Uit het leven van Dr. Ir. F.P. Mesu jeugdherinneringen VII Bewerking Ir. M A. Geuze M esu was lid van een Rotaryclub. Een dergelijk lidmaatschap brengt mee dat de leden, opzettelijk uit zoveel mogelijk verschillende beroepen gekozen, elkaar en elkaar's werk o a. beter leren kennen door het, wat men noemt, geven van een levensbericht. D.w.z. een praatje over levensloop en werk. Mesu deed dat ook en ging daarbij uitvoeriger in op de tijd tussen het behalen van het H.B.S.-diploma en zijn eerste ambtstijd in Eriesland. Hij is niet uitvoerig over zijn studietijd in Wageningen. Hij vermeldt slechts dat, omdat er in die tijd nog geen afzonderlijke richting Kuituurtechniek bestond, hij afstudeerde in de rich ting Nederlandsche Landbouw, met hoofdvakken Plantenteelt en Landbouwscheikunde en bijvakken o.a. Grondverbetering. Dat besloeg de periode 1908-1914, een studietijd die evenwel onderbroken werd door militaire dienst aan de School voor Verlofsofficieren te Maastricht en wel in de jaren 1912/1913. Slechts kort voor het eindexamen in Wagenin gen brak de eerste wereldoorlog uit en onmiddellijk werd Mesu ook gemoboliseerd. Evenwel was er nog in december 1914 gelegenheid examen te doen. Tegelijk o.a. met Smeding en Roebroek, die hij 16 jaar later weer zou ontmoeten bij de Direktie Wierin- germeer, voor het in kuituur brengen van die polder. T V H, 3EUWS UIT BRUSSEL Marathon-beraad op komst: weinig kans op akkoord Europees Parlement kiest voor 3% prijsverhoging DE MILITAIRE TIJD per schip, met vrachtbrieven en cognossse- menten. 2500 kg per koe (een koeseten, zei men), werd vrijgesteld van levering. zl/ijn mobilisatiebestemming werd eerst de Stelling Hollands Diep en Volkerak. Loopgra ven en bomvrije onderkomens maken, wallen in staat van verdediging brengen enz. Na enige tijd werd hij aangesteld als Sekretaris van de Schadekommissie voor het taxeren van gevelde bomen, boomgaarden, grienden, unindaties, schade aan gewassen e.d. Het schatten was in handen van geroutineerde deskundigen. Mesu stak het nodige op. Verder kreeg hij de leiding bij het groente verbouwen op de omgespitte wallen en het dito omgespitte en schootsvrij gemaakte voorterrein in Willemstad. Militai ren kregen daar kleine "tuinen" en mochten groenten verbouwen voor hun gezin. Zaadte- lers stelden gratis groente ter beschikking. De een bracht er niets, de ander alles van terecht en de laatsten konden aardig wat "verlof"- groente mee naar huis nemen. Er was ook nog een afzonderlijk groot groen- teveld, waarvan aan de kantine geleverd werd a raison van 3 ct. per persoon en per dag. De opbrengst werd gebruikt voor een extraatje voor de soldaten. Ruim 40 jaar later kwam er, na een lezing van Mesu in Rotterdam, zich nog een oud-groenteteler tevens dankbaar geb leven hobby-ist melden. Trouwens Mesu is ook tot zijn laatste levensjaar zijn moestuin in De Bilt trouw gebleven. an tijd tot tijd was hij waarnemend Com pagnies Commandant. De langdurige mobili satie en verveling drukte de stemming van de troep. Men probeerde steeds extra-verlof te krijgen of te forceren. Een soldaat kreeg een telegram "Jan, het is zover", maar dat ging niet door want het was al de derde bevalling thuis in één jaar. Toch kon Mesu behoorlijk goed met de troep opschieten en toen hij werd overge plaatst naar de Intendance, kreeg hij zelfs een aandenken van de troep: een paar klompjes met de inskriptie: "Mobilisatie 1914-1915". De Intendance werd eind 1915, na ernstige kritiek ondervonden te hebben, gereorganiseerd. Men kon daarop deskundigen op 't gebied van voedsel en voeding van mens en dier wel ge bruiken en zo werden er (reserve-)ofïïcieren, zeker Wageningers, overgeplaatst naar die In tendance. Mesu moest hooi voor de paarden vorderen, persen en verzenden naar de troepe nonderdelen. In het leger (cavallerie en veld artillerie) waren 20.000 paarden. Op