VIMIIIIV BEGIN BIJ EEN EINDE 11 het kind Z oals bij velen van U wel bekend is, worstelt men in Walcheren de laatste jaren nogal met problemen aan gaande de bedrijfsvoering, eventuele bedrijfsopvolging en bovenal het bedrijfsinkomen. In verband hiermee zijn vorig jaar twee boekjes verschenen: "Walcheren Waarheen" en "Walcheren Daarheen". W ie schetst echter onze verbazing, toen wij vernamen dat nu niet de mannen, maar de vrouwen uitgenodigd werden een exkursie te maken naar de hierboven genoemde streek. (Wie zei ook weer, dat de wereld door de vrouw wordt geregeerd?). Op 27 september j.l. 's morgens om half acht zijn dan in Mid delburg 35 dames van start gegaan. Onder leiding van Mevrouw KIoet-Eversdijk uit Nieuw- en St. Joosland. H eel veel is ons door de heer Nass ook nog in de bus verteld. Over de vele bedrijven die hier letterlijk uit de grond gestampt worden. //sa\ het Vi 118x1 m internationaal n van %ïhiipnis H et is voor veel bolgewasjes een S oms al in januari tooit het winte- raconietje zich met heldergele bloempjes. Het is de eerste onder de bolgewasjes maar ook de brutale crocusjes laten niet lang op zich wachten. De voor verwildering erg geschikte soortjes Crocus chrysant hum en Crocus tomasinianum laten zich met respektievêlijk gele en la vendelblauwe bloemen nadrukkelijk gelden. Het nederige sneeuwklokje is om die .tijd ook wakker aan het wor den en de fris witte klokjes brengen D e mooiste bolgewassen kunnen we aanplanten in de rotstuin of wat daar op lijkt; bijvoorbeeld kleine met vasteplanten beplante tuintjes, balkontuintjes en dergelijke. Tussen de aanwezige groepjes vasteplanten planten we bollengroepjes. Hier kunnen we gebruik maken van de schitterende soorten botanische tul pen. Veel mooier dan de hoog ge cultiveerde Keukenhoftulpen zijn de gracieuze, prachtig gevormde en fraai gekleurde tulpjes die uit vooral de bergen van vele landen hierheen zijn gehaald en vermeerderd worden ter meerdere glorie van de kleine tuintjes. De goed gesorteerde bloembollenhandel kan zo'n 25 Verslag Studiereis Walcherse boerinnen naar Oost-Brabant JAAR Kiezen Natuurlijke karakters Vanafjanuari Tussen bodembedekkers De rotstuin Plantafstand en plantdiepte bloembollen Mf H JP onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Bra- W II mf Mevr. L.J. de Regt-van Maldegem, Anna Marlaweg 1, 4494 PB Geersdijk. Toch schijnen de problemen hier lang nog niet mee opge lost te zijn. Vaak werd en wordt er dan ook gezegd: "Jullie moeten eens in Brabant gaan kijken, hoe ze het daar doen". Waar vroeger de armste streken van Brabant waren, flo reert momenteel een geheel vernieuwd landbouwgebied. Dit is o.a. ontstaan door herverkaveling, drainage en vooral veel durf. Veel jonge boeren (en ook oudere), heb ben het n.l. gezocht in de veredelingssektor. De Agrarische Kommissie van de Plattelandsvrouwen heeft in samenwerking met de Kring Walcheren van de Z.L.M. dan ook gemeend dat men daar eens moest gaan kijken. Onderweg kwam mevr. van Maldegem-Markusse (S.E.V.-ster) uit 's-Gravenpolder de gelederen versterken en zo reden we richting Rosmalen. Na het nuttigen van enige kopjes koffie hebben we een bezoek gebracht aan een veehouderijbedrijf waar ook kaas wordt ge maakt. De bedoeling was. dat we zouden zien hoe de boeren kaas gemaakt wordt, maar doordat de eigenaar, dhr. den En gelse, een ongeluk gehad had, lag de kaasmakerij enige weken stil. Wel heeft hij ons uitvoerig verteld over de gang van zaken en daarna werden we in de gelegenheid gesteld om kaas te kopen, waar door verschillende dames graag gebruik van werd ge maakt. Na het aanbieden van een kist fruit aan de fam. den Engelse namens de Kring Walcheren, werd de reis vervolgd naar restaurant "de Hooge Hei", waar ons een lunch werd aangeboden. Tijdens deze lunch hebben we een korte uiteenzetting van de heer Juin, kringsekretaris van Oost- en Midden Brabant kunnen beluisteren. Hierna kwam de heer Nass (rijkslandbouwvoor- lichter) aan het woord en deze heeft ons de hele middag verge zeld. Eerst hebben we een kuikenmesterij bezocht, waar we gehoord en gezien hebben hoe deze mensen een bestaan hebben gevon den in het mesten van eendagskuikens tot ongeveer zes weken oud. 53.000 kuikens waren hier aanwezig en dat is een ongelooflijke massa. Na aflevering moeten de hokken schoongemaakt