D Het bietenrooien niet te lang uitstellen Geen belangstelling voor wintergerst Pacht gaat soms met 60% omhoog Meer ha groenbemesters had gekund! V eertien dagen geleden schreven we, dat het eigenlijk te droog was om aardappelen en bieten te rooien. Eer het echter in het landbouwblad was afgedrukt, was er plaatselijk 50 - 75 mm regen gevallen en hadden we wel een beetje spijt van onze kritiek op het weertype. Nog steeds zijn we niet vergeten hoe we vier jaar geleden op dezelfde percelen de aardappelen met mi litaire hulp uit het slik hebben gehaald. Het hield toen niet op met regenen en zoiets kan weer gebeuren. Ieder jaar opnieuw hebben we het goede voornemen om rond half augustus de konsumptie-aardappelen dood te spuiten. Steeds weer zïen we echter kans om die grenslijn te overschrijden en dan wordt de rooidatum vanzelf weer later met een steeds groter wordend risiko op de zware grond. Een boer lijdt nu eenmaal het meest door het lijden dat hij vreest, maar gelukkig is het allemaal weer beter uitgekomen dan we verwacht hadden. De aardappelen zijn nu gerooid en het risiko van het land is nu verlegd naar de bewaring. De berging heeft plaatsgevonden in koelcellen, op dorsvloeren en in andere ruimten op het bedrijf. Gemakshalve kunnen we spreken over partijen welke voor en partijen welke na de regen zijn gerooid. Of er nog andere verschillen zijn waar De hevige regenval in 't weekend waarin 1 oktober viel haalde een flinke streep door de rekening van de najaarswerkzaamhe den in de Westhoek. Er viel zo bij elkaar een dikke 80 mm in enkele dagen en dat is heel wat voor deze tijd van het jaar. 't Is op deze tijd zo. dat het droogproces heel traag verloopt. Is er overdag mooi herfstweer, dan zijn er het meestal natte nachten. Waait de wind flink en dat hebben we nodig om de grond te laten drogen, dan betekent dat meestal dat er weer een depressie op komst is. 't Is nu wel zo, dat we zeker voor 't aardappelrooien gerust alle hens aan dek kunnen roepen, want de tijd gaat dringen! De bieten hebben het de laatste weken goed gedaan. Na de flinke regenval hadden we wel een daling van 't suikergehalte verwacht, 't Tegendeel was het echter waar. 't Gehalte was eerder gestegen dan gedaald. En wanneer het weer meezit kun nen de bieten in oktober best /tog wat groeien. Ook de zaaitijd breekt weer aan. We hebben de indruk, dat velen die op aardappelland tarwe willen zaaien dit niet meer gaan ploegen. Flink diep cultivatoren en liefst ook nog woelen en dan moeten we er tarwe op kunnen zaaien. Dit betekent dan tevens, dat we zeker met de zaaimachine kunnen zaaien i.p.v. breedwerpig. De hoeveelheid zaaizaad kunnen we bij deze me thode ook wat lager houden. Het wild gaat ook weer een onrustige tijd tegemoet. Na 15 oktober zullen de heren jagers zeker weer aktief worden. Onze indruk is. dat er minder wild is dan andere jaren. De natte zomer heeft hier zeker deel aan. Ieder seizoen heeft zo zijn bekoring, dat schrijven we wel eens in 't voorjaar. Ook het najaar heeft zeer zeker zijn aantrekkelijkheden. Herfsttinteni kunnen soms nog mooier zijn dan voorjaarskleuren. Het vallen der bladeren is tot op heden nog niet snel verlopen. Meestal helpt een nacht vorstje ook prima om de bladeren te doen dwarrelen. We hebben nog enkele weken voor het 1 november is. Er moet in die tussentijd nog heel wat gebeuren. Laat ons er echter wel om denken, dat de streefdatum voor het beëindigen van het bietenrooien in deze week moet liggen. Stellen we deze datum verder in november, dan nemen we onnodige risiko's. Sinds we ons vorig overzicht schreven is er op Walcheren ruim 60 mm regen gevallen omstreeks eind september - begin okto ber. Hierop volgde weer