E igenlijk is veiligheid een zeer moeilijke zaak. Niet op het eerste gezicht. De meeste mensen zijn het er natuurlijk over eens dat iedereen, zowel werkgever als werknemer en partikulier, honderd procent vóór veiligheid is. Want geen mens wil teveel risiko lopen of gewond raken. Daarom doet ook elkeen zijn best om zo veilig mogelijk te werken en te leven. Blijven haken Griezelig Voorkomen Trouwring Later I s het dan zo vreselijk als een mens een stukje vinger mist? Nou, beslist U dat zelf maar. Het valt bijzonder sterk op, want met zijn handen is een mens de ganse dag in de weer, zichtbaar voor iedereen. Een mismaakte hand is nooit een mooi gezicht. Vervolgens kan het verlies van een vinger of een deel van een vinger er oorzaak van zijn dat men zijn vroegere arbeid niet langer kan uitvoeren. Voor heel wat werk zaamheden heeft men iedere vezel van zijn ge voelige handen nodig. Maar een verloren topje komt nooit meer terug. Veilig monteren van trekkerbanden Ring dragen... kan vinger kosten! Maar in de praktijk van elke dag blijkt dat de zaak heel wat lastiger ligt. Vooral in het bedrijfsleven bestaan zoveel risiko's, dat het bijna onmogelijk is om niet af en toe aan gevaar blootgesteld te worden. Men kan nu eenmaal niet de ganse dag in bed blijven liggen om nooit in gevaar te komen, trouwens dan kan nog altijd het plafond naar beneden komen. Absolute veiligheid bestaat gewoon niet. Dat betekent echter niet dat we ons bij gevaren moeten neerleggen en het er in godsnaam maar op moeten wagen.Menig risiko, dat we in onze onwetendheid "gewoon" noemen, is best te voorkomen als we een beetje uitkijken of de juiste maatregelen nemen. Tot deze gevaren behoort ook het dragen van een ring tijdens de arbeid. r bestaan jammer genoeg geen duidelijke cijfers van het aantal handen dat wordt be schadigd doordat een ring tijdens het werk wordt gegrepen. Men kan wel zelf zien hoeve- len een vinger of een stuk vinger missen. Vaak is het blijven haken van een ring daarvan de oorzaak. Door een bewegend voertuig, een machine of gereedschap met enig uitstekend deel wordt de ring gehaakt en meestal ineens weggerukt. Ook komt het voor dat iemand door zijn eigen beweging met een ring achter een stilstaand voorwerp wordt gegrepen, zoals tijdens het afdalen van een steiger, of het stap pen van een voertuig, of het klimmen over een hek en dergelijke. De gevolgen van dit haken van de ring zijn dikwijls erg groot. Door de aard van het onge luk krijgt de vinger in het gunstigste geval een ruk, die overeenkomt met het eigen lichaams gewicht. Vaak echter beweegt de werker of de hand zich juist in tegenovergestelde richting, waardoor nog heviger aan de vinger wordt ge trokken. Het is logisch dat die vinger daar niet tegen kan. Gewoonlijk worden de gevolgen onderschat. vL en ongeval met een hakende ring is in de meeste gevallen bepaald niet prettig om te zien. Dit haken komt minder voor dan snijden, branden of knellen, maar de resultaten zijn veel erger. Als regel kan de ring niet gemakke lijk van de vinger afglijden en blijft achter een knokkel steken, zodat er weefsel wordt afge rukt of zelfs een stuk van de vinger eraf gaat. Meestal worden vel, vlees aderen en zenuwen afgestroopt. Het bot ligt bloot. Het laatste vin gerkootje gaat vaak mee. Het bloed spuit er uit en niemand durft direkt het losse stukje te pakken. Ook de behandeling van een bescha digde vinger tengevolge van het haken van een ring is verre van makkelijk. De patiënt hoort direkt naar een ziekenhuis te worden gebracht, want alleen een dokter kan er iets aan doen. Het is niet voldoende de vinger te verbinden in de hoop dat de zaak vanzelf weer aangroeit. Een afgerukt kootje groeit nooit meer aan. Misschien kan een arts de zaak weer aanplan ten, doch het valt in de praktijk wel tegen. In eder geval moet dat onder verdoving gebeuren, vinden de meeste artsen. Soms is huidtrans plantatie mogelijk om de verwonding weer in het reine te brengen. In erge gevallen zal de hele vinger moeten worden afgezet. Het kan ook voorkomen dat er verderop scha de is ontstaan als hoger liggende weefsels zijn beschadigd. Dan doet de onderarm pijn, aan gezien daar pezen of zenuwen zijn uitgerekt of losgescheurd. En dat alles door een gewone ring aan de vinger. behoort in iedere werkplaats, op elke bouw- steiger, bij elk bedrijfsvoertuig, bewegende machine, stuk gereedschap, kortom bij alle ar beid voorschrift te zijn. Dat je getrouwd bent, weet men heus wel. Soms is er het bezwaar dat de ring moeilijk afgaat. In de loop van de jaren wordt de vinger dikker en groeit de ring zelfs in het vlees. Juist dat maakt het gevaar evenwel extra groot: als zo'n ring wordt gegrepen, kost het altijd een vinger. Meestal krijgt men thuis met een beetje zeepwater elke ring los. Als dat beslist niet lukt, JC/ r wordt wel gezegd dat het veiligheidsbeleid niet te ver mag gaan. Volwassen mensen weten zelf wel wat ze doen en kijken heus wel uit. Helaas is dat niet waar. Het is onverstandig te denken dat mensen zelf weten wat goed voor hen is. Dat doen ze beslist niet! Routine, gewenning aan het gevaar, de