Landbouw wordt in bezuinigingen onevenredig zwaar gepakt 0 Ledenvergadering; jaarlijks hoogtepunt van de Z.L.M. Belangrijk O.V.M. nieuws: Korting naar 60% en premierestitutie! zuidelijke landbouw maatschappij KONINGIN OP STAND NZB - Bij haar staatsiebezoek aan Engeland kon koningin Beatrix niet voorbij aan Het Nederlandse Zuivelbureau. In een winkelcentrum dat zij bezocht stond een stand met Nederlandse kaas en boter en kaasmeisjes. De koningin maakte een praatje met de Nederlandse meisjes. Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij (Z.L.M.) kwam maandag 29 november j.l. bijeen in het Landbouwhuis aan de Grote Markt te Goes. Na een kort welkomstwoord sprak voorzitter A.J.G. Doe- leman zijn zorgen uit over de bezuinigingen door de re gering op de begroting van het Ministerie van Landbouw. Bezuinigingen waarmee voor 1983 misschien nog net valt te leven maar die voor de jaren 1 984-1 986 in het geheel niet aanvaardbaar zijn en waarbij de landbouw zelfs uiterst onevenredig wordt gepakt. Ook de verhou ding tussen de E.G. en de V.S. is momenteel op het landbouwpolitieke vlak van dien aard dat we ons daarover ernstig zorgen maken. Aldus de Z.L.M.-voorzitter. De heer H.C. van der Maas, voorzitter van de akker- bouwkommissie van de Z.L.M. besprak vervolgens enige zaken in de akkerbouwsektor. Hoewel de voorjaarsinterventie van tarwe politiek niet haalbaar lijkt, moeten volgens de heer Van der Maas toch steeds pogingen worden ondernomen om dit te bewerk stelligen gezien ook het feit dat zonder de interventiemo gelijkheid de situatie thans op de tarwe-markt nog slech ter zou zijn geweest. Hij pleitte er in dit verband opnieuw voor het landbouwschap te brengen op de lijn van de hoofdafdeling Akkerbouw teneinde alsnog in Brussel een alternatieve en veel billijker vorm van medefinanciering te verkrijgen dan de thans door Brussel vastgestelde. De voorzitter van de akkerbouwkommissie maakte ver volgens melding van een verheugende zaak: het Neder lands Instituut voor Afzetbevordering van Zaaizaden is er in geslaagd een overeenkomst te sluiten met Rusland over handel in graszaden. Kritiek leverde de heer Van der Maas op de bestaande situatie die het inleveren door de boeren op legale wijze van restanten bestrijdingsmiddelen thans verhindert. Van handelaren die de restanten willen innemen wordt opnieuw een hinderwetvergunning gevraagd en zij dur ven de bestaande vergunning door het aanvragen van een nieuwe niet in gevaar te brengen. Volgens het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur moet de inlevering in de toekomst plaatsvinden volgens het Afvalstoffen Depötplan door de gemeenten en provin-^ cies, een en ander in het kader van de Wet Chemische Afvalstoffen. Dit funktioneert echter nog niet en naar de mening van de heer Van der Maas is het een kwalijke zaak dat het nog maanden of mogelijk jaren duurt voordat dit alternatief soulaas biedt. Zeer ontstemd zei de voorzitter van de akkerbouwkommissie te zijn over het feit dat Ne derland in het COPA-overleg over een E.E.G.-aardappel marktordening met betrekking tot een aantal essentiële zaken blijkbaar door de bocht is gegaan. Toegegeven is aan de artikelen 9 en 10 waarbij respektievelijk de mo gelijkheid wordt geboden tot interventie door de telers te vormen via stabilisatiefondsen en de verkrijging van E.E.G.-steun voor denatureren of kunstmatig drogen. Volgens van der Maas zijn in een te vroeg sta dium de Nederlandse konsumptieaardappelbelangen (de konkurrentiepositie op lange termijn) op het spel ge zet Van der Maas besloot zijn toelichting met op te merken dat het goede akkerbouwjaar 1982 er nog niet is: "Dat zal pas blijken in mei 1 983 want dar>zijn ook de aardap pelen en uienoogstopbrengsten bekend". Het Z.L.M.