een periode met mooi weer waarin veel veldwerk kon worden verzet. Het rooien van de aardappelen behoort nu vrijwel tot het verleden. Die gerooid hebben na de regen hebben dit onder wat gunstiger omstandigheden kunnen doen. althans kwalitatief gezien. De uienoogst wordt een lang gerekt programma. Er zijn al wat uien binnengehaald, andere daarentegen zijn pas of moeten nog gerooid worden. De ver lengde groeiperiode heeft wel gezorgd voor veel kilo's, maar de prijs is weer om bij te huilen. We zien in ons landschap soms de schrille tegenstelling van een hoop stinkende oude uien liggende op een hoek van een perceel uienoogst 1978. Als telers vraag je je dan wel af. moet het nu met het gave produkt van dit jaar weer dezelfde kant uit. We hopen nog steeds van niet en doen al het mogelijke om straks, hopelijk tegen redelijke prijs, een kwalita tief hoogstaand produkt af te kunnen leveren. De inzaai van de wintertarwe kan nu onder gunstige omstandigheden plaatsvin den. Er is inmiddels mee begonnen. We verwachten wel enige uitbreiding van de wintertarweteelt. Er is gelukkig een flinke verscheidenheid in goede rassen. Wat spreiding in de rassen is, in verband met het mogelijk optreden van gele roest, zeker gewenst. Voor de teelt van wintergerst is er in ons gebied geen belangstelling voor zover bekend. Aan de verbetering van de ontwatering wordt in ons gebied driftig gewerkt. Veel hoofd waterleidingen worden door het Waterschap Walcheren uitge baggerd en soms ook verdiept. Wanneer we de grote hoeveel heden modder zien die er wordt uitgehaald dan kan het niet anders of dit moet een vlottere afvoer van overtollig water tot gevolg hebben. Willen we daar ook van profiteren bij de detai lontwatering, dan is het aan ons te zorgen dat deze ook aange past wordt en goed kan funktioneren. Met de oogst van de snijmais is een begin gemaakt. Gezien het jaargetijde is uitstel niet meer verantwoord, maar gezien de rijpheid van de kolven hoeven we ons nog niet druk te maken. Deze belangrijke bron van voedervoorziening is niet meer weg te denken. De oppervlakte voederbieten is in dit jaar volgens de meitelling van het CBS nog 87 ha. In de vijftiger jaren waren er soms meer dan 600 ha per jaar. Het wintervoorploegen gaat nu ook weer de aandacht vragen. Wanneer we deze bezigheid tijdig en onder gunstige omstan digheden kunnen uitvoeren, en we streven daarbij naar kwali tatief goed ploegwerk dan is in wezen al de basis gelegd voor een goed zaaibed in het volgend voorjaar. We achten het fout, van de veronderstelling uit te gaan dat we best wat mogen knoeien, omdat er dan wel weer werktuigen zijn om een goed zaaibed te bereiden. Ook hier geldt "een goed begin is 't halve werk". Nadat we op Tholen en St. Philipsland in de laatste week van september ruim 60 mm neerslag kregen, en stagnatie veroor zaakte bij de rooiwerkzaamheden van aardappelen en uien, is men wanneer wij deze bijdrage verzorgen weer volop bezig de 10% aardappelen die bij de regen nog gerooid moesten worden uit de grond te halen. Ook de uien probeert men thans zoveel mogelijk uit de grond te krijgen en wanneer het weer mee zit, zal dit produkt wanneer U dit leest wel uit de grond zijn. De helft van het areaal uien in ons gebied was begin deze week wel binnen gehaald. Voor het bietenrooien was de regen een uitkomst, het rooien gaat nu veel beter, de rooierscharen gaan nu beter de grond in, en verliezen door wortelbreuk hoeft men nu niet meer te heb ben. Hopenlijk blijft het nu voor de rest van de maand oktober droog weer, want deze maand moet nog veel landwerk verricht wor den. Met het zaaivoorploegen is men op enkele bedrijven vorige week begonnen. Momenteel zijn de eerste percelen