Hinderwet werkt als knevel en moet vereenvoudigd WÊm Hinderwet In memoriam L. Notenboom Gatt Produktschap Groenten en Fruit protesteert tegen bezuiniging keuringskosten Algemene Vergadering Cebeco-handelsraad "Banken in de landbouw" Algemene Ledenvergaderingen van de Kringen van de Z.L.M. Bijeenkomst agrarische vrouwen van Schouwen-Duiveland Studiedag "Mechanisatie en bodemstructuur" Sluiting veilingen. Landbouwschap wil kolen in prijsformule voor tuinbouwgas De heer Jaap van der Veen, voorzit ter van het Landbouwschap is in zijn openingstoespraak op 1 december j.l., uitvoerig ingegaan op de resulta ten van het debat over de regerings verklaring. Daarbij, zo zei hij hebben de rege ringsfracties in de tweede kamer er op gewezen dat bezuinigingen op landbouw ernstige gevolgen kunnen hebben voor de export, de werkgele genheid en de inkomens in de agra rische sector. Ik ga er van uit, dat dit te gelegener tijd in concrete wijzi gingsvoorstellen zal worden ver taald. Hierbij denk-ik dan vooral aan de voorbereiding en behandeling van de landbouwbegrotingen voor 1984 en volgende jaren. De basis voor een andere benadering zal ho pelijk deze week al worden gelegd bij de debatten over de begroting van Landbouw en Visserij voor volgend jaar. Belangrijke onderdelen van het landbouwbeleid zijn immers een rheerjarenkwestie, waarop ook het bedrijfsleven zijn plannen afstemt. In de gesprekken van de afgelopen weken is enkele malen de vraag aan de orde geweest, in hoeverre het Landbouwschap bij het terugdringen van het financieringstekort verant woordelijkheid kan en wil dragen voor noodzakelijke ombuigingen. Ik wil daarover geen misverstanden la ten bestaan. Wij zijn bereid daarover te praten, mits de overheid het kader schept waarbinnen dat kan. De uit latingen van de minister-president geven mij goede hoop dat wij op dit punt met de regering tot een zakelijk gesprek kunnen komen. Uit de regeringsverklaring blijkt, dat bij de bezuinigingen ook de zoge naamde deregulering een belang rijke rol gaat spelen. Zoals u weet Het Landbouwschap acht het onjuist dat de gasprijs voor de glastuinbouw uitsluitend wordt afgeleid van de prijs van zware stookolie. Er zouden ook andere energiedragers bij betrokken moeten worden, zoals kolen. Voorzitter Jaap van der Veen van het Landbouwschap betoogde dit op dinsdagavond 30 november in Wate ringen, waar hij sprak op de jaarver gadering van de plaatselijke Rabo bank. Door de eenzijdige koppeling van de tuinbouwgasprijs aan die van stook olie dreigt er ten opzichte van het buitenland een concurrentienadeel te ontstaan. Dat komt omdat Duitse en Belgische tuinders de laatste tijd weer overschakelen van olie op de goedkopere kolen. In ons land kan dat alleen als tegelijkertijd vrij kost bare milieuvoorzieningen worden getroffen. Kolen Het Landbouwschap is er, zei Van Met grote verslagenheid namen wij op dinsdag 23 november 1982 kennis van het plotselinge over lijden van onze kollega en mede werker L. Notenboom, specialist bodem en bemesting bij het Konsulentschap voor de Tuin bouw "Zuid-West Nederland" te Goes. Meer dan 33 jaar heeft hij zich ingezet voor de tuinbouw in Zuid-West Nederland. Leen No tenboom werd in 1920 in Nu- mansdorp geboren. Van 1937 tot 1943 was hij werkzaam bij de Ambachtsheerlijkheid "Crom- wÈm,WÊk 'WËÊËÊÊm Jaap v.d. Veen gaat het daarbij om het vereenvou digen en zo mogelijk afschaffen van overheidsregels. Daarbij zal zeker ook naar de Hinderwet