Ook bij pootaardappelteelt de pas inhouden N ederland telt ongeveer 1500 vlastelers die dit jaar 5500 ha telen. Voor onze export is de teelt van zaaizaad van groot be lang. Beroemde rassen zijn Hera (Wiersum), Reina (Cebeco), Natasja (Ropta) en de nieuwkomers Nynke en Fibra. Ons zaai zaad voorziet bijna in de gehele Belgische behoefte (areaal daar 8500 ha). De Nederlandse vlastelers zijn met de verwante sek toren sedert korte tijd vertegenwoordigd in Nevlas die in de personen van voorzitter J.M.F. Bom en sekretaris ir. M. Mie- dema in Brussel Vlas en hennep, zo viel verder in Brugge te vernemen, zijn de enige specifiek Europese textielen die van teelt tot weefsel hier worden voortgebracht. De afgelopen jaren zijn allerlei verfijnde technieken aangewend om aldus bij de tijd te blijven. "Ze houden onze sektor konkurrerend. Echter niet tegenover de landen van het oostblok waar op bijzonder grote schaal aan vlasteelt wordt gedaan en waar de berekening van een kostprijs kennelijk geen rol speelt", aldus algemeen sekre taris Cousijn. Op het vlak van de konkurrentie tussen de vezels, de katoenboeren dus, zien de vlastelers met enig genoegen hoe hun produkt door de forse prijsstijgingen bij het katoen relatief goedkoper wordt. D e konferentie viel samen met een tentoonstelling van alles wat de totale vlas/hennepsektoren te bieden hebben. Hoewel er op dat gebied heel wat te bekijken was, blijkt de sektor in deze niet op te kunnen tegen multinationale concerns als bijvoor beeld AKZO met hun enorme research en immer voortrollende reklame-campagnes. "Toch zie ik in onze sektor enorme voor uitgang waarbij ze dus inspelen op de waardering bij het publiek voor zuiver linnen. Die synthetische stoffen nemen geen vocht op en beginnen als kleding de mensen een beetje te vervelen. Linnen en dergelijke zijn prettiger". Dit vertelde ons in Brugge de heer A.Ch.J. Wijffels, vlas- en lijnzaadhandelaar uit Dronrijp (NOP) die kennelijk optimistisch is. 3JEUWS UIT B'RfJ. Vlaskongres Brugge verwacht alles van Europese Gemeenschap D e Internationale Confederatie voor Vlas en Hennep heeft tijdens een driedaags kongres in het Belgische Brugge besloten om haar aktiviteiten duidelijker af te stemmen op die van de Europese Gemeenschap. "Wij hebben de tijd eigenlijk mee. Terug naar de natuur zo hoor je overal. Zuiver linnen, katoen en wol komen meer in de gratie van het publiek, dat een beetje op het synthetische spul raakt uitgekeken." D e laatste paar jaren hebben we op een ruime oppervlakte kwantitatief redelijk de markt kunnen voorzien van pootaardappelen. Dit jaar zou bijna van een te grote oppervlakte sprake zijn, ware het niet dat bijzondere groeiomstan- digheden een rol gingen spelen. Zij bezorgden ons een produktie, die in tonnen gemeten weliswaar wat overdadig is, maar in knollenaantal - gevraagd als pootaardappel - veelal juist het evenwichtspunt van vraag en aanbod zal bereiken. Dat betekent: het is oppassen geblazen voor het volgend jaar en daarom zullen we met de oppervlakte duidelijk de pas moeten inhouden. Konsument ontdekt het aloude linnen opnieuw Aardappelexport in september 1978 Jan Werts/Brussel Dat zei de algemeen sekretaris van de konfederatie Vlas/Hen nep de Fransman Cousijn, vorige week na afloop van het kon gres op een perskonferentie in Brugge. Op aandringen van de 225 afgevaardigden gaat de in Parijs zetelende organisatie rechtstreekse kontakten onderhouden met de diensten van de Europese Commissie te Brussel, het initiatief nemend en uit voerend orgaan van de EG. "La confederation internationale du lin et du chanvre", zoals de organisatie officieel