Vicon produceert 750.000ste pendelstrooier Cehave nv Veghel AUTOSCHADEBEDRIJf MEIJERS Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Fouragehandel J. v/d Wege Fourages 4543 RM Zaa™lag STICHTING KEURINGSDIENST DELTA-NEDERLAND VAN DE N.A.K. ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (M/V) Bij de landbouwwerktuigenfabriek Vicon te Nieuw Vennep is begin van dit jaar de 750.000ste pendelstrooier van de band gerold. In 1956 werd deze kunstmeststrooier met heen- en weergaande strooipijp geïntro duceerd en hoewel het unieke strooisysteem veel belangstelling trok, waren er toen nog geen tekenen die aangaven dat de pendelstrooier letterlijk de wereld zou veroveren. De grote doorbraak is in de zeventi gerjaren gekomen, vooral nadat een "tweede generatie" voor internatio nale afzet beschikbaar was gekomen. Het marktaandeel in Europa groeide naar gemiddeld 25% met uitschieters boven de 50% in enige ons omrin gende landen. Voor de fabrikage werd een nieuwe fabriek gebouwd met een topkapa- citeit van 400 "pendel-elementen" per dag. Voor het persen van de po lyester kuipen werd Vicon's kunst- stoffenfabriek in Emmen ingescha keld terwijl voor het lassen van de frames een lasrobot in bedrijf werd genomen. Door de fabrikage per komponent op te delen, werd het mogelijk om te exporteren naar lan den waar gedeeltelijke lokale pro- duktie als eis wordt gesteld. Door gebruik van "pick and place" robots en geautomatiseerde bewerkings straten en montagebanen, kon de konkurrentiepositie verder worden verbeterd, ook in landen met een ei gen moderne landbouwwerktuige nindustrie. Geselekteerd voor tentoonstelling Gezien het sukses op de internatio nale markt en de tevredenheid onder de gebruikers, is de Vicon pendel strooier geselekteerd voor de ten toonstelling "ontwerpen voor de In dustrie" die dit jaar o.a. in Eindho ven, -Gouda, Utrecht, Groningen, Schiedam en Den Bosch zal worden gehouden. Op de expositie wordt voof deskundige en leek duidelijk gemaakt hoe Vicon bij de ontwikke ling van de nieuwe generatie pen delstrooiers te werk is gegaan en hoe de gemaakte plannen werkelijkheid werden. Tel. 01102-1441 D. J. VAN DER HAVE B V. POSTBUS 1 4420 AA KAPELLE Adverteren is bekend blijven c********************************************* Watervlietseweg 12 IJZEN l)IJ KK. 01176-1660. Voor al uw autoplaat- en spuitwerk. Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 tel. 011 55- import - Export - groothandel 2133-1 835 Dhr. D. Nijssen, Yerseke, Inkoper voor tel. 011 31-3335 Zuid-Beveland Eén brok KWALITEIT Dat is wat gezegd kan en moet worden van CHV-rundveevoeders. Al jarenlang voorzien van de kwalificatieuitmuntend" door de Stichting C. L. O. -Controle. Een brok van constant hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs en voorzien vaneen gegarandeerde, controleerbare samenstelling. Dat alles is mogelijk, omdat de Cehave nv over uitgebreide en unieke mogelijkheden beschikt om diepgaand onderzoek, voortdurende controle en langdurige praktijkproeven te doen. Zekerheden die vertrouwen geven. CHV-rundveevoeders zijn dat vertrouwen meer dan waard. Onze gespecialiseerde rundveevoorlichters en vertegenwoordigers geven u gaarne geheel vrijblijvend nadere informatie. Postbus 122 Goes 's-Gravenpolderseweg 53 Tel (01100)14710 Pater v.d. Elsenlaan 4, 5462 GG Veghel Tel. 04130-82255 toestel 355 Gevraagd: De Keuringsdienst Delta-Nederland is een orgaan van de Nederlandse Alge mene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen, be last krachtens de Zaaizaad- en Plant- goedwet 1966 met veld- en partijkeu ring van teeltmateriaal, dat beoordeeld wordt op genetische en fytophatologi- sche kwaliteit. Als instelling van het bedrijfsleven, maar belast met een openbare taak, worden deze dienst nationale en inter nationale taken toebedeeld, die een ef ficiënte en moderne administratie ver gen. Funktieomschrijving: Algemene ondersteuning bij de techni sche adminstratie van veldkeurings- en partijkeuringsgewassen met behulp van een geautomatiseerd systeem. Standplaats: Goes of direkte omgeving. Eisen: Leeftijd tot 30 jaar. Opleidingsniveau: Middelbaar admi nistratief. Enig kennis van het akker bouwbedrijf en belangstelling voor wer ken met een computer strekken tot aanbeveling. Arbeidsvoorwaarden Salarispositie en secundaire arbeids voorwaarden afgestemd op regeling bij de Rijksoverheid. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties worden ingewacht tot uiterlijk één maand na verschijnen van deze adver tentie bij het sekretariaat van de Keu ringsdienst Delta-Nederland, Postbus 122, 4460 AC Goes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 16