ARELON in GRANEN 9C Fiat Trattori Hoechst z.l.m. erfjes Drukkerij Vink bv De Braakman b.v. Fa. Leenpoel Fa. Th. Kindt en Zn. STOPPELBEWERKING KONGSKILDE VIBRO-FLEX KONGSKILDE TRRRILLEND GOED (ISOPROTURON) ZACHT VOOR HET GEWAS EN DERHALVE HOGE OPBRENGSTEN ARELON in de Herfst ARELON in het Voorjaar ARELON KOMBI (isoproturon MCPP) ARELON VLOEIBAAR RASGEVOELIGHEID HOECHST MCPP VLOEIBAAR HOECHST MCPA VLOEIBAAR MENGMOGELIJKHEDEN DOSERINGEN ARELON en ARELON KOMBI BOERDERIJ MUS O.G. TE KOOP: 1 ha grond brieven o.no. 3501-1. bur. v.d. blad. BON VOOR 45 cent per woord (incl. B.T.W.) Opsturen naar I Merck toch hoe sterck. Sterk, veilig en heel stil zijn de nieuwe trekkers van Fiat. En komfortabel. Als eerste zag Fiat kans om de trekker en z'n kabine tot één solide en veilig geheel samen te smeden. Dat garandeert een trilling- en rammelvrije trekker, ook na jaren van intensief gebruik Er is een Fiat trekker voor elk type werk en voor elke grondsoort. Van 30.8 kW 42 pk) tot 11G.1 kW 150 pk; in rups-, 2-, of 4-wiel aangedreven uitvoering. Wij geven u alle informatie en willen u graag demonstreren hoe sterk de Fiat trekkers zijn. Dan merkt u het zelf. Biervliet 01152-1283 Kamperland 01107-659 Lamswaarde 01142-262 Werkbreedte van 200 tot 625 cm 2 en 3 balks uitvoering Loopt niet vol Meerdere bewerkingsmogelijkhe den: stoppelen, scheuren, opbre ken tot 30 cm, vorstbewerking Meerdere typen achtereggen Dringt in de hardste bodem Sneller en beter Indien onkruiden, zoals duist, windhalm, ka mille en muur in wintergranen worden ver wacht, is het zeer aan te bevelen een bespuiting met ARELON in de herfst uit te voeren. De grond is in deze periode veelal voldoende vochtig, hetgeen het resultaat gunstig beïn vloedt. Bovendien kan er in het voorjaar géén concurrentie met het gewas ontstaan door bijv. sterk uitgegroeide duistpollen. ARELON kan gedurende een vrij lange pe riode worden toegepast, nl. vanaf het zaaien tot enkele dagen voor opkomst. Een bespuiting in de herfst wordt door het graangewas bijzonder goed verdragen. Naast een goede onkruidbe- strijding wordt met ARELON derhalve ook een hoge opbrengst verkregen. Kleefkruid kan het beste in het voorjaar wor den bestreden. In deze periode zijn namelijk de meeste kleefkruidplanten opgekomen. Zie ARELON KOMBI Een bespuiting in de herfst kan achterwege worden gelaten, indien weinig duist, windhalm, kamille en muur wordt verwacht. Mochten deze onkruiden in het voorjaar toch aanwezig zijn. dan is een bespuiting met ARELON vanaf het 3e bladstadium tot het einde van de uitstoe- ling op zijn plaats. ARELON is zeer 'zacht' voor het gewas. ARELON is daarom het meest veilige middel voor een aanvullende bespuiting in het voorjaar, indien bodemherbiciden toe gepast in de herfst, niet toereikend zijn ge weest. ARELON kan ook zeer goed in zomertarwe, vanaf het 5e bladstadium tot het einde van de uitstoeling worden toegepast. Komen naast duist, windhalm, kamille, muur, hennepnetel, herik, zwaluwtong ook kleef kruid, ereprijs en polygonumsoorten in winter tarwe en -gerst voor dan is voor de bestrijding hiervan ARELON KOMBI het beste middel. Een aparte bespuiting met MCPP komt hier mede te vervallen. ARELON KOMBI kan worden toegepast wanneer het graangewas een hoogte van l() a 20 cm heeft bereikt. De toelating voor ARELON VLOEIBAAR wordt begin 1980 verwacht. De toepassingen zijn dezelfde als die van het spuitpoeder ARE LON. ARELON en ARELON KOMBI worden door de meest voorkomende wintergraanras sen uitstekend verdragen, waardoor het moge lijk is om met de toepassing van deze middelen te wachten totdat voor de werkzaamheid opti male omstandigheden aanwezig zijn. In zomertarwe kan een toepassing van ARE LON in de rassen