een rant soen van 5 kg. hooi per dag per paard vroeg dat 100 ton hooi per dag. Met 2 andere Wageningers kreeg hij Friesland, Groningen en Zeeland te verzorgen. En ook daar leerde hij veel, zowel wat gewichtschatten van tassen, vakken en mijten betreft, als van het keuren van hooi en verladen op wagon of oen hij een keer uit de W.P. een partij goede lucerne kon verzenden kreeg hij een telegram van een cavalerist uit Noord Brabant (de wa gon stond al terug in Goes), met een inhoud ongeveer als volgt: "Waarde Luitenant. In het algemeen krijg ik redelijk hooi van u, maar wat u nu hebt gezonden weet ik niet, maar zeker geen hooi". Mesu zond de wagon retour met de raad de paarden zijn lucerne-hooi te laten keuren en vernam dan ook niets meer. Minder succes had hij met het laden van een Rijnaak met 650 ton hooi in Middelburg. Het schip achter een sleepboot kwam in een stormpje op de Oosterschelde terecht en ver loor deklast en dekzeilen, eer het met moeite in een vluchthaven gemaneuvreerd kon worden. Toevallig kreeg Mesu een keer een partij hooi, van een handelaar in Kampen gekocht - dus buiten zijn werkgebied - te keuren. Dat trof de handelaar niet. Bij de onverwachte binnen komst van de "intendant", bleek men bezig goed Kampereilandhooi te mengen met "rib behooi" uit de omgeving van Giethoorn terwijl de partij besprenkeld werd met cumarine om het lekkerder te doen ruiken. Ribbehooi is af komstig van de onverveende stroken of ribben in een vervening, waarop de bagger gedroogd wordt. Het hooi is minderwaardig en meestal vermengd met "russen" en "roobol". Het taal gebruik "ribbehooi" leent zich voor dubbele uitleg, namelijk ook dat hooi dat de ribben van de dieren bij voedering tevoorschijn tovert! Overbodig te zeggen dat de partij was afge keurd. Afïceuringen van hooi wegens te sterke broei, zoals in Friesland vaak voorkwam, wa ren echter ten genoegen van de boer. Dan was het namelijk nog goed koehooi, maar minder geschikt voor paarden. Een avontuur was toen hij in een Friese schuur op een stikdonkere tas in een drie meter diepe klaar getrokken "broei"-kuil terecht kwam, tot groot vermaak van de Friese boerendochter die hem de weg had moeten wijzen. Het was een reuze toer voor de kleine man er weer uit te komen. Een boer die minder hooi in voorraad had dan ooi vorderen was overigens altijd een pijn lijke operatie, altijd aan kritiek onderhevig. Inschakeling van de landbouworganisaties leidde tot oprichting van zgn. Hooi- en strobu reaus. Ook in Zeeland was een dergelijk pro vinciaal bureau, op het Landbouwhüis geves tigd, vertelt het Z.L.M.-gedenkboek van Prof. Bouman. Maar desalniettemin, de veeboeren klaagden altijd dat ze te weinig geld kregen voor hun hooi en teveel moesten betalen voor hun stro en de bouwboeren klaagden op hun beurt dat ze te weinig geld kregen voor hun stro. Beide partijen waren jaloers op diegenen die om welke reden ook van levering van hooi of stro waren vrijgesteld, zoals b.v. op de boe ren in de Hollandse waterlinie, waar niet mocht worden gevorderd. Sabotage en knoeierij kwa men voor, een schip van de Veenkoloniën on derweg naar Friesland ging in de brand. Trouwens in het gehele land namen de span ningen toe, tot voedselrelletjes toe. De distri butie van brood en andere levensmiddelen, tot eenheidsworst toe, werd strenger. De Scheur- wet werd ingevoerd; de boeren waren ertegen. Weiboeren moesten een deel van hun goed grasland scheuren en daarop akkerbouwge wassen telen, wat maar al te vaak op een fali- kante mislukking uitliep. Men had niet de goede werktuigen, kende de teelt niet, de verzorging (onkruid) tijdens de hooitijd liep vast, bruine bonen werden niet rijp en vaak zal de weigrond ook veel te zuur geweest zijn. Dit alles ondanks het feit dat mi litairen voor de "bouw" buitengewoon verlof kregen. De Friesche Mij van Landbouw wenste de aanstelling van