noodzaak om bepaalde prestaties te halen, fa lend toezicht of een verkeerde organisatie ma ken het bijna onmogelijk om altijd en overal veilig te werken. Dat mag dan spijtig zijn, het is zo en we moeten dat aksepteren. Waar gehakt wordt, vallen spaanders en overal waar men werkt, lopen mensen zonder er veel erg in te hebben, gevaar. Ook de wetgeving en een streng veiligheidsbeleid garanderen niet dat er nimmer iets gebeurt. Er is slechts één middel om te voorkomen dat men ooit met een ring blijft haken en dat is tijdens het werk géén ringen dragen. Het zou een goede gewoonte moeten worden thuis of tenminste in de werkplaats alle ringen af te doen. Ook die trouwring, die zo.klein en glad is, maar die evenveel gevaar oplevert. "V ele mensen vinden het niet leuk om hun trouwring af-te doen. Dat brengt allerlei emo ties los. Die ring afdoen betekent voor meni geen het opgeven van iets kostbaars. Boven dien vindt de partner het-vaak niet prettig als men de trouwring afdoet, want dat kan lijken op ontrouw, het zich uitgeven voor vrijgezel. Het komt dan nogal eens voor dat de man of vrouw van de betrokkene, die de trouwring thuislaat, zich openlijk of stiekem afvraagt met wie hij of zij haar of hem bedriegt. Het afdoen van de trouwring leidt soms tot ferme echte lijke ruzies. Het is goed daar in het veilig heidsbeleid duidelijk rekening mee te houden. Bij het voorschrift ook de trouwring af te doen, moet men regelmatig lang overtuigen en plei ten om de bezwaren te overwinnen. Temeer daar velen hun ware argumenten in dit geval niet durven uitspreken. Toch is het zeer onver standig om tijdens het werk een trouwring te dragen, ook al is die glad, smal en klein. Er staat immers tegenover dat trouwringen vaak extra sterk zijn, nauw aansluiten en lastig af gaan. Als ze eenmaal worden gepakt, gaat de vinger mee. Ringen hebben bij het werk geen enkel nut. En wie eenmaal zo'n afgerukte vinger heeft zien leegbloeden weet wel beter. Ringen thuislaten is het wijzer de ring door te laten zagen door een juwelier en hem voorgoed af te leggen of wel iets wijder te laten maken. Veel geld kost dat niet. Ingenieuze lieden hebben een model ring be dacht, die gemakkelijk breekt als er hard aan wordt gerukt: twee keepjes aan de binnenkant en eventueel nog een zwakke plek. Wanneer er kracht wordt uitgeoefend op een dergelijke ring, komt die los van de hand. Toch is ook dit nodeloos gevaarlijk, want men weet nooit pre cies hoeveel kracht er nodig is en wat de huid en het vlees intussen doen. Ook kan diezelfde vinger of de hand die er aan vastzit, inmiddels iri een machines zijn bekneld. Tenslotte vergroot het verlies van een vinger of vingerdeel het risiko bij voortgaande bezighe den. Men is minder handig geworden, kan minder grijpen of vasthouden dan met een ge zonde hand en brengt zodoende zichzelf en zijn kollega's meer in gevaar. Een beschadigde hand onthandt de mens al tijd. Aangezien een ring aan de hand voor het werk echt geen enkel voordeel biedt, is de oplossing wel erg eenvoudig: geen ringen, dus ook geen trouwring. Pronk gerust met al uw juwelen tij dens het week-end of tijdens de vakantie. Maar laat die spullen verder thuis! Dit is een uitgave van het Vei ligheidsinstituut, Amsterdam. 11 Sociale Zaken De laatste tijd zijn enkele zeer ernstige ongevallen gebeurd bij het monteren van banden van landbouwtrekkers. Met het oog hierop heeft de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken een pu- blikatieblad samengesteld, getiteld: „Vei lig monteren van trekkerbanden" (P. no. 148). Breng de ingesmeerde hiel van de band op de velg. onjuiste montage van trekkerbanden, be staat gevaar dat de hielen van de band niet goed in het velgbed komen te liggen; hierdoor kan de hiel van de band bij het op pompen breken, hetgeen fatale gevolgen kan hebben. Gebruik montagevet voor banden (vloei bare of zachte zeep is ook toegestaan; ge bruik echter nooit antivries, siliconenvet of aardolieprodukten Pomp tijdens montage nooit hoger dan 2,5 bar. Bewaar afstand tijdens het pompen; band rechtstandig houden en gaan staan in de rolrichting van het wiel. Pomp in de buitenlucht of in een grote ruimte Het publikatieblad (P. no. 148) bestaat uit een foto-reportage van 22 foto's met on- Vet de tweede hiel in nadat de binnenband is gemonteerd. Breng de tweede hiel op de velg. Trap de band in het diepste deel van het velgbed, tegenover de plaats waar met de lepels wordt gemonteerd en zich het ventiel bevindt. derschriften. Hij is uitgevoerd als wand kaart en kan worden opgehangen op plaat sen waar trekkerbanden worden gemon teerd. Het publikatieblad kan schriftelijk worden aangevraagd bij het directoraat-generaal van de Arbeid, Postbus 69, 2270 MA Voorburg a 50 cent per exem plaar. De veiligheid 55 (1979) Enkele wenken Men is in het algemeen wettelijk verplicht doeltreffende maatregelen te nemen tegen het gevaar dat mensen worden getroffen door wegvliegende voorwerpen. Bij een Leg de ingesmeerde velg plat op de grond (asymmetrische velgen met de korte kant naar boven).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 11