o rider hoogspanning heeft men in de afgelopen weken op de fruitbedrijven moeten werken om de oogst binnen te halen. In een betrekkelijk korte periode is enorm veel werk verzet moeten worden. Op het moment dat we dit schrijven is de pluk van peren vrijwel afgelopen maar ten aanzien van de appels moet er nog heel wat gebeuren en met name gaat het daarbij om de Golden Delicious, toch nog altijd ons belangrijkste ras dat beschikbaar is voor opslag in de koelhuizen. De telers welke de vorige week begonnen met de pluk van deze appel moesten dikwijls tot hun teleurstelling ervaren dat de kwaliteit niet mee viel. Er is een bijzonder sterke vruchtverruwing opgetreden in het zuidwesten. Dat was reeds lang bekend maar degenen die dachten dat het nog wel mee zou vallen moesten ervaren dat het niet mee viel en dat een te groot percentage van de vruchten dermate verruwd is dat het enkel een bestemming zal kunnen krijgen als industriefruit. Hoewel het een moeilijke opgave is om bij de pluk het gezonde en minder goede fruit apart te houden, zijn we toch van mening dat het erg belangrijk is dat dit gebeurt. De prijs van het industrie- fruit is op het ogenblik niet hoog, maar er is een dermate groot aanbod te verwachten dat hiervan in de voorjaarsmaanden en zomermaanden niets beters van verwacht mag worden. Het zal dus niet verstandig zijn om voor dit fruit van mindere kwaliteit de koelkosten van minstens 15 cent per kg te maken. Indien enigs zins mogelijk lijkt het gewenst de van Golden Delicious zodanig te organiseren dat de grauwe vruchten buiten het koelhuis blij ven. Nieuwe ontwikkelingen bij de mechanisatie in de vollegrondsgroenteteelt Dingen van de week A 1 hoewel de onkruidbestrijding hoofdzakelijk nog chemisch gebeurd, is er toch een toenemende interesse voor het gebruik Wn schöffelgarniturenT>irvooral op stempgev<yetrge~grond of in die gewassen waar de chemische bestrijding problemen op levert. Vooral de nieuwe trilschoffelmachine die in de hefin richting van de trekker hangt, staat in de belangstelling. Doordat op deze machine een veerbelaste spoorschijf is gemonteerd, heeft men geen tweede man nodig om de machine te besturen. H et plan van het Centraal Bureau van de veilingen om het betere fruit herkenbaar te maken door het aan te bieden in een speciale doos, is tot op heden geen onverdeeld succes geworden. We hebben de indruk dat met name de telers veel te laks zijn en het voor het gemak maar af laten weten. Ze zijn ingesteld op veilen in meermalige kisten en wat extra moeite om het in de doos te brengen is er dikwijls niet bij. Dan ontstaat een te klein en te onregelmatig aanbod van de beste appels in dozen en de prijsontwikkeling valt tegen. Het is een vicieuze cirkel die niet gemakkelijk te doorbreken zal zijn. ln augustus 1978 meer komkommers aangeplant Vakbeurs tuin en park 1978 Een machine om gaten te prikken voor het planten van prei. afsnijden en sorteren van asperges. Met deze machines kan men in één werkgang wassen, op lengte snijden en sorteren. De kapaciteit van de machine, die voorzien is van een eindloze rubber band, bedraagt 300 kg/uur. Alhoewel er voor de oogst van aardbeien "gelukkig" nog geen machine aanwezig is, vor men de nieuwe plukstandaards, zoals die door de aardbeien kommissie zijn ontwikkeld, een interessant hulpmiddel. Deze van achter naar voren schuin aflopende standaards, al dan niet uitgerust met een loopwieltje, hebben een zodanige afmeting, dat er zowel een bak met pondsdozen alsook fust voor de tweede soort op kan. Voor het oogsten van prei is er thans een dusdanig grote keus aan "schudlichters" op de markt, dat er voor elk wat wils is. Belangrijk is voldoende doorlaathoogte en een stevige kon- struktie. De rooimachine die de prei opvoert en enigszins poetst, geeft nog te veel vervuiling. Voor de oogst van spruitjes zijn er nu één tot en met vierrijïge machines met een automatische afhakinrichting. Het afsnijme- chanisme bestaat uit een langzaam roterend bovenmes en een stilstaand ondermes. Bij de getrokken uitvoeringen is belangrijk, dat men moet beschikken over een trekker, uitgerust met enkele zeer lage versnellingen. Bij de aanschaf van deze machines met automatische afhakinrichting dient men wel te bedenken, dat de