wintertarwe in onze streek gezaaid. Het maishakselen komt langzaam opgang. De mais rijpt laat dit jaar, het droge stof gehalte is nog te Taag geweest om een opti male opbrengst te oogsten van dit produkt. De prijzen van de aardappelen en uien zijn nog steeds bedroe vend laag. Hoewel de aardappelprijzen iets zijn opgetrokken tot 11 cent per kg veldgewas en voor de uien van het land geleverd voor 6 cent per kg, zijn dit geen prijzen om boer van te blijven. Temeer omdat ook de kosten steeds maar blijven stijgen. Onze kollega's die gronden in pacht hebben van het staatsdo mein, zijn de laatste weken daar nog eens duidelijk mee gekon- fronteerd, doordat de nieuwe pachtnormen volgend jaar van toepassing zullen zijn. Dit betekent dat diverse bedrijven in ons gebied hun pachtsom met een kleine 60% omhoog zien gaan. Nogal een fikse verhoging dachten wij, een te grote sprong omhoog! Begrijpelijk dat men op 't ogenblik de verzuchting hoort slaken, (zonder negatief over het instituut pacht te doen) hoe kunnen Veel uien zuilen na het binnenrijden extra lang geventileerd moeten worden. wij nu van de prijzen die op dit moment betaald worden voor onze producenten, deze lastenverzwaring betalen! Op dit moment moeten wij konstateren dat de landbouw de laatste jaren meer dan welke bevolkingsgroep, zijn inkomen aan het inleveren is. Zo zelfs dat er ook bedrijven zijn die de laatste 2 jaar hun gehele inkomen ingeleverd hebben. Mag dit en kan dit zo door gaan? Wij willen dit in deze rubriek wel eens uitroepen, temeer nu blijkt dat er eigenlijk geen enkele bevolkingsgroep iets in wil leveren van zijn inkomen, nu in politiek Den Haag bestek '81 ter diskussie staat, moet de landbouw dit dan wel!! Mede in verband dat de landbouw al te veel heeft ingeleverd, zijn wij gelukkig met de aktiviteiten van de kontraktteeltkom- missie van onze organisatie's, die o.a. op maandag 16 oktober a.s. voor het Zuid-Westen in de "Wouwse Tol" een bijeenkomst heeft belegd voor alle telers van konservengewassen. Het doel om te proberen namens alle groeperingen eensgezind naar bui ten te treden en alzo te streven naar een verbetering van de kontraktvoorwaardert voor de oogst 1979, dient ook vanuit onze streek, die een goed lopende telersgroepering heeft steun te krijgen. Van woensdag 27 september tot en met zondag 1 oktober is ook in Zuid-Beveland heel veel regen gevallen. Zo 60 tot plaatselijk ruim 100 mm. Voor verschillende gewassen en uit te voeren bewerkingen wel gewenst, voor andere zaken weer ongewenst. Het werk in het veld heeft 4 tot 8 dagen vrijwel stil gelegen. Het eerst kon begonnen worden met het rooien van suikerbieten, enkele dagen later pas met de aardappelen. Door de regen zijn bij deze twee gewassen duidelijk geen problemen ontstaan en is geen schade veroorzaakt. Bij de uien zijn er wel problemen ontstaan zowel bij het rooien als bij het van het veld halen. De grond droogde onvoldoende op om gemakkelijk te werken. Het zal wel noodzakelijk zijn dat bij de bewaring over een langere tijd flink geventileerd zal moeten worden. De grootste problemen zijn wel ontstaan bij de bruine bonen. Ze waren vrijwel allemaal gemaaid, ze stonden echter nog maar voor een deel op de ruiter. Op een aantal percelen kwamen nog veel te veel groene planten en peulen met niet afgerijpte bonen voor. Mede door het nog teveel aanwezige groene blad rijpen ze te langzaam af. In hoeverre dit nog een goed produkt kan wor den valt te betwijfelen. Toch zijn in de afgelopen week heel wat aardappelen gerooid. Wat nu maandag 9 oktober nog gerooid moet worden ligt zo tussen de 20 25%. De opbrengsten blijken duidelijk mee te vallen. Het aantal knollen per bos is beperkt, de