en ontsmet worden, zodat ruim twee weken later opnieuw wordt begonnen. Op deze manier maakt men dus zes rondes per jaar. Het volgende bedrijf was een varkensfok- annex mestbedrijf. Hier houdt men 180 fokzeugen en de biggen worden later ook afgemest, dit systeem noemt men een gesloten circuit. De landbouwvoorlichter had ons verteld, dat we ook gerust naar eindcijfers konden vragen, maar in de meeste gevallen bleek dit ook hier een zeer tere zaak waar men zich liever niet over uitliet. Het antwoord was alleen: "We hebben het goed". Het laatste bedrijf dat we bezocht hebben was een melkveebedrijf van uitsluitend roodbont stamboekvee (85 stuks). Hier heeft men een ligboxenstal en een visgraat melkstal. Vaak wordt gesproken over eenmansbedrijven, maar wanneer men goed kijkt en luistert komt men toch tot de konklusie dat het meer gezinsbedrijven zijn waar ook de hulp van opa nog hard nodig is. Over extreem hoge bedragen die de investeringen vragen en over de geweldige ondernemerslust van de Brabanders. Toch komen bij ons enkele vragen naar boven. Moeten wij nu onze mannen en zonen adviseren ook deze rich ting op te gaan? We weten immers van onze boterberg. Zal daar in de toekomst, wanneer men steeds meer gaat produ ceren ook niet een vleesberg bijkomen? In deze tijd van ekonomische recessie, waarin de koopkracht van de mensen toch iets zal afnemen, waar zal dan het eerst op bezuinigd worden? Hoogst waarschijnlijk zeer zeker op het dure vlees. Wat zal er gebeuren als daar door de vleesprijzen zakken, of er in het geheel veel minder vraag naar vlees is? Het is ons bekend, dat men in Brabant een standbeeld heeft opgericht voor het varken. Gaat men straks misschien ook dan sen om het gouden kalf of de gouden kip? Of zal men zich ook hier nog eens afvragen: "Brabant Waar heen?" Wat ons ook niet geheel duidelijk is, is het fantastische inkomen dat deze Brabanders schijnen te hebben. Als het waar is, wat onze voorlichters ons vertellen, vragen wij ons wel af of deze mensen zo graag veel belasting betalen. Kunnen zij dan niet veel beter een vaste arbeidskracht aantrek ken, waardoor zij zelf wat minder hoeven te doen? Of is alleen het jagen naar geld en bezit hun doel? Vele vragen dus, waarop we nog geen antwoord hebben. Juist daarom blijft het voor de Walcherse jonge boeren, die over het algemeen wat meer behoudend zijn, een moeilijke zaak om beslissingen te nemen. Al. 1 met al dus een dag waar nog veel over nagepraat zal worden. Bij alle bedrijven die we bezochten werd telkens een kist fruit uitgereikt. Ook de heer Nass mocht een kist mee naar huis nemen. Op de terugweg werd ons in restaurant Gilze een diner aangeboden, wat uitstekend smaakte. Rest ons nog woorden van dank te brengen aan allen die deze studiereis mogelijk maakten, hetzij door hun persoonlijke in breng dan wel door financiële offers. Ook de heer Henkes, onze buschauffeur onze hartelijke dank voor het zorgvuldig rijden en de hulp bij het uitstappen. Namens alle deelneemsters, E.F. de Visser - de Visser Investeren in kinderen is investeren in de toekomst. Het welzijn van de kinderen nu, betekent vrede en vooruitgang voor de wereld van morgen. Naar aanleiding van het jaar van het kind, organiseert het pro vinciaal bestuur voor de leden een studiemorgen. Deze morgen wordt gehouden op 16 oktober in de "WITTE ROOS" te Fijnaart. Aanvang 10.00 uur, zaal open 9.30 uur. Sluiting 14.00 uur. Voor ons zal komen spreken prof. Drs. WJ. Bladergroen uit Groningen over: "WOON EN LEEFMILIEU VAN HET KIND" Naast het luisteren zal er ook gelegenheid zijn om vragen te stellen en met elkaar over het onderwerp te praten. C.J. Nouse Beveland B.V. /Vis in de tuin de planten hun bladeren laten vallen en daarmee duidelijk maken dat ze het langzamerhand voor gezien houden, wordt het voor de vooruitziende liefhebber al weer tijd om aan het voorjaar te denken. Willen we straks, als de dagen weer gaan lengen en de zon de koude wintertuin beetje bij beetje uit haar slaap wekt, meegenieten van de eerst schuchter maar allengs uitbundiger bloeiende bolgewasjes, dan moeten we nu aan het werk. Voor de vorst de tuin regeert moeten de bollen de grond in. Er is een ruime keus in bloembol len en bolbloemen. Wat we zullen kiezen hangt behalve van een zekere persoonlijke voorkeur vooral af van het soort