produktiviteit per man weliswaar toeneemt, maar dat de eko- nomische waarde door meerdere faktoren wordt bepaald, zoals oppervlakte per bedrijf, waarde van de stammen, kosten van een "afhakker" enz. Voor het transport en sorteren is een tendens naar zelflossende voorraadwagens in kombinatie met een stort bak, opvoer- en leesband en een sorteerder volgens het schok- principe. T ransport D e pallettisering wint steeds meer terrein. De hefmast be hoort bijna tot de normale bedrijfstoerusting. Bij intensief ge bruik is het belangrijk, dat de mast is uitgerust met neigcytinder en shide-shift. Ook de vorkheftruck zien wij-ep enkele volle- grondsbedrijven verschijnen. Alhoewel men twijfelt aan de rentabiliteit van dit hulpmiddel, zijn het gemak, de slagvaar digheid en de fiskate^nrstamiTgfreden vaak belangrijke fakto ren. Men moet echter w^l bedenken, dat men met de meeste vorkheftrucks alleen op het verharde kan rijden. Wil men er mee op onverharde bodem werken, dan dient U een uitvoering aan te schaffen welke is uitgerust met speciale banden en vol doende bodemvrijheid. Zoals U ziet zijn er heel wat ontwikke lingen in de mechanisatie. Dit wielechter niet zeggen, dat deze allemaal voor Uw bedrijf zijn. De aanschaf er van wordt door vele faktoren bepaald, zoals bedrijfsgrootte, teeltplan, rentabi liteit, slagvaardigheid, ekonomische omstandigheden en moge lijke andere omstandigheden. Konsulentschap voor de tuinbouw te Tilburg. D e ontwikkelingen van de mechanisatie in de tuinbouw zijn de laatste jaren zo snel gegaan, dat het voor velen moeilijk is geweest om de investeringstrend en de technische achtergronden ervan bij te houden. De belangrijkste oorzaken waren: schaalvergroting, waardoor de investeringen sneller ekonomisch verantwoord zijn; stijging van de arbeidskosten; sterke behoefte aan arbeidsverlichting; investeringspremies middels RS, vervroegde afschrijving en investeringsaftrek; fiskale voordelen; verhoging slagvaardigheid in het bedrijf. Vooral de behoefte aan arbeidsverlichting, het uitschakelen van zwaar werk en de verhoging van de slagvaardigheid zijn een stimulans geweest voor het bevorderen van de mechanisatie. Onderstaand zullen wij in kort bestek de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen van de mechanisatie in vollegrondsteelten opsommen. Trekkers aak heerst er nog een misverstand, dat de tuinbouw vooral met tweewielige trekkers is gemechaniseerd. Deze "mankillers" zijn voor het overgrote deel vervangen door vierwielige trekkers. Lagen deze trekkers meestal in de vermogensklasse van 25 - 35 PK, dan bestaat nu de tendens om wat zwaardere typen aan te schaffen. Dat men haar typen van 40 - 60 PK gaat, vindt vooral zijn oorzaken in de volgende faktoren. - Zwaardere aanbouwwerktuigen. Vooral in de vollegrond- stuinbouw gaat men naar spitfrezen van 1.80 - 2.70 m breed. Ook de rooiapparatuur vereist meer trekkracht. Wij denken alleen maar aan het lichten van diepgeplante prei. Pallettisering. Door het intensiever gebruik van hefmasten en hefvorken, waarmee lasten tot 700 a 800 kg worden getild, dienen de trekkers een goed hefvermogen en een stevige bouw te hebben. Naast het vermogen en de hefinrichting speelt de bodemvrijheid in de vollegrondstuinbouw een be langrijke rol. Vooral voor het verzorgen van de gewassen zoals spruiten is een bodemvrijheid van 40 cm een minimum. Voor het spitfrezen en het planten is ook de aanwezigheid van een kruipversnelling noodzakelijk. Zaai- en plantmachine ]NJ aast de bekende precisiezaaimachine, werkend met speciale zaadbandjes en zaadschijven, is er dit jaar een pneumatisch systeem op de markt gekomen. Met deze machines is het mo gelijk om niet gepilleerde kleine zaden toch op eindafstand te zaaien. De machine werkt met een verwisselbare zaaischijf. die centraal wordt aangedreven. Middels een aanzuigkamer en "blaasdüpwördt hei zaad naar dFZaaischijfTöegezogen en aan de andere kant weer afgeblazen. De eerste ervaringen met deze machine, waarvan er zich in Brabant 2 bevinden, zijn bij het precisiezaaien van naakt gecalibreerd witlofzaad gunstig. Bij de plantmachines is er voor het planten van herfst- en win- terprei een doorbraak gekomen van de gatenponsmachine. Vooral het systeem, werkend volgens het