knollen zijn echter zo groot dat toch een flinke kg opbrengst per ha bereikt wordt. Hoewel iets beter dan enkele weken terug blijft de prijs echter toch op een veel te laag niveau hangen. Bij de uien blijft de prijs echter geheel in mineur gesteld. Van dit gewas moet nu nog wat gerooid worden, nog ongeveer de helft moet nog naar binnen gebracht worden. Het kan allemaal ma chinaal geschieden, maar we hebben daar wel droog weer voor nodig. Hoewel er al enkele bedrijven zijn waar alle suikerbieten reeds gerooid en afgevoerd zijn, vordert het rooien nog maar lang zaam. Voorraden zijn er nog niet. Aardappelen en uien blijken toch nog even voor te gaan. Reeds vanaf de graanoogst zijn vele werkzaamheden naar later opgeschoven, zo is het ook met het zaaivoorploegen. Hoewel er grote belangstelling is voor de tarweuitzaai liggen er nog zeer weinig percelen zaaiklaar. Nu na de regen krijgen de groenbemesters nog een kans voor wat groei. Van slechts weinig percelen kan gezegd worden dat ze echt goed met veel groene massa geslaagd zijn. Bij wat eerder regen was het resultaat duidelijk beter geweest. De oppervlakte die er ligt had - gezien de mogelijkheden die er zijn - toch wel groter moeten zijn. Als aanvulling van de organische stof in de grond kunnen we ze niet missen. Evenzo moeten we trachten van de mogelijkheden voor pro- fielverbetering en drainage zo goed mogelijk te profiteren. Maak gebruik van de hiervoor beschikbaar te stellen P.C.W. subsidies. te nemen zullen we niet op zijn beloop moeten laten, maar terdege voortdurend moeten kontroleren. Voor ons gevoel zit er zeker verschil in het percentage grondtarra wat mee naar binnen is gegaan en zo zal er nog wel meer te vinden zijn. e inzaai van de wintertarwe is weer begonnen. Aan de vroege kant wordt hier en daar gezegd, maar beter als nu kun nen we het toch eigenlijk niet doen. Alle goede voorlichting ten spijt wil ik mij persoonlijk toch graag rangschikken bij de vroege zaaiers. Op onze Zeeuwse klei is de ontwikkeling van de win tertarwe zowel in het najaar als in het voorjaar zeer traag. Spe ciaal op onze verdrogende gronden is het van belang in het voorjaar al vroeg een goed sluitend gewas te hebben. In tweede instantie is dit te bereiken door een nauwere rijenafstand en schoffelen wordt toch niet meer gedaan, dus zijn we vrij in onze keuze en kunnen we doen wat ons het beste lijkt. Welke rassen we gaan zaaien is de "hamvraag" van dit moment. We hebben de neiging om het ras wat in de proeven de hoogste opbrengst heeft gegeven in ons bouwplan op te nemen. Nu echter het areaal tarwe in ons gebied zo uitbreidt, moeten we juist met z'n allen aan meer rassenspreiding gaan doen, want anders lopen we de kans de kous weer eens op de kop te krijgen. In de moderne tarweteelt kan men wonderlijke dingen beleven en soms iets wat men totaal niet had verwacht. Afgelopen zomer heeft buurman tarwe afgeleverd en nadien ontving hij een pracht van een papier met daarop vermeld het percentage schot. In een natte zomer kan men zoiets verwach ten, maar van deze tarwe was het stro nog niet eens rijp geweest. Dergelijke korrespondentie verdient nader besproken te worden en bij nader inzien bleek de afnemer toch gelijk te hebben. Bij tijd en wijle dienen we de rassenlijst eens goed te bestuderen en het is niet voldoende, dat we rassen alleen maar bij naam ken nen, want er zit veel meer muziek in dan men wel denkt. Nog veel meer en nog mooiere muziek zit in de grammofoonplaat met de opnamen van het Z.L.M. concert in de Grote Kerk te Goes. Een betere en waardevollere herinnering aan de Z.L.M.-Mani- festatie 1978 zou ik bepaald niet weten. I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 5