Brits schaap bedreigt voortbestaan EG I-IEUWS UIT B3RUSS3EIL Van der Stee accoord met analyse van Gundelach Amendementen en Moties bij landbouwbegroting 1980 Brussel wil f 3,68 miljard bezuinigen op landbouw Jan Werts/Brussel Het zou alleen over schapevlees gaan maar uiteindelijk hebben de ministers van Landbouw maandag en dinsdag de hele Europese landbouwpolitiek omgewoeld. De commis saris van Landbouw Gundelach kwam met een soort Be stek '81 voor de dag, een bezuinigingsplan om erger onheil te voorkomen. De landbouwministers hebben vervolgens elk voor zich maar toch in koor verklaard dat zij de pessimistische con clusies van Gundelach delen. Onze Van der Stee wil op onderdelen zelfs nog iets verder gaan. Maar de Belg La- vens merkte toepasselijk op dat erom gaat of de goede voornemens ook in de praktijk gebracht kunnen worden. Wat de heer Gundelach voor de zuivelsector wil is exact datgene wat we twee weken geleden in dit blad onthulden. Er zou jaarlijks een streep getrokken moeten worden waarboven de melkproduktie geheel voor rekening van de veehouder komt. In navolging van de suiker sprak men dinsdag in Luxemburg al van A- en B-melk. Bezuinigen Laten we voor alle duidelijkheid eerst het betoog van Gun delach voor de ministers samenvatten en vervolgens schetsen hoe de bewindslieden reageerden. De landbouwcommissaris meent dat alleen het bezuinigen op de uitgaven voor landbouw en op andere posten een budgettaire crisis kan vermijden. Zelfs wanneer de landbouwprijzen de komende jaren niet meer aan gepast zouden worden bereiken wij in 1981 het uitgaven-pla fond. Brussel heeft recht op 1% van de BTW in de aangesloten landen. In zijn betoog ging Gundelach er verder van uit dat die 1%-grens de komende jaren niet doorbroken kan worden. Dit lijkt ons ook wel een juiste veronderstelling. Op de eerste plaats heeft ieder land nu wel zijn bestek-beuinigingsplan. Ver der hebben de regeringsleiders van Groot-Brittannië, West- Duitsland en Frankrijk al laten weten niet meer geld voor de EG over te hebben. Terug naar Gundelach. Volgens de begroting van de Commissie gaat de landbouw volgend jaar 32.132 miljoen kosten, in 1981 34.071 miljoen en het jaar daarop 36.287 miljoen. Voordat we schrikken van deze cijfers de kanttekening dat de niet- landbouwuitgaven de komende jaren nog veel forser stij gen. Dat gaat van 12.742 miljoen volgend jaar naar 18.599 miljoen in 1981 en 21.883 miljoen het jaar daarop. Gunde- lach's berekeningen zijn uitermate zuinig opgesteld en gaan uit van het niet-verhogen yan de landbouwprijzen gedurende de komende drie jaar. Om binnen de marges van de beschikbare middelen te blijven moet dan in 1981 bijna 1.800 miljoen op de landbouwuitgaven worden bezuinigd en in 1982 nog wat meer. In de niet-landbouwsector voorziet men voor dat laatste jaar een net zo grote bezuiniging die dus heel dicht bij de 2 miljard komt. Reeks maatregelen (jundelach (en Van der'Stee) is van mening datje als Euro pese Gemeenschap pas bij de nationale regeerders om meer geld mag vragen nadat je hebt bewezen de uitgaven op plaatsen waar die excessief zijn, de baas bent geworden. De volgende maatregelen werden door de landbouwcommissaris opgesomd. a. Het verhogen van de melkheffing tot een niveau dat de Eu ropese Gemeenschap in staat stelt om alle kosten van over schotten boven een bepaald niveau ermee te financieren; b. Lagere quota's in de suikersector, zodat de akkerbouwer min of meer wordt gedwongen om andere teelten aan te pakken. (Juist woensdag tekende de EG het LOMlL-2-accoord dat voor vijfjaar geldig is. De ontwikkelingslanden krijgen hier de garantie jaarlijks 1,25 miljoen ton rietsuiker bij ons te leveren tegen een prijs gelijk aan die onze telers ontvangen); c. Wijzigingen in de verordeningen voor het rundvlees. Ondanks stijgende marktprijzen wordt hier in toenemende mate ge produceerd voor interventie, (inlevering bij de overheid) d. Wijzigingen in de sector groenten/fruit waarbij