een speciale "Kultuurkonsu- Ient" (een nieuwe funktie) voor propaganda en voorlichting bij het scheuren van grasland, de teelt van voedselgewassen, ontginning van heidevelden, het droogmaken van uitgeveende gronden, verbetering van afwatering, bemaling enz. Zo viel voorjaar '17 het oog op de jonge Mesu. wordt vervolgd Jan Werts/Brusse! Een kleine meerderheid van het Europees Parlement wijst bevriezing van de hand van de prijs die boer of tuinder via Brussel voor zijn produkten ontvangt. Christen-demokraten, liberaren en Gaullisten willen 3% prijsverhoging in samen hang met afbraak van monetaire kompensaties. Maar voor de produkten met strukturele overschotten wenst men een prijsbevriezing. Socialisten, konservatieven en Italiaanse kommunisten zijn onder alle omstandigheden tegen verhoging van de prijzen. In het algemeen werd landbouwkommissaris Gundelach tijdens het tweedaagse debat in Straatsburg scherp onder vuur genomen. Het Parlement in Straatsburg neemt het principe van de melk- De resolutie (advies) van het Parlement is in wezen tegenstrijdig heffing over, maar wil niet dat de heffing iedere vier maanden en ze kwam tijdens een rommelig debat tot stand. Wanneer het Parlement namelijk enerzijds 3wil en aan de andere kant alle produkten waarvan er een overschot is daarvan uitsluit, dan zouden de prijzen van de belangrijke produkten toch niet aan gepast mogen worden. Nu het advies van de EG-volksverte- genwoordiging klaar is kan de Raad van Ministers volgende week maandag en dinsdag de knoop doorhakken. Er zijn daar voor allerlei voorbereidingen getroffen. Maar waarnemers in de Belgische hoofdstad verwachten toch niet dat de prijzen tijdig - dus vóór 1 april - vastgesteld zijn. De lopende regelingen moeten dan dus verlengd worden. Overigens menen op dit moment vrijwel alle ministers dat een beperkte prijsverhoging met tegelijk afbraak van monetairs kompensaties te verkiezen zou zijn boven het 0van de heer Gundelach. De Franse minister Pierre Mehaignerie bepleitte als voorzitter van de Raad van Ministers een "redelijke verhoging van de prijs van bepaalde produkten". Maar de landbouw kommissaris van de EG houdt onverkort vast aan zijn plannen. Wel neigt hij ertoe de melkheffing voor landen als het onze nog wat hoger te maken dan de 4 cent per liter die hij eerst voor ogen had. Voor die suggestie ontving Gundelach in Straatsburg bij het Parlement veel steun. Daar ziet men de moderne grote veebedrijven in Nederland, in Groot-Brittannië, delen van Duitsland en Denemarken als de boosdoeners. De wat kleinere veehouder met zo'n 25 stuks melkvee wordt in de nieuwste plannen van Gundelach echter grotendeels van de melkheffing vrijgesteld. Dat zou voor een aantal Nederlandse boeren dus wel weer meegenomen zijn. Zoals de voorstellen aanvankelijk wa ren zou slechts één op de acht veehouders in Nederland van de melkheffing worden vrijgesteld. veranderd (verhoogd) kan worden. In Brussel neigt men er nu ook toe de heffing slechts twee keer per jaar bij de prodjiktie aan te passe'n. Boeren die hun melkproduktie verlagen zouden een premie moeten krijgen in plaats van toch de heffing te moeten betalen. Tegelijk, aldus nog steeds het Parlement, moet er een heffing komen op de margarine die nu kunstmatig goedkoop gehouden wordt. Tenslotte wordt de verlaging van het B- quotum voor de suiker van de hand gewezen. Grondpolitiek Algemeen is het Parlement van mening dat het steeds verder uiteengroeien van de laagste en de hoogste inkomens van de agrariërs - het rijke noorden en het arme zuiden van de EG - veel aandacht trok. Een meerderheid wil ook dat de Europese Kommissie, dagelijks bestuur van de EG, een grondbeleid uitwerkt. Men wil een soort van Europees kadaster samengesteld zien en vervol gens vooral in de zuidelijke landen met ruilverkaveling begin nen. Circus-clown Een kregelige landbouwkommissaris