Na slecht spruitenseizoen dit jaar inkrimping met 10% H et seizoen 1978/79 zal de spruitenteler nog lang heugen. Hetzelfde geldt overigens voor allen die zich in de spruitenhandel bewegen. Een aantal malen strenge vorst en van de spruiten die in Nederland, België, West-Duitsland en Frankrijk rond de jaarwisseling nog op het land stonden kon vrijwel niets meer geoogst worden. In ons land betekende dat een oogstreductie van bijna 30%. Wat er na december nog aan de markt kwam was voor een groot deel afkomstig uit Engeland. Daar kon de teler profiteren van de ongelukkige situatie waarin zijn collega's op het vaste land zich bevonden. Ook de consument heeft het geweten, want vanaf januari rezen de prijzen de pan uit. Voor een kilo spruiten moest al gauw meer dan 5 gld. betaald worden. H et areaal spruitkool in Neder land is gedurende de afgelopen 6jaar sterk uitgebreid. In 1973 besloeg de beteelde oppervlakte nog slechts 4.428 ha. In 1978 was dat opgelopen tot 6.025 ha. De zeer slechte teeltre sultaten van de tweede helft van het afgelopen seizoen heeft de houding van de spruitenteler echter danig ve randerd. Een en ander valt af te lei den uit de zojuist verschenen augus- tus-september-steekproef van het CBS. Het areaal spruitkool voor het seizoen 1979/80 wordt daarin gesteld op 5.494 ha (-9% t.o.v. 1978/79), waarmee het niveau van het seizoen 1977/78 maar net wordt geëvenaard (5.417 ha). Hiervan is ruim 300 ha, bijna geheel in Noord-Brabant gele gen, bestemd voor contract-teelt. Naast deze areaalinkrimping heeft de spruitenteler over het algemeen ook zijn teeltschema wat verschoven. Het afgelopen seizoen heeft wel erg pijnlijk aangetoond aan welke risi co's de late teelten blootstaan. Zoals te verwachten was, richt de teler zich dit seizoen wat meer op de vroege teelten. D e kwaliteit van de Engelse sprui ten is, ook in normale jaren, wat af- I n 1978/79 zijn de financiële resul taten voor de Nederlandse spruiten teler sterk achtergebleven bij die van voorgaande seizoenen (zie tabel). Vanwege het verloren gaan van de produktie die rond de jaarwisseling nog te velde stond (ongeveer !6 van de totale handelsproduktie) werd de oogst sterk gereduceerd. Bovendien lag de gemiddelde veilingprijs bij zonder laag. Alleen vanaf december zijn die prijzen hoog geweest, maar toen was de aanvoer inmiddels erg klein geworden. Een en ander heeft geresulteerd in een bruto-opbrengst van 7.700 gld./ha, hetgeen ongeveer de helft is van de opbrengst in een redelijk spruitenjaar. D e oogstreductie van bijna 30% werd voor de consument voor een klein deel gecompenseerd door een toename van de invoer met bijna 500% (incl. reëxport). Wanneer we in acht nemen dat die invoer in een normaal jaar praktisch nihil is (in 1976/77 en 1977/78 1% van de pro duktie), blijkt dat zelfs een dergelijke toename slechts een zeer bescheiden kwantum oplevert (zie balans). Bel gië, onze enige leverancier van bete kenis in betere tijden, was het vorig seizoen ook ernstig gedupeerd, zodat de importeurs zich moesten richten op de belangrijkste producent van spruiten in Europa, nl. Engeland. Ondanks de vervoersstakingen begin dit jaar aldaar, konden ruim 5.200 ton spruiten vanuit Engeland inge voerd worden. Daarmee kwam de beschikbare