P.J. IltB GEMllB VOO It mi VltOIIW RUIMTELIJKE ORDENING Waf is dat? Wat hebbeti wij daarmee te maken? 131 Ploegwedstrijd Walcheren Diskoavond in Nisse De E.V.A.V.-kursisten uit het Land van Heusden en Altena gingen naar de Biesbosch E.V.A.V.-kursus te Feijnaart De agrarische kommissie in Brabant Groeikernen: Wat zijn dat? (j roeikernen zijn van oorsprong kleine dorpen/of stadjes die in het kader van ruimtelijke ordeningsbeleid een zware taak hebben gekregen als woonplaats. Ze liggen in de nabijheid van een grote stad waar veel werkgelegenheid en culturele en winkelvoorzieningen aanwezig zijn, maar waar onvoldoende ruimte is om de mensen die er werken te huisvesten. (Hoewel door velen aangevoerd wordt, dat lang niet alle mogelijkheden in de stad benut zijn). Deze mensen zijn voor hun huisvesting op de groeikern aangewezen. "V aak blijven deze mensen nog in de stad werken (want er is onvoldoende werkgelegenheid in de groeikern) en pendelen ze dagelijks op overvolle wegen tussen werk en woning op en neer. T.a.v. leefbaarheid in groeikernen worden de volgende proble men gesignaleerd: het monotoon en steriel zijn van woning en woonomgeving (grote complexen, weinig afwisseling). de woonlasten van nieuwbouw zijn hoog. Dus alleen mensen met wat hogere inkomens kunnen zich nieuwbouw permit teren. onevenwichtige bevolkingsopbouw (vooral jonggehuwden en jonge gezinnen); dit levert problemen op voor planning van voorzieningen (zoals scholen, bejaardencentra) ook in de stad komt er onevenwichtige bevolkingsopbouw. onvoldoende werkgelegenheid: steeds naar de stad pende len. Voor de vrouw geen mogelijkheid om buitenshuis te werken (groene weduwe)r achterblijvende sociaal-cultuur voorzieningen. Men blijft liever naar de grote stad gaan, die veel meer te bieden heeft. weinig sociale verbanden tussen de import onderling en met de autochtone bevolking. mensen die in een groeikern wonen stromen in 2e instantie vaak toch nog door naar een klein dorpje op het platteland. H Kleine kernen et kan ook zijn dat jouw dorp volgens het streekplan en de nota ruimtelijke ordening niet mag groeien. Wat heeft dat nu voor gevolgen? Knelpunten: vergrijzing in het dorp; voor jongeren zijn er in het .eigen dorp nauwelijks huisvestingsmogelijkheden. problemen in het winkelapparaat. Door afname van de be volking en de concurrentie vanuit de grote stad, grote su permarkten langs wegen wordt het voor de kleine midden stander steeds moeilijker om zijn brood te verdienen in het dorp. Dit leidt tot sluiting van bakkers, kruideniers, kappers, fietsenwinkels, enz. Enerzijds dus afname van werkgelegen heid, en anderzijds moeten mensen uit de kleine kernen voor hun dagelijkse behoeften dan helemaal naar de steden trek ken om inkopen te doen. - problemen in sociaal-culturele voorzieningen. Door afname van kinderaantal worden kleuterscholen, lagere scholen in het dorp gesloten, of van meerdere dorpen samengevoegd. - door afname van aantal inwoners wordt het openbaar ver voer per bus helemaal voor de busonderneming niet meer lucratief; d.w.z. de weinige openbaar vervoerdiensten wor den opgeheven; de mensen zijn voor vervoer op eigen mid delen aangewezen (auto). Juist hierdoor wordt de behoefte aan autowegen groter, wat op zich weer een aantasting van het platteland met zich meebrengt. Kort zijn hier een aantal gevolgen genoemd: misschien kunnen jullie er nog meer bedenken, en ook watje eraan zou kunnen doen. De leefbaarheid van je dorp wordt niet alleen beïnvloed door wat er in het dorp zelf verandert. Ook wat er met het platteland gebeurt heeft invloed op de leefbaarheid. Hieronder zullen we het een en ander vertellen over hetgeen de Rijksoverheid met de landelijke gebieden voorheeft (dit is aangegeven in de nota landelijke gebieden, het 3e deel van 3e nota ruimtelijke orde ning). De landelijke gebieden V anuit verschillende hoeken wordt aanspraak gemaakt op het I REDAKTIE KEES SCHIPPER'' Ook dit jaar organiseert de ploegkommissie weer haar jaarlijkse ploegwedstrijd op 15 september a.s. Aanvang 13.00 uur. Het terrein is beschikbaar gesteld door het Havenschap Vlissingen gelegen aan de Binnendijk te Nieuw en St. Joosland. Opgave hiervoor tot uiterlijk 12 september bij W. de Buck, Meiwerfweg 14 tel. 01181 - 341. De