JP.oL UtD GEMltlD VOOR nil VROH W Wetsontwerp Aktiviteiten-Agenda De drie besten van de provinciale Zeeuwse ploegwedstrijd 8 sept. j. I. Konsept-aktiviteiten-programma P.J.Z.-provinciaal 1979/1980 Boerengroep Wageningen H. A bant Weet U, dat I REDAKTIE I KEES SCHIPPER^ 22 SEPT. - FIJNAART Behendigheidswedstrijd, fondue, disko aan de Kadedijk 79. Vanaf 14.00 uur. 28 SEPT. - THOLEN Zomaar een gezellige avond. Opgave bij Jan 01663-366. 30 SEPT. - SCHOUWEN Dagje Antwerpen (Vogeltjesmarkt, Zoo, enz.) Kosten 12,50 p.p. (per auto). Opgave bij Tonniede Bie voor 24 september 01112-248. 12 OKT. - THOLEN Algemene Ledenvergadering, 20.00 uur, Gouden Leeuw. Scherpenisse. NOORD-BEVELAND: Opgave voor kaart-avond-kompetitie bij Cora v.d. Weele, 01108-551/432. RANGSCHIKKING Kategorie rondgaande ploegen 1. C.P. de Bijke Tholen 244 punten 2. J.M. de Jager Lewedorp 206'/2 punten 3. l.A. Haartsen Schoondijke 202 punten kategorie trekker-wentelploegen 1. J. Hoogenboom Noordwelle 238 punten 2. M. van Tilbeurgh Oud-Vossemeer 234 punten 3. C. de Looff Arnemuiden 228 punten C.P. de Rijke (r.g.) en J. Hoogeboom M. van Tilbeurgh (w.) gaan dit jaar de landelijke ploegmanifestatie in de Flevo hun eer verdedigen. Dit jaar minder (slechts 3) afgevaardigden' want er zijn nieuwe provincies (p.j.g.) die ook meedoen, dus "wordt de spoeling dunner". 23 OKTOBER: dinsdagavond: TRY-OUT thema-avond vormingskom missie Bergèn op Zoom "Wie zijn plattelandsjongeren" (KS VK). 20 NOVEMBER: dinsdagavond: INSTRUKTIEAVOND P.J.Z.-besturen (KS VK) Bergen op Zoom. 23 T/M 25 NOVEMBER: LEDENWEEKEND afd. W.Z.V1.(?) Aardenburg. The ma: Video-Doe-Weekend (KS). DECEMBER/JANUARI: 3 CJO-GESPREKSKURSUS: 6 avonden. Kapelle. 20 DECEMBER: donderdag: Z.A.J.K.-Agrarische Studiedag: thema: part time-boer; Kapelle. 29 DECEMBER: zaterdag: ZESKAMP te Schoondijke (KS SP.K.). (voorwaarde: 2 hulpteams, waarvan één uit W.Z. Vlaan deren). 9 FEBRUARI: zaterdag: 3 CJO-VOLLEYBALTOERNOOI kaba- retavond Middelburg, (voorwaarde: 1 sportkommissielid PJZ naar 3 CJO-sportkommissie). 22 MAART OF 21 MAART: zaterdag of vrijdag: JUWEEL-P.J.Z. in "De Vroone" te Kapelle (KS toneelkommissie). 28 T/M 30 MAART: LEDENWEEKEND afd. 's Heer-Abtskerke. The ma:(KS); Aardenburg. 10 APRIL: (donderdagavond in paasvakantie): BESTUURSIN- STRUKTIE-AVOND t.b.v. voorzitters nieuwe be stuursleden (KS VK); Bergen op Zoom. 18 T/M 20 APRIL: LEDENWEEKEND Afd. Tholen Thema: (KS); Aardenburg. 2 T/M 4 MEI: LEDENWEEKEND afdThema:(KS); Aar denburg. 16 T/M 18 MEI: LEDENWEEKEND afdThema:Aarden burg. 31 MEI (1 week na Pinksteren): P.J.Z.-SPORTDAG (KS SP.K. hulpteam) Steenbergen. 14 JUNI: P.J.G.N.-SPORTDAG Flevo-polder tel. 08370-10500 D e Boerengroep gaat dit jaar weer met een toneelstuk het land in. Helemaal nieuw is het niet. We hebben het stuk dat we vorig jaar speelden aangepast. Een jaar spelen en diskussieren heeft veel informatie opgeleverd over waar het toneelstuk mank liep. Vooral de persoonlijke ideeën van boeren en boerinnen hebben meer aandacht gekregen. We zien een kleine plattelandsgemeente die door zes spelers wordt uitgebeeld: Jan de Boer, een wat oudere boer. Hij werkt hard op zijn bedrijf en heeft een hekel aan vergaderen. Anne- marie, de vrouw van Jan, die het ook niet altijd even gemakke lijk heeft met haar taak als boerin. Poppe, een jonge onge trouwde boer, die de toekomst van zijn bedrijf zeker wil stellen. Hans, voorzitter van de plaatselijke afdeling van de standsor ganisatie, wil de officiële weg volgen. Jean Claude, de franse stagiaire van Poppe, vertelt over de situatie in Frankrijk. En tenslotte, de "zonderling" die een heel eigen kijk heeft op alle problemen. Ze hebben te maken met een hele reeks grote en kleine proble men. De grote problemen: Almaar uitbreiden, veel te hoge grondprijzen, slechte verkaveling, de onderlinge konkurrentie.... En dan de wleine problemen: dat grote bewerkelijke