Ruilverkavelingen mogen ook in komende jaren niet vertragen Verhuur van woonruimte Aandacht voor de wezenlijke problemen in de landbouw H oewel hij de opvattingen inzake de overschot- en financieringsproblematiek van de meeste sprekers deelde, stelde minister Van der Stee dat deze problemen niet de aandacht van de wezenlijke problemen als energie, inflatie, werkgelegenheid e.d. mag afleiden. H et is duidelijk dat de zuivelsek- tor, als grote slok-op van de garan tie-uitgaven het eerst voor ombuiging van de uitgaven in aanmerking komt. We zijn tevens in een stadium waarbij de uitgaven sneller omgebogen zullen moeten worden dan de produktie die tot deze uitgaven leidt. De vraag is T enslotte ging de bewindsman nog even in op het E.E.G.-suikerbeleid. Meestal worden suikeroverschotten in een adem genoemd met boterber gen. Deze vergelijking acht hij niet geheel opgaan. Weliswaar zijn er grote wereldvoorraden, maar de vraag/aanbodsituatie verbetert al lengs. Ook de bewindsman acht aan sluiting van de E.E.G. bij de Interna tionale Suiker Overeenkomst ge wenst. Wat betreft het toekomstige suikerbeleid binnen de Gemeenschap wacht hij met spanning de voorstellen van de Europese Commissie af. Vast staat echter, dat hij bij de beoordeling van deze voorstellen behalve met de internationale aspekten, ook terdege rekening zal houden met de inkomens van onze akkerbouwers. D e voorbereiding van ruilverkavelingen verloopt op het ogenblik zo, dat dit jaar 53.000 ha in stemming komt en volgend jaar omstreeks 40.000 ha. De financiële consequenties van deze terugkeer naar het nagestreefde totale uitvoeringsvolume baren die bewindsman voor de jaren na 1980 wel zorgen. H et inpassen van de Reconstruc tiewet Midden-Delfland en van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolo niën in het programma van 40.000 ha per jaar betekent dat voor het ruil- verkavelingsstemmingsprogramma in de tachtiger jaren minder ruimte zal zijn. Dit lijkt de bewindsman re delijk, omdat indien de ruilverkave H et terugkooprecht van grond in het kader van de Grondbank acht de bewindsman bespreekbaar. Echter niet, zoals gepleit, met de suggestie dat dit een bijdrage zou zijn in het kader van de Stichting Beheer Landbouwgronden (SBL). De introductie van een terugkoop recht bij de Grondbank zal in een aantal gevallen de neiging om de bedrijfsoverneming in de familie- kring te regelen verminderen. Ge bruikmaking van de Grondbank heeft immers minder vergaande consequenties. Men kan die familie- grond later terugkopen. Het beroep op de Grondbank zal bij bedrijfso vername substantieel toenemen. Derhalve gelooft hij niet erg in de koppeling terugkooprecht en ver lichting van de financieringsproble D, D, H, P er 1 juli 1979 zijn de nieuwe bepalingen i.v.m. huur en verhuur van woningen in werking getreden. I n het B.W. zijn precies de gronden genoemd waarop een huurovereenkomst kan worden beëindigd. IC. oopt iemand een verhuurde woning om er zelf in te trekken dan is er een termijn van driejaar waarin de koper de huur niet kan opzeggen. W, Van der Stee: Landbouwbegroting 1980 Bloemkool meest gegeten verse groente Hij deed dit in een beschouwing over de stand van zaken in de Europese Gemeenschap tijdens de mondelinge behandeling van zijn begroting voor 1980 in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op 24 en 25 oktober 1979. een bijl aan de wortel van het ge- H, meenschappelijke landbouwbeleid, il waarschuwde dat de kritiek op a|dus mmister Van der Stee. Het is ij waarschuwde dat de kritiek op het verworvene, zoals het gemeen schappelijke landbouwbeleid, dreigt de positieve kanten in de werking van de E.E.G. te overschaduwen. Per saldo komen we dan in een situatie waarin voortgang geblokkeerd wordt, het verworvene in de waag schaal wordt gesteld en defaitisme troef is, aldus minister Van der Stee. Zelfs in een werkelijk Europees be leid als het landbouwbeleid tekenen zich gevaarlijke desintegratieten- densen af. Het achterwege blijven van een ge meenschappelijk visserijbeleid, de recente problemen met de Duitse Bondsrepubliek over de keuring van varkensvlees en het niet direkt op volgen door Frankrijk van een uit spraak van de hoogste Europese rechter inzake het Britse schapen vlees zijn daarvan even zovele voor beelden. Ook het niet in de wortel aanvatten van het zuiveloverschot is dat in wezen, omdat mede daardoor de Financiële grondslag van de E.E.G. dreigt te worden aangetast. E.E.G. komt geld tekort I mmers, de Europese Gemeen schap staat voor een financieringste kort. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de komende jaren nieuwe eigen middelen, hetzij door een verhoging van het BTW-afdrachtpercentage, hetzij andefszins, in de Gemeen- schapskas zullen vloeien. Het ligt dan ook voor de hand dat de tekor- ten opgevangen zullen worden door besparingen op de uitgaven en het is niet erg waarschijnlijk dat de land bouwuitgaven de dans zullen ont springen. Effektieve kostenbewaking acht de bewindsman van groot belang. Een te smal financieel keurslijf kan echter fnuikend zijn voor iedere werkelijke voortgang van het Europese integra tieproces. Het gevaar is immers groot dat het Europese beleid zich binnen de kleinst mogelijke marges blijft bewegen en veeleer aan waarde in boet, dan erop vooruit gaat. Voor het voeren van beleid zijn middelen no dig en een "plafonnering" van de garantie-uitgaven, betekent in feite dan ook zeker niet in ons nationaal belang dat het zover komt. Rationa lisatie van de kosten is echter ook voor ons land noodzakelijk. De bes paringen moeten echter wel zinvol zijn en de grondslagen van het beleid onaangetast laten. Minister kiest voor medeverant- woordelijkheidshefflng hoe de onvermijdelijke ombuiging van de kosten van het zuivelbeleid bereikt kan worden. Hierbij moeten we in de eerste plaats denken aan de beïnvloeding van de produktieom- vang. Ombuiging van groei naar sta bilisatie is wel het minste. De realiteit is echter dat dit onmogelijk van het ene jaar op het andere te verwezen lijken is. Inmiddels zal er een stabilisatie van de kosten moeten plaatsvinden. Dit betekent dat de budgettaire kosten per liter geproduceerde melk moeten verminderen. Een en ander zal ge realiseerd kunnen worden door ver laging van de interventieprijzen en bezuinigingen op de restituties. Dit is echter uit een oogpunt van inko menspolitiek nauwelijks aanvaard baar. Een andere mogelijkheid is de sektor zelf meer te laten bijdragen aan de kosten door verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing. Hoewel op zich ook niet aantrekke lijk, geeft minister Van der Stee aan deze laatste mogelijkheid de voor keur. Zij is dan ook, politiek gezien, de meest realistische. Een en ander neemt niet weg dat te vens gezocht moet worden naar mo gelijkheden om het marktondersteu- nende beleid te rationaliseren. Naar 's ministers mening dient de inter ventie van boter en mager melkpoe der - als bodem in de markt - een pijler van ons marktordeningssys teem te blijven. Interventie moet echter niet worden aangemoedigd. Zo is bijvoorbeeld interventie van mager melkpoeder in de winterpe riode niet beslist nodig. Zeker niet voor de magere melkpoeder die uit eindelijk bestemd is voor verwerking in mengvoeders. Zuivelfabrieken moeten zich zoveel mogelijk inspan nen hun produkten kommercieel af te zetten, hetgeen lang niet overal in de Gemeenschap geschiedt. Ook acht de bewindsman het verant woord om op E.E.G.-niveau de be talingstermijnen af te stemmen op de in de handel gebruikelijke. "Inter ventiequota" wijst minister Van der Stee eenter beslist van de hand. Suikerbeleid Hij zal daarom de nodige stappen ondernemen om te voorkomen, dat belangrijke uitvoeringsvertragingen in de komende jaren zullen optre den. Hij realiseert zich hierbij dat dit niet ten koste kan gaan van een totale afbraak van de A2-werken of van kavelruil. Dit o.m. zei minister Van der Stee in de Tweede Kamer tijdens de behan deling van de begroting 1980 van zijn departement op 24 en 25 oktober 1979. lingsprocedure in die gebieden was toegepast, deze in de 40.000 ha had moeten worden ingepast. Het gedurende meerjaren realiseren van gemiddeld 40.000 ha vraagt om een grote inspanning. Daarom heeft de bewindsman de financieringsmo gelijkheden voor nieuwe landinrich tingsprojecten ook sterk beperkt. Soms bieden extra programma's (zoals o.m. hel Integraal Structuur plan Noorden des Lands) extra mo gelijkheden. De extra 15 min. die als onderdeel van het aanvullend beleid voor 1980 in de Miljoenennota is opgenomen voor ruilverkavelingen zal in het op werkgelegenheid gerichte program ma volledig ten goede komen aan een versnelde uitvoering van werken binnen ruilverkavelingen in gebie den met een hoog werkloosheids percentage. Grondbank men van de Grondbank. Het zal eerder leiden tot een verzwaring van deze problemen. Verdere bespreking van deze zaak zal kunnen geschieden in het kader van het in te dienen wetsontwerp Vervreemding land bouwgronden, waar de Grondbank een wettelijke basis zal gaan vinden. In dat verband merkte de bewinds man op dat niet alleen moet worden gedacht aan een terugkooprecht, maar ook eens verder gefilosofeerd dient te worden over een