Servicekosten bij regelingen met financiële faciliteiten bekend gemaakt Toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse akkerbouw!! Vervolg w, Mi M, B ij zijn beleid ten aanzien van de paardenhouderij denkt de bewinds man in de eerste plaats aan de ver sterking van onderwijs, onderzoek en voorlichting als middelen om vooral de kleinere paardenbedrijven te helpen om tot een bedrijfsecono misch en kwalitatief gezonde be drijfsvoering te komen. Op dit ter rein zijn al bepaalde zaken gereali seerd zoals de uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden van het hippische centrum te Deurne. Voorts is aan de voorlichting ten behoeve van de paardenhouderij fokkerij, zoals die in stamboekverband plaats .Mi D, D e akkerbouwer kan het aanpas singsproces voor het grootste deel vinden in een verdere verbetering van zijn bedrijfsvoering. Hij zelf, sa men met de mensen van de voor YJ e extra trichine-keuringskosten voortvloeiende uit de voorlopige ge troffen voorzieningen, noodzakelijk geworden door een eenzijdig Duits optreden, worden door de vleeskeu ringsdiensten voorshands niet apart bij het bedrijfsleven in rekening ge bracht. I I Landbouwbegroting 1980 Akkerbouwer moet zichzelf redden Alleen de besten zullen het redden Zoeken naar nieuwe wegen Boer, onderwijs, onderzoek en voorlichting inister Van der Stee heeft zijn plannen toegelicht om de aanvra gers voor z.g. service-kosten bij regelingen waaraan financiële facili teiten zitten in de toekomst hiervoor te laten betalen. Hij deed dit tijdens de mondelinge behandeling van de begroting voor 1980 van het departement van landbouw en visserij in de Tweede Kamer op 24 en 25 oktober 1979. Tijdens deze behandeling werden 22 moties en 3 amendementen inge diend. Hierover zal 13 november a.s. worden gestemd. Voorafgaand aan deze mondelinge beantwoording van vragen omtrent zijn beleid had de bewindsman reeds bijna 350 vragen schriftelijk afge daan. De servicekosten hebben o.m. betrekking op activiteiten, zoals bijv. rapportage, die door de bedrijfsontwikkelingsdienst ten behoeve van de begunstigden worden gedaan en die deze in principe ook zelf of door derden zouden kunnen (laten) verrichten. De tarieven zullen zijn: - voor aanvragen Borgstellingsfonds 650,— - voor aanvragen rentesubsidies 900,— - gecombineerde garantie/rentesubsidie— -aanvragen 1000,— - overige (kleinere) ontwikkelingsaanvragen 150,— Een en ander zal een besparing betekenen van ongeveer 3 min. Koeten trichine-keuring Legbatterijen inister Van der Stee is zich be- wust\an de in de pluimveehouderij ontstane onzekerheid als gevolg van de opdracht aan de Europese Com missie om te komen met voorstellen tot afschaffing van legbatterijen in de huidige vorm. Het is belangrijk dat de Commissie zo spoedig moge lijk duidelijkheid schept zowel wat betreft de alternatieve huisvestings ystemen als voor de spelregels gedu rende en na de overgangsperiode. De bewindsman benadrukte dat het niet aangaat de problemen van de kippen op te lossen en de producenten in de ellende te storten. Dat betekent, dat de overgangsperiode zo gekozen en opgezet moet worden, dat voor de pluimveehouderij geen grote econo mische problemen mogen ontstaan. Paardenhouderij vindt rond het centrum te Uddel, is nauwe samenwerking ontstaan tus sen de landelijke ruitersport en het Warmbloed Paardenstamboek Ne derland. Voor de ontwikkeling van de verdere outillage ten behoeve van de paardenhouderij is voorts van belang" de verwezenlijking van de draf- en renbaan in Zuid-Limburg. Bij die baap zullen enkele entraine- menten gevestigd moeten worden. Bij de verdere uitbreiding van de outillage ten behoeve van de paar denhouderij zal met die ontwikke lingen rekening worden gehouden. Daarnaast moet rekening worden gehouden met regionale werkgele genheidsaspecten, financieringsfaci liteiten, beschikbaarheid van de grond, infrastructuur en inpassings mogelijkheden voor de kleinschalige paardenhouderij. De bewindsman is voornemens in januari a.s. over de paardenhouderij een beleidsnota uit te brengen. Energiesituatie n het kader van het bestendigen aardgasbeleid heeft de regering met het Landbouwschap gesproken over wijziging van de voorwaarden in de meerjarenafspraak zoals die tussen Gasunie en Landbouwschap is vast gelegd. In afwachting van de invul ling daarvan is besloten met ingang van 1 oktober de aardgasprijs voor de glastuinbouw met 1,5 cent per m3 te verhogen. Zowel de niet zo beste rentabiliteit in de glastuinbouw als de areaaluitbreidingen in de laatste