Hoofdbestuur Z.L.M. achter afkeuring door bedrijfsleven van aardappelmarktordening vervolg vergadering hoofdbestuur Zonder reservering overleeft zelfstandige onderneming niet Verder uitelkaar groeien richt- en basisprijs melk kost veehouders miljoenen Landbouw heeft recht op zijn deel van de 6 miljard E.G. en nationaal landbouwbeleid Voorzitter Z.L.M.-tuinbouwkommissie: Boerenjachtakte Diskussie akkerbouw Diskussie tuinbouw Overige aangelegenheden V arkenshouderij Op de maandag 31 januari j.l. gehouden hoofdbestuursvergadering van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij heeft de voorzitter van de ak- kerbouwkommissie, de heer H.C. van der Maas, zich volledig opgesteld achter de luidkeelse afkeuring door het Nederlandse akkerbouw- en aardappelbedrijfsleven m.b.t. het in het COPA ingenomen standpunt om te komen tot een EEG-aardappelmarktordening. "Het is ons ernst om de onmisbare en essentiële aardappelpoot onder de Nederlandse akkerbouw tot het uiterste te verdedigen. De vooralsnog enige hoop voor de toekomst van de Nederlandse akkerbouw mag niet aldus verk wanseld worden". Gekonfronteerd met ongunstige bedrijfsresultaten in de groenten en fruitsektor, blijkt opnieuw, dat ons huidig belastingsysteem niet past bij die bedrijfstakken waarin het inkomen aan sterke wisselingen onder hevig is. Ook de totale lastendruk is zo hoog, dat deze voor zeer velen ondragelijk en initiatief ontnemend is", aldus de heer M.J. Goud, de voorzitter van de Tuinbouwkommissie van de Z.L.M. tijdens de maan dag 31 januari j.l. gehouden hoofdbestuursvergadering in Bergen op Zoom. akkerbouw De heer Van der Maas zei het m.b.t. het suikerbietenareaal in ons land wel eens te kunnen zijn met het voorstel van Brussel om het areaal in te krimpen met 13% tot maximaal 120.000 ha. Hij is het niet eens met de suikerindustrie die een areaalin krimping tot plm. 125.000 ha vol doende acht om strukturele C- suikerproduktie te voorkomen. Vol gens V-an der Maas hanteert de sui kerindustrie ten onrechte een 7-jarig opbrengstgemiddelde exkl. oogst '81 en '82.'Bij een gemiddelde opbrengst over 5 jaar, inkl. oogst '81 en '82 zou een areaal van 115.000 hektare reeds voldoende zijn voor het A- en B- quotum. Overigens meende de heer Van der Maas te weten, dat aan de hand van de bij de industrie binnen gekomen zaadbestellingen, het areaal van het komend groeiseizoen duidelijk boven de 125.000 zal ko men te liggen, waardoor bij normale weersomstandigheden weer een deel C-suiker zal worden, geproduceerd. Indien de perspektieven op de wereldmarkt niet veranderen zal noodgedwongen weer moeten wor den gepleit voor herinvoering van het kontraktenstelsel in 1984, zo meende hij. De heer Van der Maas besloot zijn overzicht met twee "aanbevelingen" over de wildschade: met alle kracht, zo zei hij, dient onzerzijds bepleit te worden dat enkele (nu beschermde) variëteiten wilde ganzen weer be jaagd mogen worden. De schadetoe- name van met name rotganzen aan te velde staande akkerbouwgewassen (in de winter en het voorjaar) is vol ledig toe te schrijven aan de onge breidelde toename van de populatie. In verband met het huidige en ge plande overheidsbeleid ten aanzien van art. 53-vergunningen (zoge naamde schadelijk-wild-akte) ver dient het aanbeveling om via onze landelijke organisaties te helpen be vorderen dat een soort van "boeren jachtakte" ingesteld wordt aldus de voorzitter van de Z.L.M.