tuin dat we hebben. In een tuin die een natuurlijk karakter heeft, waarin net als in de natuur bomen, heesters en kruidachtige planten tot een organisch geheel zijn samengebracht, passen vooral de verwilderende, de botanische bol- lensoorten. In de tuin die vooral door duidelijke perken wordt gekenmerkt en waarin 's zomers de felkleurige eenjarigen het beeld bepalen zijn de meer gekultiveerde bolbloemen op hun plaats. In zo'n tuin zal de keuze vallen op de ietwat stijve tulpen en dikke hyacinten. Wie een rotstuintje heeft of iets wat daarop lijkt kan uit het kleine bollengoed frêle rotstuin- narcissen, charmante botanische tulpjes, slanke irisjes een dergelijke kiezen. Er is voor elck wat wils. plezierige bijkomstigheid dat een groot aantal bomen en struiken in de winter en tot soms laat in het voor jaar bladerloos zijn. Gedurende die bladerloze periode dringt het zon licht door tot de grond waardoor een groot aantal bolgewasjes in de gele genheid worden gesteld al in de winter of het vroege voorjaar lieflijk te preluderen op de grote voorjaars- symphonie. Zodra bomen en strui ken weer van lover voorzien zijn, hebben zij hun partijtje gespeeld en trekken ze zich terug achter de cou lissen van de zich dan verheffende planten. licht in menig donker tuinhoekje. In maart bloeit met wat grotere witte bloemen het lenteklokje en bijna te gelijkertijd bloeien het tere Puschki- nia, het helderblauwe boshyacintje en sneeuwroem met blauwe bloemp jes en een wit hart. In april stofferen het witte bosane- moontje, het gespikkelde kievitseitje en de satijnglanzende knikkende vo- gelmelk de alweer warmer wordende donkere aarde. De hier genoemde bolgewasjes kun nen jarenlang vast staan en voelen ze zich goed thuis, dan zullen ze zich snel vermeerderen en zo worden klein aangeplante toefjes gemakke lijk grotere veldjes. O nder de deken van veel bodem- bedekkende heestertjes en vaste- planten voelen een aantal bolgewas jes zich uitstekend thuis. Ze weten zich geborgen en als het voorjaar roept steken ze als kleurige peris- coopjes hun bloemstengels door de bodembedekkende planten naar boven. Bij het planten van bollen tussen bodembedekkers letten we een beetje op de kombinaties. Zo kunnen we tussen grovere bodem bedekkers forsere bolbloemen plan ten. bijvoorbeeld tussen bonte dove- netel en cotoneaster flinke grootkro- nige narcissen. Tussen fijnere bo- dembedekkertjes als stekelnoot, vet- kruidsoortjes, thijm en dergelijke houden we het fijn en kiezen ranke bolgewasjes. Zulke fijne bolgewasjes zijn onder meer de sierlijke hoepel roknarcis, de geurende jonquillenar- cis en de vroeg bloeiende cyclami- neusnarcis. Ook sommige irissoort jes, als daar zijn de verschillende blauwen van Iris reticulata of de heldergele Iris danfordiae, maken in maart tussen fijne bodembedekkert- jes goede sier. Anemone nemorosa, bosannemoon Chionodoxa, sneeuwroem Crocus Eranthis, winteraconiet Fritillaria, kievitseitje Galanthus, sneeuwklokje Hyacint Iris danfordiae-reticulata Leujocum vernum, lenteklokje Muscari, blauwe druifjes Narcissen, grote soorten N. cyclamineus/jonquilla N. overige kleinen Ornithogalum nutans, Knikkende vogelmelk Puschkinia Scilla, boshyacint Scilla campanulata Tulpen, hybr. Botanische tulpen fraaie Tulipa species aanbieden. Het zou te ver voeren om ze allemaal op te noemen. U weet dat ze er zijn. In de geïllustreerde catalogi vindt U af beeldingen die veel meer zeggen dan al onze woorden. Voor narcissen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de tulpen. Ook hier weer zo'n 25 kleine rotstuinnarcissoortjes die opvallen door bijzonder elegante en lieflijke bloemen. Verder noemen we de al eerder aangeduide irissoorten, sneeuwroem, scillasoortjes, blauwe druifjes en puschkinia. Hiermede hebben we de belang rijkste aangeduid maar wanneer we U vertellen dat er alleen al van bol gewasjes die niet hoger worden dan 15 cm al 700 species beschreven zijn, dan moge duidelijk zijn dat ons ver haal verre van volledig is. Narcissus triandrus albus plantdiepte plantafstand in cm in cm 2- 4 10-12 4- 6 4- 6 4- 6 6- 8 4- 6 6- 8 6- 8 6- 8 6- 8 4- 6 10-12 12-15 6- 8 6- 8 8-10 6- 8 6- 8 6- 8 14-16 12-15 10-12 10-12 6- 8 4- 6 10-12 6- 8 4- 6 4- 6 6- 8 6- 8 10-12 10-12 8-10 10-12 10-12 6- 8 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 5