Gundelach zorgde net als vorig jaar voor vuurwerk door een incident uit te lokken. In de ontwerp-resolutie van de grotendeels uit agrariërs samengestel de landbouwkommissies van het Parlement wordt Gundelach's beleid aan flarden geschoten. Maar een alternatief (beter plan) heeft men tegelijk niet gevonden. Meteen bij de aanvang van het debat ontstonden er al woordenwisselingen'over de ontwikke ling van de agrarische inkomens in West-Europa. Het konflikt tussen de Europese Kommissie en de Europese boerenorgani- satie COPA dus, waarover wij eerder uitvoerig berichtten. Gundelach zei dat hij meer de indruk had dat de heren in het Parlement voorstellen van het COPA aan het behandelen waren dan dat ze zich serieus in het beleid van de Europese Kommissie wilden verdiepen. Veel volksvertegenwoordigers verliezen het algemeen belang uit het oog en laten zich misleiden door pres sie-groepen, de landbouworganisaties dus. Die mensen lijken meer op circus-clowns, zei Gundelach die deze opmerking later terug moest nemen. Maar hij bleef erbij dat a. de prijzen dit jaar niet verhoogd mogen worden, b. er een forse melkheffing moet komen, zeker voor bedrijven van wat grotere omvang, c. dat die heffing automatisch omhoog moet zodra de melkstroom groeit. Plan-ekonomie Volgens Gundelach wordt in het Parlement veel te veel nadruk gelegd op verhoging van de prijzen via Brussel, terwijl de massa van de kleine arme boeren in het zuiden van de EG daar toch niets mee opschieten. "De kloof tussen de arme en de rijke boeren is twee keer zo groot dan die tussen de gehele landbouw en de andere beroepsgroepen". Gundelach zei dat hij het liefst de interventie-prijzen had verlaagd. Maar daar willen de mi nisters niet aan, daarom komt hij dan nu maar met een hoger variërende melkheffing. Contingentering en quota (produktie- regelingen van de overheid) heb ik ver achter me gelaten, aldus Gundelach. "Dat is de weg van de geplande ekonomie, waar ik niets van moet hebben en ook nooit aan zal meewerken". Tijdens het debat bleek dat de socialisten liever inkomenstoe slagen willen dan een verhoging van de prijzen. "De boer is dan beter af en het geld van de belastingbetaler wordt eerlijker verdeeld", aldus de Duitser Hoffmann. De Italiaanse CDA-er Ligios kwam met een aantal kritische opmerkingen dicht in de buurt van Hoffmann maar hij pleitte niet voor toeslagen. Vol gens Ligios is het goed dat Brussel nu de overschotten te lijf gaat. Maar of dat via prijsbevriezing lukt betwijfelt hij. De prijzen hebben tot nu toe in de landbouw ook niet voor een fatsoenlijke inkomensverdeling gezorgd. Het landbouwbeleid zou de boeren moeten verenigen, maar juist het omgekeerde gebeurt. Zie de recente Frans-Belgische "varkensoorlog" aan de grens. "Ik heb grote zorgen voor de sociale vrede op het platteland", aldus deze christen-demokraat. De Franse liberaal Croze ging tekeer wat hij de "varkens- en de zuivelfabrieken" in onze streken noemde. De melkheffing moet alleen gelden voor grotere bedrijven die veel soja gebruiken. Tolman Tussen de lange rij van 22 mannen en 1 vrouw die op de spre kerslijst stonden zat ook een Nederlander T. Tolman (CDA). H ij liet tevredenheid blijken over de instandhouding van het inter- ventie^eleid en vond het heel verstandig om iedere vorm van contingentering (produktie-beheersing) van de hand te wijzen. Tolman gelooft niet dat een prijsbevriezing de overschotten zal doen verdwijnen. Hij meent dat de volgens hem gigantische invoer van boter uit Nieuw-Zeeland en suiker uit ontwikke lingslanden ter diskussie moet komen. Zijn voorstel om de slacht van vrouwelijk jongvee van 200 kilo met een premie van 330,— te gaan belonen werd aangenomen. Al het voren staande is dus een advies aan de landbouwkommissaris en de ministers van landbouw. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1979 | | pagina 17