ZITDAGEN gnopatax Ekskursie snijmaïs proefveld 16 oktober Sluiskil Algemene Ledenvergadering Kring Oost- en Midden-Brabant der Z.L.M. Oproep aan de telers van konserven - kontraktteeltgewassen Zitdagen S.E.V. Zeeuws Vlaanderen Wintergerstteelt in Zeeland Aanvraag ruilverkaveling Kruispolder en Ossenisse Subsidie op drainage en profielverbetering: Schorsing bijdrageregelingen opgeheven BESTEMMINGS 4 PLANNEN Radio Op maandag 16 oktober 1978, 's middags om twee uur is er gelegenheid het snijmaïsproefveld te bezoeken van de firma Van de Bilt Zaden B.V. te Sluiskil. Nu de oogst van snijmaïs voor de deur staat, kunnen de ver schillende rassen LG 11, Circé, Fronica, Blizzard, Goal, But, Eta Ipho, e.a. onderling nog eens vergeleken worden in ontwikke ling en rijpheid. Na het bezoek aan het proefveld kunnen wij nog van gedachten wisselen over de mogelijkheden van snijmaïs voor de veehouderij. Wij rekenen op een goede belangstelling. De bedrijfsvoorlichter voor de Veehouderij in Zeeuwsch- Vlaanderen, (C.A.R.) J. van Aerts. Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 17 oktober om 19.30 uur in Koöp. de Z.O.N. te Eindhoven. De heer B. Veerbeek van het boekhoudburo van de Z.L.M. zal dan een inleiding houden over de Wet op de Investerings Re gelingen. Door de kontraktteeltkommissie van de drie landbouworgani saties in Noord-Brabant en Zeeland worden twee voorlich tingsbijeenkomsten gehouden voorafgaande aan het komende kontraktseizoen: maandag 16 oktober a.s. om 19.30 uur in Motel "De Wouwse Tol" onder Wouw aan de Rijksweg tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. dinsdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur in Motel "Eindhoven" te Eindhoven, Aalsterweg 322 of te bereiken vanaf de Rijksweg ten Zuiden van Eindhoven. PROGRAMMA: "De uitgangspunten bij de onderhandelingen". Toelichting op de organisatie en de wijze van onderhandelen in de afgelopen jaren en de huidige stand van zaken. De toelichting zal worden gege ven door de heer B. van Dueren den Hollander te Fijnaart, voorzitter van de kommissie. "De positie van de teler in de kontraktteelt". Inleiding door ir. D. Luteijn, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Landbouw Komité. Gedachtenwisseling. Laat elke teler een van de bijeenkomsten bezoeken/Op deze wijze kan hij zijn medewerking verlenen aan het streven naar een verbetering van de positie van de teler bij de onderhande lingen. KONTRAKTTEELTKOMMISSIE VAN DE 3 C.L.O.'s. Hulst: 23 oktober; 30 oktober; 20 november; 11 december; 18 december: 8 januari; 22 januari; 5 februari; 19 februari. Oostburg: 25 oktober; 8 november: 29 november; 13 december; 20 december: 10 januari: 24 januari: 7 februari: 21 februari. Hulst: 's maandags van 16.00 - 17.30 uur in Hotel "Internationaal". Oostburg: 's woensdags van 16.00 - 17.30 uur in Hotel "De Eenhoorn". SCaz.lm Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28 Postbus 46 4461 AJ Goes Tel 01 100-21010 4460 BA Goes Redaktie: Mr. J. Oggel hoofdredaktie -tel. huis 01 100-20228 M van Wezel eindredaktie -tel. huis 01 641 - 3847 Marijke Schipper-de Ruijter red-assistente Adressering en abonnementen Secretariaat ZLM - Goes - tel01 100-2101 0 - toestel 1 3 Technische verzorging Drukkerij Vink B.V. - Axel. Advertentie-exploitatie en administratie over advertenties Drukkerij Vink B V - Nassaustraat 1 - Postbus 1 6 - Axel - Tel 01 1 55-2020 - Telex 55230 - Postgiro 206991 2 Zoals reeds eerder is gepubliceerd is de teelt van wintergerst voor het seizoen 1978/1979 in Zeeland toegestaan, mits deze teelt wordt gemeld aan de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap te Goes, Postbus 133. Dez^neldinj^lient^(y»eschiederrv^^ Het bestuur van de Kring Hulst der Z.L.M. heeft reeds enkele besprekingen in C.L.O.