KORTE WENKEN C.A.R.-Zevenbergen Nog minder uien dan verwacht! 29 oor de onkruidbestrijding in graszaad is een groot aan tal middelen beschikbaar. Belangrijk bij de keuze van het middel is dat een goede inventarisatie van de op het gras zaadperceel aanwezige onkruiden wordt gemaakt. De onkruidbestrijding in graszaad kunnen we indelen in drie groepen: A. graszaadpercelen met als dekvrucht granen. b. De onkruidbezetting op de percelen, welke onder deze dek- vruchten (erwten, vlas, tuinbonen, blauwmaanzaad e.d.) vandaan komen, zal dikwijls uit oudere vlakgroeiende on kruiden bestaan, bijvoorbeeld zwaluwtong. varkensgras, muur, ereprijs enz. De kans bestaat dat de nog jonge gras zaadplantjes overwoekerd worden door het sneller groeiende onkruid. Maaien en/of spuiten kunnen tijdelijk deze kon- kurrentie wegnemen. Later, als het graszaad voldoende ont wikkeld is, kan na hergroei van de onkruidplanten een tweede bespuiting geadviseerd worden, (zie hiervoor groep a). B. erwten, vlas, tuinbonen of blauwmaanzaad als dek vrucht. C. zaai in open land. BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN: a. Door de goede onkruidbestrijdingsmogelijkheden in de gra nen zullen de graszaadpercelen vrij algemeen na de oogst van de dekvrucht voornamelijk bezet zijn met wortelonkrui den, zoals klein hoefblad, veenwortel e.d. Dit jaar komen echter ook nogal zaadonkruiden voor. Als het graszaad 4 a 5 blaadjes heeft, kunnen de voor deze toepassing geschikte middelen ingezet worden. Dat zijn: Luxan Dicamix G (2,4D/MCPA/Dicamba) 5 liter per ha Klein hoefblad, distels, veenwortel en eenjarige onkruiden, w.o. muur, jonge kamille en veelknopigen, worden door dit middel goed bestreden. Naast een brede werking zorgt Di camix G voor een snelle onkruiddoding, terwijl het graszaad nauwelijks wordt beïnvloed. Jepolinex (2,4-D/Decamba) 5 liter per ha is eenzelfde type middel. 2-2'liter 2.4-D 4 liter Mecoprop (MCPP) per ha D.eze kombinaties zorgen voor een goede bestrijding van o.a. muur en klein hoefblad. Voor een betere bestrijding van ereprijs kan aan 2,4-D met Mecoprop ioxynil worden toege voegd (b.v. 2 Itr. 2.4-D.+ 2 ltr. Mecoprop-I- 2 Itr. Certrol 20 per ha). Basagran vlb. (bentazon) 3 Itr. per ha en Basagran P (benta- zon MCPP) 4 liter per ha Ter bestrijding van grotere kamille, is Basagran het aange wezen middel. Als naast kamille b.v. ook muur voorkomt, kan Basagran P ingezet worden. Gebruik het juiste middel voor het beste effekt". Om verstikking van het jonge graszaad te voorkomen door onkruiden, zoals zwaluwtong, varkensgras, muur, ereprijs, maar ook klein hoefblad, grotere kamille en zwarte nacht schade kan men gebruik maken van: DNOC 80% 6-8 kg per ha; DNOC 50% 10-12 kg per ha; Basagran vlb. 3 ltr. per ha; Basagran P 4 ltr. per ha; Certrol Combin S 4 ltr. per ha. Zie voor de specifieke werking van de middelen bij groep C (zaai in open land). Bij inzaai in open land zal voornamelijk rekening moeten worden gehouden met de éénjarige onkruiden. De bespuiting kan plaats vinden als het graszaad 3 a 4 blaadjes heeft ont wikkeld. In aanmerking komen vooral de volgende midde len: DNOC 50% 10-12 kg per ha - DNOC 80% 6-8 kg per ha Met de DNOC bevattende middelen wordt een goede bes trijding verkregen van o.a. kamille en ereprijs. Basagran 3 ltr. per ha - Basagran P 4 ltr. per ha zie groep A. Faneron (Broomfenoxim) 3-4'/2 kg per ha Dit middel geeft een goede bestrijding van kamille en var kensgras. Asepta Ben Cornox (benazolin/dicamba/MCPA) 5 ltr. per ha Met name de veelknopigen zoals varkensgras, zwaluwtong en perzikkruid zijn gevoelig voor deze kombinatie. Certrol-Combin-S (ioxynil/MCPA/mecoprop) 4 ltr. per ha Met Certrol-Combin-S worden praktisch alle jonge zaadon kruiden, b.v. kamille, muur, ereprijs, veelknopigen