Te kleine Zeeuwse akkerbouwbedrijven hebben financiële problemen M en voorziet dat een toenemend aantal zelfstandige ondernemers er werk buiten het bedrijf bij gaat zoe ken. Ze zijn daar toe gedwongen om toch aan een voldoende groot inko men te geraken. Uit zeer veel ges prekken met die grondgebruikers blijkt ook duidelijk dat ze echter he lemaal niet van plan zijn om de bij hen in gebruik zijnde grond, af te stoten door middel van verkoop. De reden hiervan is dat men meent, dat door die grond te behouden, men daarmee toch nog het inkomen kan vergroten. Bovendien verwacht men dat bij een neergaande konjunktuur, de grond kan worden gebruikt om er een aanvullend inkomen op te beha len. Zoiets doet men veel liever dan aankloppen bij een sociale voorzie ningsregeling. E en struktuurverbetering in de landbouw d.m.v. grond is dan ook in de akkerbouwgebieden niet te ver wachten op korte termijn. D, D, I H et inkomen van akkerbouwers met een geringe oppervlakte grond is te laag en dat veroorzaakt proble men. In de meeste gevallen is het voor die boeren onmogelijk een oplossing voor deze problemen te vinden door het bedrijf te vergroten met grond. In Zeeland staat men in het algemeen erg huiverig tegen vergroting van het bedrijf met een niet aan grond gebonden produktietak. In Brabant vindt er wat dat betreft nog steeds een sterke uitbreiding op dat gebied plaats. Deze feiten staan te lezen in het werkverslag van de sociaal ekonomische voorlichtingsdienst van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij. D e S.E.V. dienst blijft met het werk en alle energie zich richten op het gezin en het bedrijf. Vooral de indivi duele voorlichting heeft een groot stuk bevrediging, omdat de mens, het gezin, het bedrijf in zeer veel gevallen kan worden geholpen. Daarbij mag de groepsvoorlichting niet achterblijven. Deze voorlichting is noodzakelijk om de mensen bewust te maken voor de mogelijkheden die er zijn. Werkvers/ag E.S. V. Z.L.M. 1978/1979 Steeds meer part-time Meer intensivering Stabilisatie grondprijs Voorlichting Een veelheid van zaken Zeer veel individuele voorlichting Groepsvoorlichting en kursussen Op veel bedrijven met name die van jongere boeren is een duidelijke drang tot verdere intensivering van het bouwplan, door het opnemen van meer knol- en tuinbouwgewas- sen. Een melk-veehouderijbedrijf kan toe met minder grond, dit bewijst de praktijk. Toch staat vooral de Zeeuwse en West-Brabantse boer met een geringe oppervlakte grond niet te springen om over te schakelen op een melkveebedrijf. Eerder zien we een afname van het aantal be drijven met melkvee. Ondanks een moeilijke prijszetting van het fruit gaan verschillende on dernemers door met verjonging van hun bedrijven. Speciaal in de ruil verkaveling Kapelle/Wemeldinge vanouds een fruitteeltgebied maakt men gebruik van de mogelijkheden. Men kan verder konkluderen dat wetten en maatregelen steeds inge wikkelder worden, vertaling hiervan naar de praktijk eist studie en inzicht. Ook het ruimtelijk beleid gaat niet voorbij aan de agrarische sektor maar laat zijn invloed gelden. Hier bij heeft de agrariër hulp en advies nodig op het gebied van de mi lieuaangelegenheden, het natuur- en landschapsbehoud, de ruimtelijke ordening, de ruilverkaveling enz. Het instrument ruilverkaveling is en blijft voor "de landbouw" van zeer grote betekenis. Dat de praktijk dit inziet bewijst de vele aanvragen voor ruilverkaveling in het afgelopen ver slagjaar. Het valt te betreuren dat door een kleine groep mensen getracht wordt de ruilverkavelingen in diskrediet te brengen, door te stellen dat er niets of te weinig gedaan wordt aan het natuurbehoud. Wij zijn ten zeerste overtuigd dat aan het natuurbehoud bij de uitvoering van ruilverkaveling zeer veel aan dacht wordt besteed en worden hier in gesterkt door de exkursies die we met niet-agrariërs hielden naar uit gevoerde ruilverkavelingen. Velen praten mee en liefst negatief, zonder de moeite te hebben geno men, zich zelf op de hoogte te stellen van de veranderingen in een derge lijk gebied. Indien