-verband achter de rug over de zin om een plan op te stellen tot het aanvragen van ruilverkaveling voor Kruispolder en Ossenisse. Donderdag 19 oktober a.s. zal om 19.00 uur in hotel "Van Leuven" te Kloosterzande een vergadering plaatsvinden met het doel wat meer rechtstreekse informatie aan de betreffende leden te verschaffen, en die leden zelf aan het woord te laten. Hiermee wordt de mogelijkheid geopend om te kijken of er inderdaad dingen zijn in deze gebieden die verbeterd kunnen worden, en wat deze dan wel kunnen opbrengen. (Het opstellen van zo een verbeteringsplan wordt door de overheid betaald). Door de drukke werkzaamheden op het land en in de boom gaard zijn er nog maar weinig aanvragen ingediend bij de DBU's voor drainage en profielverbetering. Toch willen wij op de mogelijkheid van deze subsdie uitdruk kelijk wijzen. Een subsidie van 25% van de kosten met een maximum bijdrage van 3.750,is nog altijd een aanvraag waard. Ook is het van belang te weten dat de uitvoering van het werk gespreid kan worden over 2 jaar m.a.w. de uitvoering kan plaatsvinden in 1979 en 1980. Vooral dat laatste is van belang i.v.m. de financiële bedrijfsuit- komsten van sommige bedrijven. Om de 6.000.000,- die beschikbaar is gesteld door de minister te verkrijgen is er zeer veel gepraat tussen de landbouworgani saties en het ministerie. Wij verwachten niet dat volgend jaar de knip weer van de beurs gaat voor de p.c.w. subsidieregeling; tussen de regels door kun je dit lezen, immers de uitvoering mag uitgesmeerd worden over 2 jaar. Bekijk eens uitdrukkelijk Uw bedrijf: wanneer U percelen hebt die drainage-behoeftig zijn, of profielverbetering de opbrengst van de gewassem kan verhogen, ga dan naar de DBH in Uw rayon. Laat U in geen geval leiden door de slechte prijsontwik keling van diverse gewassen, door het daarom maar niet aan te vragen. De kost gaat echt uit voor de baat. De grond is een van de belangrijkste produktiefactoren van de boer, en die moet in orde zijn. We betalen er veel geld voor. Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw) Het bestuur van dè Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw heeft ingaande 9 oktober 1978 de schorsing van de rentesubsidieregeling en de bijdrageregeling verbetering werkomstandigheden in de melkveehouderij opgeheven, met dien verstande dat deze regelingen met ingang van dezelfde datum als volgt zijn gewijzigd. Rentesubsidieregeling In verband met de situatie in de landbouw, nu de Wet op de Investeringsrekening van kracht is geworden, is besloten om op het nader op 240.000,— vastgestelde subsidiabele leningspla fond en op het individuele subsidiabele leningsbedrag 25% in mindering te brengen, waarna voor- de eerste 75.000,— een rentesubsidie van 5% geldt en voor het overige deel een rente subsidie van 2%. Bijdrageregeling verbetering werkomstandigheden melkveehou derij Deze bijdrageregeling is gewijzigd in die zin, dat met ingang van 9 oktober 1978 bedrijven in aanmerking komen met maximaal 35 melk- en/of kalfkoeien op het moment van aanvrage. Terneuzen Vanaf 4 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan "Koudepolder II". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S., alsmede zij die bezwaren hebben tegen de onthou ding van goedkeuring door G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. Reimerswaal Vanaf 4 oktober ligt gedurende eën maand ter inzage het goedgekeurde bestemmingsplan "Yerseke, Sportvel- denkomplex Hogeweg". Zij die bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. Dinsdag 17 oktober a.s., Hilversum II (402 meter), 12.50 - 13.00 uur Aktualiteiten van het Proefstation voor de groente- en fruitteelt onder glas in Naaldwijk. Vrijdag 20 oktober a.s., Hilversum II (402 meter), 12.50 - 13.00 uur "De toekomst van de paardenhouderij", vraaggesprek met dr. ir. P.M.M. Vos, plv. direkteur generaal voor landbouw en voedselvoorziening. ADMINISTRATIE- EN ADVIESBURO VAN DE Z.L.M. TERNEUZEN: Woensdag 18 oktober in Hotel "Des Pays Bas" OOSTBURG: Woensdag 18 oktober in Café "De Windt" MIDDELBURG: Donderdag 19 oktober in "Hotel Walcheren" te Koudekerke van 13.00 tot 16.00 uur. ZIERIKZEE: Donderdag 19 oktober in Hotel "Huis van Nas sau" NIEUWENDIJK: Donderdag 19 oktober in café "de Pelikaan" van 11.00-12.00 uur. Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, de heer van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. Vroegop. Voor afspraken met de heren van Es en Zuidweg gelieve u tevoren telefonisch kontakt op te nemen. Valkenisse Vanaf 4 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp bestemmingsplan "De Meulhoek" te Koudekerke. Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Geldrop Vanaf 5 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp van de vierde herziening van het bestemmingsplan "Grote Bos 1972". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Vught Vanaf 6 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het goedgekeurde bestemmingsplan "Sophia's Burg 1976". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S., alsmede zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij G.S. tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzigingen, kunnen beroep instellen bij de Kroon. Oosterhout Vanaf 9 oktober liggen gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan "Ridderstraat Noord", het vastgestelde bestemmingsplan "Partiële herziening Sperwerstraat e.o. 1977-11", en het vastgestelde bestemmings plan "Partiële herziening Dorst 1977-F'. Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S. als mede zij die bezwaren hebben tegen de onthouding van goed keuring door G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. Teteringen Vanaf 6 oktober ligt gedurende een maand ter inza ge de gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen "Noord 1977" en "Kruispunt Moleneind-Langelaar". Zij die tijdig be zwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad, alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzi gingen kunnen bezwaren indienen bij G.S. Ook ligt gedurende bovengenoemde termijn ter inzage het ont-' werp-bestemmingsplan tot gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan "Het Kerkeind". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Tholen Vanaf 6 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het gedeeltelijk goedgekeurde bestemmingsplan "Stadskern Oost". Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend zowel bij de gemeen teraad als bij G.S. en zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij G.S. tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzigingen als mede zij die bezwaren hebben tegen de onthouding van goed keuring door G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. Ook ligt gedurende bovengenoemde termijn ter inzage het goedgekeurde bestemmingsplan "Gedempte Haven" (St. An- naland). Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend, zowel bij de gemeenteraad als bij G.S. kunnen beroep instellen bij de Kroon. Eindhoven Vanaf 10 oktober liggen gedurende een maand ter inzage de ontwerp-bestemmingsplannen "IX Rapenland" en "VIII 't Hofke". Bezwaren kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad. Vlissingen Vanaf 9 oktober liggen gedurende een maand ter inzage de vastgestelde bestemmingsplannen "Bloemenlaan, le planverandering", "Bonedijke, le planverandering", "Paau- wenburg I, 2e planverandering", "Paauwenburg II", "Schoon- enburg, 4e planverandering", "Vredehof, le planverandering", "West-Souburg, 2e planverandering". De bestemmingsplannen zijn vastgesteld in afwijking van de ter visie gelegde ontwerpen. Zij die tijdig bezwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad, alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in het ontwerp aan gebrachte wijzigingen kunnen bezwaren indienen bij G.S. Arnemuiden Vanaf 10 oktober liggen gedurende 14 dagen ter inzage de bouw- en situatietekeningen omtrent de bouw van een jeugdgebouw bij de Gereformeerde Kerk te Arnemuiden, wat niet in overeenstemming is met het aldaar geldende vastgestelde bestemmingsplan "Het Poldertje". De bouwaanvraag voldoet wel aan de in voorbereiding zijnde herziening van dit bestem mingsplan. Zij die bezwaren hebben kunnen deze gedurende bovengenoemde termijn indienen bij de gemeenteraad. Reimerswaal Vanaf 10 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan "Bebouwde Kom Oost- dijk". Zij die bezwaren hebben kunnen deze indienen bij de gemeenteraad. Woensdrecht Vanaf 10 oktober ligt gedurende een maand ter inzage het vastgestelde bestemmingsplan "Putseweg-Ziiid". Zij die bezwaren hebben ingediend bij de gemeenteraad alsmede zij die bezwaren hebben tegen de in het ontwerp aangebrachte wijzigingen kunnen bezwaren indienen bij G.S. 2

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 2