onkruid in wintertarwe duphar Cebeco kipu/agens springen er op alle fronten duidelijk uit. Duitse tuinbouw ten onrechte boos op Nederland Belangrijke inkrimping areaal groenten in de open grond bestrijdt u direct na het zaaien met uitstekende bestrijding van duist, straatgras, windhalm, kamille, ereprijs en muur. Onovertroffen in zijn werking op kleefkruid. optimale vochtonafhankelijkheid. effect vrijwel onafhankelijk van de grondsoort. kan op alle tarwerassen worden toegepast. onderteelt van veldbeemd of rood zwenkgras reeds in het najaar mogelijk. In het voorjaar kan iedere onderteelt worden ingezaaid. Hebt U de bon al gebruikt voor een ZLMertje? CEBECO-HANDELSRAAD In de Bondsrepubliek Duitsland wordt de Nederlandse glastuinder de laatste maanden regelmatig beschuldigd van concurrentievervalsing. Door de aanzienlijk lagere stookkosten zou de Nederlandse tuinder in staat zijn veel goedkoper te produceren dan zijn Duitse collega. Het Landbouwschap vindt dat een vergelijking uitsluitend en alleen op basis van de thans geldende energieprijzen niet reëel is. Volgens het Landbouwschap zou er een totale kostenvergelijking gemaakt moeten worden over meerdere jaren, waarbij alle verschillen worden "meegenomen". De tuinders in Duitsland hebben altijd weinig gevoeld voor een dergelijke vergelijking. Ook onder de huidige omstandigheden wordt een totale vergelijking geweigerd. Die vergelijking leert dat er nog al wat verschillen zijn. Al jarenlang wordt het in Nederland als een grote discriminatie ervaren, dat het meren deel van de Duitse ondernemers in de land- en tuinbouw (evenals in sommige andere landen) geen of nauwelijks inkom stenbelasting betalen. De reden hiervan ligt niet in het lage inkomen, maar is een gevolg van een doelbewust overheidsbe leid. De ondernemers, die wel inkomstenbelasting moeten be talen, komen er in vergelijking met de Nederlandse tuinders heel gunstig van af. De maximum-belasting in Duitsland ligt bij een inkomen van DM. 130.000 op een heffing van 56%. In ons land is dat maxi mum 72%. Al bij een inkomen van 50.000.— bedraagt de belastingheffing 59%. Bovendien kennen de Duitsers een be langrijke belastingvrije voet, die in Nederland niet bestaat. Voordelen in de fiscale sector die al tientallen jaren bestaan en die ook terecht regelmatig door de heer Ertl (de Duitse land- bouwninister) aan zijn boeren en tuinders wordt voorgehouden. Een ander verschil, dat niet uit het oog mag worden verloren, is de positie van de Duitse tuinder in de handel. Ongeveer 75% van de bloementelers is tevens winkelier. Produktie en verkoop aan particulieren berusten bij dezelfde ondernemer, die de tussen liggende marges zelf opstrijkt. Hij heeft daarnaast nauwelijks of geen transportkosten. De Duitse glastuinbouw gebruikt voor de verwarming hoofd zakelijk lichte olie, die hier meestal wordt aangeduid met HBO. Ruim driekwart van de Duitse energiebehoefte in de glastuin bouw wordt gedekt door lichte olie. Verder wordt er nog zware olie (15%) en enkele andere brandstoffen (10%) verstookt, waaronder aardgas. De Nederlandse tuinbouw is voor 90% aangewezen op aardgas. De prijs van de lichte olie is in Duitsland vrij hoog. In Nederland bestaat een prijsbeleid, waarbij elke maand een maximum olieprijs voor de verschillende soorten wordt vastgesteld. Een dergelijk beleid heeft men bij onze oosterburen niet, omdat dit volgens de Duitse overheid in de praktijk niet is te verwezenlij ken. Gevolg hiervan is, dat de prijs van lichte olie in Duitsland direct met aale ontwikkelingen op de wereldmarkt meegaat. In het najaar van 1978 stookte de Duitse tuinder goedkoper dan zijn Hollandse collega. Nu de olieprijzen sterk zijn gestegen, is hij weer aanzienlijk duurder uit. Het blijft evenwel merkwaardig, dat de benzine in Duitsland al geruime tijd het goedkoopst is in Europa. De import van lichte olie wordt in Duitsland voor 70% verzorgd door kleine zelfstandige importeurs, die in belangrijke mate van de vrije wereldmarkt afhankelijk zijn. De handel in benzine en zware stookolie is in handen van de grote oliemaat schappijen, met rechtstreekse levering uit de olieproducerende landen. Dat de Duitse tuinbouw lichte olie stookt en de Nederlandse tuinbouw vroeger zware olie en nu gas is te wijten aan diverse zaken. Het Duitse milieubeleid verzet zich tegen het stoken van zware olie door kleinere eenheden. Bovendien zou dit bij een gemiddelde bedrijfsgrootte in Duitsland van 1500 m2 (in Ne derland 5.000 m2) niet rendabel zijn. Het stoken van zware olie vereist veel hogere investeringen dan lichte olie. De omschake ling op aardgas heeft de Nederlandse tuinbouw ook veel geld gekost. Vermeldenswaard is verder dat een klein deel van de Duitse tuinders ook aardgas stookt. Het gaat heirbij om enkele hon derden bedrijven, voornamelijk gelegen in de grensstreek