ZITDAGEN gropatax PROGRAMMA "RONDGANG LANGS DE KRINGEN" Vereniging voor boeren- en tuindershulp in Zeeuwsch-Vlaanderen 96z.l.m. Land- en tuinbouwblad Extra onderzoek tijdens de stalperiode 1979/1980 op abortus Bang en Leucose BESTEMMINGS PLANNEN ACCOUNTANTS UNIE ZITDAG S.E.V. TH0LEN EN ST. PHILIPSLAND Z.L.M.-exkursies in 1980 Radio Aardappelselektie kursussen Oogst in beeld In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kun nen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer wor den opgenomen. Red. Maandag 12 november: 14.00 uur West-Zuid-Beveland "Prins van Oranje", Goes. 19.30 uur Oost-Zuid-Beveland "de Caisson", Biezelinge. Dinsdag 13 november: 14.00 uur West-Brabant "Hotel de Graanbeurs", Fijnaart 19.30 uur Langstraat, zaal. A. Rijken, Sprang-Capelle. Vrijdag 16 november: 9.30 uur W.Z-Vlaanderen, Hotel "De Eenhoorn", Oostburg. 14.00 uur Axel, Hotel "Rotterdam", Terneuzen. Dinsdag 20 november: 9.00 uur Tholen/St. Philipsland café "Tolrust", Poort vliet. 14.00 uur Noord-Beveland, Hotel "De Korenbeurs", Kortgene. Donderdag 22 november: 9.00 uur Walcheren, "De Brasserie", Middelburg. 14.00 uur Schouwen-Duiveland, "Huis van Nassau", Zierikzee. Vrijdag 23 november: 13.00 uur O. en Midden Brabant, motel "Eindhoven", Eindhoven (afslag Valkenswaard). 19.30 uur Altena-Biesbosch, Dorpshuis te Meeuwen. De vereniging voor boeren- en tuindershulp in Zeeuws-Vlaan- deren is opgericht om op land- en tuinbouwbedrijven, waar om diverse redenen o.a. ziekte, de exploitatie verstoord zou kunnen worden, door de bij haar in dienst dienst zijnde bedrijfsverzor- gers hulp te verlenen. Daarnaast biedt de vereniging aan haar leden de mogelijkheid om tegen een verhoogde contributie, deel te nemen aan een reductieregeling, welke hen recht geeft op een gereduceerde uurvergoeding bij arbeidsongeschiktheid gedurende 51 kalen- derweken. Dit sluit aan bij de arbeidsongeschiktheidswet die immers voor zelfstandigen een wachttijd kent van 52 weken, alvorens men een uitkering kan verkrijgen. Ter stimulering van deze reductieregeling heeft de overheid een subsidie per lid beschikbaar gesteld, welke t/m 1980 gegaran deerd is. Hopelijk wordt deze ook na 1980 verstrekt. Tijdens de maand november kunt u zich aanmelden als lid van de vereniging zonder het entréégeld k 300,— te moeten beta len. Dit bedrag is in de overige maanden wel verschuldigd bij aanmelding als lid. Gezien de ontwikkelingen in de laatste jaren, waarin vele be drijven eenmansbedrijven zijn geworden, die mede door spe cialisatie, veel moeilijker dan vroeger een beroep kunnen doen op buren en kennissen, kan aanmelding als lid van de vereni ging, van groot nut zijn in het pakket van risicodekking. Het is dan ook een vreemde zaak dat tal van ondernemers nog niet zijn overgegaan tot deze bijna onmisbare vorm van verze keren in de land- en tuinbouw. Het leek ons daarom zinvol nogmaals, met name in de maand november, onze vereniging onder uw aandacht te hebben ge bracht. Wilt u lid worden, dan is november daartoe de voorde ligste maand. Inlichtingen en aanmelding bij: C.R.E. Cornelissens, secretaris, J J.M. Kips, administrateur, Cambronstraat 7 Dorpsstraat 44, 4581 RT VOGELWAARDE 4569 AK GRAAUW. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28 Postbus 46 4461 AJ Goes Tel 01100-21010 4460 BA Goes Redaktie: Mr J Oggel hoofdredaktie -tel huis 01 100-20228 M van Wezel eindredaktie -tel huis 01 641- 3847 Marijke Schipper-de Ruijter red-assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM - Goes - tel 01 100-21010 - toestel 1 3 Technische verzorging. Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties DRUKKERIJ VINK BV Nassaustraat 1 - 4571 BK Axel Postbus 1 6 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01 1 55-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Tijdens de weideperiode van dit jaar werden in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg gevallen van abortus Bang onder rundvee vastgesteld. De besmetting kwam tot stand door contacten met buitenlands vee (importvee, grensbeweiding). Mede op grond hiervan heeft de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren besloten tijdens de stalperiode 1979/1980 een extra onderzoek naar een eventuele abortus Bang besmetting onder rundvee in te stellen in de grensstrook van Zeeland, Noord- Brabant en Limburg met België. Voor Zeeland is deze bepaling van toepassing voor Zeeuws- Vlaanderen. Dit onderzoek kost de veehouders geen geld. Het onderzoek bestaat uit: 1. Melkonderzoek. Van de melkgevende koeien, aanwezig op bedrijven waar van de melk aan een zuivelfabriek wordt geleverd, zal door de Gezondheidsdienst een melkmonster worden afgenomen voor onderzoek op abortus Bang. 2. Bloedonderzoek. Van alle runderen ouder dan 6 maanden, aanwezig op niet (aan fabrieken) melkleverende bedrijven zal door de plaat selijke dierenarts een bloedmonster worden afgenomen. Stieren en ossen behoeven niet te worden bloedgetapt. Aangezien de Gezondheidsdienst bij importrunderen enkele malen een besmetting met Leucose heeft vastgesteld, zullen de afgenomen bloedmonsters ook op deze besmettelijke ziekte (bloedkanker) worden onderzocht. Gaarne vertrouwen wij op de volle medewerking van de Zeeuws-Vlaamse veehouders! Waarschuwing: Het is de Gezondheidsdienst gebleken dat Zeeuwse veehouders buitenlands vee importeren zonder dat dit vee voorzien is van een zogenoemd gezondheidscertificaat. Uitdrukkelijk wil de Gezondheidsdienst erop wijzen dat een dergelijke handelswijze uitermate verwerpelijk is, aangezien onder dit vee Tuberculose, abortus Bang en Leucose is gecon stateerd. Clandestien geimporteerde runderen, welke uiteraard niet wor den gemeld aan de Gezondheidsdienst, kunnen wanneer zij besmet zijn genoemde ziekten overbrengen naar de Neder landse rundveestapel, welke met hoge kosten is vrijgemaakt van deze ziekten. Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland, Dr. J. Tesink, di recteur. Helmond Vanaf 23 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan "Zuidende". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij G.S. alsmede zij die bezwaren hebben tegen de gedeeltelijke onthouding van goed keuring door G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. HULST: maandag 5 november in gemeenschapscentrum "Den Dullaert". WESTKAPELLE: dinsdag 6 november in "Kasteel v. Batavia" van 9.15 - 12.30 uur. OOSTBURG: woensdag 7 november in café "De Windt". ZEVENBERGEN: donderdag 8 november in hotel "Tholenaar" van 11.00 - 12.00 uur. Donderdag 29 november van 11.00 - 12.00 uur in café "Van Houdt". Donderdag 29 november: 16.00 uur Hulst, plaats nog niet bekend. Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, de heer van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur, de heer J. Vroegop. Voor afspraken met de heren van Es en Zuidweg gelieve u tevoren telefonisch kontakt op te nemen. Hulst Vanaf 25 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp van de eerste herziening van het bestemmingsplan "St. Jansteen". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeen teraad. Zierikzee Vanaf 24 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp van de tweede partiële herziening van het bestem mingsplan "Havenkwartier" voor het gebied "Karsteil". Be zwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Goirle Vanaf 26 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan "Hoogeind". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Oosterhout Vanaf 29 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan "Partiële herziening Den Hout 1979-1". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de ge meenteraad. Woensdrecht Vanaf 26 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan "Buitengebied 1978 Na tuurgebieden". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de ge meenteraad. Woudrichem Vanaf 29 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan "Den Doorn". