KNLC start middelbare tuinbouwschool in Dordrecht Meizon b.v. groenverzorging den doelderb.v. Verzorgt geheel het uitfrezen van boomstobben (populieren, windschermen, boomgaarden enz.) tot op een diepte van ±35 cm. Vraag vrijblijvend inlichtingen. Hulsterseweg 3 Polderweg 10 4571 RH Axel 4416 RE Kruiningen 01155-2410* 01130-3125 Telex 55680 Grenadierweg 1 5 - Middelburg Industrieterrein Arnestein 01180-29353 Uw leverancier van Plastic folies voor land- en tuinbouw Afrasteringsmaterialen, gecreosoteerde palen in div. afmetingen Geïmpregneerd, bezaagd- en rondhout Hardhout voor beschoeiingen, trappen e.d. Tuinschotten, palen, bielzen, e.d. Drainages en kunststof rioleringsbuizen Straatkolken en polyester inspectieputten Kunststof gas- en waterleidingbuizen Levering, indien aanwezig, via onze plaatselijke detailhandel. Voüegrond Onderwijs wordt nog vollediger Indexcijfers kosten boerderijbouw Wijzigingen in toelatingen Witte vlek aldus Wietsma. Dat gaat nu alle maal veranderen. C leerlingen die dit jaar de differentiatie Tuinbouw volgen, kunnen zelfs per 1 augustus 1983 overstappen naar de MTuS. Ze krijgen na voltooiing van de drieja rige opleiding ook het MTuS-diplo- ma. In de nieuwe afdeling Tuinbouw zal worden begonnen met opleidingen in de produktievakrichtingen groen te- en bloementeelt. Naast bloemen teelt en kasgroenteteelt zal echter veel aandacht worden besteed aan de teelt van groenten in de vollegrond, een bedrijfstak die in Zuidwest-Ne derland een grote rol speelt. Vooral op de kleinere akkerbouwbedrijven is de vollegrondsgroenteteelt een produktierichting die sterk in op komst is. De middelbare tuinbouw- opleiding in Dordrecht krijgt zo een uniek karakter. "De brede basis biedt een grotere oriëntatie en meer kansen voor de gediplomeerde om een goede positie in de samenleving te verwerven. Dat kan als ondernemer in een bedrijf of een instelling die aan deze bedrijfs tak verwant is. Dit laatste is vooral belangrijk voor het relatief grote aantal leerlingen dat niet uit een tuindersmilieu komt en dus later geen tuinder zal worden", zo legt Wietsma uit. Dank zij de ervaring met de diffe rentiatie Tuinbouw aan de MLS, zal de start vqji de MTuS niet veel pro- ir. T.U. Wietsma ten. Op hun bedrijven worden we kelijks door de praktijkleraren in groepjes van halve klassen een mid dag praktische lessen gegeven. Ook heeft de school de hand te weten te leggen op het gebruik van een koude kas van ongeveer 1200 m2, op slechts enkele kilometers van het schoolge bouw. Vlakbij de school staan diver se kassen waar nu de lagere tuin bouwschool praktijklessen volgt, de MTuS zal daar eveneens gebruik van maken. In onderling samenwerken de groepjes zullen de leerlingen zelf standig. zij het met begeleiding van een praktijkleraar, in de kassen ver schillende tuinbouwgewassen telen. De nieuwe opleiding zal voorlopig worden ondergebracht in het tien jaar geleden geopende schoolge bouw. dat voorzien is van praktisch als accommodaties. Naast de huidige school begint men echter volgend jaar met de bouw van een groots op gezette uitbreiding, waarmee de hui dige ruimtenood opgelost kan wor den. Men kan dan ook een dyna misch beleid blijven volgen. Van die dynamiek getuigt het plan dat ir. Wietsma vorige week ontvouwde. blemen met zich meebrengen, zo verwacht men aan de Groenezoom in Dordrecht. Er zijn al twee be voegde leraren tuinbouwplantenteelt werkzaam, die ondertussen de nodi ge ervaring hebben opgedaan. Met diverse tuinders in de directe omge ving van de school en verderop, be staan uitgebreide en goede contac- om voor de akkerbouwopleiding de mogelijkheid te scheppen, naast het accent op de veehouderij, meer ac cent op de vollegrondsgroente