TOPKADERKURSUS SEIZOEN 1978 - 1979 VWO It »I! D, Ook vrouwen hebben een funktie in het Z.L.M. - hoofdbestuur li EEN VAKTECHNISCHE KURSUS VOLGEN OF ZELF ORGANISEREN AKTIVITEITEN-AGENDA Financieringskursussen Doel van de kursus De kursus wil een bijdrage leveren tot de persoonlijke- en groepsbelangenbehartiging van (jonge) agrariërs in Zuidwest Nederland door: het bevorderen van inzicht in de samenhang van de maat schappij; het stimuleren van zelfstandige meningsvorming; het aanleren van maatschappelijke vaardigheden. De kursus moet beschouwd worden als een mogelijkheid tot algemene kadervorming. Voor wie bestemd? Voor jonge mensen (mannen en vrouwen!) die praktisch werk zaam zijn en vermoedelijk ook werkzaam zullen blijven in de land- en tuinbouw in de regio's: provincie Zeeland; West-Brabant; - Zuidhollandse eilanden. Leeftijdsgrenzen 21 - 30 jaar. Vooropleiding Een goede vooropleiding is een vereiste. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld: - Middelbare Agrarische School (MAS); Mavo, Havo; EVTO, EVAV; of daarmee gelijk te stellen opleidingsniveau. N.B. De kursus richt zich mede op vrouwen, omdat momenteel jonge boerinnen in steeds sterkere mate bij het agrarische be drijf betrokken raken. Tijdsduur van de kursus De kursus vindt plaats gedurende de wintermaanden van begin 1979. De opbouw van de kursus is als volgt: 3 interne weken, t.w.: 2-5 januari 1979; 29 januari - 2 februari 1979 en 12 - 16 februari 1979. Deze interne weken worden gehouden in het Oecumenisch Vormingscentrum "Hedenesse" te Cadzand. Kosten Het kursusgeld bedraagt 150,— per persoon, inklusief ver blijfkosten, voor de gehele kursus, mits aan de kursusvereisten wordt voldaan. De reiskosten naar Hedenesse komen voor re kening van de kursist. Toelating tot de kursus De promotors van de kursus zijn de stands- en jongerenorgani saties, het koöperatief bedrijfsleven en enkele waterschappen. 14 OKT. - SCHOUWEN Kegelavond en sjoelen in Kegelhuis Geluk, Zierikzee. 17 OKT. - BLADEL film/gespreksavond in de Blokhal te Bergeyk. Thema: vooroordelen. 20 OKT. - SPRANG-CAPELLE Algemene Ledenvergadering om 20.00 uur in de Mico- bar, met o.a. napraten, aktiviteiten, nieuwe aktiviteiten. 31 OKT. - R.A.K. DE BEVELANDEN Algemene Ledenvergadering. Thema: Voorlichting in De Caisson. 4 NOV. - BLADEL Toneelavond: "Zo heeft Meu Gerre het gewild". 20.00 uur in zaal "Van Gompel" te Bergeyk. 10 NOV. - SCHOUWEN Peperbollenavond met o.a. biertapwedstrijd. De financieel deelnemende organisaties. Daarnaast kan ieder een, die meent te voldoen aan de gestelde vooropleidingseisen zich rechtstreeks tot de kommissie wenden. De aspirant-deelnemers moeten rekening houden met een se- lektieprocedure, waarbij gekeken wordt naar de spreiding van de kursisten per regio, sektor, vooropleiding en leeftijd. Inhoud van de kursus Het bevorderen van inzicht, zelfstandige meningsvorming en vaardigheden zijn uitgangspunten voor de kursus. Zelfwerk zaamheid en groepssamenwerking nemen in het programma een belangrijke plaats in. Kennisoverdracht vindt plaats aan de hand van z.g. "case-stu dies": deskundige inleiders geven informatie en achtergronden omtrent konkrete praktijksituaties. Hoewel om organisatorische redenen of i.v.m. de beschikbaar heid van sprekers nog wel eens veranderingen nodig zijn, komt de inhoud van de kursus in grote lijnen op het volgende neer: informatie en kommunikatie training in sociale vaardighe den: vergader- en diskussietechniek, samenwerking, ges- preksvoering en persoonlijke belangenbehartiging. beïnvloeding en oordeelsvorming: rol van de media, rol van propaganda en reklame, onderwijs en opvoeding. levensbeschouwelijke stromingen politiek: politieke stromingen; achtergronden en invloeden; partijen in Nederland, alsmede hun agrarische paragraaf; rol van de vakbeweging en forum van politieke partijen. ekonomie: aktuele ekonomische vragen, geldstelsels, markt- typen (termijnmarkt), koöperatie, hun betekenis en uitwer king, multinationals, hun betekenis en uitwerking en prijs vorming. bcdrijfsekonomie (niet speciaal op landbouwbedrijven ge richt): betekenis voor het bedrijfsleven, lezen en interprete ren van balansen, lezen en interpreteren van jaarverslagen, interne organisatie en liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit. aktuele informatie en maatschappelijke achtergronden van de agrarische sektor: in landelijk verband, in E.B.G.