KORTE WENKEN Hoe wordt het inkomen bepaald? Bespoten met vergif De aardappelen zijn binnen Twee rapporten akkerbouw struktuur enquêtes Gaan we volgend jaar "braken" C.A.R.-Zevenbergen AKKERBOUW VEEHOUDERIJ De herfsttinten beginnen ons landschap in de KEMPEN te kleuren en 't was gewoon een verademing toen we deze week ineens de zon weer eens te zien kregen. Nu de tijd weer verzet is, deden de koude sombere dagen van de laatste tijdje al veel dichter bij de winter wanen. Het is te hopen dat we de zon - in ieder geval het droge weer - een poosje mogen houden. Water is er voorlopig genoeg en bij 't inkuilen van de maïs en 't rooien van aardappelen en bieten kunnen we nattig heid niet meer gebruiken. Het bericht dat de droogteschadeuitkeringen die in 1976 zijn verstrekt in bepaalde gevallen weer zal moeten worden terug betaald is in onze streek niet erg enthousiast ontvangen! Toen- dertijd bedoeld - en als het goed is - ook aangevraagd om in echte nood te voorzien, wil toch niet zeggen dat dit geld in twee jaar tijds is terugverdiend. Een kwestie van eventjes een giro-tje overschrijven? Zoals indertijd tijdens de uitkering er veel grensgevallen waren waarbij een aantal gedupeerden tussen wal en schip vielen, zou het ook nu kunnen gebeuren dat juist grensgevallen het kind van de rekening worden. Individueel zijn er ook onder normale omstandigheden zoveel grote verschillen in bedrijfsuitkomsten, dat het wel moeilijk zal zijn te bepalen waar die droogte-schade terecht - en waar ten onrechte is verstrekt. Misschien wordt de soep wel niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend, maar de bedrijfsboekhouding zal uiteindelijk het Salomons-oordeel vellen"" Verder trok in onze streek nog iets de aandacht waar misschien wat van op te steken is. Het open Jongerenwerk kreeg in de gemeente Bladel een eigen onderkomen. Een succes voor de jongeren die kans hebben gezien de gemeente te overtuigen van de noodzaak van een eigen gebouw. Toen er in de gemeenteraad begrijpelijk enige vragen gesteld werden, want het ging eventjes over de lieve som van een ton (inkl. B.T.W.) voor de verbouwing van een geschikt pand werden deze vragen afdoende beant woord. In hoofdzaak komt het hier op neer: dat als er in een gemeente duidelijk blijkt dat een grote groep jonge mensen op een eigentijdse wijze kulturele ontspanning wensen te beoefe nen. de gemeente hier mogelijkheden voor dient te scheppen. Zouden er in ons P.J.Z.-gebied nog meer van die gulle gemeen ten zijn en van die aktieve jongeren die iets dergelijks kunnen klaarstomen? De neerslag waar velen in West-Zeeuws Vlaanderen vorige maand gebrek aan hadden is dan toch gekomen. Gedurende een dag of vier tapten we zo'n 60 a 70 mm regen af. De resultaten zijn goed zichtbaar geworden in de weilanden, de groenbemes- ters, karwij en het graszaad. We mogen deze herfst niet klagen tot nu toe want de eerste oktoberdagen was het weer ons weerom goed gezind, terwijl het momenteel zelfs 20 graden C is, en je steen beter weer kunt wensen. Door het verdwijnen van de diverse gewassen verandert het landschap zienderogen. Een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Het blijft altijd interessant in het voorjaar de gewassen te .zien groeien en ze weer te zien verdwijnen in het najaar. Wat schrij ver dezes weer is opgevallen is, het nogal eens voorkomen van "waarschuwingsborden" met het opschrift - Bespoten met vergif - aan de dam van percelen aardappelen, uien en boomgaarden. Wijzelf als landbouwers weten wel dat deze produkten geen vergif bevatten, maar voor vele burgers die dit lezen kan zo'n bord best verkeerd overkomen. Zou de konsumptie niet wat afgeremd worden als een leek dit opmerkt en de oogst in volle gang is? Het woord vergif staat toch in nauwe relatie met de dood. Wij kunnen ons voorstellen dat de voortbrenger van deze produkten terecht niet graag heeft dat onbevoegden dit voedsel zonder betaling tot zich nemen. Maar of dit zal helpen blijft een vraag daar deze personen wel beter weten. De aardappeloogst van de handelaren is nog niet achter de rug. We hebben er op deze plaats al meer op gewezen dat zeker de helft van het toch al lage areaal aardappelen in ons gewest geteeld wordt door de handel. Wij vinden dit een ongezonde situatie, die uiteraard geleidelijk aan zo is gegroeid. De oogst van snijmais is intussen ook gestart en verloopt naar wens. Het