Bericht uit Europa Mn zeel^:,-" M inister van der Stee sprak dinsdag j.l. in het NOS- journaal (even uit de ministerraad) over "gezonde voor stellen'" die "het beleid gelukkig niet aantasten". In een adem voegde de minister hieraan toe dat hij van deze ingrepen "zeer ernstige gevolgen" vreest voor de inko mens van de boeren en tuinders in Nederland. Daar zou „ZEGGE EN SCHRIJVE' zuidelijke landbouw maatschappij Deze droge herfst betekent een voordeeltje voor de agrarische sector. Nie mand zal dat precies in geld uit kunnen drukken. Denkt U zich het land eens in, doorweekt, voorzien van plassen en diepe wielsporen. In zo'n situatie raakt U ongemerkt handen vol geld kwijt aan kwaliteitsverlies, reparaties en energie. Het voordeel van ploegen onder droge omstandigheden is dan ook meteen mooi meegenomen. Milieuschade Oggel. Beleid In dit nummer o.m. z.l.m VRIJDAG 2 NOVEMBER 1979 66e jaargang - No. 3405 land- tuinhouwblad Het wordt nu menens. In de europese landbouwuitga ven moet fors het mes gezet worden. Gundelach, de europese landbouwkommissaris is al lang die mening toegedaan. Enkele weken geleden nam het Europese parlement die visie over. Minister van der Stee maakte vorige week tijdens zijn begrotingsbehandeling al duide lijk dat hij er inmiddels ook zo over denkt. De raad van Europese landbouwministers verzet zich niet. Kortom, er is een brede politieke bereidheid om het Europese land bouwbudget fors in te krimpen. De zuivel zal er zeker aan moeten geloven maar ook de sektoren suiker (A-quotum), rundvlees, groenten en fruit staan hoog op de nominatie om een financiële aderlating te ondergaan. Min of meer een jobstijding voor de producenten in de land- en tuin bouw. land- en tuinbouw lange tijd de enige sektor geweest die de idee van de gemeenschappelijke markt inhoud wist te geven. Een trekpaardfunktie. Langzamerhand is de Euro pese gedachte nu ook in andere bedrijfstakken van de grond gekomen. De koek moet gedeeld worden. Op zichzelf een logische redenering. De Europese ontwikke ling kan (en moet) niet tegengehouden worden. Bepaald niet logisch is het dat deze meerdere taken uit een en dezelfde pot gefinancierd moeten worden. De Europese pot zou juist flink aangevuld moeten worden. Maar de bereidheid is er nu juist bij de meeste landen niet. Het pleit voor Van der Stee dat hij zich sterk wil maken voor een hogere bijdrage van de lidstaten aan de Gemeenschap. Dit zou dan moeten gebeuren via een hogere afdracht van de b.t.w. door de lidstaten die nu is gemaximaliseerd op één procent. Voor mij is het daarom onbegrijpelijk dat de minister niettemin spreekt van gezonde voorstellen die het beleid niet aantasten. Dat klopt niet. Dat komt bij mij over als het botte wapen van de koude sanering met de boeren en tuinders als lijdend voorwerp. Het zou van een groot gebrek aan verantwoordelijk heidsbesef getuigen dit soort vergaande maatregelen zonder meer door te voeren. Daar hoort een verhaal bij. Een visie. Maar nu zelfs de maatregelen die de "zeer ernstige gevolgen" voor de inkomens van de boeren en tuinders moeten beperken zijn nog niet "uitgewerkt". Als georganiseerde land- en tuinbouw mogen wij verlangen dat er een afgerond en goed onderbouwd pakket op tafel komt. Pas dan kunnen wij daarover oordelen. Ik vind dat wij daar, hoe dan ook, aan vast moeten houden. Een kwestie van solidariteit. Vorige week heb ik in Brugge een studiedag kunnen bijwonen van de Belgische en Nederlandse vereniging voor agrarisch recht. Onderwerp van bespreking waren twee zeer interessante prae-adviezen: "milieuschade en het agrarisch bedrijf" van mr. C. Lambers van de Rijksuniversiteit te Groningen en "het herstel van schade aan de landbouw veroorzaakt door industriële milieuverstoring" opgesteld door dr. H. Boeken van de Rijksuniversiteit te Gent. Onderwerpen die ook voor ons gebied zeer aktueel zijn. Het is hier niet de plaats om nader op deze problematiek in te gaan. Duide lijk is echter wel dat het hier een terrein betreft waar de land- en tuinbouw zeer nauw bij betrokken is maar waar zowel technisch als juridisch nog geen sluitende oplos singen voor gevonden zijn. Het gaat om de zeer gekom- pliceerde problemen van verontreiniging van lucht, water en bodem en de gevolgen daarvan voor boeren en tuin ders. Meer inzicht in d't soort zaken is daarom erg be langrijk en verdient onze volle aandacht. dus iets aan gedaan moeten worden maar hoe is "nog niet uitgewerkt" aldus de minister (die tijdens de begro tingsbehandeling vorige week door het kamerlid Terlouw aangemerkt werd als "de kundige, wat oudere boer, die zijn bedrijf op peil houdt, maar voor wat betreft bouw plan, bedrijfsvoering en dergelijke in wezen geen veran deringen wenst"). Voor alle duidelijkheid: het gaat niet om niks maar om miljarden. De gevolgen voor de inkomens moeten becij ferd worden in de tientallen procenten. Het doorvoeren van deze bezuinigingen wordt verde digd met het argument dat dit nodig is ter wille van een geïntegreerd Europese beleid. Dankzij de van meet af aan positieve opstelling van de landbouworganisaties is de pag pag pag pag K.N.L.C. Kommentaar De wezenlijke problemen in de landbouw Te veel pootaardappelen Nieuws uit Brussel Toekomstige ontwikkelingen in de akkerbouw pag Servicekostenregeling financiële diensten nu bekend pag. 8 Schapenhouders en probleem van loslopende honden pag 9 Kleine Zeeuwse akkerbouwer heeft het moeilijk pag. 10 Veenkoloniale boer naar de tachtiger jaren pag. 11 De maand november op het Z. W. landbouwbedrijf pag. 12 en 13 Tuintips pag. 15 Aandacht van de overheid voor energiebesparing 16 Tien procent minder spruiten dan vorig jaar pag. 1 7 Tuinbouwklanken pag. 19 Markt en prijsberichten pag. 21 Voor de Vrouw en Plattelands Jongeren Zuid pag. 23 1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 1