-akker- bouwkommissie. Een "boerenakte" die door iedere grondgebruiker rechtstreeks van de gemeente ver kregen kan worden (dus ongeacht de oppervlakte die in gebruik is); mits met góed gevolg een "eenvoudig" eksamen afgelegd is m.b.t. vuurwa penbehandeling, schietvaardigheid en basiskennis van de fauna; en mits de jachtgerechtigde van de betref fende grondgebruiker geen bezwaar heeft. "Een dergelijk alternatief voor het huidige art. 53 regime zou een heleboel frustratie en misverstanden bij zowel grondgebruikers als jagers als wildschadekommissies als land bouworganisaties weg kunnen ne men", zo besloot hij. Het hoofdbestuur heeft kennis ge nomen van de bedrijfsresultaten van demonstratiebedrijf Zeeuws-Vlaan- deren (26 ha akkerbouw en pacht), waarvan de bedrijfsekonomische re sultaten verliesgevend zijn. Daaruit kan andermaal de konklusie worden getrokken, dat het rendement van arbeid en kapitaal onvoldoende is. Met name het inkomen van de on dernemer zal als sluitpost fungeren, waarvan het nadelig saldo wordt af geschreven. Teneinde een verdere verschraling van het bouwplan te voorkomen dient er voor te worden geijverd om onverhoopte plannen tot onttrekking van de zaaizaadsteun voor erwten en veldbonen niet door te laten gaan. De teelt van peulvruchten onder vindt groeiende belangstelling en kan een bijdrage leveren aan een bredere bestaansbasis voor het ak kerbouwbedrijf. Ook heeft het hoofdbestuur zich uit gesproken voor de snelle invoering van kwaliteitseisen voor uien. In de konkurrentieslag met uien uit andere landen blijkt de Nederlandse kwali teit regelmatig onvoldoende. Bewust streven naar verbetering van de kwaliteit is noodzakelijk om de teelt in Nederland overeind te houden. Strengere kontrole en een geleide lijke uitbetaling naar kwaliteit zullen marktverlies moeten voorkomen. Aspekten die daarbij belangrijk worden kunnen o.a. zijn het schuur- drogen, verwerking van kwalitatief onvoldoende uien en strengere kon trole'. De vergadering ondersteunde het voorstel van de heer Van der Maas om te komen tot de instelling van een boerenjachtakte die een uitvloeisel kan zijn van het landelijk beleid m.b.t. de zogenaamde schadelijk wild vergunningen op grond van art. 53 van de Jachtwet. Getracht zal worden hiervoor voorstellen te for muleren. betering van het rendement voor de verpachter teneinde de terugloop van het areaal verpachte grond te bep ffken wordt niet relevant geacht. Het hoofdbestuur heeft zich verder uitgesproken tegen een verhoging van de toeslagen voor drainage en ruilvérkavelingsrente. Ook wordt de nieuw in te stellen super-klasse voor grond afgewezen. Door de Grond kamer en de Centrale Grondkamer di?nt bij de vaststelling van de pachtsom te worden nagegaan welke investeringen de pachter op het ge pachte heeft gedaan en die daarom niet van invloed op de hoogte van de pachtsom mogen zijn. Ook heeft het hoofdbestuur zich uit gesproken tegen een wijziging van de pachtwet, die meer ruimte zou moe ten bieden om beheersmaatregelen in het pachtkontrakt op te nemen. Voor reservaatsgebieden zou een uitzondering kunnen worden ge maakt. Tijdens de hoofdbestuursvergadering van de Z.L.M. maandag 31 januari j.l. heeft de voorzitter van de akker- bouwkommissie, de heer H.C. van der Maas, zich zeer kritisch uitgelaten over het huidige kabinet met betrek king tot het fiskale beleid. "We zitten al met een veel te hoge belastingdruk en het is daarom een onverteerbare zaak dat dit kabinet met voorstellen tot belastingverhoging komt in plaats van verlaging". Hij wees erop dat maatregelen die moeten leiden tot lastenverlichting voor het totale bedrijfsleven aan de tuinbouw Gelet op de ontwikkeling van de kosten-batenverhouding levert de zelfstandige ondernemer al jaren in", zo vervolgde hij, "en de ruimte voor investeringen en reserveringen, die zo nodig is om als zelfstandige on dernemer te overleven is nu voor de meeste bedrijven benauwend klein geworden". Overigens wees de heer Goud erop, dat uit resultaten van recent onderzoek is gebleken dat ondernemers in de diverse sektoren de toekomst nog best met vertrou wen tegemoet