Diaserie over land- en tuinbouw voor onderwijs en algemene voorlichtingsdoeleinden Nederland steeds veelzijdiger kaasland Nauwere samenwerking varkensstamboeken en Kl-verenigingen DOCENTENHANDLEIDING Edammer Leeftijden Zachte kazen Uitslagen zuurtegraad vervallen! "Land- en tuinbouw in Neder land" is de titel van een zojuist verschenen diaserie over de agra rische bedrijvigheid in ons land. Deze serie van vijftig dia's is be stemd voor het onderwijs maar is ook bijzonder geschikt voor alge mene voorlichtingsdoeleinden. De serie geeft een algemeen overzicht van de Nederlandse land- en tuinbouw. Zij maakt deel uit van een reeks van zeven diaseries; de zes andere series, die al eerder verschenen, behandelen de volgende specialisaties: ak kerbouw. melkveehouderij, var kens-. pluimvee- en kalverhou- derij. voedingstuinbouw, sier teelt, plantenvoeding en bemes ting. Dit diaprojekt voor het ba sisonderwijs en het voortgezet onderwijs in ons land is een akti- viteit van "Het Kleine Loo". On der deze naam geeft de Stichting Public Relations Land- en Tuin bouw te Den Haag voorlichtings materiaal (o.a. een tijdschrift) voor het onderwijs uit. De diaserie "Land- en tuinbouw in Nederland" laat eerst de agra rische kaart van ons land zien en vervolgens: de akkerbouw, de di verse vormen van veehouderij, de vele vormen van tuinbouw, de mechanisatie, opbrengststijgin gen, agrarisch onderwijs, land bouwkundig onderzoek en voor lichting aan de boeren en tuin ders, de betekenis en positie van de gezinsbedrijven, de positie van agrarisch Nederland als export land en tot slot wordt iedereen uitgenodigd eens écht de boer op te gaan. Een bezoek aan de be drijven van boeren en tuinders is immers de beste manier om de land- en tuinbouw te leren ken- Te koop en te leen Deze zevende diaserie gaat even als de vorige zes, waarvan er in middels al zo'n 6.000 zijn ver spreid. vergezeld van een docen tenhandleiding (40 pagina's) met achtergrondinformatie over alle in de serie behandelde onder werpen. De serie is te koop door overmaking van 33,75 op giro nummer 536616 van de Stichting Public Relations Land- en Tuin bouw te Den Haag met vermel ding van: "Diaserie Land- en Tuinbouw in Nederland". De zes andere series van ook elk 50 dia's en met docentenhandleiding kos ten eveneens 33,75 per stuk. De series zijn tevens te leen bij de bibliotheken in ons land. Gratis kleurenbijlagen Van alle diaseries zijn, zolang de voorraad strekt, gratis kleuren bijlagen verkrijgbaar. Hierin staan alle dia's, vergezeld van toelichtingen, afgebeeld. Wie wil weten hoe een of meerdere series eruit zien, gelieve de desbetref fende kleurenbijlage schriftelijk aan te vragen bij: "Het Kleine Loo", Postbus 91430, 2509 EA Den Haag. Door de Europese commissie is een verhoging met 5,5% van de oriëntatie- en interventieprijs voor runderen voorgesteld. Dat betekent een maximum inter ventieaankoopprijs voor stieren van le kwaliteit in Nederland van 928,- per 100 kg geslacht gewicht, wat 29,- hoger is dan thans, reke ning houdende met de aanpassing van de groene koers met 2,3% Of deze prijs ook inderdaad geëffec tueerd zal worden is onzeker. Im mers de Europese Commissie wil het Eg-indelingsschema voor geslachte runderen gaan toepassen op de aan kopen door de interventie bureau's. Op basis yan dit schema zullen dan nieuwe kwaliteiten en kategoriën voor interventie worden vastgesteld. Het interventiebeleid in de vorm van periodieke aankopen van voorvoe ten, achtervoeten en karkassen, als ook de schorsing van aankopen, in dien de marktprijs hoger is dan de interventie-aankoopprijs wordt ge handhaafd, evenals de voor enkele lidstaten bestaande premieregelin gen voor zoogkoeien, slachtpremie en geboortepremie kalveren. De re- ferentieprijs voor schapen is ver hoogd met 0,60 tot 11,40 per kg geslacht gewicht. De vier regionale stamboeken voor varkens en de zes Kl-verenigingen in ons land gaan nauwer samenwerken. Daartoe zijn de belangrijkste aanbevelingen overgenomen van een medio 1981 ingestelde werkgroep, die de mogelijkheden heeft onderzocht om de al bestaande samenwer king uit te bouwen. De verdergaande samenwerking betekent onder meer dat een deel van de bevoegdheden van de Kl-verenigingen wor den overgedragen aan het overkoepelende orgaan van Kl-verenigingen, de Bond KI. De afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap nam ongeveer twee jaar geleden het initiatief om de sa menwerking tussen stamboeken en KI beter te stroomlijnen. Dit werd ondersteund door het Centraal Bu reau voor de Varkensfokkerij (CBV) en de Bond KI, waarna een werk groep werd ingesteld door het Land bouwschap. Deze ging aan het werk onder de naam "Werkgroep organi satiestructuur Stamboekfokkerij en Kl-activiteiten" met als uitgangs punt een doelmatiger opzet te geven aan de bestaande bestuursstructuur in de varkensfokkerij. De samen- Nederland wordt een steeds veel zijdiger