ZITDAGEN W gropatax Fokdag warmbloedpaarden te Axel op 29 september HOE REILT EN ZEILT DE FRANSE LANDBOUW BESTE MM IN GS PLANNEN Jaarlijkse landbouwtentoonstelling te Hoornaar E.V.T.O.-kursus Zld.: Radio IN MEMORIAM Gerrit Brouwer EREGALERIJ Afscheid A. van Oosten Groot aantal dekkingen van zeugen in juli 1979 ACCOUNTANTS UNIE Israel - unieke belevenis !n verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kun nen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer wor den opgenomen. Red. Zaterdag 29 september a.s. zal te Axel een fokdag voor warm bloedpaarden worden gehouden, 's Morgens zullen deze paar den gekeurd worden terwijl er 's middags o.a. een nummer bestgaand rijpaard zal zijn en een nummer bestgaand presta- tiepaard. Ook zal er 's middags goed fokmateriaal worden ge veild: een rijpaard veulen en een rijpaard jaarling. Daarnaast is men nog bezig met de aankoop van een tuigpaardveulen die, als alles doorgaat dan ook geveild zal worden. Op zaterdag 6 oktober a.s. zal voor de 68-ste keer de jaarlijkse landbouwtentoonstelling worden gehouden in het dorpje Hoornaar. Er zal niet alleen aandacht worden besteed aan het keuren van rundvee, maar er zal ook een stierenmarkt worden gehouden, er zal vrouwelijk rundvee worden verkocht, en er zullen groepen afstammelingen van stieren worden geshowd waaronder af stammelingen van de stier Racket van de K.l.-vereniging Zuid west Nederland. Verder zal er ruime aandacht worden besteed aan de kinderen met een kindermarkt, een ballonnenwedstrijd en in de middagpauze een overval op de postkoets, gespeeld door ponyruiters uit het Gelderse Eist. Verder een warenmarkt, oude ambachten, een tentoonstelling van kleinvee, ekspositie van boerenkaas, en tot slot 's- avonds het fokveedagbal in het Gemeenschapshuis. Kortom voor elck wat wils. De kursus Ekonomische Vorming van Toekomstige Onderne mers wordt dit jaar gehouden in Goes en is in de eerste plaats bedoeld voor deelnemers uit Midden- en Noord-Zeeland. Wie: De kursus is bedoeld voor jonge boeren die binnen enkele jaren zelfstandig hopen te worden of dit pas zijn. De gewenste vooropleiding is Middelbare Agrarische School of gelijkwaar dige opleiding. Wanneer: De kursus wordt gehouden van begin november tot begin maart gedurende één dag per week, meestal op woensdag. Inhoud: In de kursus worden vele zaken rond de bedrijfsover name en het zelfstandig boer zijn behandeld. Te denken valt aan: financiële resultaten aan de hand van bedrijfsekonomische en fiscale boekhouding en bedrijfsbezoeken, financiering, juri dische en sociale aspekten van de bedrijfsovername (o.a. maat schap, pacht of eigendom grond, erfrecht), verzekeringen, ge- zinsfinanciën, dienstenverlenende instellingen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden individueel aandacht te besteden aan de bedrijfsovername of een voorbereiding hierop. Kosten: De kosten bedragen 125,Hierbij komen nog eventuele reis- en verblijfskosten. Opgave: Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 1 oktober bij: sekretariaat Provinciale Agrarische Commissie (ZA.J.K.) p/a C.P.J.. Naereboutstraat 20, Postbus 45 te Goes, tel.: 01100- 15448. (Rein-Jan Hoek). R.M.A.S., Ravelijn de Groene Jager 8, 4461 DJ Goes, tel. 01100-27203 (dhr. van der Weele: privé: 01103-1864). Dinsdag 25 september a.s., Hilversum II, 12.16 - 12.26 uur Serie beleid bezien "de Landbouwbegroting!", een vraag gesprek met Mr. A. van der Stee, minister van Landbouw. Donderdag 27 september a.s., Hilversumll, 12.16 - 12.26 uur Serie beleid bezien: "de landbouwbegroting II". een vraagges prek met Mr.A. van der Stee, minister van Landbouw. Z.l.m. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28 Postbus 46 4461 AJ Goes Tel 01 100-21010 4460 BA Goes Redaktie: Mr J Oggel hoofdredaktie M. van'Wezel eindredaktie Marijke Schipper-de Ruijter red-assistente -tel huis 01 100-20228 -tel huis 01641- 3847 Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM - Goes - tel 01 100-21010 - toestel 1 3 Technische verzorging. Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties DRUKKERIJ VINK BV Nasseustraat 1 - 4571 BK Axel Postbus 1 6 - 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel. 01 1 55-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Op zondag 9 september is op zeven en zestigjarige leeftijd plotseling overleden de heer Gerrit Brouwer. Vanaf de oprichting van de afd. Deurne - Helenaveen in 1947 was de heer Brouwer lid van de N.B.M.L., de afde lingsvergaderingen werden veelal bij hem aan huis ge houden. Onze deelneming gaat uit naar zijn vrouw en kinderen bij het verlies van man en vader. Afd. "de Peel" van de Z.L.M. Dinsdag 18 september j.l. was de heer D. ENGELEN te Eindhoven 40 jaar in dienst van coöperaties die zijn aangesloten bij Cebeco Handelsraad. Ter gelegenheid hiervan ontving hij 's middags de gouden eremedaille, ver bonden aan de orde van Oranje Nassau. De heer Engelen is nu 29 jaar direkteur van de Coöperatie Z. O. N De receptie die ter gelegenheid van het jubileum werd gehouden werd druk bezocht. Ook vanuit de Z.L.M. willen wij de heer Engelen van harte gelukwensen met dit jubileum. Ter gelegenheid van het af scheid van onze tuinbouw- medewerker, de heer Avan Oosten, zal hem op 28 sep tember a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in restaurant "De Caisson te Kapelle-Bieze- linge een receptie worden aangeboden. U bent allefi hartelijk wel kom. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de uitkomsten bekend gemaakt van de steekproef "Dekkingen in de varkens houderij" in de maand juli 1979. Er werden in genoemde maand 176 duizend zeugen gedekt. Mede op grond van deze uitkomst wordt in mei 1980 een aan bod van 1.260 duizend slachtvarkens verwacht. In mei 1979 bedroeg het gerealiseerde aanbod van slachtvarkens 1.357 duizend stuks. Voorlopige uitkomsten geven aan dat er in juli 1979 1.160 dui zend slachtvarkens werden aangeboden. INTERESSANTE LANDBOUWWEEK OP MERIDON Agrarisch Frankri jk is een bont patroon rijk aan variaties. Het is ook een groot land (18 keer zo groot als ons land) en dat is vaak al de reden dat er zoveel opvallende verschillen zijn op allerlei terrein. Om daar wat meer zicht op te krijgen en de ontwikkelings lijnen te ontdekken, daarvoor is een unieke gelegenheid de landbouwweek op Méridon. De Nederlandse volkshogeschool inFrankrijk organiseert eind oktober/begin november een achtdaagse samenzijn. De bedoe ling daarvan is om degenen die dieper willen ingaan en meer wensen te weten van achtergronden en aktualiteiten in de Franse landbouw de helpende hand te bieden. Het taalpro bleem wordt door vertalingen zoveel mogelijk opgelost. Het thema is een bredere kennismaking met de Franse landbouw, zijn organisatie en het landbouwbeleid. Op het programma zullen o.a. staan: - inleidingen van en besprekingen met een aantal voorman nen van landbouworganisatie - inleiding van de Nederlandse landbouwraad in Parijs ir. Kruse - bezoeken aan prominente akkerbouw- en veehouderijbe drijven - gesprekken met Franse en Nederlandse boeren - een dagtocht naar het Yonnegebied - excursie naar het hallencomplex van Rungis en bespreking van afzet- en kwaliteit produkten - werk en taak Zuivelbureau in Frankrijk - aspekten Franse graanteelt en bakkwaliteit - als "ontspanning" een avond naar de "grote" Opera in Parijs en een vrije middag Het aantrekkelijke en veelzijdige programma is samengesteld naar aanleiding van wensen en verlangens die leefden bij de deelnemers aan de groepsreizen van de Fries Mij. van Landbouw die al een kwart eeuw lang regelmatig plaatsvinden. De deelname staat echter open voor een iedereen die lid/lezer is van de in het KNLC verenigde landbouwmaatschapijen en daarmee verbonden landbouwbladen. De reis naar Méridon wordt gemaakt per bus met opstapgelegenheid te Buitenpost, Leeuwarden, Emme- loord,Hoevelaken en Breda. De voorlopige kosten van busreis en verblijf op Méridon zijn geraamd op 600 gulden per persoon. Vertrek op zaterdag 27 oktober en terug op zaterdag 3 novem ber. Aanmelding vóór 25 september ten