de tomaten met name werden genoemd. Gundelach heeft vervolgens tegen journalisten desgevraagd gezegd dat het er in de zuivel om gaat een pakket met de minst kwade maatregelen samen te stellen. Men kan daarbij kiezen tussen een hogere melkheffing, een stelsel van afgesproken produktiehoeveelheden (de gevreesde quota's) of - nog erger - beperking van de mogelijkheden om overschotten bij de over heidsbureaus in te leveren. De twee laatste maatregelen acht Gundelach politiek niet haal baar. Er blijft een forse verzwaring van de melkheffing over. Doen we helemaal niets dan gaat de Europese Gemeenschap een werkelijke crisis tegemoet. Dan zal het landbouwfonds in de loop van 1981 merken dat er gewoon geen geld meer in kas is om de lopende uitgaven te betalen. Aldus besloot Gundelach zijn betoog voor de samengestroomde journalisten op de trappen van het gebouw in Luxemburg waar de ministers vergaderden. Slechte zaak De ministers hebben in Luxemburg ook allemaal even op de analyse van de Europese commissaris gereageerd. We laten ze hier in het kort passeren. Van der Stee zei dat we nooit in een situatie mogen komen dat toenemende uitgaven voor de land bouw de hele Europese begroting gaan opvreten. "Opvattingen zoals die door de heer Dankert in het Europese parlement naar 6 voren zijn gebracht (melkheffing van 0,5 naar 2,5%) worden door de Nederlandse regering onderschreven. Wij vinden dat er inderdaad één en ander moet gebeuren". Van der Stee gaf verder te verstaan dat hij eigenlijk nog verder wil gaan dan Gundelach. Een matige prijsverhoging voor de melk plus een heffing van beperking van de produktie lijkt de Nederlandse minister niet voldoende. Tegelijk zul je veehouders die willen inkrimpen financieel extra moeten belonen. Onder nemers die uitbreiden zouden met een extra zware melkheffing tot nadenken gedwongen moeten worden. Uit het vervolg van het technische betoog van de minister bleek wel dat hij echter niet weet hoe je zo'n ingewikkeld beleid nu echt in de praktijk van alle dag zou moeten uitvoeme. De minister herhaalde dat de operatie de Nederlandse veehouder 10 tot 20% van zijn inkomen zou kunnen kosten. Suiker West-Duitsland, minister Ertl. Hij deelt de analyse van Gundelach. Ertl ziet geen mogelijkheid meer geld voor Brussel vrij te maken. Is bezorgd over de kosten van toetreding Grie kenland en de andere kandidaten. Is met Van der Stee en andere ministers van mening dat de Europese Commissie de vooruit zichten in de sector suiker al te donker afschildert. Italië, minister Naroors. Hij stak een nationalistisch verhaal af dat niets om het lijf had. Luxemburg: wel melkheffing maar verschil maken tussen grote en kleine bedrijven. Ierland: toekomst boerenbevolking is belangrijker dan situatie financiën in Brussel. Andere bevolkingsgroepen hebben ook hun inkomensgaranties, aldus de Ierse minister. De nieuwe Deense minister van Landbouw Dalsager consta teerde dat hij dertien maanden is weggeweest maar dat er bij het landbouwoverleg kennelijk niets-is veranderd of opgelest. Frankrijk wil meewerken aan beperking van de zuivelover- schotteh. Maar een kleine boer met tien koeien moet wel de mogelijkheid hebben om er twaalf te gaan houden. België, minister Lavens vroeg aandacht voor problemeji in lan den met sterke munten zoals de Benelux en West-Duitsland. Wil ook melkheffing die verschilt naar bedrijfstype. Groot-Brittannië, minister Walker accepteert geen extra lasten voor de grotere bedrijven. Men verwacht dat de heer Gundelach in de loop van november met zijn concrete voorstellen voor de zuivel en andere sectoren komt. Tijdens de behandelig van de Landbouwbegroting 1980 op 24 en 25 oktober j.l. door de Tweede Kamer der Staten Generaal, zijn de volgende amendementen en moties in gediend. De stemmingen zullen op dinsdag 13 november a.s. plaats hebben. Amendement Voortman Het oogmerk van dit amendement is, de bijdrage in de keuringskosten, in de begroting opgenomen tot een bedrag