heet staat onder leiding van de Belgische oudminister André Dequae, die ook voorzitter van de Boeren bond is. Hij wees erop dat de vlasindustrie minder dan andere onderdelen van de zwaar beproefde textielgroepen lijdt onder de algemene malaise. "Met grote instemming zien de afgevaar digden hier hoe de EEG probeert om de industriële en textie- laktiviteiten in de landen van het Verenigde Europa te laten voortbestaan. Wij hopen dat binnen dit kader de voorwaarden worden geschapen voor een harmonische ontwikkeling van de vlas- en hennepsektoren," aldus de heer Dequae. Wat de oogst van 1978 in de voornaamste vlaslanden België, Nederland en Frankrijk betreft, stellen de vakmensen met vol doening vast dat, hoewel de resultaten van streek tot streek verschillen, de kwaliteit toch goed is. De "haute couture" en andere onderdelen van de konfektie hebben opnieuw veel aan dacht besteed aan het vlaslinnen dat we in de kollekties voor 1979 vaak terugvinden, aldus kenners in Brugge. Het zijn momenteel vooral de woninginrichters die overgaan op het gebruik van vlaslinnen voor wandbekleding, op meubel stoffen en lampekappen. T -4» Nederland zaadexporteur Ons land was op de expositie vertegenwoordigd met het Ne derlandse Vlaslinnenbureau uit Amsterdam (Herengracht 453) Mevrouw Berry van den Hoven en haar medewerkster gaven onder meer een overzicht van hun aktiviteiten het jaar rond, die al met al met een budget van (niet meer dan) 175.000 bekos tigd worden. Bij het maken van publikaties, het houden van lezingen en dergelijke aktiviteiten werkt men samen met het Belgische bureau "Centre du Lin" in Brussel. Het kongres in Brugge maakte ons tenslotte duidelijk hoe een relatief kleine sektor als Vlas/Hennep via een internationale organisatie die in EG-verband iedereen organiseert, toch een aandachttrekkende rol kan spelen. Gebundeld zijn aldus nu de aktiviteiten van de telers, de vezelbereiders, de handelaren, de spinners, de wevers, de veredelaars en-de deskundigen die voor research (onderzoek), handel en de relaties met de overheid moeten zorgen. A. Vermeer Swifterbant Hoe is de huidige situatie? D e oppervlakte pootaardappelen is in enkele jaren tijds van ongeveer 20.000 ha gestegen tot boven de 30.000 ha. Een uit breiding dus van meer dan 50%. Grote afkeuringspercentages, korte groeiperioden door het vroeg optreden van luizen en droogteperioden hebben geleid tot zodanige kwantitatieve be perkingen dat maar nauwelijks de markt kon worden voorzien. Nu de nakontrole van deze oogst grotendeels achter de rug is, met name van de bontvatbare rassen, kan - op een enkele tegenvaller na - gezegd worden dat onze oogst er kwalitatief weer goed uitziet. Er is weer zoveel basispootgoed beschikbaar, dat de pootgoedteler volgend voorjaar stellig weer in ruime mate kan uitgaan van uitstekend uitgangsmateriaal. En dat is een hechte basis om volgend jaar weer veilig de eindstreep van de veldkeuring te bereiken. Normaliter mag dan ook verwacht worden, dat opnieuw op lage afkeuringspercentages kan worden gerekend. Daarbij komt dat in het algemeen de pootgoedteler weer gebruik zal gaan maken van de grovere maten, wat de laatste jaren, door omstandighe den gedwongen lang niet altijd het geval was. Die neiging tot gebruik van de grovere maten zal nog worden vergroot door de huidige prijsverhoudingen. Dit allemaal tezamen leidt tot gun stiger voorwaarden van een kwantitatief grotere oogst per ha dan de laatste jaren het geval was. Hoe is de ervaring met gebruik van minerale oliën? Een eerste indruk via veldkeuring en nakontrole laten een uitermate gunstig effekt van bespuitingen met