terug koopplicht voor boeren, die na een bepaalde periode zelf de financiering kunnen doen. Ook dit thema zal dan bespreekbaar moeten zijn. Uitgifte bedrijven e minister onderstreepte dat ook in de uitgifte van bedrijven in Zui delijk Flevoland een belangrijk grondpolitiekinstrument ligt. Een ruime uitgifte van bedrijven is ook zijn streven. Toewijzing relatienotagebieden eind gevorderd e gebiedsaan wij zing in het kader van de zg. Relatienota is een heel eind gevorderd en discussies in het "veld" met de betrokkenen zijn nu begonnen over de invulling van het gewenste beheer. Hierin staan de provinciale adviescommissies cen traal, zij bereiden de plannen voor en zij koppelen terug op de betrokke nen. De verhuurder zal dan de kantonrechter moeten verzoeken te beslissen wanneer de huurovereenkomst eindigt. In het ver zoekschrift aan de kantonrechter zal duidelijk moeten worden vermeld waarom de huur is opgezegd. Hierbij zijn alleen rede nen die in de wet vermeld ziji^geldig. Konklusie n dit artikeltje van de afdeling voorlichting iets over het nieuwe huurrecht. We lopen er nogal eens tegenaan. Agrariërs die een huis bezitten, misschien gekocht om later, als men van het bedrijf gaat zelf te gaan bewonen, uit een nalatenschap verkregen of wat bij het bedrijf behoorde. Zo'n huis wordt dan meestal verhuurd tot de tijd dat men zelf denkt het nodig te hebben. Wanneer men dan de huur wil opzeggen krijgt men te maken met de huurwet. Het nieuwe huurrecht Gronden waarop de huur kan worden opgezegd Een van die gronden is wanneer de huurder zich niet als een goede huurder heeft gedragen. Een andere grond is er wanneer de verhuurder de woning drin gend nodig heeft voor eigen gebruik. In deze situatie zullen de belangen van huurden en verhuurder tegen elkaar worden af gewogen. De huurder moet andere woonruimte kunnen krijgen of de behoefte van eigen bewoning moet zo dringend zijn dat van de huurder niet geëist kan worden de huurovereenkomst voort te zetten. Een derde grond is er wanneer men de huur voor een bepaalde tijd is aangegaan en hierbij uitdrukkelijk bedongen is dat de woning na afloop van deze termijn moet worden ontruimd. Dit moet tevoren bij het aangaan van de huurovereenkomst zijn vastgelegd. f Bescherming huurder bij koop en verkoop woning Verder mag een verhuurder nooit de huur opzeggen om de woning vrij van huur te verkopen. Het woonbelang van de huürder gaat hierbij boven het financieel belang van de ver huurder. H uuropzegging il de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen dan be hoort hij dit te doen bij aangetekend schrijven. Hij moet daarbij een termijn van drie maanden in acht nemen. Voor elk jaar dat de huurder in het genot van het gehuurde was komt daar echter nog een maand bij met een maximum van drie maanden. Voorbeeld: Iemand heeft langer dan drie jaar een pand ver huurd aan dezelfde huurder. Hij moet dan een opzeggingster mijn van zes maanden in acht nemen. De huurder moet op het aangetekend schrijven reageren en wel binnen een termijn van zes weken, reageert hij niet dan blijft de huurovereenkomst van kracht. .et was al geen simpele zaak als men de huur op wilde zeggen. Nu echter, na de in werking treden van de nieuwe bepalingen is het er niet gemakkelijker op geworden. Als u dus een woning gaat verhuren dan zult u een goede huurovereenkomst op moeten stellen waarin uitdrukkelijk is bedongen dat de woning na afloop van de bepaalde termijn moet worden ontruimd. Wanneer de huurder dan deze huurovereenkomst aangaat, weet hij ook de konsekwenties hiervan. Bij gewenst advies kunt u bij de S.E.V. terecht. G. Middelkoop- v.d. Ploeg. Bloemkool is de meest gegeten verse groente in Nederland. Ruim een achtste van het totale verse groentepakket is bloem kool. Deze groentesoort is het hele jaar verkrijgbaar. Van mei t/m november komt bloemkool vrijwel uitsluitend uit eigen land en in de winter en het vroege voorjaar importeren we het veel, vnl. uit Frankrijk. Van het hier te lande geteelde produkt wordt maar een bescheiden deel geëxporteerd. Vrijwel alles komt op de verse binnenlandse markt terecht. Dit jaar is de bloemkool op de veiling dooreengenomen goed koop geweest. Alleen de kasbloemkool en de vroege zomer bloemkool van de vollegrond was duurder. De winterbloemkool heeft in ons land de winter niet overleefd. Al met al is de totale aanvoer tot nu toe achter gebleven bij vorig jaar. Wellicht dat in de laatste weken van het seizoen nog wat van de achterstand zal worden ingehaald, maar dan moet het weer niet teveel tegen zitten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 4