I* WAAR 0BFZICH THUISV0ELT obflleven bleijenbergh ferket bv P. Kreukniet LOODS 35 x 32 m All MEIJERS STAALBOUW B.v staalkonstruktieS st aalbeplating kompleetbouw enz. teken-, rekenwerk en bouw aanvragen tel. 01189-1232 BEDRIJFSGEBOUWEN EN WONINGEN Aangeboden: Inlichtingen: Alleen iemand die is grootge bracht in en met uw vak, begrijpt waarom u bepaalde risiko's neemt voor uw bedrijf, voor uw gezin. Zo iemand is OBF Leven. Afkomstig en opgegroeid in uw vak gebied en nog steeds, als een sterke boom, diepgeworteld in uw vak gebied. Onderling volgens het tradi tionele principemet elkaar voor elkaar zorgen. Het op basis van gezamenlijke inbreng financieel vei ligstellen van een goede oudedags voorziening dan wel de financiële zekerheid van het gezin. Net als u, is ook OBF Leven met z'n tijd meegegaan. Een levens verzekeringmaatschappij die u voor 100% laat delen in de winst. Let welin 1982 werden de uitkeringen verhoogd met liefst 22,7 In harde guldenseen uitkering van f 122.700,- bij een verzekerd bedrag van f 100.000,-. En dat ondanks de scherpe premiestelling. Pluk ook de vruchten van een weloverwogen keusneem een levensverzekering van OBF Leven. Informatie kunt u rechtstreeks opvragen maar ook bij alle Rabo- banken, de Friesland Bank, Stands organisaties, Onderlinge Brandwaar borgmaatschappijen of via uw assurantie-adviseur. Telefonische informatie Th. v.d. Meer, Bergum 05116-2444 K. Bossen, Aartswoud 02298-1509 H. Lokhorst, Epe 05780 -14470 Onderlinge Levensverzekering maatschappij OBF Postbus 528, 8901 BC Leeuwarden Tel. 058-445555* tst. 148. KORTE WEIMKEN C.A.R. Zevenbergen f SEROOSKERKE (W.) HET ADRES VOOR: AANNEMINGSBEDRIJF Ottoland, Oosterhout, tel.01844- 2346 tel 01620-27700 Tevens verzorgen wij uw tekeningen en konstruktieberekeningen stationsplein 22a, hulst telefoon 01140-12551 Voor al uw isolatiemateriaal en bouwmaterialen: o.a. 0 polystiereen Dupanel Alutex Masonite panelen 6 tal ventilatiekokers 0 golfplaten snelbouwstenen Levering franco in geheel Zeeland tegen scherpe prijzen. 500 jaar vast gebruik om luyden van qualiteit en andere passanten te logeeren en tracteren op oostelijke spijzen van zee, vee en veld'' Romantisch Restaurant-Auberge De Campveerse Toren Kaai 2 - 4351 AA Veere JÊL Telefoon 01181-291 Spanten, gordingen en asbestcementplaten- dakbedekking. Totaal zijn 8 spanten - h.o.h. 5 m\- met een overspanning van 32 m' - zijhoogte 2 m', middenhoogte 6,5 m' - beschikbaar. De prijs - afgehaald per m2. bedraagt 22.50 01100-1 2335 tussen 1 9.00 en 20.00 uur. Ontwikkeling winstpercentage 2 3 5.4 6.8 8.8 11 13,7 16,2 18.7 21.3 22.7 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 16 AKKERBOUW 90% VAN HET TOTALE ge wichtsverlies van konsumptie- aardappelen tijdens de bewaarpe riode wordt veroorzaakt door ven tileren. Bij ventilatie wordt vocht onttrokken uit de aardappelknol. Door het toepassen van een juiste bewaartechniek in een goede be waarplaats kunt U het ventileren tot een minimum beperken. VENTILEREN VAN AARD APPELEN is nodig om de gepro duceerde warmte, die ontstaat door de ademhaling van de aardap pelknollen, af te voeren. Uit on derzoek is gebleken dat de adem- halingsaktiviteit het geringst is bij ca. 5 gr.C. Een hogere of lagere bewaartemperatuur is t.a.v. ge wichtsverliezen altijd ongunstiger. EEN GOED HULPMIDDEL bij het ventileren is de differentiaalt hermostaat. Dit instrument denkt als het ware voor U en stuurt uw ventilatoren dusdanig dat er alleen met lucht geventileerd wordt die een nuttig effekt heeft op het koe len en/of drogen. Wanneer deze goed wordt ingesteld, blijft het aantal draaiuren beperkt. AA RDAPPELEN BEPALEN vaak het inkomen van de akker bouwer. A Is aardappelteler bent U dan aan Uzelf verplicht over deze teelt goed geïnformeerd te zijn. Dat kan! Als een soort rijdende karavaan trekt de landbouwvoor lichting deze winter door het zuid westen met wetenswaardigheden over aardappelen. DOOR MIDDEL VAN KIJK- EN PRAATBIJEENKOMSTEN over aard appelen worden in elk gebied alle facetten over de aardappelteelt belicht. Met foto's kaarten en allerlei dokumenlatiemateriaal over teeltaspekten, grondbewer king, bemesting, aardappelbewa- ring en in natura aanwezig zijnde aardappelen met ziekten en kwa- liteits)gebreken wordt U alle ak- tuele informatie toegespeeld. Neem er een kijkje, te bepraten valt er genoeg! VEEHOUDERIJ VALT DE PRODUKTIE VAN UW MELKVEE, ondanks het goede voordrooggras wat tegen? Misschien wordt dit veroorzaakt door eiwittekort. Hoogproduktie- ve dieren die niet op de norm ge voerd kunnen worden, kunnen wel energie uit lichaamsreserve aan spreken, maar voor eiwit kan dit niet. Een wat ruimere eiwitvoor ziening dan de norm kan de mel- kopbrengst van de nieuwmelkse koeien gunstig beïnvloeden. DE BEMESTING VAN HET GRASLAND dient te worden af gestemd op gebruik en de resulta ten van het grondonderzoek. Voor elke snede maaien, dient 20-30 kg P205 en 80 kg K20 extra te wor den verstrekt boven de norm "al leen weiden". Percelen die alleen overdag worden beweid, moeten ter kompensatie voor de mest, die in de stal terechtkomt, ook extra worden bemest met een gift gelijk aan een snede maaien. Het is geen kwestie van drijfmest verde len, maar bemesten naar behoefte. NAARMATE DE STAL VER DER VAN DE woning is gelegen, neemt de tijd voor heen en weer lopen voor allerlei zaken toe. Tij dens de wintermaanden is dat bij slechte weersomstandigheden geen plezierritje. Met een tweede tele foontoestel in de stal kunnen veel boodschappen vanuit de woning worden doorgegeven en omge keerd zonder naar buiten te moe ten gaan.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1982 | | pagina 16