ZITDAGEN 0 gropatax Vergadering Hoofdbestuur 3 september vervalt Erkende demonstratie strohakselen te Axel, 4 september a.s. Provinciale fokschapendag 1979 Agrarische studiereizen BTW-overgangsregeling intensieve veehouderij Agrarische expositietrein in Engeland en Schotland ACCOUNTANTS UNIE Groeiverloop van suikerbieten Gesprek staatssekretaris van Financiën en Landbouwschap over belastingbeleid Radio In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kun nen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer wor den opgenomen. Red. De vergadering van het Hoofdbestuur, die was voorzien op maandag 3 september 1979 zal geen doorgang vinden. Er zijn op het moment geen dringende zaken die een vergadering nood zakelijk maken. In de Catharinapolder te Axel zal 4 september 1979 een de monstratie worden gehouden met strohakselaars in strozwaden. De demonstratie begint om 13.30 uur. De organisatie berust bij het Konsulentschap voor de Akker bouw en de Rundveehouderij te Goes, het Konsulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid te Wageningen, de Stichting Landbouwkundig Onderzoek in Zeeuws-Vlaanderen en de Fe deratie "Het Landbouwwerktuig". Er zullen tien strohakselaars gedemonstreerd worden die werken in strozwaden, gevormd door een maaidorser van 4,20 meter breed. Voor eventuele doorgang bij slechte weersomstandigheden kunt u op de demonstratiedag bellen 01100 - 15335 (Landbouwcen trum Goes). Op vrijdag 7 september a.s. organiseert de Vereniging voor Verbetering van de Schapenrassen in Zeeland haar 24e provin ciale fokschapendag. Deze grote manifestatie wordt gehouden op de Grote Markt te Goes. Verheugend is dat het aantal ingezonden dieren bedui dend groter is dan vorig jaar. Er zullen enkele honderden scha pen (Texelaars) beoordeeld worden en meestrijden om de ver schillende kampioenstitels en IA klasseringen. Naast indivi duele keuringen van rammen, ramlammeren en ooien, vinden er ook groepskeuringen plaats, zoals twee- en drietal ooien, ooien met haar in 1979 geboren lammeren en twee-, drie- en viertallen ooi- en ramlammeren. Daarnaast worden er nog be- drijfskollekties en afstammelingen van één vader beoordeeld. Behalve de Texelaars, doen dit jaar voor hét eerst ook melk- schapen aan de keuringen mee. Het is een verheugend feit, dat dit aloude Zeeuwse schaap weer meer in de belangstelling gaat komen. En dat is ook de reden geweest dat op deze provinciale fokschapendag geregistreerde melkschapen weer in een vrij groot aantal kunnen deelnemen. Het wordt dan ook een zeer gevarieerde keuring. Naast de schapen zijn er deze dag ook diverse firma's in scha penartikelen aanwezig. Zij tonen vele artikelen, die in de scha penhouderij nodig zijn om als hulpmiddel de werkzaamheden te vergemakkelijken. De provinciale fokschapendag begint 's morgens om 10.00 uur. De katalogus voor deze dag is verkrijgbaar bij de geluidswagen. Tunesie van 18 t/m 25 september 1979. Reissom, alles inbegre pen, 900.- p.p. Israël van 12 t/m 23 oktober 1979. Reissom alles inbegrepen, 1.965.- p.p. Over beide reizen kunt u inlichtingen inwinnen bij dhr. W.C. Sinke, Landbouwhuis, Goes, Tel. 01100-21010 of bij Mevr. L. Deumer, Lanbouwhuis, Arnhem, tel. 085-512413. Definitieve boekingen alleen bij laatstgenoemde. Voor beide reizen kan nog een beperkt aantal deelnemers wor den geaccepteerd. Z.l.m. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28 Postbus 46 4461 AJ Goes Tel 01 100-21010 4460 BA Goes Redaktie: Mr J Oggel hoofdredaktie M van Wezel eindredaktie Marijke Schipper de Ruijter red-assistente -tél huis 01 100-20228 -tel huis 01 641 - 3847 Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM - Goes - tel 011 00-2 1 01 0 - toestel 1 3 Technische verzorging. Advertentie-exploitatie on administratie over advertenties DRUKKERIJ VINK BV Nassaustraat 1 4571 BK Axel Postbus 1 6 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel. 01 1 55-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 In persbericht no. 247 van het Ministerie van Landbouw is het gekozen voorbeeld (zoals dat vorige week op pag. 2 van ons blad stond) onjuist uitgewerkt... Dit moet zijn: Voorbeeld Aanwezig op 1 januari 1979 150 mestkalveren en 8.000 leghen nen. De mestkalveren zijn op 1 oktober 1978 geleverd en ge- faktureerd. De leghennen die vóór 1 januari 1979 zijn gekocht, worden op 16 