van 40 miljoen te verlagen tot 8 miljoen als voortvloeisel uit het bij de algemene beschouwingen ingediende zogeheten alternatieve arbeidsplaatsenplan. Het kamerlid sprak over "de niet aangetoonde noodzaak tot het verrichten van deze inkomensoverdrachten". De minister kon zich met strekking en inhoud van dit amende ment niet verenigen. Bij gebrek aan dekking is dit amendement onaanvaardbaar. Amendement Langedijk-de Jong - I Eveneens als voortvloeisel van dat alternatieve arbeidsplan werd voorgesteld, het budget van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw met 5 min. te verhogen tot ruim 143 min. De verhoging zou enerzijds ten gunste moeten komen aan de bedrijfsverzorgings- diensten, anderzijds beogen specifieke regelingen voor energie besparing in de tuinbouw mogelijk te maken. Tegelijkertijd zouden de bedragen, uitgetrokken voor stimulering van de mestbanken en rentesubsidies drastisch moeten worden ver laagd. De minister achtte dit amendement bij gebrek aan dekkings mogelijkheden niet aanvaardbaar. Motie Voortman - I De regering zou zich moeten keren tegen een plafonnering van de nationale bijdragen aan het Europese Fonds, afdeling Garantie. Voorts achtte de heer Voortman het nodig het EG- zuivelpro- bleem structureel aan te pakken, de produktietoename te beëindigen, gepaard aan het volledig ontzien en zo mogelijk verbeteren van de inkomenspositie van melkveehouders met lage inkomens. Minister Van der Stee beschouwde deze duide lijk beleidsondersteunend. Motie Voortman- II De voorbereiding, met spoed, wordt ge vraagd van een wetsontwerp waarbij een effectieve beheersing van de grondprijzen wordt geregeld. Deze motie wijst de minister van de hand, omdat de indiener bij voorbaat het nog aan het Parlement voor te leggen ontwerp van de Wet Vervreemding Landbouwgronden lijkt te verwerpen. Motie Wöltgens-1 Gevraagd wordt een inventarisatie an rege lingen inzake belastingen, subsidies en eigen bijdragen in land en tuinbouw, teneinde de steun meer te richten op middenbe drijven en de regelingen meer te richten op een gelijke inko mensverdeling in land- en tuinbouw. De minister betoogde, dat de belastingsdruk hier te lande wel iswaar tot de hoogste binnen de Gemeenschap gerekend kan worden, doch dat daar tegenover gerichte faciliteiten in de fis cale sfeer voor het bedrijfsleven bestaan. Voorts kwam tot de Een halve lange dag is er deze week in Luxemburg door de ministers van Landbouw gesproken over een regeling voor het schapevlees. Het onschuldige Britse schaap stelt de Europese instellingen in Brussel en Luxemburg al we kenlang voor ernstige problemen. Sommige waarnemers zeggen dat het schaap bezig is de geloofwaardigheid, ja zelfs het voortbestaan van de EG te testen. Men verwijst daarbij naar de weigering van de Franse regering om een recent arrest van het Hof van Justitie in Luxenburg uit te voeren. De Europese rechters verlangen van de Fransen dat zij hun grenzen openstellen voor het (goedkope) Britse produkt. Na veel vijven en zessen is Parijs afgelopen weekeinde dan wel zover gegaan om bepaalde partijen toe te laten. Maar dat is niet voldoende. De handel moet helemaal vrij gelaten worden. In de Raad van Ministers en de wandelgangen liepen de discussies dinsdag dan ook hoog op. Nooit eerder zou een land het gewaagd hebben een arrest van het Hoge Hof in Luxemburg naast zich neer te leggen. De Europese Commissie te Brussel zint dan ook op strafmaatregelen tegen de Fransen. Britten exporteren en importeren Terwijl buiten demonstrerende schapenhouders uit Frankrijk met spandoeken en kreten betoogden voor "vive la France, vive nos moutons" (lang leve onze schapen) suste hun minister Mé- haignerie dat bepaalde partijen vlees door hem al zijn binnen gelaten. Hij wil ook wel verdergaan, maar dan moet er eerst een Europese verordening komen die de boeren in Frankrijk tegen de goedkope Britse uitvoer beschermt. Merkwaardig genoeg blijkt uit een dinsdag hier verspreide