zien. "Wij hebben dan ook geen gebrek aan vakbekwame mensen, maar aan financiële speel ruimte die nodig is om onze konkur- rentiepositie te behouden* Het besluit van deze regering de zelfstandigenaftrek permanent te maken is wellicht politiek een mooi gebaar maar levert per saldo niets ektra's op. Daarom zal bij het nader invullen van het nationaal beleid voor de land- en tuinbouw in' 1984 en de daaropvolgende jaren, het Land bouwschap de hoogste prioriteit moeten leggen bij totale lastenver lichting aldus de heer Goud, die als suggesties daartoe o.m. opperde het optrekken van de zelfstandigenaf trek, een verschuiving van het 18% b.t.w.-tarief naar 4% voor een reeks Door de kommissievoorzitters zijn vanuit verschilllende sektoren inge gaan op de E.G.-voorstellen m.b.t. 't markt- en prijsbeleid. De afbraak van de m.c.b.'s en de heffingen bij overschrijding van produktiedrem- pels mede in aanmerking genomen konstateert het hoofdbestuur, dat de prijsvoorstellen duidelijk onvol doende zijn. De minister van land bouw heeft verklaard de voorstellen in beginsel akseptabel te vinden. De vergadering is evenwel van oordeel dat van zijn kant onvoldoende weerwerk wordt gedaan om tot betere resulta ten te komen. Mogelijk hebben de gunstige weersomstandigheden en de hoge kg-opbrengsten tot de ge dachte geleid dat gelijkblijvende prijzen voldoende zouden zijn. In de komende onderhandelingsperiode dient de nodige druk te worden uit geoefend om tot een gunstiger resul taat voor het markt- en prijsbeleid te komen. De prijsvoorstellen in de huidige vorm worden door het hoofdbestuur van de hand gewezen. Met betrekking tot het nationale landbouwbeleid is het hoofdbestuur van mening dat lastenverlichting en fiskale maatregelen inklusief pre mieheffing tot een betere bestaans basis moeten leiden. Ook een fiskale landbouw voorbij dreigen te gaan, omdat die niet zou voldoen aan de gestelde normen en voorwaarden. Wij zullen alles in het werk moeten stellen, zo beklemtoonde hij, om ons rechtvaardig deel van de ter be schikking komende 6 miljard te clai men ten behoeve van direkte lasten verlichting en niet ter kompensatie van de extreme en onevenredige be zuinigingsvoorstellen met betrekking tot het budget van het Ministerie. Dit laatste is een probleem apart, dat ook als zodanig beschouwd en behandeld moet worden. artikelen die betrekking hebben op de toelevering (ook voor werkplaats- tarieven) terwijl in de direkte sfeer verlaging van de elektriciteitstarie ven ook voor kleinere bedrijven moet gaan gelden. In de nabespreking werd aandacht gevraagd voor de te wijzigen Be plantingsverordening van de provin cie Zeeland. Voorkomen moet wor den dat een onwerkbare situatie ontstaat door te veel te willen voor schrijven. Ook de plannen van de Pzem voor de bouw van een kolenvergassingsin- stallatie te Borsele dienen kritisch te worden gevolgd. Het hoofdbestuur is met het Z.A.J.K. van oordeel, dat er naar moet worden gestreefd om schadelijke uitstoot te voorkomen en eventueel te beperken. Kostenas- pekten mogen investeringen voor dat doel niet in de weg staan. Het sortiment appels is de laatste ja ren aanzienlijk uitgebreid. Gekon- stateerd kan worden, dat niet alle nieuwe rassen goede aanvullingen zijn. Op voorhand is uiteraard niet te zeggen welk ras tot de blijvers be hoort. De teler zal ook moeten leren op welke wijze zo goed mogelijk met de raseigenschappen rekening kan worden gehouden bij teelt en bewa ring. verzwaring van de medewerkende echtgenote dient te worden afgewe zen. In de volgende H.B.-vergade ring zal het overheidsbeleid voor de land- en tuinbouw in 1984 en de volgende jaren uitgebreid aan de or de komen. Het hoofdbestuur van de Z.L.M. ver gaderde op 31 januari j.l. in Bergen op Zoom. Alvorens met de vergadering te beginnen werden filmbeelden uit het Z.L.M.