moeten wor den gekeken, die als een knevel is gaan werken op de ontwikkeling van enige agrarische bedrijven. Het is de hoogste tijd dat de regering aangeeft, op welke wijze de gewij zigde Hinderwet zal worden toege past op bestaande veehouderijbe drijven. De agrarische ondernemer heeft er recht op dat aan de vol strekte onzekerheid op dit terrein een einde komt. Met spanning zie ik wat dit betreft de in november 1981 toe gezegde circulaire tegemoet. Over de Gatt-conferentie zei de heer v.d. Veen de indruk te hebben dat de V.S. er blijkbaar redelijk in zijn ge- der Veen, geen voorstander van dat de Nederlandse glastuinbouw daad werkelijk weer op grote schaal kolen gaat stoken. Wel wordt overwogen Het bestuur van het produktschap voor Groenten en Fruit heeft de mi nister van Landbouw een brief ge zonden waarin o.m. staat dat met grote zorg kennis is genomen van de plannen vervat in het regeerakkoord m.b.t. de bezuinigingen op de "finan ciële bijdragen aan land- en tuin bouw", in het bijzonder waar het gaat om de keuringskosten. "Aangezien het tegendeel niet blijkt moeten wij L. Noteboom slaagd de overige Gatt-leden te mo biliseren en het EG-landbouwbeleid aan de kaak te stellen. Deze gang van zaken kan uiterst nadelige conse quenties hebben. De EG heeft nu het imago opgebouwd niet met andere landen te willen praten over het landbouwbeleid. Ik vrees dat de EG al bij het komen de overleg met een zware Ameri kaanse delegatie zal proberen dit imago te veranderen door in het kader van het prijsbeleid 83/84 voor granen en zuivel te streven naar aanpassing van het prijsniveau aan dat van de wereldmarkt. Verder ben ik bang dat de EG op de wereld markt met deze produkten voorzich tiger zal gaan opereren, wat afbreuk zou doen aan de slagvaardigheid van het marktbeleid. De recente gang van zaken bij de export van suiker en van boter naar de Sovjet Unie zijn wat dit betreft een vingerwijzing. Ik ben van oordeel dat het mogelijk moet zijn op andere wijze overleg te voeren over de vraag, hoe de ont wikkeling van de wereldmarkt voor landbouwprodukten een verbetering kan ondergaan. Het moet dan niet zo zijn dat het Europese markt- en prijsbeleid, met name het restitutie- beleid voor landbouwprodukten, bij voorbaat als een onmogelijkheid wordt afgedaan. Er zal ook serieus bekeken moeten worden welke ef fecten uitgaan van bepaalde onder delen van het landbouwbeleid van andere landen. Langs die weg zou, in internationaal overleg en beter on derbouwd dan nu het geval is, nage gaan kunnen worden waar de be langrijkste belemmeringen liggen en welke maatregelen moeten worden nagestreefd. Nu is de GATT helaas blijven steken in een strijd om tek sten en procedures, hetgeen uiterst onbevredigend overkomt. om een paar kleinschalige proefpro- jekten financieel te steunen uit het energiebesparingsfonds van de glas tuinbouw. Het Landbouwschap hoopt er op deze manier achter te komen of het verwarmen van kassen met kolen in Nederland inderdaad rendabel is en of er aan de milieu- eisen kan worden voldaan. aannemen, dat het in de bezoeling ligt ook de mede-financiering van het Kwaliteits-Kontrole-Bureau voor Groenten en Fruit aanmerkelijk te verminderen", aldus het Produkt schap. "Indien dit zo zou zijn, moet het tuinbouwbedrijfsleven hiertegen ernstig bezwaar maken. Een ver schuiving van deze lasten naar de sektor groenten en fruit wordt door het bestuur van het produktschap niet aanvaardbaar geacht". Het bestuur maakt er