PA HAD MHzT CGNO&C, CENTJES ToE/V H/J P£Z£ MACH/NE WoU KoPE/VEN' KREEgH/J HEPH. PA ZE/: "O IE HEB IK B'JCEBEZO - HAt/PELEpAA 9/T/V/V/Vyc/f^ö £/y pat /j HEcenAAL /v/er ouu/t' IKEE^P/JPMT/Y/ET. 1ULÜC WEL. met het oog op uw toekomst TEH5AJ is BEK6A/Ö SÜjl/EVÜ Vervolg de maand november CEBECO-HANDELSRAAD Schapenhouderij H et jongvee is de toekomst van het bedrijf. Een goede huisvesting, voe ding en hygiëne is voor deze dieren dan ook noodzakelijk willen ze op groeien tot goede koeien. Naast het tijdig opstallen is het nuttig direkt de mest te laten onderzoeken op para sieten, o.a. maagdarmwormen. Dit kunt U laten doen door mestmon- sters op te sturen naar de Gezond heidsdienst voor dieren. Inlichtingen hierover kunt U krijgen bij boven genoemde instelling of Uw dieren arts. Bij het voeren van saprijkvoer aan kalveren is er een zeer bruikbare stelregel die zegt, dat kalveren niet meer kg saprijk ruwvoer mogen krij gen dan ze maanden oud zijn. Aan vulling van hooi of voordroogkuil en krachtvoer is nodig. I n het najaar is extra aandacht voor de weilanden erg belangrijk. Als weiland goed onderhouden de win ter in gaat, zal in het voorjaar de groei vroeger beginnen. Goed on derhoud bevordert het grasbestand. Het goed funktioneren van greppels, sloten en drains is nodig om pias vorming te voorkomen. Zorg dat de greppels goed open zijn en de eind- drains niet onder ruigte of grond zit ten. H et najaar en de winter is bij uit stek geschikt om mollen te vangen. In deze jaargetijden komen ze naar boven. De beste manier om deze diertjes te bestrijden is door de bes trijding uit te voeren in samenwer king met de gebruikers van de be lendende percelen. Eén van de mak kelijkste methoden is de bestrijding met behulp van klemmen. E meiten zijn larven van de lang pootmug. Deze mug zet haar eieren af op ruig land. De schade is pas vast te stellen in het voorjaar als het kwaad geschied is. Bij redelijk na jaarsweer kan de bestrijding plaats vinden. Bij 100 emelten per m2 is er schade in het voorjaar te verwachten. Dit aantal is vast te stellen door 10 stukjes zode van 1 dm2 per ha in een oplossing van 1 kg keukenzout in 5 liter water te leggen. De emelten ko men dan boven drijven. Het bestrij den is mogelijk door het verspuiten van 2 liter parathion per ha. Bij ge bruik van dit middel mag binnen 3 weken niet beweid worden. D N u het najaar is gaan de meeste machines weer voor een half jaar de schuur in. Om in het voorjaar niet voor verrassingen te komen staan, moeten ze tijdens de winterperiode nagekeken worden. Versleten on derdelen kunnen dan reeds vervan gen worden. De weidepompen moe ten droog gemaakt worden, zodat ze niet bevriezen. Ook smeren, roest verwijderen en eventueel verven van de werktuigen vragen de aandacht. D e eerste vergaderingen voor het komende winterseizoen zijn weer gepland. Er zal speciale aandacht aan de voeding worden besteed. Ook zal veel aandacht besteed worden aan de aanpassing van de bedrijven. Met de stijgende produktiekosten moet steeds meer op opbrengst en kwaliteit gelet worden. Door middel van kursussen, vergaderingen en het uitwisselen van ideeën in de werk groepen kan Uw inzicht verruimd worden. Probeer daarom de bijeen komsten, vergaderingen en/of kur sussen te volgen. I n deze maand moeten de drachtige ooien, die vorig jaar niet gevacci- I n deze periode is een goede voe ding van de ooien die bij de ram lo pen nodig. Vooral de ooien, die al gedekt zijn, moeten in goede kondi- tie blijven. Jongvee Voetbad I Graslandverzorging Mollen Emelten Huisvesting Dat is nog een beetje te veel voor de jeugd, maar ook voor volwassenen is het bijna niet te begrijpen dat Cebeco-Handelsraad zo voordelig financiert. Informeer er eens naar. Mengen van drijfmest Werktuigen Algemeen Enting tegen het "bloed" (enterotoxemie) Voeding van de ooien Bestrijding leverbot Hofstede te Wolphaartsdijk in de Zuidvlietpolder haar portie krachtvoer ophalen wanneer ze wil. Met dit systeem kan vrij nauwkeurig gewerkt worden. Hier tegenover staat, dat de koeien als ze helemaal geen krachtvoer in de melkstal krijgen moeilijk in de melkstal komen. De opgenomen porties krachtvoer moeten dagelijks gekontroleerd worden. Af en toe de porties nawegen is aan te bevelen, vooral als overgestapt wordt op een brok van een ander soort of merk. Bij het veranderen van brok kan het gewicht en/of volume van de brok nogal verschillen. n ligboxenstallen is de besmet tingskans op stinkpoot, tussenklau- wontsteking groter dan wanneer de dieren in de wei lopen. Het is aan te bevelen om de dieren in de winter 1 a 2 maal per maand door het voetbad te laten gaan. De ontsmettingsvloei stof in het voetbad is een 3% han- delsformaline oplossing d.w.z. 3 liter handelsformaline op 100 liter water. Het formalinebad vraagt wel enige extra inspanning, namelijk: formaline is giftig bij inwendig gebruik, dus voorkom dat de die ren ervan drinken; houd zowel de fles formaline als de