kaasland. In de 70 kaas- fabrieken en ruim 750 kaasboer derijen worden maar liefst 27 verschillende soorten gemaakt. Daarvan zijn er zes van betrek kelijk recente datum: Pompa dour, Subenhara. Maaslander, Maasdam, Rauwmelkse kaas en Herderskaas. Van oudsher worden in Neder land Goudse, Edammer, Leidse en Friese kaas gemaakt. De Goudse en Leidse in Zuid-Hol land. de Edammer in Noord- Holland en de Friese uiteraard in Friesland. Voor Leidse en Friese werd de melk afgeroomd. Tijdens de bereiding werden komijn (Leidse) en kruidnagelen (Friese) toegevoegd. Leidse en Friese werden ook Kanterkaas ge noemd, vanwege de scherpe hoek aan één van de zijden. De Noordhollandse veehouders haalden minder room van de melk. De kaas die zij maakten kreeg een vetgehalte van 40% in de droge stof, tegenover 20% bij Leidse en Friese (tegenwoordig ook 40%). Die kaas is men Edammer gaan noemen, naar één van de marktplaatsen. Overigens zijn pas aan het eind van de vori ge eeuw de vormen, gewichten en vetgehaltes van de kazen vastge legd. Edammers hadden bijvoor beeld in de zeventiende en acht tiende eeuw nog niet allemaal de bekende bolronde vorm. In het gebied rond Gouda werd de kaasmelk niet afgeroomd, van daar de naam "volvette" (48% vet in de droge stof) voor Goudse kaas, die nu de meest geprodu ceerde en meest gegeten kaas is. Goudse en Edammer zijn in zes verschillende leeftijden verkrijg baar: jong (4 weken), jong-bele- gen (8 weken), belegen (4 maan den), extra-belegen (7 maanden), oud (10 maanden) en overjarig (1 jaar). Bij de Goudse kaasfamilie horen de Maaslander (met een lager zoutgehalte en drie maanden oud) en de Rauwmelkse kazen. De laatste zijn ontwikkeld dank zij een nieuwe techniek. Daar door hoeft de kaasmelk niet meer gepasteuriseerd te worden om de bakteriën onschadelijk te maken. Een zusje van de Goudse is de Amsterdammer. Ook 48 maar met een hoger vochtgehalte. De meest suksesvolle nieuwe kaas is de Maasdammer. Dankzij een speciale bakterie ontstaan de bolronde vorm, de grote gaten en de zoetige smaak. Kernhem en Roomkaas zijn zachte kazen (vetgehalte 60%) die jong worden gegeten. Dat is de enige overeenkomst. Kernhem heeft een aparte, pikante smaak vanwege een bakterie-ontwikke- ling op de rode korst. Roomkaas wordt bereid als Goudse. Nog zachter is de Verse kaas, die in beperkte hoeveelheden wordt gemaakt. Datzelfde geldt voor de nieuwe kazen met kruiden. Pom padour en Subenhara. De Herderskaas neemt een apar te plaats in: de smaak lijkt op die van schapekaas, ook al wordt ze van koemelk gemaakt. Dieetkazen worden zonder keu kenzout gemaakt en zijn ver krijgbaar met diverse vetgehaltes. Van de smeltkazen is de smeer kaas het bekendst. Een overzicht van de 27 kaassoorten werking tussen de Bond KI en het CBV is nu zodanig verbeterd, dat bij de besluitvorming aanzienlijk slag vaardiger kan worden gehandeld. Overlegstructuur Een van de aanbevelingen van de werkgroep was een hechtere over legstructuur tussen het CBV en de Bond KL Tevens zal een dagelijks bestuur worden geformeerd, de stichting selectie waaronder vier ad viesorganen functioneren: de be heersraad computer, de stichting se lectie mesterij Nederland i.o.. de landelijke fokkerijcommissie, en de redactie en public relationraad. Bovendien werd aanbevolen om zo wel de Kl-activiteiten als het stam- boekwerk te onderwerpen aan een efficiëncy-onderzoek. De eerste voorbereidingen hiervoor zijn ge troffen. De Bond KI en het CBV zijn in principe akkoord gegaan met de aanbevelingen. Met de uitvoering ervan is reeds gestart. In toaal zijn ongeveer 15.000 var kenshouders lid van een der vier stamboeken. Het aantal kunstmatige inseminaties is in ons land de laatste jaren sterk toegenomen. Van alle zeugen wordt ongeveer 25% kunst matig bevrucht. Overigens blijft voor de varkenshouders, die gebruik willen maken van beren van fokkerijgroepe ringen die op KI-stations geplaatst zijn, de dienstverlening onverkort ge handhaafd. Het dagelijks bestuur van de Stich ting Regionaal Orgaan voor Melk hygiëne "Zuid-Nederland" heeft na mens het bestuur in de vergadering op maandag 24 januari 1983 besloten om alle vastgestelde uitslagen van het onderzoek naar de zuurtegraad van het vet gedurende het tijdvak 26 sep tember tot en met 18 december 1982 (periode 21 t/m 26) te laten vervallen. Dit besluit is genomen om de reden dat door overmach (o.a. beschikbare kapaciteit) een gedeelte van voren genoemde onderzoek buiten het voorgeschreven tijdvak (september -oktober) is uitgev'oérd en als gevolg hiervan voor de gelijkberechtigheid voor alle veehouders, geen onder scheid kan worden gemhakt in de tijdvakken, waarin het bedoelde on derzoek is uitgevoerd. De ingehouden kortingen op grond van de vastgestelde afwijkingen (gradatie II. 2 afwijkingspunten) zullen worden gekorrigeerd en ver rekend. 10

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1983 | | pagina 10