Chandor SCHUURFEEST ARELON in GRANEN Hoechst z.l.m. ertjes Met Chandor groenbemesting in granen mogelijk Drukkerij Vink bv BASF WIJ BIEDEN AAN Te koop: Partijen L-steunen voor aardappelopslag Komplete keerwanden voor aardappelopslag Bijzonder gunstige prijzen MACHINEFABRIEK Stationsplein 1, "STEKETEE" B.V.Tel DRIEWEGEN BIERVLIET In de Loods van Jac. de Regt Vrijdag 28 september Avro's Toppop disco show 20.00 uur Zaterdag 29 september 14.00 uur Rollenkoers 14.30 uur Voetbaltoernooi 15.00 uur Grote schieting 20.00 uur Groot bal Met EL-CELINO Varkensbedrijf MIJS0.G. TE KOOP: Kleine 5000 bietenrooiers Tel. 01100-21200 (ISOPROTURON) ZACHT VOOR HET GEWAS EN DERHALVE HOGE OPBRENGSTEN ARELON in de Herfst ARELON in het Voorjaar ARELON KOMBI (isoproturon MCPP) ARELON VLOEIBAAR RASGEVOELIGHEID HOECHST MCPP VLOEIBAAR HOECHST MCPA VLOEIBAAR MENGMOGELIJKHEDEN DOSERINGEN ARELON en ARELON KOMBI STAALBOUW "WEM0LIN" HEIKANT Uw adres voor: LANDBOUWSCHUREN VEESTALLEN KOELCELLEN INDUSTRIEHALLEN enz. KORTE LEVERTIJDEN EN CONCURRERENDE PRIJZEN BON VOOR 45 cent per woord (incl. B.T.W.) Opsturen naar Chandor is in alle wintergranen actief tegen alle grasachtige en breedbladige onkruiden. Chandor is veilig op elke fijnkruimelige grond en veilig in alle rassen. Op vochtige grond toegepast is Chandor werkzaam onder alle weersomstandigheden. Chandor is vóór groenbemesters, de bodemverbeteraars bij uitstek. Chandor tegen onkruid in alle granen! BASF Nederland B.V.,Afdeling Landbouw. Postbus 1019. 6801 MC Arnhem, tel.: 085 - 71 71 71 alle soorten vaste mest, o.a. slachtkuiken- en kippenmest. Rode en grijze mijnsteen voor erfverharding. Wij vragen te koop: alle soorten hooi en stro, voeraardappelen enz. GF.RRITSE FOURAGE B.V., WAARDE 01134-1984 b.g.g. Gerritse B.V. Ederveen tel. 08387-1298 Oudelande Aangeboden in Z.-W.Ne derland met 2 ha grond, geschikt voor tuinbouw. Vr.pr. 225.000,- Dirksland tel. 01877-1309. Goede gebruikte tndien onkruiden, zoals duist, windhalin, ka mille en muur in wintergranen worden ver wacht, is het zeer aan te bevelen een bespuiting met ARELON in de herfst uit te voeren. De grond is in deze periode veelal voldoende vochtig, hetgeen het resultaat gunstig beïn vloedt. Bovendien kan er in het voorjaar géén concurrentie met het gewas ontstaan door bijv. sterk uitgegroeide duistpollen. ARELON kan gedurende een vrij lange pe riode worden toegepast, nl. vanaf het zaaien tot enkele dagen voor opkomst. Een bcspuiting in de herfst wordt door het graangewas bijzonder goed verdragen. Naast een goede onkruidbe- strijding wordt met ARELON derhalve 'ook een hoge opbrengst verkregen. Kleefkruid kan het beste in het voorjaar wor den bestreden. In deze periode zijn namelijk de meeste kleefkruidplanten opgekomen. Zie ARELON KOMBI Een bespurting in de herfst kan achterwege worden gelaten, indien weinig duist, windhalm, kamille en muur wordt verwacht. Mochten deze onkruiden in het voorjaar toch aanwezig zijn, dan iseen bespuiting met ARELON vanaf het 3e bladstadium tot het einde van de uitstoe- ling op zijn plaats. ARELON is zeer 'zacht' voor het gewas. ARELON is daarom het meest veilige middel vooreen aanvullende bespuiting in het voorjaar, indien bodemherbiciden toe gepast in de herfst, niet toereikend zijn ge weest. ARELON kan ook zeer goed in zomertarwe, vanaf het 5e bladstadium tot het einde van de uitstoeling worden toegepast. Komen naast duist, windhalm, kamille, muur, hennepnetel, herik, zwaluwtong ook kleef kruid, ereprijs en polygonumsoorten in winter tarwe en -gerst voor dan is voor de bestrijding hiervan ARELON KOMBI het beste middel. Een aparte bespuiting met MCPP komt hier mede te vervallen. ARELON KOMBI kan worden toegepast wanneer het graangewas een hoogte van 10 a 20 cm heeft bereikt. De toelating voor ARELON VLOEIBAAR wordt begin I980 verwacht. De toepassingen zijn dezelfde als die van het spuitpoeder