Studieklubs verdienen meer aandacht Landbouw wijst minister op dreigende werkloosheid glastuinbouw Vanuit; de Z.L.M. gesden- Vragen Profijtbeginsel zuidelijke landbouw maatschappij Proefboerderijen Startklaar Financieringsinstrument Deze week is de eerste jaarvergadering gehouden van de Stichting voor Landbouwkundig Onderzoek in Zuid-Be veland. Er zijn meerdere redenen die aanleiding geven nader op deze vergadering in te gaan. Opvallend was dat er veel aktieve jonge boeren op deze vergadering aan wezig waren. Jonge boeren die er voor zorgen dat de gewasstudieklubs bijzonder aktief zijn. De aktiviteiten van de Stichting zijn tot stand gekomen - zoals in het jaarverslag vermeld staat - "doordat elders bestaande groepen voor ons gebied (Zuid-Beveland) een stimulans tot navolging waren". In Zuid-Beveland hebben twee Verenigingen voor Be drijfsvoorlichting gezamenlijk een stichting opgericht met het doel het werk van de studieklubs beter te kunnen begeleiden en koördineren. Door de bijdrage van de le den zelf en door het gebruik maken van subsidiemoge lijkheden kunnen de studieklubs met inzet van een af gestudeerde H.L.S.-er de deelnemers beter begeleiden. Deze wijze van werken biedt ook de mogelijkheid dat de resultaten in een verslag worden vastgelegd. Welnu, de ze verslaggeving spreekt duidelijke taal. De gewasstu dieklubs blijken aan hun doel te beantwoorden. De ak kerbouw, maar ook andere sektoren zullen op deze weg verder moeten gaan. Natuurlijk is nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Vragen die indringend op deze jaarvergadering aan de orde werden gesteld. Vragen waar je ook als organisaties aandacht aan moet besteden. Zo werd gevraagd of het redelijk is dat anderen meeprofiteren van het werk wat er gebeurt in de gewasstudieklubs. Het antwoord kan voor de korte termijn, dacht ik, kort zijn: De deelnemers zelf hebben zoveel profijt door de betere opbrengsten die behaald worden dat het als een voorrecht beschouwd kan worden om gezamenlijk in een studieklub op te kunnen trekken. Voor de langere termijn echter ligt het anders omdat er dan andere zaken mee gaan spelen. Zaken als: hoe gaat de voorlichting in de toekomst funktioneren, hoe gaat het met het onderzoek en wat is de positie van de proefboerderijen. Zorg over het funktioneren van de voorlichting kwam ook op de jaarvergadering aan de or de. Als georganiseerde landbouw zullen wij ons daarover zeker ook moeten beraden. Het Landbouwschap heeft de vraag over het beleid van de Voorlichting bij de minister op tafel gelegd. De minis ter was niet optimistisch in verband met de bezuini gingsrondes. Deze reaktie was, denk ik, voor niemand verrassend. Het wordt hoog tijd dat politiek Den Haag duidelijk wordt gemaakt dat de investeringen, gedaan in de 3 hoekste nen Landbouwonderwijs, Onderzoek en Voorlichting bij zonder rendabel zijn gewenst. Alle verhalen over het profijtbeginsel zijn bijzonder gevaarlijk. Immers, wie heeft er meer van de investeringen, gestoken in de land en tuinbouw geprofiteerd, de landbouw zelf of de Neder landse ekonomie? Harde cijfers tonen aan dat het de Nederlandse ekonomie is. Het wordt dan ook de hoogste tijd dat de overheid met het bedrijfsleven harde afspraken maakt over het beleid en de financiering van de Voorlichting. Pas dan kunnen er verantwoorde plannen worden gemaakt over hoe de voorlichting in de toekomst kan funktioneren en hoe de voorlichting in kan spelen op de vraag vanuit de studiek lubs, die gezien kan worden in het kader van de vormen de voorlichting. Maar voorkomen moet worden dat be paalde ondernemers buiten spel komen te staan. Er zal behoefte blijven bestaan aan individuele voorlichting. Hoog tijd wordt het om na te gaan wat de positie is van de kommerciële voorlichting. Hebben de Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting hierbij een taak om regionaal