jaren vervullen de bewindsman met zorg. Toch is hij ervan overtuigd dat onze glastuinbouw ook deze "hob bel" weer te boven zal komen. De energiesituatie zal de komende tijd bepaald niet gunstiger worden. De glastuinbouw zal er het meest bij ge baat zijn als teeltmethoden en tech nische outillage structureel zodanig veranderen, dat het aanvoerpatroon bij een duidelijk lager energiever- Voorts zal de bewindsman zoeken naar wegen om nationaal de toepas sing van de zgn. drie - twee-één-re geling voort te zetten ter verbreding van de afzetstructuur. Kwaliteitsbeleid bruik kan worden gehandhaafd. De regering zal haar hierbij op twee manieren behulpzaam zijn t.w.: - door subsidie te geven op ener gie-besparende investeringen. Minister Van der Stee sprak in dit verband zijn voorkeur uit voor één integrale subsidieregeling voor het hele bedrijfsleven zoals vervat in het bij het parlement aanhangige wetsontwerp betref fende de energietoeslag in de WIR; - door stimulering van het onder zoek naar energiebesparing in de tuinbouw. Fruitteelt n het meerjarenprogramma "Ver betering concurrentiepositie Neder landse fruitteelt" van het Land bouwschap wordt op verschillende punten hulp en medewerking van de overheid gevraagd. Het programma geeft ook aan dat op vele punten het bedrijfsleven zelf de handen uit de mouwen moet steken. De toekomst van onze fruitteelt kan alleen dan perspectief bieden, als de fruittelers de grote problemen die er liggen in goede samenwerking aanpakken, 's Ministers toezeggingen op dat be leidsprogramma leveren naar zijn mening een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de concurrentie positie van onze fruittelers. Ze hou den o.m. in: - overname van een deel van het risico bij de hagelschadeverzeke- ring; - subsidie van 500.000,— ter verbetering van de presentatie van ons kwaliteitsfruit; - het opnemen in de rentesubsidie regeling van een herinplant van fruitopstanden. inister Van der Stee acht de ontwikkeling van echte topkwaliteit- sprodukten, naast het handhaven van gangbare kwaliteiten, van groot belang en wil de produktie en afzet daarvan dan ook stimuleren. Alge mene kwaliteitskenmerken zoals versheid en produktidentiteit, kun nen worden bevorderd door voor schriften voor bewaaromstandighe den en door het verminderen van het gebruik van o.m. conserveringsmid delen en geur- en smaakstoffen. Het kwaliteitskenmerk kan echter, afgezien van de intrinsieke kwaliteit van het produkt zelf, ook betrekking hebben op de manier waarop dat produkt is voortgebracht. Het gaat er dan om het produkt herkenbaar te maken voor hen die aan een bepaal de wijze van produceren de voorkeur geven. De Landbouwkwaliteitswet biedt de geëigende juridische moge lijkheden voor het hanteren van bei de vormen van kwaliteitskenmerken. Onderwijs 'e bewindsman zegde toe na te gaan of en op welke wijze de afges tudeerden van de 3e graads lerare nopleidingen in het landbouwon derwijs een bredere inzetbaarheid kunnen bereiken in het voortgezet onderwijs. Ook deelde hij mee met zijn ambtgenoot van volkshuisves ting en ruimtelijke ordening nader overleg te voeren over de prioriteit ten aanzien van de bouwvoorzienin- gen van de rijksscholen. Hij zal in overleg met de onderwijs wereld aan de behoefte van leer- en hulpmiddelen voor informatica-on- derwijs een zeer hoge prioriteit toe kennen. Ten slotte verklaarde de bewinds man te overwegen de zgn. commis sie-Van der Schans nieuw leven in te blazen, teneinde na te gaan hoe de integratie Landbouwhogeschool- Hoger Agrarisch Onderwijs verder vorm kan worden gegeven. energieprijzen, spelen daarbij een grote rol. De uurlonen zullen waarschijnlijk hoger worden vanwege een toene mende mate van vervroegde uittre ding. De beschikbare arbeid zal be ter onder de mensen verdeeld dienen te worden, wat o.a. ook een verkor ting van de werktijd in zal houden, stelt ir Hoogerkamp. Hogere uurlo nen, betekenen ook weer hogere produktiekosten. Het streven naar een verdere verbetering van de wel vaart zal blijven bestaan. Op zijn minst zal een deel van de stijging van de arbeidsproduktiviteit ten goede moeten komen aan de produktiefak- tor arbeid. Hoogerkamp ziet moge lijkheden van kostenbesparing in de akkerbouw door zorgvuldiger wer ken op het bedrijf. Bij suikerbieten zou men daardoor meer dan 750,— per ha extra boven water halen dan thans gemiddeld gezien wordt gerealiseerd. O, Kompensatie vanuit Brussel is niet te verwachten. Hogere prijzen voor de produkten lijken er niet in te zitten. De landbouw zal zich dus