"Alles Wisselt"; een film over landinrichting erf en akker Vanaf 1 december in filmotheken Landinrichting levert ook bijdrage aan natuur- en landschapswaarde Ruimte Zambia heeft nog land genoeg Duitsers kopen Nederlandse onbespoten producten Den Haag - Onlangs is een film over landinrichting in première gegaan onder de titel "Alles Wisselt". De film is in opdracht van de Landinrichtingsdienst vervaardigd door Carillonproducers in Am sterdam. Harry van den Eerenbeemt schreef het scenario, terwijl Juan Goudsmit de regie voerde. Voor aanvullende informatie op de film is tevens een lesbrief gemaakt in de vorm van een voorlich tingskrant, die vooral geschikt is voor scholen. In de film komt iedere belangen groepering aan bod: de natuur liefhebber die een verlaging van het waterpeil ziet als een inbreuk Dankzij de afweging van de ver schillende belangen wordt bij landinrichting ook een grote bij drage geleverd aan natuur- en landschapswaarde van een ge bied. Natuurlijk is het waar dat de rijkdom van flora en fauna in het algemeen verminderen, al is die in ons land relatief toch geva rieerder dan in andere Westeuro- pese landen. Maar ik vind het te ver gaan de landbouw en in sa menhang daarmee de landin richting af te schilderen als een permanente aanslag op het na tuurlijke milieu. Dit o.m. zei staatssekretaris A. Ploeg (landbouw en visserij) bij de première van de film "Alles Wisselt", op 10 november j.l. in Den Haag. Deze film wil een breed publiek duidelijk maken waarom het gaat bij landinrich ting: hoe komplex de problemen op het platteland kunnen zijn en hoe landinrichting door zorgvul dig afwegen daarvoor een oplos sing kan bieden. De titel van de film is gebaseerd op de naam van een verplaatste boerderij die de filmploeg in de ruilverkaveling Bommelerwaard- West tegenkwam. De benaming "Alles Wisselt" bleek uitstekend te passen bij de film, waarin het thema verscheidene malen terug komt. Met "Alles Wisselt" wordt geduid op de voortdurende ver anderingen in het grondgebruik, die het nodig maken daar met de inrichting op in te spelen. Ook wordt gewezen op veranderingen in de landbouw zelf, mede dank zij verbeteringen door een ruil verkaveling. Zo komt er een tuinder aan het woord die eerst met een gemengd bedrijf in het centrum van het dorp zat en door de ruilverkaveling elders een rendabel tuinbouwbedrijf kon starten. "Alles Wisselt" zegt tevens iets van de geheel verschillende bete kenis die een gebied voor de mensen heeft. Wat voor de één een vakantiegebied is, is voor de ander een gebied om er te wonen of te werken en voor weer een ander een stuk onvervangbare natuur. op de natuur, de stadsbewoner (rekreant) die graag van het boe renland gebruik maakt om zich er te ontspannen en uiteraard de boer zelf, die gebaat is bij een goede inrichting van zijn land. Allen moeten gebruik kunnen maken van de groene ruimte die er in ons kleine en dichtbevolkte land is. Hoe gering de ruimte voor elk gezin is (1 ha) wordt vooraf aangetoond met een ani matiefilm. In de slotpassage van de film I wordt duidelijk gemaakt waarom er landinrichting is en komt op nieuw het thema "Alles Wisselt" naar voren: "Het landschap van Nederland is er één van doe-het- zelvers; werd voortdurend veran derd. Praktisch ons hele land, opgevist uit zee, is met de hand gemaakt. Maar nu staat onze groene ruimte wel erg onder druk. Nu lijkt de rek uit Neder land. Daarom is er landinrich ting. Voor het eerst is er geen vraagstuk meer van óf natuur, óf rekreatie, óf landbouw, óf be bouwing. Voortaan is het én-én. Er moet intens worden samenge werkt om een nieuw evenwicht te vinden binnen een ruimte waarin onze kinderen hun toekomst zul len