gewas is voldoende afgerijpt en valt in opbrengst niet tegen. In het aangrenzende België komen veel bedrijven voor met rundvee, varkens en kippen. Evenals in bepaalde gebieden in ons land is ook hier sprake van een groot mestoverschot. Men tracht dit vaak kwijt te raken door dumping op te kleine akkers van het eigen bedrijf. Het gevolg is granen die tegen de grond groeien, zeer lage suikergehaltes, stambonen welke erg moeilijk afrijpen en aardappelen met een slechte smaak. Gezien de geo grafische ligging van ons gebied zou het aantrekkelijk zijn, konden wij deze mest gebruiken voor de zo hard noodzakelijke organische stofvoorziening van onze kleigronden. Enkele men sen aan beide kanten van de grens hebben deze situatie onder kend met het gevolg dat reeds mest uit dit gebied hier is aange kocht tegen aanvaardbare prijzen. Gewenst is het dat in de nabije toekomst van beide kanten door betrokkenen tot meer kontakten kan worden gekomen. H ier ligt een groot afzetgebied. In de laatste week van september kwam er op Schouwen-Dui- veland - we schrijven 9-10 - wat stagnatie voor in de oogstwerk- zaamheden. Was het daarvóór wat te droog om risikoloos te rooien, de regen gaf naast stilstand/stagnatie toch een gunstig effekt op de oogstwerkzaamheden in de volgende week. T.a.v. de aardappelen kunnen we stellen dat deze oogst nu binnen is en t.a.v. de suikerbieten, dat deze beter verliep. De gunstige kg- opbrengst van de aardappelen is reeds bekend en de kg-op- brengst van de suikerbieten valt tot nu toe ook mee. Dit laatste kan ook gezegd worden van het suikergehalte. De snijmaisoogst is ook begonnen, ondanks dat verschillende percelen het dee- grijpstadium nog niet bereikt hadden. Het gewas is dit jaar laat en rijpt traag. Kennelijk speelt het late tijdstip een rol. Eind september zijn de eerste percelen wintertarwe gezaaid en dit had zijn vervolg in de eerste week van oktober. Veel is er nog niet gezaaid. Veelal wenst men omstreeks half oktober te zaaien. Wat de rassen betreft is het zo dat er veel animo is voor Durin, Arminda en Okapi. Aan de vraag naar Durin kan niet voldaan worden, zodat Arminda en Okapi hier wel de meest gezaaide rassen zijn. De uienoogst verloopt traag. Nog staan verschillen de percelen vast en ook liggen vele percelen nog in het zwad. Het gunstige weer in de eerste week van oktober gaf de gelegenheid nogal wat percelen binnen te rijden. Vanwege de vele schieters verloopt de droging in zwad traag, vooral daar waar het loof niet geklapt is. De prijs van dit produkt is momenteel ver beneden peil. Zaterdag 14-10 wordt de ploegwedstrijd om het kampioenschap van Schouwen-Duiveland gehouden. Evenals andere jaren zal het ook dit jaar een imposant vertoon worden. Meer dan 20 deelne mers zullen de "strijd" aanbinden om de hoogste eer. Bovendien komen ook nu weer de 3-schaar wentelpioegen aan bod. Verder is ook de paardenploeg (een driespan) aanwezig. Het wedstrijdter- reiq is mooi centraal gelegen: bij Zierikzee. Bij het proefstation PAGV zijn momenteel twee nieuwe rap porten verkrijgbaar. Rapport no. 14 "Samenvatting van de re sultaten van de struktuur enquête akkerbouw 1975 lössgebied" en rapport no. 15 "Samenvatting van de resultaten van de struktuurenquête akkerbouw 1975 rivierkleigebied". Voor 5,— per rapport kunt u deze publikaties verkrijgen door dit bedrag te storten op giro no. 2249700 met vermelding rapport no. 14 en/of no. 15. De verwachting is dat er heel wat wintertarwe zal worden ge zaaid. Hier ziet u een afbeelding van het tegeltje wat mevr. Westland maakte voor hen die meededen aan de Z.L.M.-erfbeplantingswedstrijd. Het blad en het Z.L.M.-teken spreken voor zichzelf, terwijl het oog wil zeggen dat men aan een mooi landschap niet zomaar voorbij mag gaan, maar al kijkend ervan moet genieten. Ook hebben de vormen van oog en blad een overeenkomst. Deze, met de hand gevormde tegel is dan ook een waarde- en betekenisvol aan denken voor onze "erfbeplanters". fr -.A r A-r STEGSTEO Net, wanneer je begint te denken, dat het niet meer kan regenen in het Land van Hulst, komt er op één dag of 4 zo'n 95 mm. naar beneden. Gelukkig is het goed aan het drogen, zodat alle ma chines weer het land in kunnen. Alles komt nu wel gelijk, aard- appelen- bieten- en uien rooien. Hier en daar ook nog bruine (jonen uitrijden, ruiteren en dorsen. Veel boeren en loonwerkers zullen dan ook