kantore van dit blad; telefoon 01100-21010. OOSTBURG: woensdag 26 september in café "De Windt". ZITDAGEN S.E.V. THOLEN EN ST. PHILIPSLAN'D Donderdag 4 oktober a.s. van 11.00 - 12.00 uur in café B.J. van Houdt te St. Maartensdijk. I.and bouw huis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, de heer van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur, de heer J. Vroegop. Voor afspraken met de heren van Es en Zuid weg gelieve u tevoren telefonisch kontakt op te nemen. Agrarische Studiereizen Een bijzondere belevenis wordt de 12-daagse Agrarische Stu diereis naar Israel, 12-23 oktober 1979, prijs .1.965,— per per soon, all-in. Het arrangement omvat o.m. de vliegreis naar Tel Aviv en terug; 11 overnachtingen in eerste-klasse "Europese"hotels, waarvan 4 in Tel Aviv,l in Naharya, 2 in Kfar Blum en 4 in Jeruzalem; rondreis per luxe autobus onder leiding van een Nederlands— talige gids; bezoeken aan een sinaasappelplanta ge, rundveehouderijbedrijf, sorteerbedrijf voor citrusfruit, ro zenkwekerij; bezichtiging an Tel Aviv, Jaffa, Haifa, Akko, Jeri- chem en Jeruzalem, naast vele oudheidkundige en toeristische plaatsen - teveel om op te noemen!! Nog een beperkt aantal plaatsen zijn beschikbaar voor de ont dekkingsreis naar Californië, 24 oktober - 9 november 1979, prijs 3.575,— per persoon, all-in. Aanmelding en Informatie Meldt u snel telefonisch aan, opdat u verzekerd bent van een plaats. Ook voor informatie kunt u bellen naar het secretariaat Agrarische Studiereizen, Landbouwhuis, Roermondsplein 20, Arnhem, mevrouw L. Deumer, telefoon:085-512 413. Axel Vanaf 10 september ligt gedurende een maand ter inzage de vastgestelde 2e herziening van het bestemmingsplan "Bui tengebied". Zij, die tijdig bezwaren hebben-ingediend bij de gemeenteraad kunnen bezwaren indienen bij G.S. Ook ligt ge durende bovengenoemde termijn ter inzage het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan "Zuiddorpe". Zij die bezwaar hebben tegen de gedeeltelijke onthouding van goedkeuring door G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. Axel Vanaf 11 september ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp van de eerste herziening van het bestemmingsplan "Smitsschorre". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de ge meenteraad. Hontenisse Vanaf 12 september ligt gedurende een maand ter inzage de gewijzigde vastgestelde le herziening van het bes temmingsplan "Buitengebied". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad alsmede zij die bezwaren heb ben tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzigingen kunnen bezwaren indienen bij G.S. Deurne Vanaf 14 september ligt gedurende een maand ter in zage het ontwerp— bestemmingsplan "Vlier-Zuid, herziening I: groentenwinkel Haageind". Bezwaren kunnen worden inge diend bij de gemeenteraad. Rucphen Vanaf 14 september ligt gedurende een maand ter inzage het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan "Dorp Rucphen". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij de alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in het ontwerp aan gebrachte wijzigingen kunnen bezwaren indienen bij G.S. Teteringen Vanaf 14 september ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan "V.M. Polderzicht". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad kunnen bezwaren indienen bij G.S. Ook ligt gedurende boven genoemde termijn ter inzage het goedgekeurde bestemmings plan "Het Kerkeind, herziening 1978". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S. kun nen beroep instellen bij de Kroon. Veghel Vanaf 17 september ligt gedurende een maand ter inzage het goedgekeurde bestemmingsplan "Sportpark". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. Wissenkerke Vanaf 17 september ligt gedurende een maand r! ter inzage de vastgestelde le herziening van het bestemmings plan "Sportterrein Kamperland". Zij die tijdig bezwaren heb ben ingediend bij de gemeenteraad kunnen bezwaren indienen bij G.S.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 2