D e ledenraad van de Z.L.M. werd vastgesteld op vrijdag 2 november 1979. Voor deze vergadering zal de hele dag worden uitgetrokken. Op de ledenraad zal er aandacht bes teed worden aan een aantal specifieke punten aangaande akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. zuidelijke landbouw maatschappij Kort verslag van de vergadering van het Hoofdbestuur der Z.L.M. gehouden op 1 oktober jl. te Bergen op Zoom. Voorzitter Doeleman: KABINET DOET WEINIG VOOR KLEINE ZELFSTANDIGE! Landbouwbegroting. Herinplant Overige Zaken dezelfde liefde voor 't mysterieuze gebeuren dat tussen kiem en korrel ligt! Op de akkerbouwbedrijven wordt deze maand weer veel wintertarwe gezaaid. Zaaiers zullen uitgaan om te zaaien, niet meer met de blote hand zoals vroeger, maar nog wel met land- en VRIJDAG 5 OKTOBER 1979 66e jaargang - no. 3501 z I m tuinbouwblad lon#tk/\aii>i mootcrhannii O ok al zijn de kruitdampen na de stakingen van de afgelopen week grotendeels opgetrokken, toch vrezen wij dat de schaduwen van deze stakingen zich verder op de economische ontwikkelingen in ons land af zullen teke nen aldus de voorzitter van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij, de heer A.J.G. Doeleman, in zijn ope ningswoord tijdens de hoofdbestuursvergadering afgelo pen maandag te Bergen op Zoom. Alle goede bedoelingen om de inflatie zoveel mogelijk te beteugelen worden op deze manier doorbroken, zei hij. De strijd op het loonfront, die zich nu afspeelt bij de grote bedrijven, die de kosten voor het merendeel kunnen doorberekenen, vindt echter zijn weerslag evengoed op andere bedrijven, die niet in staat zullen zijn de kosten van hogere lonen en kortere werktijd door te berekenen. Zo komt de eis van een 35-urige werkweek in de land bouw als zeer onwezenlijk over, zei de Z.L.M.-voorzitter met nadruk. In de landbouw zal dit weer kostenverhogend werken en in elk geval zeker geen extra arbeidsplaatsen scheppen, waarschuwde hij. Men zal het daarentegen nog meer gaan zoeken in de richting van de arbeidsbesparing. Het zal dan ook weer een kosten verhoging zijn, waarmee men in Brussel, zoals de laatste jaren helaas is gebleken, geen rekening houdt. Maar ook de Nederlandse Overheid is onvoldoende be reid de economische en sociale gevolgen van de kosten stijging op te vangen. V Doeleman sprak er voorts zijn grote teleurstelling over uit dat ook dit kabinet weinig rekening houdt met de belan gen van de kleine ondernemer. Lastenverlichting voor de zelfstandigen wordt niet van betekenis verleend. Wel gaat de vermogensbelasting met totaal 1 1 5 miljoen om laag, maar daartegenover staat een verhoging van de successierechten met 110 miljoen, zei de Z.L.M.-voorzit ter. Het is juist het eigen familievermogen, dat zo n belang rijke rol speelt bij de financiering van het kleinere bedrijf. Ook in de sociale sector blijft de Overheid duidelijk in gebreke om de landbouw voldoende te steunen, zei de heer Doeleman. Slechts vijftien miljoen komt van het aanvullend beleid in de Miljoenennota voor de land bouwbegroting beschikbaar in het kader van de ruilver kavelingen. Ook is nog geen ruimte voor de verdere on dersteuning van de bedrijfsverzorgingsdienst.en, ter ver lichting van de steeds groter wordende spanningen op de landbouwbedrijven. Doeleman waarschuwde vervolgens voor het feit dat de steeds stijgende olieprijzen zeker niet te onderschatten gevolgen zullen hebben voor de landbouwbedrijfsvoe ring. Kostenstijgingen doen zich in dit opzicht niet alleen voor in de tuinbouw, maar zijn zeer zeker ook voelbaar in de akkerbouw en de veehouderij. Vroegtijdig inzicht hierover is bijzonder noodzakelijk, iets wat ook door het Dagelijks bestuur van het K.N.L.C. is onderschreven, zei Doeleman. Het K.N.L.C. reageert hiermede op een brief omtrent dit probleem, die enige tijd geleden door de Z.L.M. werd verstuurd naar de landelijke organisatie. Gelukkig kon de heer Doeleman zich tot slot positief uiten over de weersomstandigheden, die ideaal zijn om de verschillende oogstwerkzaamheden uit te voeren. De droogkosten voor de granen bleven beperkt en bij het rooien van aardappels is het nog beter om met wat harde kluiten te kampen dan in de modder te ploeteren, kon- kludeerde de voorzitter. De prijsontwikkeling bij granen is teleurstellend. Onze hoop blijft dan ook gevestigd op de prijsontwikkeling van de vrije produkten, zei Doeleman tot slot. Het Hoofdbestuur sprak zijn grote zorg uit over de on voldoende speling die de totale Rijksbegroting biedt voor ontwikkelingsmogelijkheden van de land- en tuinbouw in de toekomst. Wat betreft de werking van de Grondbank sprak het Z.L.M.-bestuur zich in principe uit voor de volgende uitgangspunten: verlaging van de normen, invoering van een terugkooprecht en maximalisering van de bedrijfsvergroting met behulp van de Grondbank. Over de concretisering van deze principes zal evenwel nog verder gesproken moeten worden. Het Hoofdbestuur vond de voorstellen van de Minister van Landbouw met betrekking tot de rentesubsidie door herinplant van fruitopstanden zeer matig en onvoldoende om de problematiek op te lossen. Gezien de investerings kosten kan er daarmee maar een geringe oppervlakte ver vangen worden. De voorzitter van de Tuinbouwcommissie, de heerJ.A. Vo gelaar, verweet "Den Haag" de Nederlandse fruitteelt voortdurend in een slechte konkurrentiepqsitie plaatsen. Ze willen ons blijkbaar kwijt, aldus de heer Voge laar,maar dan kunnen ze dat net zo goed hardop zeggen. Vogelaar wilde daarom vasthouden aan de eerdere Z.L.M.-voorstellen aan de Overheid, die de vergelijking met wat men in Frankrijk en Italië voor de fruittelers doet, tenminste kunnen door staan. Het Hoofdbestuur werd aan de hand van rapport van het hoofd van de sociaal-economische voorlichtingsdienst van de Z.L.M., de heer J. Markusse, geïnformeerd over de mo gelijkheden van rentesubsidie en met name ook de akker bouw. In de praktijk blijkt dat vooral de akkerbouwer niet geheel en al op de hoogte is van de mogelijkheden. Toch zijn er die voldoende zowel binnen als buiten ruilverkaveling: zoals bijvoorbeeld kavelruil, grondverbetering en drainage. Het is dan ook zaak vooraf goed te informeren. De komende winter zal aan dit punt extra aandacht gegeven worden. Tenslotte werd door het Hoofdbestuur het schema voor de zogenaamde "Rondgang langs de kringen" vastgesteld voor de data zie dit blad). Vervolg op pag. 10

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 1