wel geen zondag kennen. De opbrengsten bij de aardappelen liggen rond de 40 ton per ha.; en bij de uien zal het niet meer dan een 45 ton per ha. zijn, met over het algemeen zeer fijne uien. Veel beter ziet het er uit voor de bieten, waar men over gehalte spreekt van 15% - 17% suiker met de meeste rond 16% - 16 Vi% en een kilo opbrengst van rond de 53 ton per ha. Rondkijkend in onze streek ziet men toch veel belangrijk werk voor het volgende jaar gebeuren, zoals kali strooien, onkruid bestrijden, zowel chemisch als mechanisch; zaaivoor ploegen en zaaivoor cultivateren. De meeste groenbemesting is mislukt. We zullen aan de organische stofvoorzfening blijvend aandacht moeten schcnkeirr De uien en bieten beginnen opnieuw te groeien, vooral de bieten zullen nog wel enkele kilo's meer produceren. Veel slechter is het met de knolselderij, die veel van de droogte heeft geleden. Ook het graszaad zal wel dankbaar zijn voor de laatst gevallen regen; voorzover het daar al niet te laat voor was. U ziet, men is druk bezig met de oogst van dit jaar, en tege lijkertijd druk in de weer voor de oogst van het volgende jaar. Waar zal die oogst voornamelijk uit moeten bestaan? Misschien veel aardappels of uien? Of blauwmanen en bruine bonen en vlas? Of zouden we beter eens "braken"? Wie weet....? WIE IN OKTOBER TAR WE zaaitis een wijs man. Wilt U het nog beter doenmaak dan ook nog gebruik van een bodemherbicide. Neem een middel dat werkt tegen het onkruidensortiment van uw akker, maar zorg voor een middel waar uw tarweras niet gevoelig voor is (zie de rode handleiding voor 1978). Een bodemherbicide in de herfst gebruikt, houdt uw land vrij van onkruiden. Ook dat is nodig voor een hoge op brengst. ZORG DAT ÜW gerooide suikerbieten nog dezelfde dag aan de hoop liggen. Enkele uren tussen rooien en laden, werkt vaak gunstiger voor minder grondtarra, maar dat geldt alleen bij drogend weer. Neem geen risiko, want regen of nachtvorst zijn erger dan de voordelen en niets is zo veranderlijk als het weer. OOK VOOR UIEN zijn stortkegels de aspirant-broei- plaatsen. Maak dat ze niet voorkomen in uw bewaarplaats. Uien moeten direkt na het inschuren droog geblazen worden met licht van 20 graden C. Komt de temperatuur boven de 25 graden C dan heeft U kans op "kale" uien. Zijn de halzen van de uien voldoende droog dan kunt U met drogen stoppen. U moet dan nog wel 2 weken met bui tenlucht ventileren. EEN GOEDE AKKERBOUWER zal het milieu, zijn ei gen grond, nooit bederven met te veel kunstmest. De kunst mest is daar veel te duur voor en zijn grond is hem te veel waard om te bederven. Grondonderzoek geeft per gewas de behoefte weer aar. kalk, kali en fosfaat. Uw grondmonste ruitslagen zijn geldig voor vijf jaar. Neem tijdig kontakt op met uw monsternemer. Nu genomen monsters, zijn vroeg genoeg voor de voorjaarsbemesting terug. B LA DRA MM AN AS OF Si LETTA mag geen zaad gaan vormen als stoppelgewas. Zodra de zaden in de hauwen komen, moet U het gewas onderploegen. Een sleepketting tussen de voorwielen van de trekker wil nogal eens helpen om de grote massa goed onder te ploegen. Ook schijveneg- gen voor het weg ploegen of eventueel hakselen, kan mee werken aan het sukses van een goede grondbemesting. DE MELKVEEHOUDERIJ is evenals elke onderneming een bedrijfstak om de kost mee te verdienen. Wanneer dat zo is, moet men er geen nek aan nekrace van maken om toch maar de meeste koeien te hebben in de buurtschap. Werken is gezond, maar te lange dagen en te weinig vrije dagen gaat op den duur ten koste van uw gezondheid en het welzijn van uw gezin. VERREWEG HET GROOTSTE DEEL van het winter- voer is geborgen of het weinige dat nog kan worden ver wacht, is nu wel te schatten. Per stuks grootvee is gemiddeld per dag ongeveer 9 kg dr.st. uit ruwvoer nodig. Wanneer de voorraden niet toereikend zijn, is het raadzaam om nu het benodigde ruwvoer bij te kopen. Weet wel wat U koopt. Niet elke partij hooi verdient deze naam. HET WORDT NU TIJD dat jongere kalveren worden opgestald. Maak er echter geen huiskamer van. Kalveren, welke van buiten komen, voelen zich het beste thuis in een koele goed geventileerde ruimte. Toch blijkt nog meermalen dat de kalveren op stal kou vatten. Meestal wordt dit ve roorzaakt door kieren of spleten in ramen of deuren, maar vrijwel nooit door een te lage temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 6