huis ook maar als je haar zegt dat je boer bent..." We zien hoe ze samen een oplossing trachten te vinden voor een probleem dat dicht bij huis ligt: de slechte verkaveling. Ze proberen de ruilverkaveling te versnellen en als dat niet lukt proberen ze een vrijwillige kavelruil van de grond te krijgen. Het kost veel moeite om iedereen er bij te betrekken en de meningen zijn verdeeld/Kavelruilen kan namelijk op een heleboel ver schillende manieren. "Als Klok ermee ophoudt, kunnen wij zijn grond mooi verdelen". "Maar als hij wat grond erbij kan kopen, willen zijn zoons misschien opvolgen". Een boer uit een naburige polder blijkt een stuk grond te willen kopen, dat de kavelruilkommissie in het plan had willen be trekken. Ondanks de moeilijkheden gaan ze door en gaandeweg wordt het duidelijk dat ze door de onderlinge samenwerking meer als kollega'is zijn gaan optreden. Let is de bedoeling dat er na het toneelstuk, dat ongeveer een uur duurt, over gepraat wordt wat boeren en boerinnen in hun eigen kring kunnen doen om de problemen een klein beetje aan te pakken. onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond 4 I van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Bra- Redaktieadres: Mevr. L.J. de Regt-van Maldegém,' Anna Mariaweg 1, 4494 PB Geersdijk. Er is een wetsontwerp aanhangig, dat inhoudt de periode, waarin de man alimentatieplichtig is tegenover zijn ex- echtgenote, te begrenzen. Bijvoorbeeld 5 jaar. Natuurlijk blijft de alimentatieplicht t.o. de kinderen en het bedrag daarvan zou wellicht verhoogd behoren te worden. Het lijkt mij in principe een goed uitgangspunt. Het is ook niet redelijk, dat een mens tot in der eeuwigheid geldelijk vast moet blijven zitten aan degene, die men nu juist kwijt wilde. Het is normaal, dat beide partijen voor zichzelf zorgen en samen voor de kinderen. Men ziet dit trouwens steeds meer. Iets anders is, dat het gemakkelijk gezegd is, dat de vrouw dan ook maar een baan moet zoeken. Die banen liggen alles behalve voor het oprapen en dat heeft echt niet alleen te maken met de huidige situatie op de arbeidsmarkt. In het algemeen is het nog steeds zo dat de vrouw haar mogelijk heid om een eigen carrière te maken heeft opgegeven ter- wille van het gezin. Het is in veel gevallen niet mogelijk: a. een volledige baan goed te blijven vervullen als men meer dere kinderen heeft, zonder dat deze eraan te kort komen. Hiermee bedoel ik in het bijzonder het gezin met jonge kinderen. Maar ook de wat oudëre kinderen hebben toch vaaak veel steun nodig voor hun problemen. b. een volledige baan te krijgen als men getrouwd is en men kan verwachten, dat er kinderen zullen komen. c. een volledige baan te krijgen als men al kinderen heeft en de zorg voor hen kreeg toegewezen. Pensioenopbouw is in deze gevallen dus een onmogelijkheid en zeker niet in gelijke mate als de man. En nu zwijg ik maar over de aard van de funktie, die de vrouw zou kunnen krijgen. Ze is in het alge meen dus aangewezen op deeltijdbanen in een bepaalde categorie. Deze betalen doorgaans weinig. Ze blijft dus op het minimum hangen. 1. In veel gevallen is de vrouw te oud in verhouding tot de ervaring die ze heeft kunnen opdoen. Haar vroegere oplei ding is verouderd, etc. Ze is te duur voor het bedrijf (ik beschouw de overheid ook als zodanig). In dit opzicht wor den de kansen van de vrouw ook afgeremd. 2. De man heeft zijn werk en houdt dat ook. Hij bouwt zo rustig door aan zijn pensioen en houdt bovendien het inkomen zoals dat in de salarisschaal is ingepast. Met de bijbehorende salarisverhoging. De vrouw valt terug op het minimum. veelal de bijstand, en zal weinig kans hebben boven dat minimum uit te komen. 