sta tistiek van Brussel dat de Britten zelf grote partijen schapevlees van elders invoeren, terwijl zij tegelijk met hun produkt naar ons vasteland willen. Zo komt er dit jaar maar liefst 213.000 ton schapevlees uit Nieuw-Zeeland en 11.000 ton uit Australië. De Fransen gaan ook niet vrij uit. Zij weren het Britse produkt maar kopen wel in een reeks landen buiten de Europese Gemeen schap, variërend van Hongarije tot de DDR en van Nieuw- Zeeland tot Spanje. De discussie over de toekomst van het schaap draait om drie hoogtepunten. Op de eerste plaats is daar de kwestie of er alleen een premieregeling komt dan wel ook een interventiesysteem, dus een soort van garantieprijs. Men vreest de kosten. Verder speelt het beleid tegenover de niet-EG-landen een rol. Brussel wil met deze leveranciers gaan onderhandelen over beperking van hun uitvoer. Tenslotte de financiering van een schapenver ordening. Het aantal voorstanders van betaling uit de Europese fondsen nam deze week weer toe. West-Duitsland en België zijn net als de meeste andere partners nu voor zo'n aanpak. Het overleg wordt voortgezet. conclusie dat thans - meer dan vóór 1978 - de regelingen méér gericht zijn op ondersteuning van het middenbedrijf. Hij zei dan ook, aan deze motie geen behoefte te hebben. Motie Wöltgens- II Bij wetswijziging zou het WIR-effect meer gericht moeten worden op het middenbedrijf en de samen werkingsvormen in land- en tuinbouw. De minister gelooft niet dat de WIR zulke ongewenste stimule ringseffecten heeft als die waartegen de motie zich richt, en ontraadt dan ook aanneming van de motie. Motie Wöltgens- III Een vóór 1 april 1980 in te dienen wets voorstel moet ertoe leiden dat in teeltcontracten de regelingen voor kwantum-kortingen en -toeslagen doorzichtiger worden en die contracten ontdaan worden van niet door kostenverschillen gerechtvaardigde bevoordeling van grotere bedrijven. Gezien de ingewikkeldheid van het vraagstuk en gelet op de termijn die in de motie is genoemd, ontraadde de minister aan neming ervan. Motie Langedijk- de Jong- III Een ander tariefstelsel is nodig voor doorberekening van servicekosten van de bedrijfsontwik- kelingsdienst aan aanvragers van financiële faciliteiten, waarbij meer rekening met de verschillen in investeringsomvang bij kleine en middenbedrijven wordt gehouden. De minster kon zich niet verenigen met het uitgangspunt van de motie, n.l. bijdragen in de servicekosten naar rato van de inves teringen, en wees haar dan ook af. Motie Langedijk-de Jong- IV Ten aanzien van zuiveihulp is wijziging van het restitutiebeleid nodig, zodanig dat de kleine producenten en jonge consumenten in de derde wereld beter profijt van die hulp zouden kunnen betrekken. Minister Van der Stee zegde toe, daarover contact met zijn ambtgenoot van ontwikkelingssamenwerking op te nemen. Motie Braks- II Er moet naar mogelijkheden worden gezocht, meer koelhuisboter op de binnenlandse EG-markt af te zetten. De minister zegde het gevraagde onderzoek toe. Motie Wisselink Versterking van de zgn. innovatie-activiteiten (vernieuwingen) en meer arbeidsplaatsen, zijn nodig in de zgn. primaire landbouw (d.w.z. op de teeltbedrijven). De minister beschouwd deze motie als een krachtige beleidson dersteuning. Motie Waalkens- II Wegens de zorgelijke positie waarin onze fruitteelt verkeert, is het nodig, een meerjarenplan met en voor deze bedrijfstak op te stellen, teneinde de daar bestaande na delen en tekortkomingen weg te werken. De minister wees erop dat een aantal maatregelen in voorbe reiding, dan wel in uitvoering zijn, en achtte een meerjarenplan derhalve overbodig. Motie Waalkens- III Voor Grondbankactiviteiten moet meer geld op tafel komen, teneinde aan geinteresseerde erfpachters grotere mogelijkheden te openen voor koop, danwel terugkoop, van gronden in erfpacht. Gelet op eerdere toezeggingen heeft de minister aan deze motie geen behoefte.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 6