beleven. Dat zal een blijvende samenwerking moeten zijn, want het leven is vol beweging en de balans is nooit in rust. Alles Wis selt immers...! De boerderij in de ruilverkaveling Bommelerwaard- West waaraan de naam van de füm is ontleend. Het is indrukwekkend hoeveel onge bruikt land er in Afrika nog te grabbel ligt Toen we met de auto onlangs naar Zimbabwe reden en zodoende ook dwars door ons direkte buurland Zambia kwamen werden we daar noodgedwongen sterk met de neus op gedrukt. De afstand van de grens tot aan de hoofdstad Lusaka is bijna 1100 kilometer. Een weg, waarbij men al snel de neiging krijgt om vredig in slaap te sukkelen. Ten eerste er is 'niks' te zien. Eindeloos strekken zich aan beide kanten van de goed geasfal teerde Tanzam Highway de Miombo- bossen uit. Hier en daar een hutje een enkel schamel dorpje. Geen verkeer dat in vergelijking met Europa enige naam mag hebben. We reden om de beurt ieder tweehonderd kilometer. De neiging om er steeds harder tegenaan te duwen is groot en we koersten voortdurend rond de 140 km per uur. Toch zijn al die gronden waarop de Miombobossen staan heel goed ge schikt voor de landbouw. Alleen er zijn nauwelijks echte boeren in Zam bia, naar hel lijkt. Pas in de buurt van Lusaka en de mijnstad Kabwe begint men tekenen van grootschalige land bouw te zien. Opeens treft men langs de weg grote ontboste lappen grond aan. Er had mais gestaan en aan de overgebleven stoppel te zien een rede lijke oogst. A l met al echter stelt de totale oppervlakte niets bijzonders voor. Zo op het oog zijn er nog enorme mogelijkheden in Zambia om uitbrei ding aan de voedselproduktie te geven. De Zambianen echter lijken niet zo landbouwminnend. De destijds zeer lukratieve koperexporten heeft hen de landbouw doen verwaarlozen. Het doet wat ironisch aan om in de krant daar te lezen dat Nederland weer de Sinterklaas aan het uithangen is en Zambia een gift heeft verstrekt ter waarde van circa 15 miljoen gulden om 300.000 ton mais in Zimbabwe te kopen. Had dat geld nou besteed aan het opzetten van enkele grootschalige maisbedrijven denken we dan. Ook al mogen de Zambianen dan niet zo landbouwminnend zijn, ze kunnen ontzettend goed bier drinken en dat is toch ook een niet te onderschatten kwaliteit. De prijs voor de hardste werkers gaat uit naar caféhouders die zich in het zweet werken om steeds genoeg flesjes bier open te krijgen voor de immer dorstige kelen. Toch zijn er wel goede boeren in Zambia. Vanaf de weg zagen we een fraai bedrijf liggen. We reden er heen en we troffen daar Willem Lublinkhoj uit Enschede aan, die 13 jaar geleden in feite naar Zambia emigreerde en er zijn eigen bedrijf ontgon en eigenlijk nog aan het ontginnen is. Momenteel heeft hij circa 3000 acres (1200 ha) onder de ploeg. Samen met zijn Deense vrouw en enkele andere Euro pese en Amerikaanse tijdelijke hulp krachten runt hij dit bedrijf Er is 2000 acres akkerbouw met oa. tarwe, mais, katoen, soja en daarnaast is er 1000 acres grasland, waarop meer dan 1500 stuks mestvee worden gehouden. Ook de stoppels worden intensief voor het vee gebruikt. Willem gooit met vele President Kennet Kaunda zal de aan dacht meer op de landbouw moeten richten. knuppels, een daarvan is ook de vis- kwekerij die een extra poot onder het bedrijf vormt. Willem had wel even tijd voor ons, ofschoon het razend druk was. De combine stond in de tarwe, was echter net weggezakt boven een blijkbaar kapotte irrigatie leiding. Intussen belde de politie, die meer wilde weten over de diefstal van enige ossen van zijn bedrijf Willems vrouw, die een volledige dagtaak heeft op het bedrijf, kwam er ook bijzitten, 't Is hard werken voor de kost, zuchtte Willem, maar