9C ZITDAGEN m gropatax PROGRAMMA "RONDGANG LA NGS DE KRINGEN" Ploegwedstrijden Zuid- en Noord Beveland. Voorlopige leverbotvoorspelling voor najaar en winter 1979/1980 Z.l.m. Land- en tuinbouwblad Na het afscheid: bedankt! Hoofdadministrateur van Damme van de Keuringsdienst Delta-Nederland met pensioen ACCOUNTANTS UNIE Wisseling van de wacht bij het Landbouwschap. Grote appeloogst in Europa NCRV-radio te gast bij Boskoopse veiling Aanmelding voor Topkaderkursus nu mogelijk! In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kun nen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer wor den opgenomen. Red. maandag 12 november dinsdag 13 november vrijdag .16 november dinsdag 20 november donderdag 22 november vrijdag 23 november 14.00 uur West Zuid Beveland 1930 uur Oost Zuid Beveland 14.00 uur West Brabant 1930 uur Langstraat 930 uur West Zeeuws Vlaanderen 14.00 uur Axel 9.00 uur Tholen St. Philipsland 14.00 uur Noord Beveland 9.00 uur Walcheren 14.00 uur Schouwen Duiveland 13.00 uur Oost- en midden Brabant 1930 uur Altena Biesbosch De regionale Ploegwedstrijden voor Zuid- en Noord Beveland, welke als voorbereiding dienen voor de Provinciale Ploegwed- strijd 1980, worden dit jaar gehouden op zaterdag 13 oktober. Als uitwijkdatum is gekozen voor 20 oktober. Het wedstrijdterrein kan men bereiken vanaf Nieuwdorp, rich ting Pechiney aan de linkerkant van de rijweg. Met proefploe- gen kan men beginnen om 12.00 uur. De aanvangstijd is 13.00 uur. Opgeven bij deelname vóór 10 oktober 1979 bij Martien Steijn, Quarlespolderweg 2, Lewedorp. Telefoon 01196 - 12359. De zeer natte maanden mei en juni waren gunstig voor de ontwikkeling van de leverbotslakjes. Het gevaar voor leverbo- tuitbraken in nazomer en herfst bleek omstreeks half juni niet denkbeeldig als het natte weer zou aanhouden. De over het algemeen droge maand juli had gelukkig een remmende invloed op de slakkenontwikkeling in het weiland behalve in Noor doost-Friesland en in Groningen. Ook augustus was aan de droge kant, hoewel plaatselijk vooral in het Wasten van het land vrij veel regen viel. Niettemin werden over het algemeen meer slakken in de greppels aangetroffen dan het vorige jaar en met een hogere besmettingsgraad. Daarom zal op percelen waar vorig jaar besmettingsgevaar bestond dit jaar de kans op bes metting nog wat groter zijn. Veel zal echter nog afhangen van het klimaat in de maanden september en oktober, maar voorlopig is het oordeel van de Werkgroep Leverbotvoorspelling als volgt: Op bedrijven waar in voorgaande jaren behandeling van het vee tegen leverbot nodig werd geacht is dat dit jaar zeker weer nodig. Wat de schapen betreft betekent dat een eerste behandeling omstreeks half oktober en herhaling telkens één maand later. Wat de runderen betreft wordt gedacht aan behandeling zes tot acht weken na het opstallen, doch hierover zullen volgende maand nadere mededelingen volgen. Overigens dient alle aandacht te worden besteed aan het on derkennen van de gevaarlijke percelen en zo mogelijk het ver mijden daarvan door schapen, kalveren en pinken gedurende nazomer en herfst. Vraag zonodig advies aan uw dierenarts of Gezondheidsdienst voor Dieren. Voorts is onderhoud van greppels en tochten belangrijk, om door een goede ontwatering de slakken in het komende jaar hun broedplaatsen te ontnemen. (Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland). Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28 Postbus 46 4461 AJ Goes Tel 01100-21010 4460 BA Goes Redaktie: Mr J Oggel hoofdredaktie M van Wezel eindredaktie Marijke Schipper-de Ruijter red-assistente -tel huis 01 100-20228 -tel huis 01 641- 3847 Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM Goes - tel .011 00-21010 - toestel 1 3 Technische verzorging. Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties DRUKKERIJ VINK BV Nassaustraat 1 - 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01 1 55-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Mede namens voor alles. mijn De afscheidsreceptie is voor ons door de grote belangstelling, de ongedwongen sfeer en de vele geschenken een onvergetelijke gebeurtenis gewor den. Veel genoegen heb ben we daarbij ook beleefd aan het tuin derskoor uit Sprang- Capelle, dat spontaan en op een originele manier voor een mu zikale toegift zorgde, vrouw hartelijk dank A. van Oosten Op 28 september 1979 namen Bestuur en Personeel van de Keuringsdienst Delta-Nederland alsmede een aantal genodig den afscheid van de Heer Van Damme als hoofdadministrateur in verband met zijn pensionering, van een bijna veertigjarig dienstverband eerst bij de voormalige Keuringsdienst Zeeland, later bij de Keuringsdienst Delta-Nederland. Op deze afscheidsbijeenkomst, die plaats vond in het Dorpshuis, te 's Gravenpolder, voerde allereerst het woord de Burgemeester van Borsele, Drs. G.C.P. van den Heuvel, die de verdiensten van de heet; Van Damme schetste niet alleen als funktionaris maar ook als iemand, die de samenleving in velerlei opzicht diende. Voor deze verdiensten werd hem de eremedaille in goud van Oranje-Nassau toegekend. De Voorzitter van het Bestuur, de heer J.C. Risseeuw, prees de heer Van Damme voor zijn voorbeeldige, plichtsgetrouwe ar beid, ondersteund door zijn scherpe inzichten op financieel- ekonomisch gebied; een geschenk vergezelde deze woorden. Verder voerden o.m. het woord de direkteur Ir. H.B. Goettsch en de heer J.W. de Kok namens het personeel, die eveneens geschenken aanboden. In een korte toespraak bracht de heer Van Damme bestuur en personeel dank voor deze afscheidsviering in besloten kring, die gevolgd werd door een receptie waar velen de heer Van Damme en zijn familie ontmoetten. OOSTBURG: woensdag 10 oktober in café "De Windt". ZEVENBERGEN: donderdag 11 oktober in hotel "Tholenaar" van 11.00 - 12.00 uur. Landbouw huis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, de heer van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur, de heer J. Vroegop. Voor afspraken met de heren van Es en Zuid weg gelieve u tevoren telefonisch kontakt op te nemen. Landbouwschapsvoorzitter drs. J.J. Schouten (midden) met links de heer ir. H.H. Smeenk, de scheidende algemeen secretaris van het Landbouwschap en rechts zijn opvolger de heer drs. M.L. de Heer. Ter gelegenheid van deze wisseling van de wacht werd donderdagmiddag 27 september 1979 een receptie gehouden in het Congresgebouw in Den Haag, waar honderden belangstel lenden beide heren en hun echtgenoten de hand kwamen druk ken. Onder hen bevonden zich vele (oud)-leden van het bestuur, dagelijks bestuur en de gewestelijke raden van het Landbouw schap. Verder gaven talloze vertegenwoordigers van het minis terie van Landbouw blijk van belangstelling. Onder de aanwezi gen bevonden zich ook drs. J. de Koning, minister van Ontwik kelingssamenwerking en oud-ministerpresident mr. B.W. Bies heuvel, voorzitter van de Landbouwcommissie Ontwikkelingssa menwerking van het Landbouwschap. De appeloogst in de Gemeenschap wordt dit jaar geraamd op 6,67 miljoen ton, dat is 3% minder dan de zeer grote oogst van 1978, maar wel meer dan "normaal". De omvang van de oogst is zodanig groot, dat pre-interventie mogelijk is, dat wil zeggen dat ter ondersteuning van het prijs peil reeds spoedig bepaalde hoeveelheden appelen uit de markt genomen kunnen worden. De oogst in Nederland maakt onge veer 9% van de produktie in de Gemeenschap uit. Het aandeel Golden Delicious van de totale EG-oogst blijft om de 40% schommelen. Ongeveer 50% van de Golden Delicious appelen komt uit Frankrijk, rond 25% uit Italië. In Nederland kon van de appeloogst van vorig jaar van 510.000 ton bijna 25% niet verkocht worden en moest worden "ingele verd" tegen een prijs van 26 ct/kg. De gemiddelde veilingprijs kwam op 40 ct/kg. Er was sprake van een rekordexport van 100.000 ton, waarvan 50.000 ton naar Duitsland gingen bijna 35.000 ton meer dan het jaar daarvoor. Frankrijk is in de Gemeenschap de grootste exporteur van ap pelen met bijna 770.000 ton in 1978/'79. Naar Frankrijk ging één derde van de Franse export, naar Duitsland 200.000 ton en naar België en Nederland beide ongeveer 55.000 ton. De Italiaanse export daalde dat jaar met 200:000 ton tot 260.000 ton. v.d.w. Het NCRV-radioprogramma "Plein Publiek" zal op maandag 15 oktober a.s. van 09.00 -10.50 uur rechtstreeks via