minerale oliën zien. Hoewel landelijk gezien deze bespuitingen slechts op ge ringe schaal zijn toegepast is deze ervaring van grote betekenis. Dit in de eerste plaats voor de instandhouding van de moeilijk ste Y-virus rassen en voorts voor het meest hoogwaardige uit gangsmateriaal. Een algemene toepassing zal voorlopig moeten worden ontra den in verband met de sterke verhoging van de kostprijs. De 9 a 10 bespuitingen kosten minimaal zo'n 500,— per ha; alleen al aan middelen. En dat kan in de meeste gevallen onze kostprijs niet meer verdragen! Maar het lijkt er op dat, dat niet nodig is ook. Misschien zou eens gedacht kunnen worden aan perceelranden, waar men vanuit belendende percelen (konsumptie-aardappelen opslag) met extra besmettingen te maken heeft. "Met betrouwbaar en gezond pootgoed kunnen we nu ook in het buitenland weer de boer op." Wat kan de konsumptieteler verwachten? D e konsumptieteler die de laatste jaren wat vraagtekens heeft bij de'kwaliteit en de prijs van NAK gekeurd pootgoed, kan naar mijn oordeel weer gerust zijn over de kwaliteit van het gecerti ficeerde pootgoed. Dat ziet er naar resultaat van veldkeuring en nakontrole, waar dat nodig leek, weer uitstekend uit. Ook de prijs ligt, dacht ik, thans weer op een redelijk aanvaardbaar niveau. 't Is wat dat betreft nog wel interessant nog eens naar de prijs verhoudingen van diverse maten te kijken. Zo lijkt b.v. bij de Bintjes de maatsortering boven 45 mm niet onaantrekkelijk in de markt te liggen! Wat meer "zakgeld" meegeven dan gebrui kelijk en een grote oogst per ha lijkt dan verzekerd. De buitenlandse kopers O nzë buitenlandse kopers lijken dit jaar wat trager. Geen wonder! De laatste jaren heeffrmen in 't algemeen forse prijzen moeten betalen, terwijl hier en daar de kwaliteit te wensen overliet. Nu bekend wordt, dat de kwaliteit van het Nederlandse pootgoed weer "ouderwets" is, worden aarzelingen verder overwonnen. Dit temeer waar ook voor hen de prijzen weer op meer haalbaar niveau komen te liggen. We mogen echter niet verhelen dat hier en daar, vooral door de hoge prijzen van de afgelopen jaren de aarzelingen zijn toege nomen, maar dat we bovendien ook konkurrenten meer kansen hebben gegeven. De enorme progressie die onze export de laatste tien jaar té zien gaf, is daardoor tot staan gebracht. Extra inspanningen zullen nodig zijn om de progressie weer verder in gang te zetten. En dat is dit jaar niet zo gemakkelijk, daar vele konsumptietelers in Europa matige tot slechte prijzen voor hun produkten ontvangen.' Tenslotte Mijn beschouwing is niet pessimistisch bedoeld. Integendeel. Wel waarschuwend. De kwaliteit streng blijven bewaken. De prijs beteugelen èn de oppervlakte voorlopig niet verder uitbreiden. Volgens het Produktschap voor Aardappelen zijn in de maand september 46.000 ton konsumptie- en industrieaardappelen uitgevoerd. Hierdoor is de totale oogst van 1978 op 60.000 ton gekomen. Van de vorige oogsten is tot 1 oktob.er uitgevoerd: oogst 1977 69.000 ton; oogst 1976 136.000 ton; oogst 1975 123.000 ton; oogst 1974 72.000 ton; De bestemmingen van de septemberuit- voer zijn: West-Duitsland 35.000 ton; Italië 1.500 ton; Rest Europa 500 ton; Totaal Europa 37.000 ton; Amerika 2.000 ton; Azië 6.000 ton; Afrika 1.000 ton; Totaal 46.000 ton. In de kalenderweek van 25 september tot en met 30 september zijn 14.500 ton konsumptie- en industrieaardappelen uitge voerd. De invoer van konsumptie- en industrieaardappelen in de maand september bedroeg 7.500 ton, waarvan 2.500 ton uit België en 5.000 ton uit West-Duitsland. 8

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 8