we zijn niet ontevreden. De landbouw krijgt nu aandacht in Zambia, vooral nu de wereldkoper- markt in elkaar is gestort en Zambia eindelijk in gaat zien dat de landbouw deviezen kan besparen. Er is overigens naar schatting in Zambia slechts 2% van het totaal voor landbouw ge schikte areaal in gebruik. Grote pro- duktiebedrijven zijn er misschien niet veel meer dan 200 in het hele land oppert Willem. Mogelijkheden te over. Maar net als overal dreigen er problemen i.v.'m. de krappe harde va luta situatie. Onderdelen is het grote probleem, maar ook banden en nu dit jaar kunstmest en herbiciden. Willem vertelt dat er in de buurt al een Europese boer heel serieus bezig is met het trainen van 32 ossenspannen. Weg met de trekker en al die andere machines. Natuurlijk moet je dan een ander bouwplan voeren en eigenlijk dubbel het werkelijk te betelen areaal hebben, want soms zal je de grondbe werking al min of meer een jaar voor uit moeten doen. Willem gelooft er ook heilig in en is zelf nu ook bezig met trainen van ossenspannen. Of ik helemaal overga op ossen, dat geloof ik niet, maar om ze er geleidelijk aan bij te hebben is uitstekend, zegt hij. Arbeid is nog goedkoop, en de werk tuigen voor de ossentractie zijn een voudig en zelf te maken. Niettemin heeft Willem al heel wat investeringen gedaan in zijn machine park en het zal niet gemakkelijk zijn om daar nu nog van af te stappen. Veel aandacht is ook besteed aan de bere- geningsapparatuur. Alles moet hier gestart of aan de gang gehouden wor den met kunstmatige beregening. De opbrengsten zijn niet zo goed. Mais bijvoorbeeld wordt hier ajs goed gezien als de opbrengst om en nabij de 20 zakken 1800 kg) per acre komt. Om quite te spelen moet er echter op zijn minst al 17 zakken worden geprodu ceerd. Wat het hier goed maakt is de veehouderijtak in combinatie met de akkerbouw. Onze 1500 stuks mestvee moeten boter op de boterham brengen, zezt Willem beslist. We wandelen wat rond zijn nieuwe bedrijf dat hij de naam Mbuyu Farm heeft gegeven. Achter de schuur staat een jaar oude Caterpilar D6d, die 240.000 Kwacha heeft gekost (720000,- gulden) De rupskettingen moesten omgedraaid worden en toen bleek dat er geen vervangende onder delen in het land beschikbaar waren. Wanneer ze komen, weet niemand. Willem zucht en wist het zweet van zijn voorhoofd. Weet je, zegt hij, ter wijl hij op de schijven van zijn zware Romeegge wijst, weet je wat één zo'n schijf hier kost, 600 kwacha (1800 gulden) en dan te bedenken dat er 44 schijven aanzitten (90 kg mais 16 kwacha of 48 gulden). Na dertien jaar ontginnen zijn we er nog lang niet, vertelt Willem. We houden er de moed in en we gaan stug door met de verdere uitbouw van de landbouw. Ik heb er alle vertrouwen in om er mee verder te gaan. Zambia moet en zal aandacht aan de landbouw gaan besteden. Wat dat betreft hebben wij als reeds gevestigde bedrijven dan een grote voorsprong. SCHRIJFKOUTER Via de veiling Hefshuizen en Om streken is voor het eerst een zending onbespoten groente en fruit naar West-Duitsland geëxporteerd. Het betrof zo'n 2,5 ton witlof, sprui ten en appels. De veiling meent dat dit eerste tran sport, bedoeld voor een keten van reformhuizen, het begin is van een omvangrijke export. "Er is in Duits land een grote vraag naar biologi sche produkten". aldus een woord voerster. Deze veiling, die eind 1980 na de opheffing van die in Uithuizen werd opgericht, legt zich vooral toe op het veilen van onbespoten produkten. Nu Duitsland deze wil afnemen tegen interessante prijzen, wordt ook een betere positie verwacht op de Nederlandse markt. (Telegraaf) 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1982 | | pagina 15