ze het zien staan ze versteld waarover ze zo negatief zijn geweest. Daarentegen vond er een stijging plaats van de verkeerswaarde van verpachte grond. Dit laatste moet als zeer ernstig worden aangemerkt, omdat dit de prijzen zijn, waarmee de jonge boer/bedrijfsopvolger het meest te maken heeft. Het interes seert een jonge beginnende boer weinig of er vrije prijzen betaald worden van 40.000,— per ha, of van 25.000,— per ha. Bij beiden valt geen verteerbaar inkomen te behalen. Voor de zelfstandigen blijkt een goed sociaal beleid van betekenis te zijn. Veel gezinnen en bedrijven konden met de bestaande regelingen worden geholpen. Dit kan niet gezegd worden over de bestaande regelingen t.b.v. het struktuurbeleid; met uitzondering van de rentesubsidieregeling, de re geling ter bevordering van samen werkingsverbanden, de W.I.R. en de regelingen die gelden in ruilverka velingen. Het beëindigingsbeleid van het O. en S.-fonds werkt niet in de praktijk. Gelukkig weten velen de S.E.V. te vinden en maakt men gebruik van de medewerkers(sters) van de afdeling voorlichting; die en dat mag ook in een verslag gezegd worden, zich in zetten voor het individu, maar ook voor de groep. Zij zijn dan ook het vertrouwen dat men hen geeft, in de praktijk waard. Dit vertrouwen moet worden waar gemaakt d.m.v. het adviseren, het verstrekken van informatie, het be geleiden en het verlenen van diensten. Evenals andere jaren kunnen we weer getuigen van een goede samenwer king met mensen en diensten waarvan velen zich ook inspannen voor de "landbouw" en de mensen die er de kost mee verdienen. 'e vrije prijs van de landbouw gronden is gestabiliseerd. In een aantal gebieden is een daling van het prijsniveau waarneembaar. 10 e S.E.V. dienst houdt zich met een grote hoeveelheid zaken bezig. We doen er maar een greep uit en daarbij zijn we ons terdege bewust dat we de volledigheid geweld aan doen. Zoals te verwachten is stimuleert men b.v. de bedrijfsverzorgingsdien- sten. In Zeeland wordt getracht om de bestaande verenigingen verder uit te bouwen. Het ledental bedraagt daar nu 600. In Zonnemaire werd door 26 land bouwers samen met de loonwerker een bietenrooikombinatie opgericht. Er worden daarbij 197 ha bieten en 20 ha knolselderij gerooid. Men heeft bij dit projekt samengewerkt met het C.A.R. en de BOVAL. De rooikombinaries die reeds eerder werden opgericht voldoen goed, en een kombinatie die er reeds zes jaar ervaring heeft opzitten, besloot om de samenwerking voor nog eens zes jaar vast te leggen. In diverse delen van het Z.L.M. werkgebied liggen er nog mogelijkheden die voordelen bieden aan zowel boer als loonwer ker. I ndividuele voorlichting vraagt veel aandacht. De vraag ernaar is groot. In zeer veel gevallen is de problema tic komplex. De relatie bedrijf-gezin komt steeds meer naar voren. Een goede studie en analyse voordat men de voorlichtingsboodschap kan brengen is in heel veel gevallen noodzakelijk. Men kan de hoeveel heid werk nooit afleiden uit aantal len bezochte of voorgelichte bedrij ven, Het is vooral de vertrouwensre latie die er moet zijn tussen voor- lichter(ster) en voorgelichte wil het individueel werk goed kunnen ge beuren. Ook worden wij zeer veel door de telefoon benaderd voor het geven van een advies. Bedrijfsovername. In 156 gevallen werd advies uitgebracht bij bedrijf sovername. Deze bedrijfsovername houdt de gemoederen van de jonge boer, zijn vrouw en de respektieve- lijke ouders uittermate bezig. Bij beide partijen is er vaak een zekere angst voor wat de toekomst zal brengen. Soms vraagt men de voor lichter toekomstvoorspellingen (ze kerheden) die niet te geven zijn. In verhouding tot de vermogensbe hoefte is er vaak een te geringe ren tabiliteit. Terwijl de fiscale proble men toenemen. Een goed opgezette maatschap met de zoon in een vroegtijdig stadium op een levens vatbaar bedrijf heeft de minste moeilijkheden bij overdracht. Op fiscaal terrein is overleg met een goede boekhouder zeer dringend ge wenst, bij overname van eigendom men. Bedrijfsontwikkeling. In 128 