IP®<J® IIID IÏJBIdU] [ID H.B.,D.B.f Vormingskommissie? VOOIt he VttOII W Wat is dat nou: J ongens, het is pet met de P.J.Z. Daar komt het wel op neer natuurlijk wanneer er maar 2 mensen in het dagelijks bestuur zitten. Positie van de boerin internationaal bekeken D, W aar nog geen georganiseerd bedrijfsleven bestaat gaan verbeteringen in de status en omstandigheden soms uit van officiële instanties. In Ivoorkust worden b.v. koöperatieve vrouwengroepen geholpen bij landbouw, huisvlijt en handel. In Nigeria worden vrouwen ingeschakeld bij een groot nationaal voedselprogramma. In hoeverre vrouwen daar echter betrokken worden bij het beleid blijft een vraag. T enslotte zijn er in verscheidene landen wetswijzigingen in gevoerd ten gunste van de boerin. (deel II) Aktiviteiten-Agenda Provinciaal: Noodkreet van een D.B.-lid! Wat is er eigenlijk aan de hand met de P.J.Z. (dus jullie P.J.Z.-leden) mevr. G.A. de Lange, DONDERDAG 8 NOVEMBER STUDIEMIDDAG TE MIDDELBURG onderwerp: Het Jaar van het Kind'' REDAKTiE IKEES SCHIPPER^ SPRANG-CAPELLE - 2 NOVEMBER Dropping barbecue bij fam. Sterrenberg. ZEVENBERGEN - 2 NOVEMBER Dropping: vanaf 19.00 uur bij café "Den Ouden" te Ze venbergen. THOLEN - 3 NOVEMBER Toneeluitvoering (2e maal) "Welkom Dokter" in "de Haestinge" te St. Maartensdijk. R.A.K.-BEVELANDEN - 6 NOVEMBER Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in "De Cais son" te Kapelle. Onderwerpen: 1) Boer blijven, 2) Wer kwijze Z.A.J.K. SCHOUWEN-DUIVELAND - 7 NOVEMBER Pottenbakken-avond o.l.v. deskundige. Om 19.00 uur in de Julianaschoöl, Jannewekken 19, Zierikzee. Opgave vóór 1 november bij Peter de Vrieze, 01117-1268. Kosten: 5,- p.p. SPRANG-CAPELLE -9 NOVEMBER Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in de Mico-bar te Sprang-Capelle. Thema: opheffen van pjz-afdeling: ja of nee!? FIJNAART - 9 NOVEMBER Thema-avond: kwartetspel diskussie over: wie/wat zijn plattelandsjongeren. Om 20.00 uur "Wapen van Fij naart". ZEVENBERGEN -10 NOVEMBER Volleybaltraining: start. Elke zaterdagmiddag 15.00-16.00 uur in de sporthal te Zevenbergschenhoek. O.Z.VLAANDEREN -16 NOVEMBER Algemene Ledenvergadering Speelfilm-avond. Om 20.00 uur in "De Poort" te Zaamslag. FIJNAART - 23 NOVEMBER Dia-film-avond over V.S. (Amerika) o.l.v. Ger Punt, Anja Maris, Bas Tanny Mollemans. In "'t Wapen" om 20.00 uur. orige week hebben we het gehad over deze 3 P.J.Z.- deelorganisaties èn het feit hoe zinvol het werk van deze kommissies is. Echter, om eerlijk te zijn, op het ogenblik loopt het alle maal niet zo bijster goed: Bijvoorbeeld: per l-l-'80 zijn er 3 vakatures in het D.B. per l-l-'80 zijn er 4 vakatures in de VORMINGS KOMMISSIE het funktioneren van het H.B. laat ook te wensen over! W.Z.VLAANDEREN - 23 T/M 25 NOVEMBER Video-doe-weekend, ofwel ledenweekend: "spelen met de kamera". Vrijdagavond 20.15 uur - Zonderdagmiddag 15.30 uur. Opgave vóór 12 november bij Bram Verhage, 01173-1368. Kosten: 20,— p.p. (all-in). BESTUURSINSTRUKTIE-AVOND - 20 NOVEMBER o.l.v. de vormingskommissie, 19.45 uur in "De Draak" te Bergen op Zoom. Ie helft: informatie over P.J.Z. 2e helft: rollenspel over samenstellen jaarprogramma. Niet zo rooskleurig dus. Vandaar: Met de vormingskommissie is het al net eender, deze was altijd één van de beste kommissies maar helaas moet de vormings kommissie zijn aktiviteiten inkrimpen omdat er geen mensen zijn die de zaak draaiende houden. Z ijn er dan helemaal geen mensen meer te vinden die een paar avonden in de maand kunnen vrijmaken voor de P.J.Z. Provin ciaal? Of moeten we met ingang van 1 januari 1980 de P.J.Z. dan maar opheffen. Daar gaan we op den duur natuurlijk wel naar toe. Dus dan zijn er geen provinciale aktiviteiten meer. Dan is het ook afgelopen met de ledenweekends, de sportdagen, zeskamp, juweel, bestuursinstruktieavond, film-gespreksavond. Ik hoop niet dat dat het is waar jullie heen willen want dan ziet het er beroerd uit. Boven dit stukje staat: Noodkreet van een D.B.