Sicco en Selpek niet worden aanbevolen. Dit middel toepassen tegen muur en kleefkruid en andere onkruiden als het graan 15-20 cm lang is, tot uiterlijk één week voordat het gewas in de aar of pluim schiet. Niet toepassen in rogge. In zomergraan moet het kleefkruid tenminste 10 cm lang zijn. Niet toepassen wanneer klaver als ondervrucht aanwezig is. Dosering: 4 1/ha in zomer- en wintergranen. Toepassen tegen diverse onkruiden als het graan 15-20 cm lang is tot uiterlijk één week voordat het gewas in de aar of pluim schiet. Ter bestri jding van akkerdistel toepassen als het graan 30-35 cm lang is. Bij klaver als ondervrucht alleen toepassen wanneer graan en onkruid de klaver geheel bedekken. Dosering: 4 l/ha in zomer- en wintergranen. Hoewel in het algemeen met de toepassing van ARELON alleen kan worden volstaan, kan onder bepaalde omstandigheden een menging verantwoord zijn. ARELON kan bij een vroege toepassing uit stekend worden gemengd met IVOSIT VLOEIBAAR. De dosering dient dan 2 kg ARELON 3 I IVOSIT VLOEIBAAR te zijn. Met een dergelijke toepassing wordt in een vroeg stadium een extra brede onkruidbe- strijding verkregen. Deze tankmenging is zacht voor het gewas. In een later stadium verdient ARELON KOMBI de voorkeur. Gronden met: Wintergranen Zomertarwe ARELON ARELON KOMBI* ARELON minder dan 357., slib en/of 2 -2,5 kg 4 -4.5 kg 2 kg 57o humus meer dan 35% slib en/of 2,5-3 kg 4,5-5 kg 2,5 kg 57.. humus ARELON KOMBI is niet in winterrogge toegelaten. 24 Hoechst Holland N.V. Verkoop Agro Chemie Sara Burgerhartstraat 25 1055 KV Amsterdam Te koop aangeboden in Z-W Nederland met ongeveer 16 ha grasland en veestapel. Pri ma gebouwen, schuren, ligboxenstal, werktui gen en regeninstallatie. Vr.pr. 1.500.000 - Dirksland tel. 01877-1309 Naast rekreatieterrein in Oost. Z.-Vl. vele mogelijkheden Deskundige bemiddeling bij: aan- of verkoop van huizen; bedrijfspanden; boerderijen; landbouw gronden; rekreatieobjek- ten. Voor zekerheid bij: beleggingen; beheer; pachtzaken; taxaties (ook bij boedelscheiding). MIJS Onroerend Goed Postbus 27 3247 ZG Dirksland Telefoon 01877-1309 Landbouwbedrijven te koop gevraagd. Ter ver vanging van bestaande bedrijven zoeken wij voor onze relaties landbouw bedrijven, bij voorkeur in Z.W. Nederland. MIJS Onroerend Goed Postbus 27 3247 ZG Dirksland Telefoon 01877-1309 Speciale Aanbieding Grote partij dumpgolf platen en gebruikte golf platen tevens dakspanten 7 meter 37,50 Bogers, Hout en Golfpla- tenhandel, Rechtvaart 13, Kaatsheuvel. Tel. 04167-2163 Dr. Ir. C.W.C. van Bee- kom. Beëdigd als make laar-taxateur onroerende goederen. Bergweg 94, 4461 NB Goes, telefoon 01100-27263. Ervaren weidelijk jager zoekt jachtterrein (vanaf 40 ha) in Z.V1. of Zuid- Bev. Genegen goede prijs te betalen. Brieven onder no. 3497-1 bureau van dit blad. DOORLOPEND te koop gevraagd: alle soorten hooi, stro en mais en alle andere fourage produk- ten. Kontante betaling. Fouragehandel J. van de Wege, lm- en Export fou rage, Steenovens2, Zaam- slag. Tel. 01155-2133 en 1835. Wij betalen de hoog ste prijs. GEBRUIKTE STRAAT-' KLINKERS. Fa. L.Ph. Pekaar zn., tel. 01131-2069/1432. Verkoop van diergenees middelen. P.C. Louws, Duinweg 35, Zoutelande, tel. 01186-1569. Te koop: MB Trac 700; Ley land 384; MB Trac 800; Fendt. Favorit 3 S; 3 rijige Bedelift bietenrooier; Stoll V 50 TZ; Franquet 6 rijer; Stoll C 45; St. Hu- bert 4 mtr. zaaimachine. Bel: 01196-12278. Te koop: traktorzaaima- chine. A. de Bruijne, Ou- delandseweg 54, Terneu- zen, tel. 01150-12409. Bij vooruitbetaling te voldoen bij voorkeur door het insluiten van een bank- of girochecque Postbus 1 6 4570 AA Axel Telefoon (01 155) 20 20

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 24