gevallen werden adviezen gevraagd over be drijfsontwikkeling, dit betrof vergro ting met grond, grondbank, rente subsidie, het aantrekken van verede ling, het uitbreiden van de veestapel door nieuwbouw of uitbreiding ge bouwen, het intensiveren van het bouwplan gepaard gaande met in vesteringen, het inplanten van boomgaarden, het uitbreiden van kassen. Veel aandacht werd besteed aan de mogelijkheden voor rente subsidie. Een Lichte stijging in het verslagjaar tot 32 aanvragen vond plaats. Vererving en Boedelscheiding. Er werd 62 maal advies gevraagd over erfrechtelijke kwesties en boedel scheiding. De hoofdproblemen lig gen in veel gevallen bij de grond en de gebouwen en wederzijds onbe grip. De voorlichting hierover is soms moeizaam maar toch kan in veel gevallen samen met de notaris en een boekhouder een oplossing worden gevonden. Bedrijfsfinanciering. In 98 gevallen werden advies gevraagd bij bedrijfs financiering en/of begeleiding fi nanciële problemen. Met aanvragen met tussenkomst van het Borgstel lingsfonds wordt men weinig gekon- fronteerd, mogelijk houdt dit ver band met de exekutiewaarde van de grond voor de bank. De omvang van de financiering loopt uiteen van de tail financieringen tot zeer uitgebrei de financieringen vooral op melk veehouderij- en veredelingsbedrij ven. Nieuwe gevallen in het kader van de rijksgroepsregeling zelfstandigen kwamen niet veel vóór. De afwer king van sommige aanvragen duurt lang, te lang. Er is een zeer goede samenwerking met de kredietadvi seurs van de banken. Samenwerkingsvormen. In 54 geval len werd men betrokken bij de opzet van een samenwerkingsvorm waarvan sommigen voor subsidie in aanmer king kwamen. In het afgelopen ver slagjaar werden in Zeeland door 36 samenwerkingsverbanden omvatten de 78 bedrijven een *samenwerkings- subsidie aangevraagd, hiermee is het totaal aantal samenwerkingsverban den met een aanvraag op subsidie gestegen tot 215, met een aantal be drijven van 510, waarvan 195 goedge keurd met een subsidie van 2.952.525,— In Brabant werden 8 samenwerkingskontrakten opgesteld. Het accent van de voorlichting van onze afdeling ligt op het juridische vlak (kontrakten). Dat de menselijke aspekten een zeer grote rol spelen blijkt hieruit dat er nog al eens advies gevraagd wordt bij meningsverschil len. Bedrijfsbeëindiging/beroepsverande ring. In 32 gevallen werd advies ge vraagd bij bedrijfsbeëindiging. Slechts 1 geval werd beëindigd in het kader van het O. en S.-fonds. De beëindigingsregeling werkt niet. Steeds meer komt beroepsverande ring voor zonder bedrijfsbeëindi ging. Men gaat eerst enige dagen, dan enige maanden bij derden wer ken tot dat er een volledige dagtaak buiten het bedrijf is gevonden. Het bedrijfje wordt aangehouden en be- teeld met extensieve gewassen, dan wel verhuurd. Voorlichting i.v.m. de zogenaamde part-time farming wordt steeds meer gevraagd. In 5 gevallen werd advies gegeven het melkvee af te stoten. In praktisch alle gevallen lagen hieraan gezin somstandigheden ten grondslag. Kontrakten. Ieder jaar opnieuw blijkt weer dat de moeilijkheden met kontrakten pas op ons afkomen als het kwaad is geschied. Een slecht kontrakt dan wel het niet nakomen van een kontrakt leidt vaak tot ver velende gevolgen met financiële konsekwenties. Er zijn slechts 2 mo gelijkheden om moeilijkheden te voorkomen door a. kontrakten af te sluiten met bo nafide handelaren b. het kontrakt te lezen voor men ondertekend. Regelingen in het gezin. In veel ge vallen werd men betrokken bij rege lingen binnen het gezin omvattende het gezinsbudget. Op verschillende bedrijven werd men gekonfronteerd dat de noodzakelijk geachte uitgaven voor het gezin niet gedekt werden door het inkomen uit het bedrijf wat voor velen een intering van het ver mogen betekent. Toch treft men op veel kleinere bedrijven een flexabili- teit aan, om zich hieraan aan te pas sen. Een bedrijfsovername wordt op deze bedrijven onmogelijk. Verder hadden onze adviezen betrekking op beloningsvormen, studieverzekering, kleedgeld, studiekosten, kosten van het op kamers wonen, huwelijk, echtscheiding, boedelscheidingen, testamenten en schenkingen. Verzekeringen/Sociale Voorzienin gen. In ruim 70 gevallen werd advies gevraagd over A A W-uitkering, AAW-voorzieningen en sociale ver- zekeri rgen. We werden met slechts 8 nieuwe R.Z.