hoeveelheid in ons land op bijna 65.000 ton. ing. G.J. Bagerman Situatie lopend seizoen Nieuwe, uniforme sorteringsmaten Engeland grootste spruitkool producent Engelse spruiten mindere kwaliteit Terugblik vorig seizoen Invoer met 500% toegenomen Marktoverzicht spruiten De telers hebben intussen blijkbaar lering uit het een en ander getrokken. Het areaal voor dit seizoen is met bijna 10% ingekrompen. Bovendien is het accent wat verlegd naar de vroege teelten. Het nieuwe seizoen is inmiddels wat laat op gang gekomen. Vanaf half september liep het aanbod vrij sterk op, zodat de achterstand kon worden ingelopen. De prijzen waren aanvankelijk hoog, terwijl deze per 20 oktober boven het niveau van 1978/79 en onder dat van 1977/78 lagen. Vanaf dit moment moet nog ongeveer 85% van de oogst gerealiseerd worden. Vooral gedurende de maand november zal veel 20%) aangevoerd worden. Zuid-Holland is traditioneel hét spruitenteeltgebied van Nederland. Toch is gedurende de afgelopen ja ren deze teelt in dat gebied relatief vrij sterk in belangrijkheid afgeno men. In 1973 lag er nog 66% van het spruitenareaal, nu is dat nog 55%. In Noord-Brabant breidde het areaal spruitkool zich tot en met 1978 regel matig uit. Deze toename is na vorige winter echter ook een halt toegeroe pen. Momenteel bevindt zich in deze provincie 25% van het totaal areaal. De overige 20% liggen verspreid door het land. Het beschot van de spruitkoolteelt wordt voor dit jaar geraamd op 15 ton/ha. Daarmee kan de produktie geschat worden op ruim 82.000 ton (vj 59.000 ton; vvj 82.700 ton), onge veer evenveel als de bijzonder grote oogst van het seizoen 1977/78. In de daaraan voorafgaande jaren werd gemiddeld een produktie.van 70.000 ton gerealiseerd. De spruitenaanvoer is dit jaar vrij laat, nl. half augustus pas op gang gekomen. Aanvankelijk (in de maand augustus) lagen de prijzen erg hoog. In september nam de aanvoer toe, terwijl de prijzen in verband met het warme weer, sterk daalden tot zelfs beneden het niveau van de twee voorgaande jaren. In de laatste week van september was de achterstand in de aanvoer t.o.v. het vorig seizoen ingehaald, terwijl de prijzen weer Veilinggebeuren 1978/79: augustus t/m 20 oktober vergeleken met voorgaande seizoenen 1.000 ton wijkend van die van ons produkt. De spuiten zijn daar losser en daardoor veelal groter. Daarnaast werden in het afgelopen seizoen partijen aan gevoerd, waarvan de kwaliteit slech ter was dan die in voorgaande jaren. Enkele Engelse exporteurs hebben hun vrees uitgesproken dat dit zijn terugslag zal hebben op de reputatie van het Engelse produkt op het con tinent in de komende jaren: In En geland worden jaarlijks vrij veel spruiten diepgevroren. In 1978 be droeg de produktie van bevroren spruiten 24.200 ton. Ook hiervan vindt nauwelijks uitvoer plaats. Voor het komend seizoen verwacht men 168.000 ton spruiten te produceren. ct/kg 77/78 78/79 79/80 77/78 78/79 79/80 augustus 0,4 0,7 0,3 43 147 124 179 144 september 3,8 4,1 4,2 102 140 125 115 92 1 - 20 oktober 7,8 7,7 7,5 97 100 77 92 119 SAMEN 12,0 12,5 12,0 96 114 96 102 106 Rest seizoen 61,3 36,5 62,5 171 82 73 TOTAAL 73,3 49,0 74,5 152 87 79 1979/80 in van 1978/79 wat opliepen, gedurende de eerste drie weken van oktober. In