met Nederland. De gasprijs van deze bedrijven, is ook niét aangepast aan de veel hogere lichte olieprijs. De Duitse tuinder betaalt namelijk ongeveer 23 cent per m3 en dat is de helft van de lichte olieprijs. In de zestiger jaren heeft Duitsland overigens via zeer hoge investeringssubsidies zijn glastuinbouw gemoderniseerd en uitgebreid. In Nederland mocht dit niet. omdat dit tegen de geest was van de Europese Gemeenschap. In het Europese ren- tesubsidiebeleid heeft Nederland de uitbreiding er bijna volle dig buitengehouden. Duitsland en andere landen gingen door met ook de uitbreiding te subsidiëren. Er bestaat geen gemeenschappelijk energiebeleid in de Europese Gemeenschap. Het zou goed zijn dat zo'n beleid er komt. Dat wil overigens niet zeggen dat dan voor een liter olie of een m3 gas in de gehele Gemeenschap dezelfde prijs moet worden betaald. Zelfs binnen Nederland zijn er al prijsverschillen voor oliepro- dukten. Vóór de eerste energiecrisis in 1974 waren er ook prijs verschillen tussen Duitsland en Nederland. Deze beliepen toen - 25%. Door het verschil in energieprijzen thans zo extreem op de voorgrond te plaatsen wordt de werkelijke situatie vertekend. Uitbreiding oppervlakte bloemkwekerijgewassen onder glas Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de voorlopi ge uitkomsten bekendgemaakt van de Landbouwtelling 1979 voor wat betreft de arealen tuinbouwgewassen. Groenten in de open grond. De totale oppervlakte groenten in de open grond tijdens de Landbouwtelling liep terug van bijna 48.700 ha in 1978 tot rond 44.500 ha in 1979 (-9%). Een belang rijke inkrimping van het areaal valt waar te nemen bij zilve ruitjes (-22%), poot- en plantuien (-24%), vroege sluitkool (- 28%), was- en bospeen (-26%) en bij stamsperziebonen (-21%). De gewassen waarbij sprake is van een toeneming van de op pervlakte t.o.v. 1978 zijn augurken( 12%), knolselderij 7%), herfst- en bewaarkool 3%) en witlofwortel 18%): De op pervlakten aardbeien, asperges en prei verschilden nauwelijks van die in 1978. Groenten onder glas. De oppervlakte groenten onder glas was tijdens de Landbouwtelling 1979 30 ha groter dan in 1978 en kwam daarmee weer boven 4.600 ha. Bij de afzonderlijke ge wassen wijzigde de totale oppervlakte tomaten nauwelijks (-0,4%). Wel zette de verschuiving van koude naar verwarmde teelt door. De oppervlakte komkommers liep terug van 818 ha. in 1^78 tot 772 ha in 1979 (-6%). Ook de oppervlakte aardbeien en paprika was in 1979 resp. 4 en 5% kleiner dan in 1978. De teelt van augurken onder glas nam toe van 264 ha. in 1978 tot 277 ha. in 1979 5%). De groep niet met name genoemde groentege wassen nam toe met 90 ha 10%) en kwam daarmee op 984 ha. Bij deze toeneming hebben een aantal 'nieuwe' groentegewas sen een belangrijke rol gespeeld. Klein fruit. De inkrimping van de totale oppervlakte klein fruit zet nog steeds door. Tegenover een oppervlakte van 533 ha vorig jaar, stond nu een oppervlakte van 518 ha. (-3%) Fruit onder glas. Ook de oppervlakte fruit onder glas liep verder terué nl. van 77 ha in 1978 tot 67 ha in 1979 (-13%). Van deze 67 öa werd 50 ha ingenomen door druiven. Bloembollen en -knollen. De totale oppervlakte bloembollen en -knollen nam toe van 13.498 ha in 1978 tot 13.835 ha in 1979 2,5%). Van de bij naam gevraagde bollen en knollen zijn de oppervlakte hyacinten en lelies kleiner dan vorig jaar (resp. -5 en -8%). De oppervlakte tulpen nam toe van 5.669 ha in 1978 tot 5.971 ha in 1979. 5%). Bij narcissen en gladiolen was sprake van een uitbreiding van het areaal met resp. 1 en 4% Tuinbouwzaden De oppervlakte tuinbouwzaden is ten opzichte van 1978 sterk verminderd. Tegenover een oppervlakte van 2.565 ha vorig jaar stond nu een oppervlakte van 1.893 ha (-26%). Champignonteelt. Zowel het aantal cellen als de teeltopper vlakte waren in 1979 groter dan in 1978. De toeneming bedroeg resp. 2 en 3%. De teeltoppervlakte bedroeg in 1979 64 ha. tok- ultra vloeibaar PHILIPS-DUPHAR NEDERLAND BV. POSTBUS 7133. 1007 JC AMSTERDAM. TEL. 020-440911 Tok -Ultra isccn produkt van Rohm and Haas Franct S A ZIE PAGINA 24 Zou 'm dat misschien in het Marrel kipsysteem zitten? We weten dat wel zeker. Het overal gepatenteerde Marrel kipsysteem (weinig olie - hoge werksnelheid) blijft het grote pluspunt van de serie Cebeco kipwagens, een produkt van BAV. Maar er zitten méér voorde len aan vast: gering onderhoud, grote veiligheid, schokvrij kippen en een kipvermogen tot 70^ Bovendien kunt U kiezen uit houten of stalen laadbak en draagvermogens van 4-13V2 ton. Cebeco kipwagens dragen letterlijk en figuurlijk élke last. Een hele kopzorg minder als U snel meer informatie vraagt bij: e GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 met hel oog op uw toekomst Telefoon 01100-21200 18

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 18