Met een veenkoloniaal bedrijf naar de tachtiger jaren o, Bedrijfs reportage uit de Veenkoloniën H iermee komen we nu ook bij de nieuwe tak van het bedrijf van de heer Bakker, de stierenmesterij. Het afgelopen jaar verbouwde Bakker nog slechts zes ba-graan, terwijl het bouwplan verder werd volgemaakt door voermals voor de mestkalveren. Twee jaar geleden deden de kalveren (zes weken oud) hun intrede op het bedrijf aan de Drentse Mondenweg. M evrouw Bakker-Kruise is even eens afkomstig van een veenkolo niaal akkerbouwbedrijf uit Oranje dorp (bij Emmen). Zij leeft sterk met het bedrijf mee en staat volledig achter haar man. Zij hebben beide grote belangstelling voor het be- drijfsgebeuren in groter verband en hebben behoefte zicht te hebben op D, F abrieksaardappel kurk van het bedrijf Stierenmesterij Brede maatschappelijke belangstelling Schuitemaker nderwerp van onze reportage vanuit de Veenkoloniën is het akker bouwbedrijf van de familie M.W. Bakker Pzn., Drentse Mondenweg 2 te Valthermond. Het bedrijf ligt op de grens van de gemeenten Odoorn en Emmen. Het is een typisch veenkoloniaal bedrijf, dus akkerbouw op lichte grond, waar het ondernemende jonge boerengezin - naar de eisen des tijds - een extra inkomstenbron, in de vorm van een stierenmesterij aan heeft toegevoegd. veenkoloniale boer verbouwt dus om het andere jaar op hetzelfde perceel aardappelen. Hij is daartoe in staat gesteld door de aardappelkwekers, die er de laatste twintig jaar voor hebben gezorgd, dat er voldoende nieuwe, zeer produktieve rassen be schikbaar zijn gekomen, die onvat baar zijn voor de in deze streken zo gevreesde aardappelmoeheid. De wetenschap heeft in dit verband ook voor de nodige steun gezorgd, waar door het mogelijk en tevens verplicht werd, eens in de vier jaar de grond met een chemisch middel te onts metten. Veenkoloniale grond is bij uitstek geschikt voor de verbouw van hak- vruchten. Geen wonder, dat - vooral nadat deze teelt in belangrijke mate kon worden gerationaliseerd en ge mechaniseerd - ook de bietenteelt in de Veenkoloniën een steeds belang rijker peiler onder het bedrijf is ge worden. Zo ook bij de heer Bakker wiens bietenareaal zo'n twintig pro cent van het bedrijf uitmaakt. e familienaam van het gezin heeft in de Valthermond een beken de klank. Het is dan ook reeds onge veer tachtig jaar geleden, dat de overgrootvader van de heer Bakker, afkomstig uit Gasselternijveen, in de Valthermond gronden kocht, waar onder die, waarop M.W. Bakker Pzn. thans zijn bedrijf uitoefent. Een neef de heer M.J. Bakker Wzn boert eveneens op grond uit hetzelfde fa miliebezit aan de Drentse Monden weg op nummer 5. Dit deel van de Drentse Monden weg, waar beide bedrijven aan zijn gelegen, heette voorheen Bakker slaan. Genoemd naar de over grootvader van M.W. Bakker Pzn en M.J. Bakker Wzn., die deze weg bij de ontginning van de gronden rond de eeuwwisseling zelf heeft aange legd. De beide jonge gezinnen Bak ker vormen dus nu de vierde gene ratie die op het familiebezit hun be drijf uitoefent. Het bedrijf van M.W. Bakker Pzn. ligt grotendeels in het voormalige stroomdal van de Mussel A, een van de riviertjes, die in vroeger jaren in het uitgestrekte hoogveengebied van Groningen en Drenthe voor de wa terafvoer zorgden. In zijn grepen uit de Historie "Honderd jaar Valther mond" schreef J. Hadders Azn. in 1953 dat deze gronden bekend ston den om hun geringe stikstofbehoefte. Dikwijls hadden de graangewassen geen stikstofbemesting nodig. Deze situatie doet zich nu ook nog steeds voor. Een andere minder gunstige eigen schap voor uitoefening van het ak kerbouwbedrijf was de waterover last, die zich voorheen vaak voor deed. Een grote verbetering is er in dit verband gekomen, toen in 1962 een vrijwillige ruilverkaveling is doorgevoerd, waarbij tevens het be drijf van de heer Bakker tot ruim 40 ha. werd vergroot en het aantal per celen van zo'n dertig werd terugge bracht tot vijf. Zoals bekend is de fabrieksaar- dappel nog steeds de kurk, waarop het veenkoloniale akkerbouwbedrijf drijft. Met een aandeel van 50% in het bouwplan voorzien de fabriek saardappeltelers de aardappelmee- lindustrie van meer dan twee en een half miljoen ton grondstof, de op brengst van ruim 65.000 ha. De De