WÊÊFM1 Bankzaken. Ons vak. ABN Bank S~~ 'adverteren doet verkopen Akkerbouw teerde sterk in 55^ ■Bsf&J K. Staalbouw IWEMOLINI Frans Kind Aardappelverwerking in augustus v Je hebt het agrarisch bedrijf. En je hebt het bankbedrijf. Twee werelden, akkoord. Toch hoeven we niet vreemd tegenover elkaar te staan. Een deel van óns vak is juist: ons inleven in uw specifieke financiële problemen, of dat nu gaat over lenen, sparen, verzekeren of beleggen. Dit alles ligt op ons terrein. Hebt u behoefte aan tegenspel, een andere invalshoek, een onbevooroordeeld advies, praat dan eens met de ABN. Zowel uw zakelijke als uw privé-belangen zijn er in goede handen. Ieder z'n vak, maar we komen elkaar nog wel eens tegen. Juist daarom. TE KOOP ijzeren land hekken (afm. 3.65 bij 1.20) één keer behandeld tegen roest 150,—/stuk exkl. B.T.W. Kanaalpolder 4 en 5a Philippine Tel. 01159-732 b.g.g. 221 die dorsmachine ietochei^enljffc<c*ikoopje^ VAN BEDRUFSUITKOMSTEN TOT FINANCIËLE POSITIE VAN LANDBOUWBEDRIJVEN T/M 77/78 De BEF geeft jaarlijks een samenvattende beschouwing over de ontwikkeling van bedrijfsuitkomsten en financiële positie van de landbouwbedrijven, waarover reeds eerder gedetailleerde statistische overzichten zijn gepubliceerd. De gemiddelde boerderij in 1977/78 De gemiddelde boerderij - een bedrijf van 21,4 ha met een omvang van 160 sbe - had in 1977/78 een negatief netto-over schot van 23400,— Per ondernemer bedroeg de gemiddelde arbeidsopbrengst 22.500,— of 8,25 per uur. Per arbeids kracht per jaar werd 2658 uur gewerkt. Op de weidebedrijven 2800 uur en op de akkerbouwbedrijven 2220 uur. Het ondernemersgezin, dat tevens inkomen verkreeg uit de - in de kosten opgenomen - vergoeding voor arbeid van gezinsleden en voor eigen vermogen alsmede van buiten het bedrijf, had een besteedbaar gezinsinkomen van 46.100,— waarvan 11.600,— werd bespaard. Gemiddeld werd per bedrijf 40.000,— geïnvesteerd, waarvoor per saldo 15.500,— vreemd vermogen werd aangetrokken. Akkerbouw Op de grotere akkerbouwbedrijven stegen de kosten per een heid produkt in 1977/78 sterk als gevolg van lagere kg-op- brengsten en een stijging van de prijzen van produktiemiddelen met 8,7%. Omdat bovendien de opbrengstprijzen van kon- sumptie- en pootaardappelen dit jaar veel lager waren, liepen de bedrijfsuitkomsten sterk terug. Het netto-overschot was zowel op de grotere als de kleinere akkerbouwbedrijven 29.000,— negatief. Om de gezinsbestedingen te financieren moest daar door worden ontspaard, en de investeringen liepen ten opzichte van de voorgaande jaren met gunstige bedrijfsuitkomsten sterk terug. De weidebedrijven Op de grotere weidebedrijven daalden de kosten per eenheid produkt met 6,7% als gevolg van de lagere krachtvoerprijs, de t.o.v. het droogtejaar 1976/77 ruimere grasgroei en de hogere melkproduktie per koe. Dit leverde een aanmerkelijke verbete ring van het netto-overschot op van negatief 38.300,— tot negatief 14.800,— op de grotere, en van negatief 36.700,— tot negatief 28.700,— op de kleinere weidebedrijven. De besparingen namen daardoor sterk toe, nl. van 5.900,— tot 30.500,— op de grotere, en van J 2.000,— negatief tot 8.700,— op de kleinere weidebedrijven. De melkproduktie Op de in het LEI-steekproefnet vertegenwoordigde bedrijven (landbouwbedrijven van 64 sbe en groter) werd in 1977/78 