goed bestreden. LET OP De middelen moeten in 400-600 liter water per ha verspoten worden. Akkerbouw ALS U NOG ENGELS RAAIGRAS in moet zaaien voor zaadwinning en hiervan een goede opbrengst wilt hebben, dan is het nu de hoogste tijd om dit te doen. Uit proeven is gebleken dat inzaai na eind september vaak gepaard gaat met een lagere opbrengst. Zorg dus dat U op tijd bent om de hoogste opbrengst te halen, want daarin zit de winst. DE LARVE VAN DE WITLOFMINEERVLIEG kan veel schade doen aan de wortels tijdens de bewaring en na het opzetten van de trek. Witlofpercelen moeten nog één keer gespoten worden om dit kwaad te bestrijden met 1.5 l dimethaat 20% of 0.75 I dimethaat 40% per ha. De beste tijd hiervoor is 3 weken voor de oogst van de wortels. BIJ HET BE WA REN VA N PRODUKTEN op uw bedrijf is het belangrijk te beschikken over goed funktionerende temperatuurmeters. Om dit eenvoudig te kontroleren, kunt u gebruik maken van de wetenschap, dat op dit moment dat alle ijs in water is gesmolten, het water een temperatuur heeft van OoC. Een kleine afwijking van uw meetapparatuur behoeft geen probleem te zijn. Als U de afwijking kent, kunt U daar rekening mee houden. VEEL BEDRIJVEN hebben een vrij intensief'bouwplan met veel rooivruchten die in het late najaar geoogst moeten worden. Het aantal oogstbare dagen zal sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en de grond. We weten nu reeds dat de weersomstandigheden zodanig zijn geweest dat 10 Groeizaam weer en een goede relatieve luchtvochtigheid zijn voorwaarden voor een goed bestrijdingseffekt. Overwaaien van groeistoffen, e.d. naar aangrenzende per celen (witlof, knolselderij e.d.) moet voorkomen worden. 2,4-D bevattende middelen niet meer na eind september toepassen. In veldbeemd remt Mecoprop (MCPP) de spuit- en wortel vorming, maar de zachtere Fenoprop mag niet meer worden toegepast. Indien in veldbeemd voor straatgrasbestrijding metha- benzthiazuron (Tribunil e.d.) wordt toegepast, kunnen bes puitingen tegen ereprijs en kamille achterwege blijven. BESTRIJDING VAN OPSLAG DEKVRUCHT Wintertarwe: Als de tarwekorrels voor het grootste gedeelte gekiemd zijn (eind september/begin oktober), kan met 5 kg TCA per ha gespoten worden. TCA kan in kombinatie met methabenzthiazuron (bestrijding van straatgras in veldbeemd) verspoten worden. Gerst en rogge: De bestrijding tijdig uitvoeren bij ca. 10 cm. lengte van het opslag met 4 ltr. endothal (Asepta Prebetox) l liter uitvloeier (Luxan uitvloeier H) per ha. Karwij: Dubbele toepassing van 2,4-D-amine met een tussentijd van 2 a 3 weken, kan een redelijk resultaat opleveren. Koolzaad: is gevoelig voor groeistoffen. MEELDAUWBESTRIJDING IN VELDBEEMD: Diverse veldbeemdrassen kunnen in de herfst door meeldauw (Erysiphe graminis L) worden aangetast. Bij een ernstige aan tasting van het graszaad kunnen de planten dusdanig verzwakt worden, dat de kans op schade door chemische onkruidbestrij ding groter wordt (vooral bij de toepassing van bodemherbici den). Deze negatieve invloeden zijn er dikwijls de oorzaak van dat in het voorjaar de graszaad percelen minder goed ontwikkeld zijn, met als gevolg een slechte zaadopbrengst. Bestrijding met Calixin (tridemorf) Zodra de oudere blaadjes van de veldbeemdspruiten voor meer dan 30% zijn aangetast door meeldauw, is het zinvol een bes puiting met ltr. Calixin per ha uit te voeren. Tussen half september en half oktober is het veldbeemd het meest gevoelig voor aantasting door meeldauw. Een bespuiting met Calixin geeft een bescherming van ongeveer 3 weken, dus kan het noodzakelijk zijn dat een tweede bespuiting plaatsvindt. CEBECO-HANDELSRAAD de grond snel verzadigd is en dat het aantal rooibare dagen hierdoor beperkt kan zijn. DE KOMENDE MAANDEN moet de