PJZ-afdeling 's Heer Abtskerke - Nisse en omgeving orga niseert op 31 augustus in het dorpshuis te Nisse een uitgebreide diskoavond met medewerking van "Black-Eagle". Deze be weeglijke ontspanning begint om 20.00 uur en zal voor leden twee en voor niet-leden drie gulden entree gaan kosten. landelijk gebied: wonen, verkeer, recreatie, bosbouw, natuur en landschap, (dit wordt functies genoemd). In de nota landelijke gebieden wordt gepoogd te komen tot een afstemming van die aanspraken op elkaar voor heel Nederland. Dit heeft men gedaan door zones aan te brengen op een kaart van Nederland. Er worden verschillende gebieden onderschei den: a. gebieden met als hoofdfunctie landbouw (kaartje). b. gebieden met afwisselend landbouw en andere functies in grote ruimtelijke eenheden. c. gebieden met afwisselend landbouw, natuur en andere functies in kleinere ruimtelijke eenheden. d. gebieden met als hoofdfunctie natuur. e. gebieden binnen de stedelijke invloedsfeer (b.v. recrea tie). Een van de grootste kritiekpunten vanuit jonge boeren is dat middels dit plan het voorstel van Mansholt t.a.v. landbouw (steeds minder, maar grotere bedrijven, steeds minder' werkge legenheid in de landbouw) wordt voortgezet. Dit he'eft uiteindelijk ook weer gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland (afname werkgelegenheid, steeds grotere af hankelijkheid van steden e.d. voor werkgelegenheid, aantasting van het landschap enz.). onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Bra bant Redaktieadres: Mevr. L.J. de Regt-van Maldegem. Anna Maria weg 1, 4494 PB Geersdijk. Een stralende middag, een prachtige natuur, een gastvrij gezin, dit alles voor de 26 kursisten van de E.V.A.V.-kursus uit 't Land van Heusden en Altena. De route ging met de auto door een stukje Biesbosch bij Wer kendam, onder aan de dijk was parkeergelegenheid, de dijk over, een aanlegsteigertje, een paar bootjes met aanhangmotor, het water en dan de Biesbosch. We stapten allemaal in. de één wat zelfverzekerder dan de ander. Een kwartiertje varen door een mooi stukje natuur en dan hoog en nu droog het bedrijf van de fam. Bergcijk op de polder de Noordplaat. Een hartelijk ontvangst met koffie en koek in de Langaar. Drie gastvrouwen hebben deze middag georganiseerd en het was een gezellig weerzien van elkaar. De opzichter van Staatsbosbeheer vertelde over de Biesbosch. wat de Biesbosch voorheen was - het ontstaan, de griendkultuur, eb en vloed - en wat het nu is: een natuurgebied met een aangepaste vegetatie, met brandnetels, flier, met reeën, mus kusrat en konijn, de waterbekkens van de stad Rotterdam en niet te vergeten de rekreant. Daarnaast de problematiek van het onderhoud van de veranderde natuur, het evenwicht van goed en schadelijk, maar ook de kombinatie natuur en landbouw in de aangrenzende gebieden. Het bedrijf van de fam. Bergeijkligt in het natuurgebied met 117 ha, waarvan 80 ha akkerbouw en 37 ha griend, dijk enz. Het bouwplan bestaat uit tarwe, gerst en suikerbieten. Dit alles wordt verzorgd door de fam. Bergeijk zelf. Gelijk met bovenstaande bijdragen ontvingen wij ook de aan kondiging van de nieuwe E.V.A.V.-kursus in Brabant. Deze kursus zal worden gehouden in de huishoudschool te Feijnaart en wel op maandagavond, zoveel mogelijk om de twee weken. De kursus bestaat uit 12 lessen en 1 ekskursie. De kosten zullen 35,00 a 40,00 bedragen. De kursus start in oktober en zal tot en met maart duren. In lichtingen en opgaven bij: Mevr. Bom - Broere, tel. 01686 - 2378 Mevr. Lucas-den Engelse, tel. 01684 - 2524 Mevr. Overbeeke - Breure, tel. 01670 - 3466 Mevr. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 338. Een bouwplan, aangepast aan de situatie, omdat alles aange voerd en afgevoerd moet worden per schip. We hebben als grote verrassing gesmuld van de voortreffelijk barbeque. Tot slot gingen we de kelder in voor de prachtige dia's over de Biesbosch. Om 9 uur 's avonds werden we allemaal weer ingescheept en tuften we op deze mooie stille avond terug. Op zo'n moment dringt het pas tot je door dat als je 's morgens mevr. Bergeijk op de E.V.A.V.