ARE LON. ARELON en ARELON KOMBI worden door de meest voorkomende wintergraanras- *en uitstekend verdragen, waardoor het moge lijk is om met de toepassing van deze middelen te wachten totdat voor de werkzaamheid opti male omstandigheden aanwezig zijn. In zomertarwe kan een toepassing van ARE LON in de rassen Sicco en Selpek niet worden aanbevolen. Dit middel toepassen tegen muur en kleefkruid en andere onkruiden als het graan 15-20 cm lang is, tot uiterlijk één week voordat het gewas in de aar of pluim schiet. Niet toepassen in rogge. In zomergraan moet het kleefkruid tenminste 10 cm lang zijn. Niet toepassen wanneer klaver als ondervrucht aanwezig is. Dosering: 4 1/ha in zomer- en wintergranen. Toepassen tegen diverse onkruiden als het graan 15-20 cm lang is tot uiterlijk één week voordat het gewas in de aar of pluim schiet. Ter bestrijding van akkerdistel toepassen als het graan 30-35 cm lang is. Bij klaver als ondervrucht alleen toepassen wanneer graan en onkruid de klaver geheel bedekken. Dosering: 4 1/ha in zomer- en wintergranen. Hoewel in het algemeen met de toepassing van ARELON alleen kan worden volstaan, kan onder bepaalde omstandigheden een menging verantwoord zijn. ARELON kan bij een vroege toepassing uit stekend worden gemengd met IVOSIT VLOEIBAAR. De dosering dient dan 2 kg ARELON 3 I IVOSIT VLOEIBAAR te zijn. Met een dergelijke toepassing wordt in een vroeg stadium een extfa brede onkruidbe- strijding verkregen. Deze tankmenging is zacht voor het gewas. In een later stadium verdient ARELON KOMBI de voorkeur. Gronden met: Wintergranen Zomertarwe ARELON ARELON KOMBI* ARELON minder dan 35% slib en/of 2 -2,5 kg 4 -4,5 kg 2 kg 5% humus meer dan 35% slib en/of 2,5-3 kg 4,5-5 kg 2.5 kg 5% humus u ARELON KOMBI is niet in winterrogge toegelaten. 24 Hoechst Holland N.V. Verkoop Agro Chemie Sara Burgerhartstraat 25 1055 KV Amsterdam TEL. 01140-2675 Landbouwbedrijven te koop gevraagd. Ter ver vanging van bestaande bedrijven zoeken wij voor onze relaties landbouw bedrijven, bij voorkeur in Z.W. Nederland. MIJS Onroerend Goed Postbus 27 3247 ZG Dirksland Telefoon 01877-1309 Deskundige bemiddeling bij: aan- of verkoop van huizen; bedrijfspanden; boerderijen; landbouw gronden; rekreatieobjek- ten. Voor zekerheid bij: beleggingen; beheer; pachtzaken; taxaties (ook bij boedelscheiding). MIJS Onroerend Goed Postbus 27 3247 ZG Dirksland Telefoon 01877-1309 Te koop: Boxenvuller, Haring, drie 1200 1. tanks; een 2000 1. tank; een pe- rensorteermachine. Tel. 01677-331. LESCHA BETONMO LENS 120 ltr. 395,- 130 ltr. ƒ461,86; 140 ltr. ƒ504,24; 180 ltr. ƒ750,-; 250 ltr. 995,- Prijzen exklusief BTW. Franko huis. T.M.H., Zandstraat 77, Hulst, tel. 01140-4198. Tè koop: Ingeschreven merrieveulen. Belg. type. Gebr. Ovaa, Schroeweg 2, Souburg, tel. 01184-61368. Ervaren weidelijk jager zoekt jachtterrein (vanaf 40 ha) in Z.V1. of Zuid- Bev. Genegen goede prijs te betalen. Brieven onder no. 3497-1 bureau van dit blad. Verkoop van diergenees middelen. P.C. Louws, Duinweg 35, Zoutelande, tel. 01186-1569. GEBRUIKTE STRAAT KLINKERS. Fa. L.Ph. Pekaar zn., tel. 01131-2069/1432 DOORLOPEND te koop gevraagd: alle soorten hooi, stro en mais en alle andere fourage produk- ten. Kontante betaling. Fouragehandel J. van de Wege, lm- en Export fou rage, Steenovens2, Zaam- slag. Tel. 01155-2133 en 1835. Wij betalen de hoog ste prijs. TE KOOP: Alko lasapp. 220/380 Volt, 200 Amp. traploos regelbaar 595,- Met 3 jaar gar. T.M.H., Zandstraat 77, Hulst, tel. 01140-4198. Een prima gebr. draai bank. TOS. 2,25 m. t.d.c. 01102-1419. BOLENS tuinfrezen en motormaaiers nu met ho ge aktiekortingen tot 35%. Bij T.M.H., Zandstraat 77, Hulst, tel. 01140-4198. Bij vooruitbetaling te voldoen bij voorkeur door het insluiten Van een bank- of girochecque Postbus 1 6 4570 AA Axel Telefoon (01155) 20 20

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 24