3. Echtscheiding gebeurt in niet onaanzienlijke mate al$ het echtpaar al wat ouder is. In dat geval is er voor de vrouw geen enkele hoop op een baan, behoudens zeer grote uitzonde ring. Onlangs konden wij in de kranten het standpunt van de 2e Kamer over dit wetsontwerp vernemen en gelukkig zijn boven genoemde faktoren er wel bij betrokken geweest. Dat de zaak niet eenvoudig tot een rechtvaardige oplossing zal kunnen ko men is wel duidelijk. Een werkelijke verhouding van rechten en plichten, lusten en lasten tussen mannen en vrouwen wacht eigenlijk op werkelijk gelijke mogelijkheden voor beiden in de maatschappij. Nu ben je geneigd te zeggen, dat de vrouw eigenlijk zou moeten delen in de pensioenrechten van haar ex-man in verhouding tot de duur van het huwelijk bijvoorbeeld. Maar ook dat lijkt mij niet erg bevredigend, Al was het maar, dat ze dan toch nog zakelijk aan elkaar verbonden blijven "totterdood". Misschien lijkt de oplossing meer in de richting van een zakelijke waarde ring" voor het werk, dat voor de instandhouding van het gezin gedaan wordt. En dan bedoel ik juist niet het z.g. "huisvrou wensalaris". Hoe dan wel? L.H.G.v.d.Hoek-Maclaine Pont. de Teleac cursus "Vrouwenwijzer" herhaald wordt dat het bijbehorende boek bijzonder goed is als naslagwerk. Het geeft veel informatie over situaties, waar vrou wen voor kunnen komen te staan. Daarbij ook de adressen en telefoonnr.,waar u advies kunt vragen, als u er alleen niet uit komt. Het is een gezamenlijk project van het maandblad "Mensen van nu" en Teleac. De Teleac lessen zijn van 14 Oct. elke Zondag van 18.30 19 uur. bij de Uitgeverij "Callenbach" te Nijkerk een boek uitgege ven is met de titel "Pas mode aan" kledingtips voor handicaps. Het boek geeft door middel va- tekeningen en tips aan hoe bestaande en nieuw te maken kleding zo gemaakt kan worden dat een handicap minder opvalt. Ook aan kinderkleding wordt aandacht besteed en degenen die een afwijkende confectiemaat hebben kunnen er hun voordeel mee doen. als u heel vroeg in het voorjaar bollen in de tuin in bloei wilt hebben,u ze vroeg(van half Sept.) moet planten. er voor de agrarische vrouwen van Walcheren een excursie naar Oost Brabant is op 27 sept. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Maar dan wel opgeven. Tel. 01182-1454 Aangebrande aardappelen Als de aardappelen zijn aangebrand is dat nog geen reden om ze weg te gooien. Doe de niet aangebrande in een andere pan, voeg er koud water en zout aan toe en kook ze opnieuw. U zult merken, dat de aangebrande smaak verdwenen is. Gebakken aardappelen Gebakken aardappelen krijgen een mooie goudgele kleur als de schijfjes vóór het bakken luchtig met meel worden bestoven. Verstopte afvoer Hebt u in de keuken voortdurend last van een verstopte afvoer? Leg een stukje op maat gesneden vliegennet over de afvoer in de gootsteen, dan gaat er geen vuil meer door en kunt u gootsteen en afvoer gemakkelijk schoonhouden. Gele vlekken in de badkuip In badkuipen en wasbakken maken druppelende waterkranen op den duur lelijke gele vlekken, die er niet meer uit te krijgen zijn. Druppel een beetje citroensap op die plaatsen en de vlek ken verdwijnen. Beddelakens glijden niet meer weg Leg een knoop in alle vier punten van het laken en span het dan over de matras. Uw laken glijdt niet meer weg. Draad in naald steken Wist, u dat u de draad gemakkelijker in de naald kunt steken boven een kontrasterend stuk papier? Dus een zwarte draad boven een wit blad. Licht boven donker en omgekeerd. Bonenwater als vlekkenwater Ongezout kookwater van witte bonen is een voortreffelijk vlek kenwater, dat zelfs hardnekkige vlekken van b.v. rode wijn of inkt verwijdert. Lijm zelf maken Als u iets moet plakken en u hebt geen lijm in huis, dan is licht geklopt eiwit, dat men weer laat uitlopen een goed vervan gingsmiddel. Ook waterglas kunt u als lijm gebruiken. Zelfge maakte lijm is ook veel goedkoper dan gekochte. Hout vuurvast Door bestrijken met waterglas wordt hout vuurvast! Uit het boek van M. Grubert (Meulenhof) 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 23