-bestuur wil (via het Landbouwschap) nagaan in hoeverre de opruiming van restanten gewasbescher mingsmiddelen - vooruitlopend op het wettelijk kader - opnieuw door de gemeenten georganiseerd kan worden. Het Z.L.M.-bestuur konstateerde voorts dat gezien de aktuele marktsituatie de voorjaarsinterventie voor granen (tarwe) bitter noodzakelijk is. Op maandag 6 december a.s. wordt de jaarlijkse leden vergadering van de Z.L.M. weer gehouden: Een hoogte punt binnen het verenigingsleven van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij. Talrijke agrariërs uit Zeeland en Noord-Brabant zullen dan het Gemeenschapscentrum "De Nobelaer" in het Brabantse Etten-Leur vullen. Uit de aankondigingen in uw ZLM-blad hebt u kunnen lezen dat er enige belangrijke zaken aan de orde komen. Na een lekker kopje koffie "zal voorzitter de heer A.J.G. Doeleman de vergadering openen. Aansluitend op een aantal zaken van huishoudelijke aard zal een groot aantal leden een insigne en een oorkonde ontvangen vanwege hun 50-jarig lidmaatschap van de ZLM. Vervolgens zal dr. ir. P. Schenk direkteur van het Landbouwonderwijs bij het Ministerie van Landbouw zijn visie geven op de toekomstige ontwikkelingen in het landbouwonderwijs. Gezien de turbulente ontwikkelingen in de onderwijs wereld, ook in de agrarische, kunnen we zijn lezing met belangstelling tegemoetzien. Op de ledenvergaderingen gaat het altijd geanimeerd toe. In de middagvergadering zal de voorzitter van de ZLM de heer A.J.G. Doeleman in zijn jaarrede een overzicht geven van wat de landbouw in het algemeen en die in ons werkgebied in het bijzonder het afgelopen jaar weer heeft beziggehouden en wat de vereniging voor haar leden heeft gedaan. Vervolgens zal de Landbouwraad te Bonn ir. L. Hertog een inleiding houden over onze grootste klant op agrarisch gebied West-Duitsland. De heer Her tog zal daarbij vooral ingaan op de rol die ons land speelt in de Duitse voedselvoorziening. In een daarop volgende diskussie zal hij proberen ook iets te zeggen over de rol van ons land op de Duitse markt in de toekomst. Voor verdere details verwijzen we u naar de aankondi ging van de Algemene Ledenvergadering elders in dit nummer. Tenslotte willen we er nog op wijzen dat ook de echtgenotes van de leden van harte welkom zijn op de algemene vergadering. Een dezer dagen zult u alweer de prolongatienota's 1983 ontvangen, onder het motto, "Wie zijn schuld betaalt verarmt niet". U zult met name op de O.V.M. nota kunnen konstateren, dat er het nodige in uw voordeel is gewijzigd. Zo is de maximale korting verhoogd naar 60% en treft u een pre mierestitutie over 1981 aan van 15% over de bruto pre mie. Mits u geen schade gehad heeft zai de nota u ge weldig meevallen. Uw koopkracht wordt in dat opzicht niet aangetast, nu zelfs verhoogd. Was het in andere sektoren ook maar zo. Er is nog meer. Per 1 januari 1983 zullen wij de zgn. nieuwwaarde-clausule gaan toepassen. Verder komen wij per 1 januari 1983 met een nieuwe branche, nl. de gezinsongevallenverzekering. Vervolgens wordt U gewezen op de koopsompolissen en dringend geadviseerd eerst vooral onze buitendienstdes kundigen te raadplegen. De ziektekostenpremie zal in 1983 toch weer omhoog moeten. Ook de A.O.V. na le jaarsrisiko gaat in het kader van een 4-jarige cyclus nog omhoog met 10%. Tenslotte wordt u over al deze onderwerpen uitvoerig ingelicht op pagina 6 en 7. Wel lezen a.u.b. VRIJDAG 3 DECEMBER 1982 68e JAARGANG NO. 3659 land- en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1982 | | pagina 1