9 6660 AA Eist (Gld.) Postbus 2, 1600 AA Enkhuizen. Telefoon (02280) 1 21 45. Gelet op het bepaalde in artikel 101 van het Alge meen Zeeuws Waterschapsreglement worden stembevoegden hierbij uitgenodigd tot het bijwo nen van een voor hun distrikt te houden OPENBARE DISTRIKTSVERGADERING op hieronder vermelde data en plaatsen: Noord- en Oostwatering (distrikten 1 en 2): op vrijdag 18 februari 1983 14.00 uur in het Vereni gingsgebouw "De Zandput", Serooskerke (W). Zuidwatering (distrikt 4): op woensdag 23 februari 1983 14.00 uur in café-pension "De Nieuwe Hoop" Nieuw en Sint Joosland. Westwatering (distrikt 3): op vrijdag 4 maart 1983 14.00 uur in het Strandhotel Boulevard Evertsen te Vlissingen. Stembevoegden zijn degenen die in het geschot worden aangeslagen voor ongebouwde resp. ge bouwde eigendommen met een oppervlakte van tenminste 2 ha resp. een belastbare opbrengst ge bouwd van 150,— of zij die afvalwater op wer ken van het waterschap afvoeren en hiervoor een aanslag in de zuiveringslasten'ontvangen. Het ligt in het voornemen om bij voldoende deel name belangstellenden in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een des morgens, vóór de aan vang der distriktsvergadering, te houden exkursie naar waterschapswerken etc. op Walcheren. Ver trek per bus om 9.30 uur vanaf het adres alwaar de vergadering wordt gehouden. Na afloop van de exkursie zal een koffiemaaltijd verzorgd worden. Opgaven voor deelneming aan de exkursie resp. koffiemaaltijd worden uiterlijk tegemoet gezien 3 dagen voor de te houden distriktsvergadering op het adres: Waterschap Walcheren, Postbus 179, 4330 AD Middelburg, tel. 01180 - 15751. van het waterschap Walcheren, J.A. Lantsheer, dijkgraaf J.M. Luteijn, griffier 22

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 22