Dertig jaar na watersnoodramp: respekt voor toen genomen beslissingen Overstromingsramp zuidelijke landbouw maatschappij Verzekeringsnieuws Zijn wij voorzichtiger gaan rijden? LEI-prognose over opbrengsten akkerbouw zeer betrekkelijk!! Prijsvoorstellen Bezuinigingen VRIJDAG 4 FEBRUARI 1983 69e JAARGANG NO. 3667 land- tuinbouwblad Op de pagina's 6 en 7 treft u artikelen aan over diverse verzekeringszaken. Een zeer actueel onderwerp wordt aan de orde gesteld n.l. de privatisering van overheidsta ken d.w.z. dat partikulieren weer meer taken moeten uitoefenen die thans nog worden verricht door de over heid. De overheid zelve heeft daartoe een aanzet gegeven door een ander systeem voor de ziektekostenverzekering bij verzekeraars neer te leggen. Voorts vragen wij uw aandacht voor het artikel over goede brandblusapparaten en het kadertje "laat u niet flessen". Interessant is zeker ook het overzicht over het schade- verloop in 1982. Zou de rijvaardigheid en voorzichtigheid echt aan het toenemen zijn? Uw speciale aandacht wordt gevraagd voor de bromfietsen gezinsongevallenverzeke ring. Kortom, u mag deze pagina niet overslaan; dan mist u eenvoudig een stuk informatie die voor u in meerdere opzichten van belang is. Tijdens de hoofdbestuursvergadering van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij maandag 31 januari j.l. is een film vertoond van de Watersnood in 1953. Grote delen van Zeeland en West-Brabant verdwenen zoals bekend toen onder water met alle ernstige gevolgen vandien. Bovenstaande foto geeft een beeld van de situatie op Schouwen-Duiveland, enige tijd na de ramp. Aan het herstel wordt al weer gewerkt. In de vergadering van het Hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij 31 januari j.l. in de Wouwse Tol te Bergen op Zoom, heeft de heer H.C. van der Maas, voorzitter van de akkerbouwkommissie van de Z.L.M., de betrekkelijkheid en onbetrouwbaarheid van een in een te vroeg stadium verschijnende officiële inkomensprognose van het Landbouw Ekonomisch Instituut aangetoond. Uitgaande van te optimistische prijzen voor aardappelen, uien en bieten komt het LEI uit op een arbeidsopbrengst op een groot akkerbouwbedrijf (pacht) van 55.000,— en een netto overschot per ha van 70,— "Vullen we de prijzen van deze produkten in naar de markt van heden, dan komen we uit op een arbeidsopbrengst van slechts 25.000,- en op een netto verlies van ruim 500,— per ha. Overigens voegde de heer van der Maas eraan toe te hopen, dat ook zijn prognose niet bewaarheid zal worden en dat er nog een gunstige wending op de aardappel- markt komt. Het gejuich over het goede akkerbouwjaar 1982 in de afgelopen herfst was van officiële zijde onte recht en veel te vroeg, aldus Van der Maas. "Na dertig jaar is het goed een moment afstand te nemen van de problemen van vandaag en met onze gedachten terug te keren naar 1953, toen zich in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari in ons land de watersnoodramp voltrok. Een ramp die ook Zeeland en West-Brabant zwaar trof. Daarom is het goed stil te staan bij het leed dat zovelen toen heeft getroffen. Daarnaast past ook dankbaarheid voor wat mogelijk was om de dijken te herstellen en de wederopbouw aan te pakken. We dienen respekt te heb ben voor de mensen die daarvoor verantwoordelijkheid droegen en zware beslissingen moesten nemen, waarvan wij nu nog de positieve resultaten ervaren". Met deze herdenkingswoorden opende de voorzitter van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij, de heer A.J.G. Doeleman, de hoofdbestuursvergadering van de Zuide lijke Landbouw Maatsch3ppij die maandag 31 januari j.l. werd gehouden in de Wouwse Tol te Bergen op Zoom. Voor de landbouw betekende de stormvloed dat men opnieuw moest gaan beginnen, terwijl de situatie nog maar nauwelijks was hersteld van het oorlogsgeweld en de inundatie in 1944-1945. Het besluit van de land bouworganisaties om een herverkaveling voor Thölen, Schouwen-Duiveland, Waarde en de Zak van Zuid-Beve land aan te vragen, betekende voor de land- en tuinbouw een nieuwe ontwikkeling met een voor die tijd optimale verkaveling passend onder de huidige omstandigheden. De heer Doeleman zei niet veel hoop te hebben dat er verbetering zal komen in de prijsvoorstellen van Brussel. Naar zijn mening zal vooral vanuit Nederland aange drongen moeten worden op een minder sterke afbraak van de positieve MCB's en op een goed afzetbeleid. Vol gens de heer Doeleman zal er ook meer gepleit moeten worden voor de interventie van tarwe. Een te geringe prijsverhoging van tarwe houdt volgens hem duidelijk het gevaar in, dat men gaat zoeken naar vervangende teel ten. Een uiterst moeilijke zaak. Zo blijken we met aard appelen bij gunstige opbrengsten als in het afgelopen groeiseizoen aan het plafond van de mogelijkheden te zitten. Het lijkt er zelfs op, zo konkludeerde de heer Doe leman, dat dit plafond in het afgelopen jaar reeds is overschreden met alle gevolgen van dien voor de be drijfsresultaten op de akkerbouwbedrijven. De voorzitter hekelde tenslotte de onevenredig zware be zuinigingen waarmee het departement van Landbouw is gekonfronteerd. "Aan minister Braks is heel duidelijk door het Landbouwschap meegegeven, dat de aan het Landbouwbedrijfsleven voorgelegde bezuinigingen met 40% moeten worden beperkt en dat dat het uiterste is wat te aksepteren valt. Daarbij moeten in evenredigheid met de andere sektoren voldoende middelen ter verbete ring van de werkgelegenheid voor de land- en tuinbouw beschikbaar komen. Vooral ook, zo voegde de heer Doe leman eraan toe, omdat de voorgestelde belastingver lichting voor het bedrijfsleven van geringe betekenis is voor de land- en tuinbouw. In andere landen zien wij steeds meer dat men de positie van de landbouw met maatregelen helpt te verbeteren. In Nederland lijkt het erop dat men het ons met allerlei wetten en maatregelen moeilijk maakt. "Het wordt hoog tijd dat daar duidelijk verandering in komt als wij onze konkurrentiepositie willen blijven behouden". (vervolg verslag hoofdbestuur op pag. 15) Het Nederlands Instituut voor Afzetbevordering van Ak- kerbouwprodukten is weer aktief op de Grüne Woche in Berlijn. Daar werd uit promotie-overwegingen een wed strijd aardappelen - natuurlijk Bintje - schillen georgani seerd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 1