te leggen. Jan van Liere Het IMAG heeft de samengestelde indexcijfers voor de bouwkosten in de boerderijbouw (basis februari 1970 100) gepubliceerd. Het be treft hier het cijfer voor een pakket bestaande uit een stenen ligboxenstal voor 90 melkkoeien, dat naar de mening van de samenstellers be schouwd kan worden als het op dit moment gemiddeld in Nederland gebouwde pakket. Deze cijfers zijn voor de maand oktober 1982 loon 1)329,3 materiaal 1) 205,0 loon materiaal 2) 245,5 1exclusief BTW 2) inclusief 18% BTW Het IMAG kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerd gebruik van bovengenoemde cijfers. Benlate - toel.nr. 4910 N (W.2) - be- nomyl De toelating van dit schimmelbe strijdingsmiddel is thans uitgebreid. .De uitbreiding betreft de bestrijding van Phoma in stambonen door middel van een zaadbehandeling. De dose ring bedraagt 1 gram per kg zaai zaad. De gebruikelijke zaadbehan deling met AAtiram ter bescherming van het zaad tegen kiem- en bodem schimmels mag niet achterwege blij ven. (AAgrunol produkt) Het Agrarisch Opleidingscentrum van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité in Dordrecht gaat een nog vollediger onderwijs pakket bieden. Met ingang van het komende studiejaar wordt namelijk een middelbare tuinbouwschool in het opeldingscentrum onderge bracht. Na ongeveer zes jaar van onzekerheid heeft de minister van Landbouw daar toestemming voor gegeven. Kenmerkend voor de nieuwe tuinbouwschool is dat veel nadruk zal worden gelegd op de teelt van vollegrondsgroenten. De eerste leerlingen hebben zich intussen al aangemeld. dat daarbij volgens de regels ook bijv. 5 uur veeteelt gegeven moest worden", zo vertelt Wietsma. Omdat het nogal wat problemen oplevert om toekomstige tuinders veeteelt vakken te onderwijzen, is dat echter ingevuld met biologie. Hoewel het op die manier in feite een tuinbouw- opleiding werd. kregen de leerlingen geen officieel tuinbouwdiploma". Het is allemaal begonnen met de middelbare tuinbouwschool, die bij na 90 jaar geleden aan de Dordtse Oranjelaan werd gevestigd. Later kwamen daar de lagere en hogere landbouwschool bij. De leerlingen komen uit West-Brabant en een groot deel van Zuid-Holland. Aan de HLS vindt men zelfs studenten uit het hele land. Bij de al aanwezige scholen komt dan nu de middelbare tuinbouw school, kortweg MTuS. Ir. T. U. Wietsma, directeur van de MLS, is er erg mee in z'n nopjes. "Voor het middelbaar tuinbouwonderwijs was ons verzorgingsgebied nog steeds een witte vlek:, zo zegt hij. "Veel poten tiële leerlingen, of de ouders daar van. vonden een dagelijkse reis naar de MTuS'en van De Lier, Utrecht en Breda te lang. Ook het op kamers wonen ontmoet toch nog steeds be zwaren". Bijna zes jaar is men bezig geweest om een middelbare tuinbouwschool in Dordrecht te krijgen. Directeur Wietsma spreekt zelfs van "een wor steling". Voor dé totstandkoming van een nieuwe school of een nieuwe afdeling aan een bestaande school moet namelijk een lange ambtelijke procedure worden gevolgd. Vele in stanties en instellingen moeten daar bij gunstige adviezen geven. Dan pas kan de stichting van zo'n nieuwe op leiding in het Staatsblad worden ge publiceerd. De Dordtse school heeft de toestem ming om met een MTuS te beginnen niet werkloos afgewacht. "Drie jaar geleden zijn we al begonnen met een differentiatie Tuinbouw aan de mid delbare landbouwschool. Daar heb ben we officieel toestemming voor gekregen. Toch was het nog steeds zo De start van de middelbare tuinbouwschool sluit goed aan bij ontwikkelingen op het kleinere akkerbouwbedrijf, waar nog steeds meer vollegronds-groenteteelten worden toegepast.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1982 | | pagina 14