Hilversum 2 worden uitgezonden vanaf de veiling in Boskoop. Deze lokatie is gekozen omdat het thema van deze uitzending is: "Tuin en balkon in herfst en winter". Dat ook in deze donkere maanden genoeg groen voorhanden is om een fraaie tuin of balkonbak in te richten zal worden on derstreept door de panelleden Julia Voskuil, Arend Jan van der Horst en M. Wielinga. Het aanwezige publiek zal op het terrein van de veiling kennis kunnen maken met het assortiment van de Boskoopse boomk wekers. Presentatoren Legien Kromkamp, Rik Felderhof en Leen van Ginkel zullen vragen van luisteraars, die tijdens de uitzending naar de veiling kunnen bellen, voorleggen aan deskundigen. Ton Kramers tekent voor produktie en regie van Plein Publiek en verder werd bij de voorbereidingen van dit programma ad vies gegeven door het proefstation en de veiling in Boskoop en Plant Propaganda Holland. De agrarische topkadervorming in Zuid-West Nederland wil hierbij de aandacht vestigen op de deze winter te houden Top kaderkursus. De kaderkursus werd 15 jaar geleden opgezet door het agrarisch bedrijfsleven in ruime zin. Het accent van de kursus lag tot nu toe op het vormen van bestuurskader voor organisaties, instellingen, koöperaties, waterschappen enz. Om toegelaten te worden moest je praktisch werkzaam zijn in de land- en tuinbouw en als vooro pleiding minstens het diploma middelbare landbouwschool op zak hebben of een vergelijkbare opleiding hebben genoten. Tot nu toe werden er 7 tweejarige kursussen en 2 eenjarige kursussen georganiseerd met ca. 175 toegelaten deelnemers. Dit gebeurde voor een groot deel in internaatsverband. De kursus gaat dus nu uit van een kursusduur van één jaar met 3 internaatsweken. Met inachtneming van het groepsbelang wordt het accent ge legd op de persoonlijke belangenbehartiging, de vorming van de persoonlijkheid, het bevorderen van het inzicht in de samen hang van de maatschappij en het aanleren van maatschappe lijke vaardigheden. Een en ander moet erin resulteren dat men leert zijn of haar persoonlijke belangen beter te behartigen. Voor de kennisoverdracht zal gebruik worden gemaakt van zo genaamde case-studies op het gebied van de ekonomie, E.E.G., organisatorische struktuur etc. De nieuwe opzet is in nauw overleg met de jongerenorganisaties tot stand gekomen en bevat als hoofdonderwerpen informatie en kommunikatie, beïnvloe ding en oordeelsvorming, levensbeschouwelijke stromingen, politiek, ekonomie, bedrijfsekonomie en aktuele informatie en maatschappelijke achtergronden van de agrarische bedrijfssek- tor. Promotor van de kursus is het agrarische bedrijfsleven. Ook de doelgroep blijft in de genoemde opzet hetzelfde, namelijk jonge mensen die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw. Het voe- dingsgebied omvat de provincie Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. De leeftijdsgrenzen zijn 21-30 jaar. Een goede vooropleiding blijft een vereiste (b.v. M.A.S., MA VO, HAVO, EVTO, EVAV, etc.). Vooral van de jonge boerinnen wordt veel belangstelling ver wacht omdat de vrouwen steeds meer bij het bedrijf betrokken raken. Omdat er voor elke kursus slechts een beperkt aantal kandidaten kan worden toegelaten moet rekening worden ge houden met een selektie-procedure, waarbij mede in acht ge nomen moet worden de spreiding per gebied en per sektor, de vooropleiding en de leeftijd, het kursusgeld bedraagt, inklusief verblijfkosten, 150 gulden per persoon. De eerstvolgende kursus is gepland in de weken 14 - 18 januari, 28 januari - 1 februari en 11 februari - 15 februari 1980. Van de deelne(e)m(st)ers wordt voorts verwacht dat ze een werkstuk maken. De kursus wordt afgerond met een individueel evaluatie-gesprek. Aan de daarvoor in aanmerking komende deelne(e)m(st)ers wordt het certificaat uitgereikt. Zij die belangstelling hebben dienen zo spoedig mogelijk een aanmeldingsformulier met programma en deelnemersvoorwaar- den aan te vragen bij het sekretariaat van de Kommissie Top- Kadervorming Zuidwesten, Grote Markt 28 te Goes, tel.: 01100-21010 (toestel 12 of 15). Daar kan men ook voor nadere informatie terecht. 2

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 2