10,6 miljard kg melk geproduceerd. Het aandeel in de melkproduktie van de sterk op melkveehou derij gerichte weidebedrijven nam toe van 60% in 1972/77 tot 75% in 1977/78. Van de melkproduktie op de weidebedrijven werd 11% geproduceerd door 25% kleinste bedrijven en 47% door 25% grootste bedrijven; de kleinste bedrijven hadden 13% van de totale arbeidsopbrengst en de grootste 42%. Bijna een derdedeel van de weidebedrijven (32%) had een lig- boxenstal en deze bedrijven produceerden ruim de helft (51%) van de melk van de weidebedrijven. In de periode 1973/74 t/m 1977/78 was de arbeidsopbrengst per ondernemer per jaar op de bedrijven met een ligboxenstal gemiddeld 4.500,- hoger dan op grupstalbedrijven van gelijke oppervlakte. De bedrijfsinvesteringen Niet alleen in totaal maar ook per sbe werd gemiddeld meer geïnvesteerd naarmate het bedrijf groter was. Investering per sbe 167,— 210,- 252- 275,- Grootte Investering per bedrijf 64- 90 12.700,- 90-128 sbe 22.700,- 128- 180 sbe 37.000,- 180 sbe en meer 67.000,- Een deel van de kleinere (beneden 128 sbe) bedrijven heeft een aflopende exploitatie waarbij weinig meer wordt geïnvesteerd. Op de bedrijven van 128-180 sbe ligt het investeringsniveau per sbe weinig lager dan op de bedrijven met meer dan 180 sbe. De akkerbouwbedrijven en de gemengde bedrijven met overwe gend rundveehouderij in eerstgenoemde grootteklasse inves teerden per sbe zelfs meer dan de grotere bedrijven. Grondmarkt Voor grond werd op de vrije markt gemiddeld 38.600,— per ha betaald; bij grondaankoop door pachter van verpachter 15.300,— en bij overdracht van grond binnen de familie 8.000,- Vermogenspositie Het eigen vermogen nam gemiddeld sterk toe als gevolg van besparingen, vermogensmutaties (erfenissen, schenkingen) en waardestijging van produktiemiddelen. Ook het aandeel van het eigen vermogen nam nog iets toe, ondanks de-stijging van het vreemde vermogen en het negatieve (-1,8%) rendement van het vermogen. Deze publikatie is uitsluitend verkrijgbaar door overschrijving van 16,50 op postrekening no. 41.2235 t.n.v. het I.andbouw-Ekonomisch Instituut te Den Haag. Vermeld dient te worden: "Zend publ.no. 3.89". De statistische publikatie over de bedrijfsuitkomsten is te verkrijgen door overschrijving van 27,50 onder vermelding van "Zend publ. no. 3.87", en die over de financiële positie door overschrijving van 22,— onder vermelding van "Zend publ. no. 3.88". a. De verwerking in augustus. In de maand augustus zijn door de industrieën 52.000 ton aardappelen verwerkt tot pommes frites, puree, chips en andere konsumptieprodukten. b. De ex port en import van produkten. De export en import van aardap- pelkonsumptieprodukten in de maand augustus omgerekend tot verse aardappelen komt overeen met de volgende hoeveelhe den. Export voorgebakken aardappelen, pommes frites e.d. 24.500 ton; andere produkten 5.800 ton; totaal uitgedrukt in verse aardappelen 30.300 ton. Import voorgebakken aardappe len, pommes frites e.d. 900 ton; andere produkten 1.800 ton; totaal uitgedrukt in verse aardappelen 2.700 ton. Ieder z'n vak. r mw mi r V*.. U i 9 j 1 Inlichtingen: 1 K HEIKANT TELEFOON 01140 - 1675 Uw adres voor: Landbouwschuren - Veestallen Koelcellen - Industriehallen enz. Korte levertijden en concurrende prijzen 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 15