-aanvragen gekonfron teerd, wat waarschijnlijk als een gunstig teken mag worden aange merkt. Terugvordering R.Z. i.v.m. de droogteschade werd voor de meeste gevallen soepel opgelost in overleg met C.R.M. en gemeenten. Militaire Dienst. In 42 gevallen is medewerking gevraagd i.v.m. vrij stelling van persoonlijke onmisbaar heid. In slechts 1 geval werd de vrij stelling geweigerd. In 2 gevallen werd bemiddeld bij oogstverlof. Ruimtelijke Ordening en Milieu. In 98 gevallen werd advies gevraagd over aanvragen hinderwetvergun ningen, bouwaanvragen, monumen tenwet, bestemmingsplannen, wet verontreiniging oppervlaktewateren, verkoop ter voorkomen van onteige ningen, tweede bedrijfswoningen, beheersovereenkomsten, onder- houdsovereenkomsten, bestem mingsplanwijzigingen. De proble matiek rond de R.O. wordt groter. Het is van groot belang dat de afde lingen zich met deze materie inten sief bezig houden. Grond- en Pachtzaken. Over dit on derwerp komen zeer veel vragen. Steeds meer blijkt dat sommigen die in het kader van hun voorkeursrecht grond moet kopen, hiervoor meer betalen dan de prijs die geldt voor verkeerswaarde van verpachte grond. Jammer voor de pachters in de omgeving, omdat dit de gemid delde verkeerswaarde van verpachte grond verhoogt, met alle konsek wenties van dien. De verdere vragen op dit terrein gaan over allerlei uiteenlopende pachtzaken. Mede naar aanleiding van enige artikelen in het Z.L.M.-blad was er zeer veel individuele vraag naar de Grond bank financiering voor bedrijfsver- groting. Zeer velen voldeden niet aan de basisnormen die gelden bij de Grondbank. 6 Bedrijven konden hun oppervlakte aanzienlijk uitbreiden met behulp van de Grondbank. Aan een fruitteler uit de Sloepolder werd een bedrijf toegewezen in de Flevopolder. Met dit bedrijf kon een ander fruitteeltbedrijf worden ver groot tot ruim 10 ha. Bij de advise ring aan het bedrijf dat vergroot werd was men betrokken. Woningvoorlichting. Over kosten, subsidiemogelijkheden, financie ring, verbouwingsplannen, nieuw bouw, huurovereenkomsten, huur- opzegging, monumentenwet, warm- te-isolatie werd in 35 gevallen voor lichting gegeven. Relatie bedrijfsinkomen-gezinsuitga- ven. Voorlichting op dit gebied wordt weinig gevraagd. Al is enige verbe tering merkbaar waarschijnlijk voortvloeiende uit de E.V.A.V.-kur- sussen. Arbeidszaken. In 9 gevallen werd ons advies gevraagd hoe te handelen bij het ontslag van een werknemer. n het afgelopen jaar werd door de E.S.V. veel gedaan aan groepsvoor lichting. De voorlichting wordt in verschillende vorm'en gegeven. Veelal gaat het echter om lezingen die gehouden worden voor afdelin gen van de Z.L.M. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn o.a. bedrijfsopvolging, sociaal eko nomische aspekten voor bedrijf en gezin, aktualiteiten in bedrijf en ge zin, sociale verzekeringen, grond en pachtzaken, beloning meewerkende kinderen, beheersovereenkomsten en nog vele andere onderwerpen. Soms wordt de voorlichting uitslui tend alleen als Z.L.M.-service gege ven. 't Komt ook vaak voor dat er gewerkt wordt in samenwerking met de 3 C.L.O.'s en het R.A.K. of andere instellingen. Er wordt verder veel aandacht geschonken aan voorlich ting via kursussen. In het verslagjaar werden er 15 kur sussen georganiseerd, met 341 deel nemers en deelneemsters, waarbij door de E.S.V. aan 41 bijeenkomsten daadwerkelijk de lessen werden ver zorgd. Via het Z.L.M. Land- en tuinbouw blad werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om schriftelijke voor lichting te verstrekken. Voorts wer den er door de E.S.V. ook exkursies en werkbezoeken georganiseerd. Ruilverkavelingen vragen ook veel begeleiding, terwijl ook de ruimte lijke ordening de nodige aandacht kreeg. J

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 10