-ver- band, landbouwpolitiek-prijspolitiek, bedrijfsontwikkeling en planologie. De werkwijze is afwisselend: groepsgesprek, inleiding, inter view, forumdiskussie, film, situatiespel, enz. Werkstuk en evaluatiegesprek Van de deelne(e)m(st)ers wordt verlangd dat zij tegen het einde van de kursus een werkstuk leveren, waarin zij blijk geven van hun ervaringen en inzichten. Voor het beste werkstuk wordt een prijs in het vooruitzicht gesteld. Een individueel evaluatiegesprek vormt de afsluiting van de kursus. Aan degenen, die daarvoor in aanmerking komen wordt ver volgens het certificaat uitgereikt als bewijs te hebben deelgeno men aan de kaderkursus. Bij de beoordeling wordt niet alleen rekening gehouden met het gemaakte werkstuk en het evalua tiegesprek, maar ook met de inzet van de kandidaat tijdens de kursus. AANMELDING VOOR 15 NOVEMBER A.S. bij Jeanet Priem, 01100-21010 (ZLM) (sekretaresse). De Kommissie Agrarisch Vakonderwijs organiseert ieder jaar weer bij voldoende deelname een aantal kursussen. Voor opga ve of inlichtingen kun je altijd terecht bij het sekretariaat van de Kommissie Agrarisch Vakonderwijs, p/a Z.L.M. afd. Onder wijs, Grote Markt 28, Goes, tel. 01100-21010(of bij Kees Schip per en/of assistente: 01100-21010/14509). Je kunt je opgeven voor de volgende kursussen: 1Een officiële kursus zoals: bedrijfsekonomische kursussen, bijv. elementaire be drijfsleer. teelttechnische kursussen, bijv. groenteteelt, spuiten, veehouderij, bloemsierkunst A en B (opleiding tot het vakdiploma). technische kursussen, bijv. houtbewerking, steen en ce ment, metaalbewerking, lassen voor beginners en gevor derden, motorengebruik, trekkeronderhoud. 2. Een z.g. korte kursus (tenminste 24 lesuren), zoals: erfbeplanting, onkruidherkenning, elektriciteit, grond verbetering. kursussen waarin één teelt centraal staat, zoals vlasteelt, suikerbietenteelt. moderne veevoeding, grove tuinbouwprodukten. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om als R.A.K.-bestuur zelf een kursus te organiseren voor de leden over een zelfgekozen landbouwkundig onderwerp. De subsidie-aanvrage en de verdere administratie kan je dan laten lopen over de Kommissie Agra risch Vakonderwijs. Je moetje kursus dan wel eerst aanmelden bij het sekretariaat van die kommissie (liefst schriftelijk). Daarin moet je vermelden over welk onderwerp je een kursus wilt organiseren, welke kursusplaats leraar je gehad zou wil len hebben, korte inhoud van de kursus, de uren die je er aan zoudt willen besteden etc. De kursus moet, wil deze voor subsi die in aanmerking komen, eerst goedgekeurd worden door de Inspekteur. Informeer bij de sekretaris van jouw R.A.K. welke kursussen zij deze winter van plan zijn te organiseren. Geef door aan je bestuur over welk(e) onderwerp(en) jij graag een kursus georganiseerd zou willen zien! vrouw onder redaktie van de Redaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Brabant Redaktieadres: Mevr. A.W. de Jonge-Jansen, Bosdijk 1, 4493 PD Kamperland. tel.:01107-610 "O p het landbouwbedrijf denkt en werkt de vrouw mee dus wil ze dat ook in het bestuur van landbouworganisaties doen". Aan het woord Corrie Kloet-Eversdijk (40) uit Nieuw en Sint Joosland, sinds 1 jaar adviserend hoofdbestuurslid van de Z.L.M. "Het hoofdbestuur (HB) vergadert maandelijks, maar de adviserende leden zijn slechts ééns in de twee maanden aanwezig". "Dat aanwezig zijn moetje dan letterlijk opvatten want veel meer dan luisteren kun