vloeistof in het voetbad buiten bereik van kinderen; bij het klaarmaken van de oplos sing moet men erg voorzichtig zijn. Denk vooral om Uw ogen; vet de spenen van de koeien in voordat ze door het voetbad gaan; het water waar de formaline in opgelost wordt mag niet ijskoud zijn. Voeg eventueel wat warm water bij na gebruik kan het voetbad in de mestput leeggestort worden. Hier kan de for maline afgebroken worden; als de dieren kreupel zijn laat ze dan eerst door een deskundige kon troleren alvorens ze door het formalinebad te laten lopen. Het gunstigste tijdstip van toepassing van het sta-voetbad voor de grup- stallen is het einde van de weidepe- riode. Zodebeschadiging moet zoveel mo gelijk voorkomen worden. Het te lang in de weide laten van het vee kan beschadiging in de hand werken evenals het bijvoeren met bieten koppen en -blad in de weide. Mest uitrijden op een verkeerd tijdstip is ook niet bevorderlijk voor het be houd van een goede zode. Als het weiland er ruig bij ligt in het najaar, is het het beste om het te bossen. Het maaiapparaat wordt dan op een stoppellengte van 7 cm afgesteld. Het beweiden door schapen kan ook een oplossing bieden. e ziekten I.B.R. en pinkengriep ies Dr. A. F. Philipsstraat 9 Goes Telefoon (01100) 21200 worden veel waargenomen hoewel de reakties van de dieren in sommige gevallen minder hevig zijn dan voorheen. Om deze ziekten te voor komen kan men de dieren laten en ten. Ter voorkoming van de ziekten is een goed stalklimaat belangrijk. De stal moet fris en goed geventi leerd zijn. De luchtvochtigheid in de stal mag niet boven de 60-80% uit komen. Goed geventileerd is niet hetzelfde als tocht. Tocht in stallen is funest. B ij het mengen van de mest in de kelder komt gas vrij. In voorgaande jaren zijn enkele koeien tijdens het mengen van de drijfmest gestikt. Om deze tegenslag te voorkomen, moe ten tijdens het mengen de grote deu ren in de stal geopend zijn. Voor de koeien definitief opges- tald worden is een goede klauwver- zorging nodig. neerd zijn, worden geënt tegen het bloed. Dieren die reeds één enting gehad hebben, hoeven pas ongeveer 2 weken vóór het werpen gevacci neerd te worden. Deze enting is noodzakelijk om de ooi een kans te geven anti-stoffen te ontwikkelen tegen deze ziekte. Deze anti-stoffen komen na het aflammeren van de ooien ook in de biest terecht en kun nen op zo'n manier doorgegeven worden aan de lammeren. De lam meren hebben deze anti-stoffen no dig om de bodembakterie (Clostri dium perfringers) te kunnen bestrij den. Deze bakteriën kunnen wan neer ze zich snel gaan vermeerderen giftige stoffen afscheiden, die een dodelijke beschadiging in de zenuw cellen van de hersenen teweeg kun nen brengen. Dit kan men bereiken door de ooien een goede weide te geven of indien noodzakelijk wat bij te voeren. Hier mee kan worden voorkomen dat be vruchte eicellen afsterven. Bij onvol doende voeding wordt de kans hier op groter en dat betekent in het voorjaar minder lammeren per ooi. O, p die bedrijven waar dit jaar besmetting van leverbot is gekonsta- teerd, zal in deze maand opnieuw een bestrijding tegen leverbot moe ten worden uitgevoerd. Voor deze bestrijding kan overleg het beste plaatsvinden met Uw dierenarts of de Gezondheidsdienst voor Dieren. x»ooooooooc >00000000000 ooooooooooa Notaris Van Dissel te Goes zal ten verzoeke van zijn principaal bij INSCHRIJVING VERKOPEN: De hofstede "Zuidvliet", bestaande uit woonhuis, schuur en verdere opstallen met ondergrond, erf, bouwland, dijk, dreven, sloten en slikken (buiten dijkse grond), kad. bek. gem. Wolphaartsdijk, sectie A nrs. 2357 groot 37.82.90 ha en 1780 groot 7758.00 ha, echter met uitzondering van 0.28.32 ha, welke zijn verkocht aan het Waterschap De Brede Watering. Vrij van pacht te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Betaling der kosten binnen 10 dagen na de inschrijving, betaling der koopsom uiterlijk 4 weken na de inschrijving. Zakelijke lasten zijn voor rekening van de koper van 1-1 -'80 af. VOORWAARDEN: a. Prijs waarbij volle jast wordt gegeven is bij de no taris gedeponeerd. De kosten zijn voor rekening van de koper (veilingta rief)- b. Ondertekende inschrijvingen ("inschrijving" op de envelop) dienen uiterlijk 16 november 1979 te 14.00 uur ten kantore van de notaris, Kleine Kade 45 te Goes, te zijn ingeleverd, alwaar deze alsdan worden geopend, waarbij de inschrijvers aanwezig kunnen zijn. c. Indien de inschrijvingen de onder a. bedoelde prijs niet behalen, hebben de drie hoogste inschrijvers het recht direkt deel te nemen aan een tussen dezen te houden opbieding. d. Verkoopvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van alle Zuid-Bevelandse notarissen. De koper dient desgewenst een bewijs van goedheid te kunnen over leggen. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, alwaar tevens een kaartje te verkrijgen is. Tel 01100-27888. 14

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 14