sluitpost in het bouwplan van het veenkoloniale akkerbouwbedrijf vormen de granen hoofdzakelijk zo mer- en wintertarwe. Daar het ren dement van de granen op de in doorsnee niet te grote bedrijven (25-30 ha) te wensen overlaat, wordt steeds meer getracht het graanareaal terug te dringen. Een belangrijk moment op het veenkoloniale akkerbouwbedrijf: het afleveren van de fabrieksaardappelen. Voordat de Veenkoloniën overschakelden van varen naar rijden, werden de aardappelen per schip over de wijken en diepen afgevoerd. Nu de moderne techniek te hulp is gekomen, is er voor het "aard appelschepen" heel wat minder inspanning nodig! Het jonge gezin Bakker in de huiskamer met het ruime uitzicht over het wijde veenkoloniale landschap. Na een verblijf van ongeveer vijftien maanden vindt de afzet plaats. Dat de keuze van de heer Bakker op mestkalveren is gevallen en niet op een andere tak van veredeling, komt hoofdzakelijk vanwege de betrekke lijk geringe investering die er voor nodig is geweest. Een nieuw be drijfsgebouw was niet nodig. In hoofdzaak is de huisvesting van de kalveren in de bestaande bedrijfs ruimte door Bakker zelf gemaakt. Hij behoefde slechts een kelder met roostervloer te bouwen waarop met behulp van ijzeren buizen vijf hok ken voor vijf en twintig kalveren werden aangebracht. De ervaringen over de beide afgelopen jaren waren zodanig, dat inmiddels is besloten er een stal voor vijftig kalveren bij te bouwen. Ook deze uitbreiding wordt door de heer Bakker, eveneens gro tendeels zelf uitgevoerd. Deze nieu we bedrijvigheid past bijzonder goed in de bedrijfsvoering. In de beginpe riode als de jonge kalveren op het bedrijf komen vragen ze extra aan dacht, maar naderhand is het meer een kwestie van regelmatig voeren (krachtvoer, snijmais of aardappel vezels) en mestafvoer met behulp van de vacuumtank. Zoals bekend is veenkoloniale grond zeer dankbaar voor een organische bemesting. In het vervolg zal de periode met ex tra verzorging nog wat ruimer moe ten worden genomen, omdat het in de bedoeling ligt geen zes-weekse kalveren, maar nuchtere kalveren aan te kopen. de plaats van het bedrijf in het gehele ekonomisch gebeuren. Ook bestaat er grote interesse voor het wel en wee van de verwerkende industrie, zowel van de aardappel- méelindustrie (Avebe), als van de suikerindustrie. Het kursuswerk van de organisaties en de koöperaties heeft in dit ver band dan ook hun beider belang stelling. Terecht zien zij de kursussen E.V.T.O.-, E.V.V.O.-Koöperatie- kursussen, e.d.) als een brug ter be vrediging van hun maatschappelijke belangstelling. Zij hebben dan ook reeds veel van dit soort kursussen bezocht. Aan de leer- en gespreksstof van deze kursussen heb je bovendien ook veel voor de bedrijfsvoering van het eigen bedrijf, zo is hun mening. Het is een foutieve gedachte, dat dergelijke kursussen meer voor jon geren, dan voor ouderen nuttig zou den zijn. Vooral in verband met de bedrijfsopvolging is het een uitste kende zaak, dat ook ouderen meer gaan deelnemen aan het kursuswerk van de organisaties en de koöpera ties, zo vinden zij. Mevrouw Bakker verheugt zich er ook over, dat de laatste tijd de dames ook meer direkt bij het landbouwor- ganisatiewerk worden betrokken. Zij is er dan ook voorstander van, dat de vrouwen lid kunnen worden van de landbouworganisaties. In dit verband wees zij op de zeer geslaagde kontaktvergadering van de V.B.B. te Tweede Exloërmond, waarvoor de vrouwen van de leden ook waren uitgenodigd. Zij is van mening, dat ook het bezoek aan de landbouwvergaderingen er zeker door zal worden gestimuleerd. Namens de afdeling Drenthe van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen zal mevrouw Bakker in het vervolg de vergaderingen van de le denraad van de Veenkoloniale Boe renbond meemaken. Haar aanwe zigheid in deze vergadering zal wor den versterkt door afgevaardigden van de afdeling Groningen van de Plattelandsvrouwen en van het ge west Groningen van de Nederlandse vereniging van Huisvrouwen. On getwijfeld zal deze nieuwe ontwik keling een positieve bijdrage beteke nen voor het werk en de image van ons landbouwverenigingsleven. De jonge stieren voelen zich op het bedrijf best thuis.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 11