basis gelegd worden voor de opbrengst van de gewassen in 1980. Een goede struktuur van de grond is de fundering hiervoor. Zorg dat U zich niet verkijkt op het laatste eind van deze oogst. U zou er de fundering mee kapot kunnen rijden voor de volgende. Weet wat U doet en doe het zoals het moet. Veehouderij AFGELOPEN WEEK werd in West-Brabant door een groep boeren de zeventigste vrijwillige kavelruilovereen komst getekend. Was U ook deelnemer aan een van deze 70 vrijwillige ruilverkavelingen? Zo niet, dan is het misschien toch belangrijk om eens met uw kollega's te praten of het niet mogelijk is om kosteloos een perceelsruil toe te passen. Het moeten minstens wel drie grondeigenaars zijn. HET LIJKT EROP dat de gemiddelde leeftijd van het melkvee steeds lager wordt. Bedrijven waar de koeien ge middeld nauwelijks 4.2 jaar of nog jonger zijn, komen nogal wat voor. Door het toepassen van een scherpe selektie verd wijnen vroegtijdig een aantal koeien van het bedrijf. Maar het merendeel wordt uitgestoten door niet drachtig krijgen, uierontsteking en klauw gebreken. Bedenk dat rendabel vee houden meer facetten heeft dan alleen melken en voeren. NIET ALLEEN IN HET VOORJAAR maar ook in het najaar sneuvelen er koeien door kop ziekte. Lange-koude— natte nachten en mede hierdoor een ongunstige mineralen- samenstelling zijn de voornaamste oorzaken voor het op treden vdn kopziekte. Daar bij slecht weer vooral het mag nesiumgehalte in het gras daalt, moet hieraan extra aan dacht worden besteed. Over bedauwd gras 25 kg magnesiet per ha strooien of magnesiumhoudende koek voeren, kan kopziekte bij melkvee voorkomen. Enige weken geleden is al bekend geworden dat er dit jaar belangrijk minder uien uitgezaaid zijn dan vorig jaar. Uit de voorlopige oogstraming van het C.B.S. blijkt dat het areaal nog iets kleiner geweest is dan men aanvankelijk dacht. Men komt nu op 10.552 ha tegen 11.925 ha vorig jaar en 13.070 ha in het topjaar 1977. Niet alleen is er minder uitgezaaid dit jaar maar bovendien verwacht men dat de oogst per ha kleiner zal worden dan in de beide voorafgaande jaren. In 1977 was het nog 45,5ton/ha, vorig jaar 43,8 ton/ha en dit jaar maar 41.0 ton/ha. CBS Oogstraming zaaiuien 1979 vergeleken met voorgaande jaren 1975 11976 11977 11978 1979 Zeeland 126 62 194 156 129 82 N.O.P. 101 112 163 151 117 78 Oost.Flevol. 36 36 60 60 54 89 Nrd-Holland 29 34 53 50 50 98 Zd-Holland 44 38 66 55 46 84 Nrd-Brabant 16 13 25 22 18 84 Overige 14 15 28 18 64 Totaal 366 O rH K\ 590 522 1 432 83 Areaal (lOOOha) 9,9 11,3 13,1 11,9 10,6 88 Beschot (t/ha) 37 28 46 44 4l 94 Al met al zal de oogst ruim 432.000 ton groot worden. 17% kleiner dan Vorig jaar en ruim een kwart beneden die van 1977. Zoals bekend waren de prijzen zowel in het seizoen 1977/78 als in het seizoen 1978/79 niet best. De oogst van dit seizoen is wel kleiner maar toch nog wel belangrijk groter dan in 1975 en 1976. De prijzen zullen de komende tijden ongetwijfeld niet zo laag zijn als in '77/78 en '78/79, maar voorspellingen hierontrent blijven moeilijk. Naast de invloed van de binnenlandse oogst op de (beurs-) prijzen, is ook de grootte van de oogst in de andere Europese landen van belang Uit de tabel valt op te maken, dat in de twee teeltgebieden, het zuidwestelijk zeekleigebied (Zeeland en de Zuidhollandse eilanden) en de Noordoost-Polder de oogst rond 20% kleiner zal worden. In Oostelijk-Flevoland verwacht men ruim 10%minder maarin Noord-Holland zal de oogst nau welijks afwijken van die van vorig jaar. Vergeleken met een paar jaar terug is het aandeel van de provincie Zeeland in de totale Nederlandse produktie gedaald, terwijl da* van Oostelijk- Flevoland en Noord-Holland groter geworden is.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 10