je niet. Immers, dingen die besproken worden op een vergadering waarbij je niet aanwezig bent (dit is de besloten vergadering) kunnen de volgende maand als je er wel bij mag zijn weer aan orde komen en omgekeerd. Daarbij komt dat je geen notulen van de besloten vergadering krijgt". "Fl JLJ eze manier van werken is niet bevredigend" zegt Corrie. "We zijn leuk opgenomen in het HB maar het lijkt wel of ze nog geen weg met ons weten (die we zijn naast mevr. Kloet, mevr. Donken-Speer, adviserend HB lid voor Brabant). We zweven er maar een beetje bij. Het instellen van een gezinslidmaatschap zou een mogelijke oplossing zijn" meent ze. "Uit de enquête - Vraagpunt 77 - van de ZLM bleek dat de leden in grote meerderheid van mening zijn dat de vrouwen van de leden actief bij de organisatie betrokken moeten worden en volledig dienen mee te draaien. Nu, dat is iets waar we op in willen gaan. Dan moeten we maar eens bekijken hoe dat verder uitgewerkt moet worden" zegt ze. "Het is op initiatief van het provinciaal bestuur van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen in overleg met haar agra rische kommissie dat er een vrouw in het HB van de ZLM zit ter behartiging van de belangen van de ZLM vrouwen. Sinds de oprichting van de agrarische kommissie in '74 heb ik daarifi zitting, het werken in de agrarische kommissie is erg fijn. de taken zijn onderling eerlijk verdeeld en de belangstelling voor de cursussen en excursies is altijd overweldigend groot. Het lid zijn van de Bond (vanaf mijn trouwen) ervaar ik als prettig. Ik ben 6 jaar bestuurslid geweest van de afdeling Middelburg en heb daarbij veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Dank zij de telefoon en de post kun je veel werk thuis doen, de zorg voor gezin (man en drie kinderen - dochter van 18, 2 zonen van 16 en 8) en in hoofdzaak landbouwbedrijf komen dan heus niet in het gedrang. Van eind augustus tot begin november help ik bij waar het nodig is. Het verplicht uit een bestuur gaan na een aantal jaren zoals dat bij de Bond geregeld is is een goede zaak, anders ga je alleen op je ervaring draaien. Een nieuw5 bestuurslid kan weer met andere ideeën komen en dat is verfrissend" antwoordt ze desgevraagd. eze bestuur^ervaring is van grote betekenis voor haar werk in de sectie milieu van de Zeeuwse Vrouwenraad en haar taak als Hoofdingelande binnen het Waterschapsbestuur van Wal cheren waarin ze de huishoudelijke vervuilers mede vertegen woordigt. "Het is praktisch moeilijk te verwezenlijken maar het zou goed zijn als er een beperking van de bestrijdingsmiddelen en kleurstoffen zou komen. Het is economisch niet haalbaar maar toch gaan mijn gedachten uit naar een andere manier van leven, met meer natuurlijke middelen" zegt ze mijmerend. Het is de natuur, waar jejeop het platteland zo mee verbonden weet. Dit geldt zeker voor de familie Kloet, die in de vrije tijd op de Zeeuwse wateren zeilt. "Dat is de meest ideale ontspanning voor een boer. Je ziet iirtmers niets groeien" merkt ze lachend aan het eind van het gesprek in de gastvrije woning op. Els Deurloo Op verzoek van de dames die al een EVAV-kursus hebben gevolgd, is er een vervolg op deze kursus georganiseerd. Dit vervolg houdt in dat één onderwerp uit de kursus n.l. de finan ciering in die lessen nader zal worden uitgewerkt. Een ieder die aan een EVAV-kursus heeft deelgenomen, hetzij in Walcheren, Tholen-St. Philipsland, Fijnaart of Eindhoven, heeft hierover persoonlijk bericht ontvangen. Met het opgeven voor de kursus wordt nogal tot het laatste moment gewacht, wat voor degenen die het organiseren erg lastig is. De oproep is dan ook aan de dames in Zeeland en Eindhoven (Fijnaart is 9 okt. gestart) zich zo snel mogelijk op te geven bij: het agrarisch kommissielid in hun gebied, of op het landbouwhuis in Goes (mevr. C.J. v. Maldegem) of inZevenbergen (alleep.'s morgensj. 23

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 23