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Bij voldoende belangstelling zal de Z.L.M. in 1980 een tweetal busreizen naar Noord-Italië dal van Aosta) orga niseren. De stad Aosta wordt in beide gevallen de verblijf plaats, van waaruit diverse exkursies zullen worden ge maakt, waaronder ook naar agrarische bedrijven of indus trieën. De eerste reis is een: 10-daagse busreis van donderdag 29 mei tot en met zaterdag 7 juni 1980. De tweede reis is een: 8-daagse busreis van vrijdag 13 juni tot en met vrijdag 20 juni 1980. De kosten voor beide reizen zijn nog niet precies bekend, maar zullen voor eerstgenoemde reis tussen de f 965,— en f 995,— p.p. bedragen; voor de tweede reis tussen de f 1.120,— en f 1.175,— p.p. Toeslag voor eenpersoons kamers circa f 65,— Het voorlopige beknopte programma voor beide reizen kan worden aangevraagd bij het Z.L.M.-Sekretariaat, Land bouwhuis te Goes, t.a.v. dhr. W.C. Sinke (01100-21010) op dit adres kunt U zich ook voor een van beide reizen opgeven. Agrarische studiereizen in 1980. Het programma van de reizen onder de naam "Agrarische Studiereizen", uitgaande van een 7-tal landbouworganisa ties, waaronder de Z.L.M. zal vermoedelijk in december van dit jaar kunnen worden gepubliceerd. Bij deze reizen kun nen deelnemers worden aangetroffen van Groninger Mij. van Landbouw, Gelderse Mij. van Landbouw, Hollandse Mij. van Landbouw, Utrechts Landbouwgenootschap, Landbouwmij. de IJsselmeerpolder, Veenkoloniale Boe renbond en de Zuidelijke Landbouw Mij. Dinsdag 6 november a.s., Hilversum II (402 meter) 12.16 -12.26 uur "De positie van onze glastuinbouw - II", een vraaggesprek met ir. A.J. Vijverberg, consulent voor de bloemisterij. Donderdag 8 november a.s. Hilversum II (402 meter) 12.16 - 12.26 uur "Aandacht voor de alternatieve landbouw - II", m.m.v. het Proefstation voor de akkerbouw en de groenteteelt in de volle grond te Lelystad. (STICHTING KEURINGSDIENST DELTA-NEDER LAND) Bij voldoende deelname zullen in het winterseizoen 1979/1980 weer één of meer aardappelselektiekursussen gegeven worden. Minimum leeftijd 18 jaar alsmede voldoende vooropleiding, dan wel praktische selekteurservaring. De kursus beslaat een aantal theoretische en praktische lessen. Na het afleggen van een schriftelijk examen voorjaar 1980 en een praktisch examen in 1981 zal bij gebleken geschiktheid een selekteursdiploma worden uitgereikt. Het kursusgeld bedraagt 50,— voor de gehele kursus. Degene die de kursus wenst te volgen dient zich vóór 15 no vember a.s. op te geven aan het sekretariaat van de Stichting Keuringsdienst Delta-Nederland, Postbus 122, te Goes (tel.: 01100-14710). Op Zondag 4 november is er weer een uitzending van het NOS- programma Oogst in Beeld, via Nederland 2, van 18.45-19.20 uur. Daarin wordt een viertal onderwerpen behandeld. Het Centraal Diergeneeskundig Instituut Het Centraal Diergeneeskundig Instituut is nu nog gevestigd op verschillende plaatsen in het land. Over enige tijd zijn alle af delingen verhuisd naar Lelystad. Nog beter dan nu, zal men de bestrijding van virus-, bacterie- en parasitaire ziekten bij run deren, varkens, schapen en pluimvee kunnen begeleiden. Het werk van het CDI is er niet eenvoudiger op geworden, doordat de dieren in steeds grotere koppels worden gehouden; dier ziekten worden hardnekkiger in hun optreden. Nederlandse vinding: Rijstdorsen voor kleine bedrijven. A.J. Vogelenzang in Andelst heeft jarenlang gewerkt aan de constructie van een nieuw dorsmechanisme. Het resultaat heeft toepassing gevonden in ontwikkelingslanden. De machine draait op proef in Nigeria, Indonesië, de Philippijnen en Viet nam. Pootaardappelteelt: Vakmanschap en controle Nederlandse pootaardappelen worden geëxporteerd naar bijna alle werelddelen. De goede naam die het pootgoed heeft, is het gevolg van het vakmanschap van de telers en de begeleiding en de controle door de Keuringsdiensten is die voor Friesland en Groningen. Plant van de maand: De varen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 2