het nieuwe seizoen zijn ook de vernieuwde sorteringsvoorschriften ingevoerd. Daarmee is een eind ge komen aan de oude situatie, waarbij per gebied verschillende maatsorte- ringen werden aangehouden. We beschikken momenteel over de sor teringen A (23-33mm). B(33-43), C 43), D (16-23) en E (10-16). Naar verluidt doen zich weinig of geen moeilijkheden voor bij de toepassing van dit nieuwe sys teem. E ngeland is Europa's belangrijkste spruitkoolproducent, hoewel wij op het continent daar in normale jaren weinig van merken, omdat in dat land de totale oogst bijna geheel voor eigen, deels diepgevroren, consump tie wordt gebruikt. Alleen bij grote tekorten op het Europese continent, zoals vorig seizoen het geval was, trekt de export aan. Het Engelse spruitenareaal loopt gedurende de laatste jaren vrij sterk terug. Werd in 1974/75 nog een oppervlakte van bijna 15.000 ha aangeplant, in 1978/79 was dat teruggelopen tot 11.000 ha. Het lopende seizoen zal het areaal bijna 11.000 ha beslaan. Aanvankelijk raamde men de pro duktie 1979/79 op 171.000 ton. Hiér van werd echter 13% niet gereali seerd, zodat de oogst uiteindelijk 149.000 ton bedroeg. In het seizoen 1977/78 werd er 168.000 ton gepro duceerd. De Engelse spruitenteler heeft dus veel minder last gehad van de vorst in de afgelopen winter dan zijn collega's op het continent. Ener zijds is dat te verklaren uit het feit dat de winter in Engeland minder koud is geweest, terwijl anderzijds de En gelse spruitkoolrassen meer winter hard zijn. De kwaliteit van de En gelse spruiten is echter nogal wat slechter (losser) dan de onze. Gedurende de eerste helft van het seizoen 1978/79 lagen de prijzen van spruiten in Engeland erg laag. Vanaf half december echter, toen de export naar het vaste land op gang kwam, zijn deze enorm gestegen tot in maart de groothandelsverkoopprijzen rond 40/100 kg lagen. Naar Nederland werd het afgelopen seizoen 5.400 ton geëxporteerd, terwijl in andere jaren die export praktisch nihil is. Van die 5.400 ton werd echter ruim 2.500 ton gereëxporteerd naar met name West- Duitsland. De Engelsen werken met de EEG-voorschriften voor spruiten, waarbij wordt gesorteerd op 20 mm. Wij deden dat tot voor kort veelal op 10 mm. Om nu de import-spruiten toch een, naar Nederlandse begrip pen, acceptabel aanzien te geven, werden deze eenmaal binnen onze grenzen veelal opnieuw gesorteerd. Het beschot is geraamd op 15,4 ton/ha (vj 15,3). In Nederland werd een vergelijkbare opbrengst per ha. betaald in het seizoen 1977/78. De Engelsen verwachten (medio sep tember) dat 6% (10.000 ton) van de te velde staande produktie niet geoogst zal worden, dan wel tijdens oogst en distributie verloren zal gaan. Men denkt nu dus een eindresultaat van 158.000 ton te behalen. Inmiddels is ook in Engeland vanaf half augustus het nieuwe spruiten seizoen van start gegaan. Tot half oktober waren de prijzen aldaar erg goed en ruim boven het niveau van voorgaande jaren. De uitvoer van spruiten is vorig sei zoen relatief gezien (±50% van de produktie) nauwelijks achtergeb leven bij die van voorgaande jaren. Van de ruim 30.000 ton ging zoals gewoonlijk 80% naar onze oosterbu ren. In normale jaren betrekt Duits land zijn import voor 90-95% uit Nederland, terwijl