-archief getoond van de watersnood in 1953. Daarmee werd het feit herdacht dat deze ramp 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden die op velen in het zuidwesten van ons land een zeer grote invloed heeft ge had en die het huidige aanzicht van het land daar mede heeft bepaald. Bovendien werd besloten om Konin gin Beatrix een geluksrelegram te sturen met de felicitaties voor haar verjaardag en met de beste wensen voor haar gezin. Presentatielijst hoofdbestuur d.d. 31- l-'83 A.J.G. Doeleman, voorzitter; A.H. Munters, vice-voorzitter; Mr. J. Og- gel, algemeen-sekretaris; R. Hoiting, sekretaris; L.J. v. Gastel (kring Schouwen-Duiveland); M.C.J. Kos ten (kring Tholen-St. Philipsland); H.C. v.d. Maas (kring Noord-Beve land); K. Dees (kring O. Zuid-Beve land); L. Mesu, plv. (Kring W. Zuid-Beveland); C.J. Bierens (Kring Walcheren); P. Risseeuw (kring W. Zeeuws-Vlaanderen); M Boogerd (kring Axel); J. Scheele (kring Hulst); J.L. v.d. Slikke, plv. (kring W. Brabant); H.J. Juin (kring O. en M. Brabant); G.A. Knaap (kring Langstraat); G.J. de Jager (kring Al- tena-Biesbosch); M.J. Goud (tuin bouw); W. v. Veldhuizen (veehou derij); G. v. Dis (plattelandsjonge ren); adviserende leden: Ir. W.L.A.G. Tacken; Ir. L. Eelkema; mw. J. Donken; mw. C.L. Kloet; Z.L.M.-instellingen: W.C. Sinke; J. de Lange; mw. J. Priem; J. Wieren- ga- Het verder uit elkaar groeien van de richtprijs en de basisprijs voor melk is een kwalijke zaak. De medeverantwoordelijkheidsheffing wordt namelijk berekend over de richtprijs die steeds hoger wordt waardoor Brussel alleen al van een verhoogde richtprijs sterk profiteert. Dit kost de Nederlandse melkveehouders aan heffingen een bedrag van ca. 9,5 miljoen over het volgend jaar". Dit konstateerde de heer W. van Veld huizen in zijn overzicht betreffende de situatie in de veehouderij. De Nederlandse varkenshouderij kan dit niet verhinderen doch het veehouderij De voorzitter van de veehouderij kommissie wees ook op de produktie van melk die in de E.G. de laatste jaren met ca. 2,5% groeit en op de produktiedrempel die steeds met slechts een 0,5% wordt verhoogd. "Dit houdt in, dat in 1982 de drempel voor de komende jaren al is over schreden en bij de huidige ontwik keling betekent dit dat er voor de komende jaren flinke prijsaanpas singen van de melk moeten komen, alleen al om de ruimte te scheppen voor de aftrekken vanwege de over schrijding van de produktiedrem pel". De varkenshouderij heeft te kampen met een forse prijsdaling, veroor zaakt door een te kleine vraag ver geleken met het aanbod. Hierbij komt nog dat Frankrijk, een voorna me afnemer op de varkensmarkt, er alles aan is gelegen om de import terug te dringen en het graanover schot om te zetten in varkensvlees. mag niet gepaard gaan met grensbe- lemmeringen of bevoordeling van de Franse varkenshouderij, zo zei van Veldhuizen, die tenslotte nog mede deelde dat gezien de ontwikkelingen op de schapenmarkt (lage prijzen), de volledige premie waarschijnlijk uitbetaald gaat worden. Steeds meer stemmen vragen of de ooipremie's wel op de juiste plaatsen terecht ko men. Op deze materie zal in de vol gende hoofdbestuursvergadering uitvoerig worden teruggekomen. grondgebruik De kommissie Grondgebruik van de Z.L.M. heeft zich in een tweede ver gadering beziggehouden met de voorstellen van de minister van landbouw om de pachtnormen in het najaar van 1983 te verhogen. Het hoofdbestuur is met de kommissie van mening dat de pachtverhoging zich dient te beperken tot bedragen waarmee de lasten van de eigenaar zijn gestegen, d.w.z. via 9% van de basispacht. Het argument om via pachtverhoging te komen tot een ve- 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 15