-lid. Dit is echt geen flauwekul, want als zich inderdaad geen mensen meer aan melden voor het dagelijks bestuur of de vormingskommissie dan gaat de P.J.Z. Provinciaal gewoon over de kop! Want met 2 mensen in een dagelijks bestuur en met 2 mensen in een vor mingskommissie kun je geen vereniging runnen! Graag reakties hierop! Dagelijks bestuurslid: Jan de Wilde, Stavenisseweg 6, 4696 KC Stavenisse 01663-366 onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Bra bant Redaktieadres: Mevr. L.J. de Regt-van Maldegem,. Anna Mariaweg 1, 4494 PB Geersdijk. e I.F.A.P., Internationale Federatie van Agrarische Producenten is steeds zeer geïnteresseerd in de ontwikke lingen die zich voordoen in de positie, de scholing, de invloed enz. van de boerin. Mevr. Giuseppina Pela van deze organisatie verzamelde al jaren allerlei gegevens die zij in onderstaand artikel bun delde, en die voortkomen uit verslagen en enquêtes bij de aangeslotenen. Waarom moeten landbouworganisaties aandacht hebben voor problemen van boerinnen! Ie. Na het internationale Jaar voor de Vrouw zijn overal ter wereld resoluties aangenomen om bestaande misstanden te verbeteren. Nóg meer praten zou kunnen leiden tot tegenstand. Aan de andere kant zou nu wél eens tot déden overgegaan moeten worden, 2e. Ofschoon overal wetten werden aangenomen (een bewijs op zich dat verandering nodig was) is het nog lang niet overal zo, dat deze wetten ook worden uitgevoerd. In de landbouw is de positie van de vrouw des te slechter naar mate ook het verschil met andere ekonomische sektoren groter wordt. Agrarische vrouwen hebben soms niet dezelfde sociale uitkeringen als vrouwen die werken in de industrie, 3e. In veel landen daalt het aantal bedrijven en van belangrijke invloed op regeringen of publieke opinie is nauwelijks sprake. Het aantal vrouwen dat alleen een bedrijf voert omdat de man elders werkt, stijgt nog steeds. In sommige landen, vooral in ontwikkelingsgebieden zijn de boerinnen niet georganiseerd en ze hebben daardoor geen gelegenheid zich te doen horen. Ook daarom is het belangrijk dat boeren- en tuindersorganisaties mede de problemen van de boerinnen trachten op te lossen en hen betrekken bij hun aktiviteiten. Wat dat betreft zijn er ge lukkig heel wat gunstige veranderingen gaande. Gelijkwaardigheid door deelname Enkele organisaties met een vooruitziende blik zijn al van mening dat een steeds verdergaande deelname door boerinnen aan hun aktiviteiten niet alleen voor deze vrouwen maar voor hun organisatie zelf van groot belang is. Wederzijds begrip en waardering worden door deze samenwer king gediend. Enkele landen beginnen vrouwen van boeren en tuinders als "boer" te erkennen (Frankrijk, Italië) op grond van hun verzoek of zoals in de Ver. Staten door een wetswijziging. Maar hoewel het aantal boerinnen dat betrokken is bij het beleid van landbouworganisaties stijgt, is dit toch nog niet evenredig met het aantal boerinnen dat meewerkt op het bedrijf. Mme Pelè noemt hier trots de Nederlandse boerinnen die zitting hebben in provinciale besturen van mannenorganisaties, Noorwegen telt 7 vrouwen in een boerenbestuur van 52, in Zweden blijkt 15% van de landbouworganisaties vrouw te zijn, en 1 vrouw werd gekozen in het nationale bestuur. In Zwitser land bestaat een aparte organisatie van boerinnen waarvan 55% lid is. Ook bij de koöperaties wordt enige vooruitgang gekon- stateerd, maar zelden op nationaal niveau. Veel landen kennen in hun landbouworganisaties aparte vrou wengroepen (Italië, Denemarken, Ierland) elders wordt samen gewerkt met plattelandsvrouwen en hun agrarische kommissies (Nederland, Duitsland, Zwitserland, Z.