december 1979 verkocht. Berekening van de te ruggave: mestkalveren: vast bedrag 150 x 19,10= 2.865, variabel bedrag 92 dagen x 150x0,15 2.070,— 4.935,— leghennen: vast bedrag 8000 x 0,14 1120, variabel bedrag 12 mnd. x 8000 x 0,015 1.440,—2.560,— 7.495,- Van 18 september t/m 9 oktober zal onder het motto "Remar kable-Holland" een trein door Engeland en Schotland rijden waarbij op 13 stations onpersoonlijke propaganda zal worden gevoerd voor het Nederlandse agrarische prod uk t. De rijdende tentoonstelling, die tot stand is gekomen onder koördinatie van het ministerie van landbouw in nauwe samen werking met onze Landbouwraad te Londen, zal bestaan uit negen rijtuigen. In vijf rijtuigen zal de tentoonstelling plaatsvinden: de overige worden benut voor o.m. ontvangstruimte, restauratie, opslag e.d. Aan de tentoonstelling zullen deelnemen: - het Nederlands Zuivelbureau; - de Stichting Voorlichtingsbureau Vlees, Vleeswaren en Vleeskonserven; - de Vereniging de Nederlandse Bloemisterij; - het Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Ak- kerbouwprodukten (NIVAA) met poot- en konsumptie- aardappelen; - de Vereniging van Fabrikanten van Banket, Biskuit, Koek en Aanverwante artikelen (Verbisco); - het Nationaal Bureau voor Toerisme; - de Ekonomische Voorlichtingsdienst van het ministerie van ekonomische zaken (via de Kamer van Koophandel): - de stad Den Haag. Het is de bedoeling de tentoonstelling op de diverse stations des morgens open te stellen voor het geïnteresseerde bedrijfsleven, terwijl vanaf 12.30 uur het algemene publiek voor een bezoek welkom is. Gedurende de dagen dat de expositietrein in Londen, Man chester en Glasgow staat, zullen speciale handelskontakt- bijeenkomsten voor de voedingsmiddelensektor worden geor ganiseerd. FIJNAART vrijdag 31 aug. a.s. 11.30-13.00 uur Hotel de Graanbeurs. TERNEUZEN woensdag 29 aug. in Hotel "Des Pays Bas" OOSTBURG woensdag 29 aug. in Café "De Windt" De eerstvolgende zitdag van KOUDEKERKE wordt gehouden op woensdag 5 dec. 1979. Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, de heer van Nispen. De heer Vroegop is afwezig van 6 augustus t/m 7 september. Gedurende die periode zullen in Zevenbergen geen zitdagen wor den gehouden. Voor afspraken met de heer van Es gelieve U tevoren telefonisch kontakt op te nemen. Zeeland op tweede plaats! Sinds de vorige monstername is er op vele, zij het niet alle, plaatsen een ruime tot soms zeer ruime hoeveelheid regen ge vallen. Aan het einde van de droge periode begonnen de ge wassen wat bleek of, op lichte grond, wat slap te worden. Aan deze "gebreksverschijnselen" mede tengevolge van een minder goede beworteling die zich in vertakking manifesteert, is na de regen voorlopig weer een einde gekomen. De gewassen zijn het meest gebaat bij gematigd weerd. Er is nog steeds geen sprake van vergelingsziekte van enige betekenis. Resultaten monsterneming 13 augustus 1979 Gebied Wórtelgewicht Suikergehalte Suikergewicht k9/ha i kg/ha 1. Zeeland 31.300 12.7 3960 I W.Brabant-Z.Holl.Eil. -Betuwe 31.100 12.7 3970 111. 1. Holland vast - Noord-Holland 28.800 12.6 3640 IV. N.O.P. - 0.Flevoland 34.800 12.8 4480 V. Noordelijke klei 27.700 12.1 3350 VI. Noord, zand- en dalgrond 24.200 12.2 2950 VII. Z. en Z.O. zand en löss 29.300 11.3 3330 Gemiddeld Nederland 1979 29.500 12.3 3650 Gemiddeld Nederland 1978 33.400 13.3 4440 Gemiddeld Nederland 1974/1978 33.500 13.5 4520 Van enig inlopen van de achterstand is tot heden niet of nau welijks sprake. De eerder uitgesproken verwachting dat.de op brengst in 1979 beduidend lager zal zijn dan in de laatste jaren het geval was blijft dus van kracht. Het volgende bulletin zal omstreeks 30 augustus a.s. worden uitgegeven. Vorige week donderdag heeft een delegatie van het Landbouw schap een onderhoud gehad met mr. A. Nooteboom, staatsse kretaris van Financiën. Onderwerp van gesprek waren de fiskale wensen zoals het Landbouwschap die eerder naar voren heeft gebracht in de nota "Landbouwbeleid 1979-1980". I nkomstenbelasting Tijdens het gesprek met de staatssekretaris heeft het Land bouwschap gewezen op de Regeringsverklaring waarin toege zegd is de belastingheffing af te stemmen op de meerdere funkties van het inkomen van de zelfstandige. Volgens het Landbouwschap moet het inkomen vai) de zelfstandige niet alleen voorzien in het levensonderhoud (privé-bestedingen), er zal ook een belangrijk deel van het inkomen terug moeten gaan naar het bedrijf om de arbeidsplaats voor de werkers op dit bedrijf te handhaven. Het Landbouwschap acht het noodzake lijk dat de winst van de zelfstandige niet in zijn geheel aan het normale tarief van de Inkomstenbelasting wordt onderworpen. Staatssekretaris Nooteboom ziet vooralsnog geen oplossing voor dit vraagstuk dat met het oog op de algemene beginselen van het belastingsysteem bijzonder ingewikkeld is. Hij wijst op de fis- kale oudedagsreserve en de mogelijkheid van inkomensmidde ling, als de winst over een aantal jaren flink schommelt. Het Landbouwschap rekent erop dat ondanks alle bezwaren toch uitvoering wordt gegeven aan zijn wensen die ook in de Regeringsverklaring genoemd zijn. Vermogensbelasting Het Landbouwschap pleit voor een verhoogde belastingvrij stelling van het bedrijfsvermogen. Het wijst ook hier op de funktie van het vermogen en acht het noodzakelijk dat het bedrijfsvermogen wordt vrijgesteld van Vermogensbelasting, eventueel uit te voeren in fasen. Verbeteringen in de sfeer van de Vermogensbelasting mogen volgens het Landbouwschap niet geheel of gedeeltelijk te niet worden gedaan door verhoogde tarieven of hertaxatie van de vermogensbestanddelen. .Ook staatssekretaris Nooteboom hecht er grote waarde aan dat bij de belastingheffing wordt gekeken naar de funktie van het Dinsdag 28 augustus a.s., Hilversum II, 12.16 - 12.26 uur "Landbouw en meteorologie", m.m.v. de heer W.N. Lablans van het K.N.M.I. te De Bilt en prof. dr. L. Wartena van de afdeling Natuur- en Weerkunde van de Landbouwhogeschool te Wageningen. vermogen. Een volledige vrijstelling lijkt hem echter niet ge rechtvaardigd. Het vraagstuk heeft zijn volledige aandacht. Rapport Hofstra Het Landbouwschap heeftsteeds aangedrongen op maatregelen om de belastingheffing over schijnwinsten (door inflatie opge blazen winsten) te beperken. Het Landbouwschap is een van de gangmakers geweest voor de studie Hofstra. Het aanvaardt evenwel niet de voorstellen in het rapport Hof stra met betrekking tot de afschaffing van de landbouwvrijstel- ling, de zelfstandigenaftrek en de faciliteiten bij staking van het bedrijf. Deze bezwaren zijn al eerder in een brief aan de minister en staatssekretaris van Financiën voorgelegd. De staatssekretaris neemt kennis van het standpunt van het Landbouwschap en deelt mede dat het rapport Hofstra thans in bespreking is. De regering zal op korte termijn hierover beslui ten nemen. Suksessiewet en schenkingsrecht Het Landbouwschap pleit voor een verruiming van de vrijstel lingen in het kader van de Suksessiewet. De vrijstelling terzake van schenkingen is overigens sinds 1916 niet meer gewijzigd. Deze vrijstelling moet volgens het Landbouwschap worden verhoogd van 2.000.-, enzovoort tot minstens 10.000,— Dit onderwerp heeft de aandacht van staatssekretaris Noote boom. Hij verwijst naar de ophanden zijnde wijziging van de Wet Vermogensbelasting. WIR Het Landbouwschap heeft met de staatssekretaris van Finan ciën gesproken over de uitvoering van de Wet Investeringsre kening (WIR). Ten aanzien van de kleinschaligheidstoeslag zou ook rekening gehouden moeten worden met het totaal van de in het bedrijf geïnvesteerde vermogensbestanddelen. Het Landbouwschap heeft bijzondere aandacht gevraagd voor de toepassing van de WIR bij bedrijfsoverdracht en boedel scheiding. Op dat punt bestaan problemen. Staatssekretaris Nooteboom is bereid de toepassing van de WIR bij bedrijfsoverdracht en boedelscheiding nader te onderzoe ken. Hij zal het resultaat hiervan aan het Landbouwschap doorgeven. Het Landbouwschap konstateert dat de in de Regeringsverkla ring gedane toezeggingen tot nu toe onvoldoende gerealiseerd worden in de belastingheffing. Het hecht grote waarde aan een goed belastingbeleid en wenst in voorkomende gevallen over onderwerpen terzake met de staatssekretaris te overleggen. De heer Nooteboom heeft begrip voor de positie van de zelf standige. Als eerste aanzet in dit verband noemt hij de voorge nomen wijziging van de Wet Vermogensbelasting. Hoewel de staatssekretaris problemen onderkent op het terrein van de In komstenbelasting, blijft hij voorstander van een belastingsys teem dat eenvoudig, funktioneel en uitvoerbaar is. 2

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 2