groten deels zelf moeten zien te redden en door middel van bijsturing van het produktieproces op het akkerbouw bedrijf moeten komen tot een verbe tering van de financiële resultaten. ok zijn er mogelijkheden om tot fysieke hogere opbrengsten van de gewassen te komen. De kwaliteit kan verbeterd worden, waardoor het mogelijk wordt een hogere prijs te bedingen en een constante goede af zet te behouden. Overigens moet van ten aanzien van hogere prijzen de eerstkomende jaren geen al te hoge verwachtingen hebben, stelt Hoog erkamp. De verwachting is gerechtvaardigd dat in de akkerbouw in de komende jaren met een gemiddelde kosten stijging rekening gehouden moet worden van 5 tot 1% per jaar. 8 il de welvaart in de landbouw enigzins gelijke tred houden met die daarbuiten dan zal dit van de agrari sche sector grote inspanningen ver gen. Mogelijkheden tot vergroting van de bedrijfsoppervlakte zijn ge ring, daarom zal een verbetering vooral gezocht moeten worden in het produktieproces. De boer zal daar door nog betere prestaties dienen te leveren. De boer zal nog duidelijker dan hij dat nu al doet beseffen dat alleen de betere onder hen het hoofd op den lange duur boven water kun nen houden. Daardoor zal hij zijn vakkennis moeten verhogen en zich voortdurend kritisch afvragen of hij het wel goed doet. Ervaringen opge daan elders, voorlichting en bereid heid om met anderen oplossingen te zoeken, zullen hem daarbij moeten helpen. Het landbouwkundig onder zoek, het onderwijs en de voorlich ting zijn organen die hulp kunnen bieden. De praktische landbouw zal daarbij zelf aan dienen te geven welk soort onderzoek en in welke richting men dat wenst. Gezamelijk zal moeten worden ge probeerd om de voorlichtingsbood- schap op een hoger peil te brengen. Bezien zal moeten worden of de ak kerbouwers de voorlichtingsdienst niet te veel gebruiken als service- dienst voor oplossing van proble men, waarvoor ze zelf eigenlijk had den kunnen zorgdragen! A. grarische produkten kunnen aantrekkelijker worden aangeboden, waardoor de konsument bereid is een hogere prijs te betalen. Het zoe ken naar nieuwe gebruiksmogelijk heden van akkerbouwprodukten kan wellicht tot waardevermeerdering van die produkten leiden. Aardap pelen zijn daarvan een goed voor beeld, stelt Hoogerkamp. Ook zoe ken naar andere gewassen biedt mo gelijkheden. Hij prijst de Zeeuwse akkerbouwers in dit verband vanwe ge het sukses dat werd bereikt bij de mechanisering van de vlasoogst. Al met al zullen er echter steeds zwaardere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van de ondernemers. Daarbij zal hun aantal afnemen, en zullen zij die overblijven geconfron teerd worden met langer wordende werktijden en een toenemende mate van risico. In een maatschappij waar gestreefd wordt naar een verhoging van de welvaart en het welzijn van zoveel mogelijk mensen zal men ook verantwoordelijkheid moeten tonen voor die groepen waarvan de wel vaart in de knel komt, vindt Hoog erkamp. De ontwikkelingen in de landbouw hebben tot gevolg dat di verse cultuurwaarden in het gedrang zullen komen en dat de (negatieve) Op de akkerbouwbedrijven is men ieder jaar opnieuw afhankelijk van de vrije produkten. invloed op het landschap en milieu zich in de toekomst steeds meer zul len laten gelden! Om aan verschillende negatieve ef fecten in de toekomstige ontwikke ling een halt toe te roepen dient men het landbouwbeleid zodanig te bein- vloeden dat de kosten in de hand worden gehouden. Zo dit niet moge lijk is dan zullen de prijzen voor de agrarische produkten evenredig die nen te stijgen lichting, het onderzoek, en het on derwijs, zullen dat waar moeten ma ken, vindt Hoogerkamp. De voor lichting zal kritisch bekeken dienen te worden, zaken die efficiënter uit gevoerd kunnen worden, zullen moeten worden aangepakt. Aan de boer zal duidelijk gemaakt moeten worden wat de theorie achter de praktijk betekent. De voorlichter zal niet kunnen volstaan met te advise ren hoe het beter kan maar tevens uit moeten leggen waarom een andere werkwijze beter is. De boer moet in staat worden gesteld om uit zijn fou ten lering te trekken. Het onderzoek dient zich te richten op het zoeken naar efficientere werkwijzen, via verbeterde machines en werktuigen, via teelttechnische wijzigen. Effi ciënter gebruik van gewasbescher mingsmiddelen en meststoffen. Aandacht dient besteed te worden aan verhoging van de opbrengst per ha van de gewassen, verbetering van kwaliteit en de afzet

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 8