-Afrika), en een enkele keer staan de landbouworganisaties open voor alle gezinsleden met volledige rechten (Ver. Staten). Ook de vrouwenkommissie bij C.O.P.A. moet hier worden genoemd. Ontwikkelingslanden Public Relations eel voorbeelden zijn er van de rol die de boerin kan spelen bij het bevorderen van meer begrip en een betere verstandhou ding tussen agrarische en stedelijke bevolking. Wat de ZLM in Nederland doet met schoolkinderen blijkt ook in Ierland te gebeuren. In de Ver. Staten geven boerinnen groepsvoorlichting door met dia's en ander aanschouwingsmateriaal leven, werken en belo ning te tonen aan niet-agrarische groepen. Amerikaanse boe rinnen gaan bovendien eens per jaar naar hun president en hun volksvertegenwoordigers om hen van de stand van zaken op de hoogte te brengen. Wetswijzigingen In Ierland werd het erfrecht gewijzigd, zodat zij niet meer afhankelijk is van haar kinderen. Als boerin moet ook zij haar toestemming geven voor een bedrijfslening. In Zwitserland wordt steeds het advies gevraagd van de boerinnenorganisatie voor een wet(s)wijziging wordt inge diend. In Amerika is de successiewet zo gewijzigd dat een weduwe na elk jaar huwelijk voor 2% eigenaresse meer wordt be schouwd. Na 25 jaar betaalt zij dus successierechten voor 50%. De Noorse boerenorganisatie wil lA van het agrarisch inko men toekennen aan de vrouw en haar ook voor pensioen rechten en ziekengeld in aanmerking laten komen. In dit geval zou voor geboorten 18 weken moeten worden uitbe taald. Hoewel al deze ervaringen positief te noemen zijn gaat het niet overal goed. In Canada werd b.v. een wet niet aange nomen waarin splitsing van inkomen tussen man en vrouw werd bepleit, en wel om de progressiviteit niet in gevaar te brengen. Wij zijn Mme Pelè dankbaar voor haar overzicht en hopen dat zij ons dergelijke feiten nog eens zal laten weten. vertegenwoordiger van de Bond van Platte landsvrouwen in de C.E.A. en C.O.P.A. (dit artikel werd eerder opgenomen in de Landbode). Alle soorten vet- of olievlekken op koperen voorwerpen kunnen veelal verwijderd worden door afwrijving met zout. Lukt dit niet, dan afwrijven met verdund' salpeterzuur. Ingegroeide ringen. Ringen waaromheen het vlees gegroeid is, kunnen pijnloos afgenomen worden, als de betreffende vinger stijf omzwachteld wordt en omhooggehouden wordt. Na 5 mi nuten de zwachtel afdoen. Kristal moet liefst met linnen doeken worden gedroogd, daar deze geen pluisjes achterlaten (katoenen doeken wel). Kristal met Figuren wordt schoongemaakt met een borsteltje, zodat er geen stof in de figuurtjes blijft zitten. Rood geworden handen maakt u blank met melk. Voor het naar bed gaan betten. Op donderdag 8 november zal om 13.15 een studiemiddag worden gehouden in de koncert- en gehoorzaal te Middelburg met als onderwerp het Jaar van het Kind. Er zullen inleidingen worden gehouden over Kind en Gezondheid - Kind met leer- en opvoedingsmogelijkheden Kind en echtscheiding - Kind in de derde wereld en over de financiële adoptie van kinderen. Deze studiemiddag zal worden georganiseerd door de Bond van Plattelandsvrouwen. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 23