kon takten te leggen en koördinerend op te treden? Belangrijk is het dat er een verantwoorde, gelijkgerichte voorlich- tingsboodschap tot stand komt. Daarbij hebben wij elkaar bijzonder hard nodig. Zowel de landbouworganisaties, de I m m VRIJDAG 19 MAART 1982 land-en tuinbouwblad Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting, de overheids voorlichting als ook de kommerciële voorlichting, hebben belang bij een goede koördinatie van alle voorlichtings- aktiviteiten. Dat wordt nog belangrijker wanneer de moderne kom- munikatiemiddelen meer toegepast gaan worden (en ook daar is geen weg terug). Ik denk dat in de toekomst de proefboerderijen een nog meer centrale plaats in kunnen gaan nemen. Op deze bedrijven kunnen praktijkgege- vens, gegevens van studieklubs en de proefveldresulta ten samen met gegevens van het wetenschappelijk on derzoek als voorlichtingsboodschap uitgewerkt worden voor de praktijk. Maar ook omgekeerd moeten vragen die bij de praktijk leven doorstromen naar de onderzoeksin stituten. Natuurlijk moeten richtlijnen voor het onderzoek opges teld worden voor meerdere jaren (1 982-1 986) zoals de Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek heeft gedaan. Maar het moet ook mogelijk blijven snel in te spelen op onvoorziene nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe ontwikkelingen die veelal anders op ons afkomen dan wij hadden voorzien. Dat is in het algemeen zo, maar in de land- en tuinbouw in het bijzonder. Daarom blijft het boer zijn gelukkig voor velen nog een boeiend vak. Doeleman Door aanbieding petitie m. De voorjaarsbewerking is weer begonnen. Het land wordt zaaiklaar gemaakt. Deze foto is gemaakt bij de proefboerderij "Rusthoeve" te Colijnsplaat. De Proefboerderijen zullen, zo wordt verwacht, in de toekomst voor de praktijk van steeds groter belang worden. Drie CLO-voorzitter J.v. Veen overhandigt de petitie aan minister de Koning (r.) De drie Centrale Landbouw Organisaties die samen bijna negentig procent van de Nederlandse boeren en tuinders vertegenwoordigen, hebben maandag, na spoedberaad, de minister van Landbouw en Visserij een petitie aangebo den, waarin de regering wordt gewaarschuwd voor het dreigende verlies van een groot stuk werkgelegenheid in de glastuinbouw, indien het overheidsbeleid voor deze sektor niet verandert. De bewindsman verklaarde tegenover de delegatie die de petitie aanbood, dat hij de grote onrust in de glastuin bouw zeker niet misverstaat. Hij hoopt nog deze week in Brussel duidelijkheid te krijgen over het kompromis over de aardgasprijs, en zegde toe met het Landbouwschap te gaan overleggen over een nadere uitwerking van een strategie die is gericht op overleving van de glastuinbouw. De petitie wijst op de grote spanning en onrust die heerst onder de gezinnen in de glastuinbouw, als gevolg van de snelle kostenstijging en het achterblijven van de noodza kelijke opbrengstverbeteringen. De onrust wordt nog versterkt door de onzekerheden over het energieprijsbeleid en de moeilijkheden om vol ledig gebruik te kunnen maken van het sektorbeleid. Om te voorkomen dat een te groot aantal bedrijven in de glastuinbouw onnodig moet afhaken, eisen de drie Cen trale Landbouw Organisaties van de regering ondermeer een effektief financieringsinstrument, een betere afstem- «ning van het sektorplan voor de glastuinbouw op de praktijk en verbetering van de giasafbraakregelingen. Tijdens het spoedberaad zette de voorzitter van de drie CLO's de heer J. van der Veen, uiteen hoe het beleid is gevoerd rond het bijna-kompromis met Brussel over de aardgasprijs. De aanwezige bestuursleden werd duidelijk gemaakt dat vasthouden aan de zware oliepariteit, die in dat bijna-kompromis was overeengekomen, financieel van groot belang is voor de glastuinbouw.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1982 | | pagina 1