Min. v.d. Stee reageert op de reaktie vanuit de Z.L.M. V orige week donderdag ontving ik een brief van minis ter Van der Stee met een uitnodiging voor een open gesprek, tussen de minister en een delegatie van ons bestuur. Aanleiding daarvoor, van de minister, waren de bezorgde reakties vanuit onze kringen, waarbij de minis ter de stellige indruk had gekregen dat uitlatingen zijner zijds onvolledig en ongenuanceerd bij een groot aantal van onze leden waren overgekomen. Gezien wij in Zee land nauw overleg hebben met de C.B.T.B. en de N.C.B. als het gaat om landbouwproblemen, leek het mij goed zuidelijke landbouw maatschappij p v mm Gezien de gemiddelde verdiensten van de doorsnee Nederlander kan de aankoop van uien nimmer een financieel beletsel zijn. Ook niet indien de prijs enkele dubbeltjes meer per kg zou bedragen dan nu het geval is. De konsumerrt dient echter beter geïnformeerd te worden over de verschillende bereidingswijzen van kwaliteitsuien. Misschien dat de verwende Nederlan der dan te bewegen is tot een grotere konsumptie van dit met veel zorg geteelde produkt. Het Produktschap voor Groenten en Fruit doet met deze "UI IN"-kampagne, gesteund door een receptenfolder een gewaardeerde poging om het binnenlands verbruik te stimuleren! VANUIT DE Z.L.M. GEZIEN z.l.m VRIJDAG 23 MAART 1979 67e jaargang - No. 3474 land- en tuinbouwblad i" ■f/2* hen van deze uitnodiging van de minister in kennis te stellen. Uit dit overleg is voortgekomen dat naast een delegatie uit ons bestuur ook een vertegenwoordiger van de C.B.T.B. en de N.C.B. deel hebben genomen aan het gesprek met de minister. Ook onder de leden van hun organisaties leeft duidelijk onrust over de Brusselse prijsvoorstellen en de houding van de minister van land bouw. Zo hebben wij dan dinsdag gelegenheid gehad open en informeel met de minister van gedachten te wisselen. Het moet daarbij duidelijk zijn dat wij niet hebben onder handeld. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt immers bij het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap. Daar om mag u geen konklusies van ons verwachten, ook niet ten aanzien van de opstelling van de minister. Wij hebben de minister onzerzijds daar duidelijk op ge wezen. Ook op de onafhankelijke opstelling van afdelin gen en kringen binnen de Z.L.M. en het funktioneren van de Z.L.M. binnen het K.N.L.C. De minister heeft uiteengezet wat zijn problemen zijn, waar hij in Brussel mee te maken heeft. Wij hebben vooral de problemen voorgelegd m.b.t. het gat wat steeds groter wordt tussen de prijzen van de gegarandeerde produkten en onze produktiekosten. Hoge produktiekosten in ons land, door hoge loonkosten en de zware sociale en fiskale lasten. Nationale prijskom- pensatie is volgens de minister niet mogelijk. Als wij dat doen komen we bij het Europese Hof terecht. Belangrijk is het daarom, volgens de minister, dat de kostenstijgingen in Nederland verder beperkt worden, en daar is het beleid van deze regering sterk op gericht. Duidelijk liet de minister blijken dat hij de problemen in de akkerbouw onderschrijft. Op zich een goede zaak, maar daarmee zijn dan NIET de problemen op korte termijn opgelost; waar wij de dag van vandaag mee te maken hebben. Om de kosten in de landbouw te beteugelen denkt de minister in de richting van strukturele maatregelen. Struktuur verbeterehde maatregelen van de grond waar bij wij gepleit hebben voor de voortzetting van de Parti- kulier Kuituur Technische Werken. Maar het gaat niet alleen om de grond, het gaat vooral om de totale be drijfsvoering' en de afzet van onze produkten. Over de afzet van onze produkten heeft de minister gezegd dat wij vooral in Nederland zelf orde op zaken moeten stellen, en kwaliteitsprodukten in binnen- en buitenland op de markt moeten brengen waar de konsument om vraagt. Volgens de minister is dat belangrijker dan export-bevor dering (propaganda) in het buitenland. De in vooruitzicht gestelde keuringskosten zijn aan de orde geweest. Wij hebben er op aangedrongen dat het totale bedrag van ƒ80 miljoen per jaar zo snel mogelijk beschikbaar komt. Dat werkt kostenverlagend en kan onze afzet helpen bevorderen. Zoals gezegd, aan de orde zijn geweest de zware sociale lasten voor de kleine zelf standigen en de fiskale problemen, speciaal met sterk wisselende inkomens. Verder zijn aan de orde geweest de herinplantpremie voor de fruitteelt en de hagelverzekering. De minister heeft zijn standpunt uiteengezet over het prijsbeleid, de melkheffing, het suikerbeleid en het graanbeleid. Wij hebben onze zorgen kenbaar gemaakt over de nieuwe opzet van de ruilverkaveling, en de zor gelijke financiële positie van het 0 - en S.-fonds. De ons inziens forse stijging van de pachtprijzen in het Zuid-Westen is door ons genoemd. Hoge pachtprijzen gezien het verschil in produktievermogen van de grond tussen de IJsselmeerpolders en het Zuid-Westen. Wij kregen de indruk dat de minister onze zorg niet als hele maal ongegrond aanvoelde. Toegespitst op de problemen van het Zuidwesten is ges proken over het onderhanden zijnde zoetwateronderzoek. De minister heeft toegezegd bereid te zijn dit onderzoek extra te ondersteunen. Ook Walcheren Daarheen is aan de orde geweest. Op de konkrete vraag of wij nader uitgewerkte plannen en voorstellen aan hem mogen voorleggen heeft de minister positief geantwoord. Zo hebben wij 2 volle uren intensief van gedachten ge wisseld met de minister waarbij van het ministerie verder aanwezig waren de heren mr. G. van Setten, ir. D. Hoogerkamp en mr. C.G. Trojan (zie foto op pag. 4). Wij zijn de minister erkentelijk voor de uitnodiging. Het is een open en informeel gesprek geweest wat de bedoeling was. Dit kommentaar is een eerste reaktie wat zeker niet vol ledig kan zijn. Ik ben van mening dat bepaalde zaken die aan de orde zijn geweest belangrijk genoeg zijn om nader aandacht aan te besteden. Doeleman.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 1