het overige door België wordt geleverd. In het afgelo pen seizoen kwam 80% uit Neder land en 10% uit België. De overige 10% werd niet verder gespecificeerd, maar zal waarschijnlijk afkomstig zijn geweest uit Engeland. Naast West-Duitsland namen ook Frank rijk, Zwitserland en België beschei den hoeveelheden Nederlandse spruiten op. De uitvoer van spruiten ten behoeve van de buitenlandse in dustrie was ruim de helft kleiner dan in het seizoen 1977/78. Er werd 1.500 ton voor dit doel uitgevoerd. De af name door de binnenlandse sprui- tenverwerkende industrie is niet achtergebleven bij die van voor gaande jaren. Ruim 4.000 ton werd door de verwerkende industrie op genomen. Opvallend is dat er relatief gezien wat meer spruiten werden in geblikt (9% tegen vj 5% en wj 4%). Hoewel de prijs die de verwerkende industrie voor spruiten moest beta len sterk daalde (van 110 tot 85 cent), bleef deze toch nog boven de ge middelde veilingprijs van spruiten voor verse consumptie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de in dustrie geschoonde spruiten koopt. De uitvoer van bevroren spruiten bleef met ruim 4.500 ton maar weinig achter bij die van het voorgaand jaar (4.900 ton). Kennelijk werd het weg- Nederlandse teeltresultaten 1978/79 vergeleken met voorgaande jaren 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 Areaal ha 4357 4428 4804 5162 5265 5417 6025 Handelsproduktie 1000 ton 74,5 64,5 77,1 65,1 68,0 82,7 58,9 Produktiewaarde min gld. 53,7 65,1 65,5 69,9 83,6 71,9 46,6 Veilingprijs ct/kg 72 101 85 107 123 87 79 idem ct 1978/79 ct/kg 116 148 112 128 137 92 79 Beschot ton/ha 17,1 14,6 16,0 12,6 12,9 15,3 9,8 Financieel result. 1000 gld./ha 12,3 14,7 13,6 13,5 15,9 13,3 7,7 idem gld. 1978/79 1000 gld./ha 19,8 21,6 18,0 16,1 17,7 14,0 7,7 Balans van produktie, import en afzet in Nederland hvh. x 1.000 ton 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 Produktie 74,5 64,5 77,1 65,1 68,0 82,7 58,9 Import 0,9 0,7 1,3 1,6 0,5 1,2 5,7 - België 0,8 0,7 1,3 1,6 0,5 1,0 0,5 Beschikbaar 75,4 65,2 78,4 66,8 68,5 83,9 64,7 - Uitvoer 40,3 33,5 39,8 32,8 33,3 41,5 30,2 - West-Duitsland 34,5 28,3 33,3 26,7 25,1 34,7 24,1 - Frankrijk 2,6 1,8 2,6 2,9 4,5 3,8 4,3 - Zwitserland 2,4 2,1 2,1 2,0 1,6 2,0 1,1 - België 0,5 0,7 0,7 0,7 1,2 1,1 0,7 - Industrie 1,9 1,3 1,7 2,2 4,3 5,4 4,2 - Doordraai 0,7 0,5 2,2 0,4 0,9 1,3 2,2 - Binnenl. verbruik 32,6 29,9 34,7 31,3 30,0 35,7 28,0 - k8 PPPj 2,43 2,21 2,54 2,28 2,16 2,57 2,00 vallen van de verse spruiten in het groenteaanbod in de tweede helft van het seizoen nauwelijks gecom penseerd door een grotere consump tie van diepvriesspruiten. Gezien de kleine totaalproduktie zijn er relatief erg veel spruiten doorgedraaid, nl. ruim 2,2 ton of te wel 4% van de produktie. In normale jaren be draagt de doordraai ongeveer 1%. Daar de oogst na de jaarwisseling wegviel, heeft praktisch de gehele doordraai in de maanden oktober, november en december plaatsge vonden. In voorgaande jaren werd ook na december nog een vrij be langrijk percentage doorgedraaid. Wanneer het afgelopen seizoen niet voortijdig zou zijn beëindigd, zou de doordraai waarschijnlijk een record hoogte bereikt hebben. (Markt-Info P.G.V.) 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 17