bezwaar tegen dat bij het opstellen van de plannen kennelijk geen rekening is gehouden met bepaalde feiten en met gemaak te afspraken ten aanzien van het Kwaliteits-Kontrole-Bureau voor Groenten en Fruit. strijen" te Numansdorp. Na nog enkele jaren op het ouderlijk fruitteeltbedrijf te hebben ge werkt trad hij in 1949 in dienst bij het toenmalige Tuinbouwkonsu- lentschap in Barendrecht. In het allereerste begin behoorde de bodemkartering tot zijn be langrijkste taak. Later breidden de werkzaamheden zich uit. Allerlei problemen m.b.t. de bo dem, het water en de bemesting werden aan hem voorgelegd. Zo was hij nauw betrokken bij ruil verkavelingen, ontwaterings- en bevloeiingsobjekten en verzil- tings- en ontziltingsvraagstukken. Aan diverse vakscholen voor verschillende tuinbouwtakken heeft hij op zijn vakgebied les gegeven. Daarnaast had hij grote belangstelling voor het onder zoek. Vanaf 1974, nog voor de fusie tussen de Tuinbouwkonsu- Vervolg van pag. 2 AFD. ST. ANNALAND Algemene ledenvergadering op dinsdag 14 december a.s. om 19.30 uur in de zaal van de heer W. Rijn berg aan het Havenplein te St. An- naland. Sprekers op deze avond zul len zijn de heer L.N. Bax met het onderwerp: "Hoe krijgen we goede opbrengsten?" en de heer P. Tichge- laar met het onderwerp: "Welke punten bij goed bedrijfsbeheer". Kring Schouwen Duiveland van de Z.L.M. en de Agrarische komm. Bond v. Plattelandsvrouwen Bijzondere algemene ledenvergade ring in samenwerking met de agrari sche kommissie van de Bond van Plattelandsvrouwen op 1 december a.s. in "Het Tonnenmagazijn" te Brouwershaven. Aanvang 19.30 uur. Deze bijzondere vergadering, waar voor alle leden van de Z.L.M. en hun vrouwen en de leden van de agrari sche komm. v.d. Plattelandsvrouwen worden uitgenodigd, zal volledig in het teken staan van de bedrijfsop volging. In verband met dit onder werp zullen vier inleidingen worden gehouden en wel door mevr. C.J. van Maldegem-Markusse, s.e.v.-ster bij de Z.L.M. over de wijze van bedrijfs opvolging, door de heer P. Tigche- laar. s.e.v.-er bij de Z.L.M. over de maatschap en de beloningsvormen, door de heer F.J.M. Kalwij, direk- teur van het accountantskantoor Schouwen Duiveland b.v. over de fiskale aspekten van de bedrijfsop- volger en door mr. E.Frieling, kan didaat-notaris over de overdracht- sproblematiek. Na de pauze, waarin schriftelijke vragen kunnen worden ingediend zal er een forumdiskussie plaatsvinden met de inleiders. De Algemene Vergadering van de Nationale Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging voor Land- en Tuinbouw B.A. "Cebeco-Handels- raad" vindt plaats op donderdag 16 december 1982 in het Internationaal Congrescentrum RAI in Amster dam: aanvang 10.45 uur. In het middagprogramma van deze vergadering spreekt de Heer drs. Th. A.J. Meys, directeur van de Natio nale Investeringsbank N.I.B., met als onderwerp "Nederland, van B.V. naar Coöperatie?". Als student aan de Hogere Land bouwschool te Dordrecht ben ik bezig met een skriptie over "de banken in de landbouw". In het bijzonder houd ik mij bezig met het verschijnsel "de handelsbanken (niet koöperatief) in de agrarische sektor". In het kader van mijn onderzoek is het interessant om te weten welke ervaringen, zowel positieve als nega tieve, u als agrariër heeft met de RABO- en/of handelsbanken. JU doet mij er een groot plezier mee als u mij d.m.v. een brief uw bevindin gen laat weten. Graag uw reaktie naar: Jaap de Bruyn, Ceramstraat 