-kursus in Almkerk ziet zitten, zij al een lange weg is gegaan. Daar heb je dan diep respekt voor. We hebben genoten van alles, maar vooral van de gastvrijheid, het fijne gezin en de fijne boerin die haar "mannetje" staat en daar kan men in onze agrarische gemeenschap trots op zijn. Dames uit de Biesbosch, wat hebben jullie een fijne middag voor ons georganiseerd! Grietje Middelkoop - v.d. Ploeg. Scholfiletfeest EEN zeer betaalbare vissoort is de schol. Hoewel ze niet zo fijn is als de tong is ze een behoorlijk alternatief. Voor ons menuutje van vandaag gaan we uit van gefileerde schol dat uw tafeluurtje tot een klein feestje zal maken. BENODIGDHEDEN: Per persoon 200 gram scholfilet, 1 pakje witte basissaus, 1 bekertje zure room, sap van één citroen, peper, zout, boter, peterselie en 1 ui. WAS de scholfilet even af en zet ze 'n uurtje voor u ze gaat bakken in wat zout en citroensap weg, zodat ze wat op smaak komen. Droog de vis af en bak ze in de boter lekker bruin en gaar in ongeveer twee minuten aan elke kant en leg ze op een platte schaal die u warm houdt. Leg ze mooi in 't gelid hè. Maak de ui schoon (en liefst een knoepert) en snij er dunne ringen van. Zet deze in een sauspannetje met wat water op en laat de uien ringen zacht worden. Daarna volgt u de gebruiksaanwijzing op het pakje saus en mengt dit met de uienringen samen met het vocht. Maak de saus op smaak met royale draaien aan de pe permolen en doe er als laatste de zure room door. Even opwar men maar niet mee laten koken. Giet een smalle reep saus over de scholfilets zodat u aan tafel nog kunt zien hoe ze liggen en serveer de rest van de saus in een aparte kom voor de liefheb bers. De schaal garneert u nog met wat gehakte peterselie en wat plakjes tomaat. Dames, ik wil graag even. met Uw permissie aandacht vragen voor het werk v.d. agrarische kommissie. Omdat wij vrouwen nu eenmaal houden van leuk verpakte zaken heb ik geprobeerd het verhaal op rijm te maken. De agrarische kommissie werd enkele jaren geleden geboren omdat bleek dat veel agrarische vrouwen zich* wilden laten ho ren en ook geinformeerd wilden worden over bepaalde zaken. Er waren dus meteen voor de kommissie honderd en één taken. Samen met de Z.L.M. werden de E.V.A.V. kursussen opgezet met 'n heel informatief programma, daar werd extra opgelet. Klundert, Oost-Brabant en de Langstraat hebben al 'n beurt gehad. Deze winter gingen Dinteloord en 't Land van Celtena van start. Heel veel vrouwen krijgen op deze manier bijscholing over verschillende zaken, zodat ze beter berekend zijn op hun diverse taken. Want dat 'n agrarische vrouw specifieke taken heeft staat vast en als zij goed geschoold is, geeft dat minder last, om maar niet te spreken over "als de nood komt aan de man", wat is het dan goed. dat ze meedenken en meebeslissen kan. Het vervolg op de E.V.A.V..-kursus is 3 lessen financiering. Fij naart en Eindhoven kregen deze Winter deze voorlichting. In de Bond v. Plattelandsvrouwen heb je niet alleen met boe rinnen te maken, 't is ook niet wenselijk om "agrarisch" geïso leerd te raken, 't Is goed om over en weer interesse te wekken en als hét zo uitkomt goed informatie te verstrekken. In gespreks groepen over bepaalde onderwerpen kan men veel leren mis schien zouden we dat ook eens kunnen proberen! De uitwisselingsdagen zijn ook 'n programma onderdeel, de belangstelling ervoor was haast te veel. Vorig najaar ging Oost-Brabant op bezoek naar Steenbergen en omgeving. Het programma was veel omvattend: van suikerfa briek via fruit-boomgaard naar de aardappelverwerking. We kregen heel veel informatie die dag en er werden leuke kontakten gelegd. Dat er ook heel wat werd afgelachen hoeft niet gezegd! Dan komt onze verhouding met de Z.L.M. Sinds ruim 'n jaar hebben we daar nu ook een inbreng, 't Is onmiskenbaar buiten Dat de boerin 'n onmisbare schakel is tussen gezin en bedrijf. In het hoofdbestuur kunnen we veel informatie verkrij gen en door spelen naar de kommissie, zodat we bijblijven, 'n Ander punt is, dat er -ook iets van ons moet uitgaan, maar hoe doen we dat dames, daar komt het opaan. Om verantwoord te kunnen meegroeien in de ontwikkeling van deze tijd, moeten we allen meewerken en meedenken, zonder respijt. Heeft U dus suggesties, ideeën of iets zinnigs te zeggen, de agrarische kommissie wil graag met U overlegggenü C.J. Donken - Spoor. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 19