88, 3312 SJ Dordrecht. Hartelijk dank! lentschappen in Goes en Baren drecht, werkte hij zowel in Zee land als op de Zuid-Hollandse eilanden. Leen Notenboom was met zijn grote kennis en ruime ervaring niet alleen een uitste kende adviseur voor de prakti sche ondernemer in de tuinbouw, maar ook zijn kollega's konden altijd een beroep op hem doen. Als kollega was Leen Notenboom een innemende persoonlijkheid die door velen als een goede vriend werd beschouwd. Zijn warme interesse voor de in termenselijke verhoudingen en kontakten, die zich o.a. uitte in zijn vele werk voor de perso neelsvereniging werd door ons allemaal hoog gewaardeerd. Vooral de familie Notenboom wensen wij veel sterkte toe bij het dragen van dit zware verlies. ir. H. Sytstra Op deze algemene kringvergaderin gen zullen vertegenwoordigers aan wezig zijn van de diensten en instel lingen van de Z.L.M. (Accountants Unie. Onderlinge Verzekerings Mij, Gropatax en Sociaal Fkonomische Voorlichting). De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Kring Walcheren Dinsdag 14 december a.s. om 19.30 uur in "De Brasserie" te Middelburg. Kring Noord Beveland Woensdag 15 december a.s. om 14.00 uur in hotel "De Korenbeurs" te Kortgene. Kring Oost- en Midden-Brabant Donderdag 13 januari a.s. om 20.00 uur in een zaal van de Z.O.N. te Eindhoven. Speciaal voor vrouwen binnen de Bond van de Plattelandsvrouwen voor Zeeland en voor vrouwen van Z.L.M.-leden wordt er een bijeen komst georganiseerd door de Agra rische Kommissie in samenwerking met de s.e.v. De aktiviteiten van de Agrarische Kommissie groeien met de dag. Maar, de leden van de Agrarische Kommissie kunnen de agrarische vrouwen niet vertegenwoordigen zonder een goed kontakt met de re gionale boerinnen te hebben. De volgende vragen komen aan de orde: - wat doet de Agrarische Kommis sie op ons eiland en provinciaal? - wat zijn kontaktleden en wat doen zij? - zijn er bepaalde aktiviteiten die u van ze verwacht? Heeft u hiervoor belangstelling, en wilt u meebeslissen over de aktivi teiten voor het volgende seizoen, dan verwachten wij u op maandag 13 de cember a.s. om half 8 in de "Kluut" te Zierikzee. Het Consulentschap voor de Akker bouw en de Rundveehouderij te Ze venbergen organiseert in samenwer king met de vereniging voor Be drijfsvoorlichting "Brabants West hoek" een studiedag over mechani satie en Bodemstructuur op maan dag 13 december a.s. in "De Witte Roos", Kon. Emmastraat 53, te Fij naart. Aanvang 10.00 uur. Inleidingen worden gehouden over: - Tnekkers, transport, en bodem structuur, door ir. U.D. Perdok, IMAG Wageningen. - Voorkomen en het opheffen van bodemverdichtingen. Resultaten van onderzoek in Z.W. Neder land. door mevr. dr. M.J. Kooi- stra. Stichting voor Bodemkarte ring Wageningen. - Grondbewerking voor aardappe len en suikerbieten, door ing. J.T. Andringa, C.A.D. Landbouw werktuigen en -Arbeid, Wage ningen. Op 24 en 31 december a.s. zijn al onze bedrijven na 12 uur v.m. geslo ten. Vanwege het werktijdenschema dat in Kapelle wordt gehouden zal deze Veiling ook gesloten zijn op maandag 27 december a.s. en wel de gehele dag. Het aantal deelnemers aan de nieu we vakbeurs voor de tuinbranche, de VTB 83, die van 17 tot en met 20 januari a.s. in het RAI Tentoonstel lingscentrum in Amsterdam wordt gehouden, neemt nog steeds toe. Tot nu toe schreven 85 exposanten defi nitief voor de VTB 83 in. 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1982 | | pagina 5