krukasprincipe, vol doet goed. Bij de perspottenplantmachine is er naast de bekende plantwagens een toenemende interesse te bespeuren naar de plantmachine waarmee de perspotten automatisch in de grond worden gezet. De werking van deze machines is als volgt. Het gebruik van plastikfolie neemt toe. De perspotten worden in de plantelementen gezet, als deze zich in het hóógste punt bevinden en gesloten zijn. Tijdens de neer gaande slag worden de plantelementen tot de gewenste diepte in de grond gedrukt. Hierbij openen zij zich, waarbij het plantgat wordt gevormd en de perspot wordt losgelaten. De nieuwste ontwikkeling aan deze plantmachine is, dat de voorste starre eendelige drukrol vervangen is door twee zgn. "hooiwielen", waardoor het dichtsmeren van de grond wordt voorkomen. Schoffelapparatuur Oogst- en verwerkingsmaehines B ij de aspergeteelt gaan diegenen, die een behoorlijke opper vlakte hebben, in toenemende mate over tot het zelf wassen, oor wat de peren betreft zullen de aanvoeren op de veilingen snel terug lopen. Een deel van de oogst van een aantal rassen is opgeslagen in de koelhuizen. Het lijkt verstandig te zorgen voor een aansluitende verkoop van de aanvoer rechtstreeks vanuit de boomgaard en de aanvoer vanuit het koelhuis. De veilingen van de CVZ deelden aan hun leden mede dat ze met ingang van november zullen overgaan tot het geleidelijk aanbieden van peren uit het koelhuis waaraan de teler dan deel kan nemen door middel van de zgn. korte pool, maandpool, of termijnpool of hoe men het ook wil noemen. Deze begeleiding van het aanbod lijkt zeer belangrijk voor de afzet in het algemeen. In voorgaande jaren zijn met dit systeem in Zeeland goede ervaringen op gedaan en het zal nuttig zijn dit nog verder uit te breiden. Met name zal daarbij het systeem van de Voorverkoopveilingen een belangrijke rol kunnen spelen. Het afgelopen najaar is met name door de veiling in Kapelle dit systeem op grote schaal toegepast en overwegend met veel succes. Toch zijn er nog steeds teveel telers welke zich hiervan afzijdig houden. Vooral in tijden waarin er veel export- vraag is zou het voorverkopen een veel belangrijker plaats moe ten innemen dan het nu doet. In de afgelopen weken is er op de veilingen in ons gebied met man en macht gewerkt moeten worden om de aangevoerde peren na de veiling over te leggen in exportfust. Dat kost tijd en geld en de kwaliteit gaat er niet op vooruit. Het lijkt van het grootste belang daarmee terdege rekening te houden en in de toekomst meer dan tot nu toe gebeurde de nadruk te leggen op de sortering direct in het fust van de afnemer. Bij een aantal veilingen loopt het goed met de betere appelen in dozen. Met name is dat het geval in Geldermalsen en in de IJsselmeer polders, maar elders in het land en ook in ons gebied, is het een teleurstelling. Het is wel te hopen dat hierin nog verandering gaat komen want het plan op zich is bijzonder goed en het zal toch elke teler wel duidelijk zijn dat gedaan moet worden wat mogelijk is om de afzet van ons fruit te bevorderen. an het afzetfront kwam de vorige week het bericht dat de Centrale veiling Zeeland, dat is het samenwerkingsverbond van de vier Zeeuwse fruitveilingen dat per 1 januari 1979 van start zal gaan, in bestuursverband de funkties heeft verdeeld. De vier betrokken veilingvoorzitters vormen tesamen het dagelijks bes- In augustus 1978 werden 270 ha komkommers aangeplant. In vergelijking met vorig jaar betekent dit een toeneming met 14 ha of 5%. Aldus een mededeling van het C.B.S. De teelt van komkommers werd in augustus 1978 beëindigd op 269 ha tegen 236 ha in augustus 1977 14%). De aanwezige oppervlakte per 1 september 1978 was vrijwel gelijk aan die op 1 september 1977 (819 ha resp. 821 ha). Tomaten In augustus 1978 werden slechts 4 ha tomaten aangeplant tegen 14 ha in augustus 1977. De teelt van tomaten werd beëindigd op 439 ha. Dit betekent een vermindering met 36% t.o.v. de geruimde oppervlakte in augustus 1977. Op 1 september 1978 bedroeg de aanwezige oppervlakte toma ten 1.639 ha. Dit is rond 190 ha of 13% meer dan op 1 september 1977. GROEN IS LEVEN Onder dit motto zullen een aantal overheidsinstanties in sa menwerking met en onder koördinatie van het Konsulentschap in algemene dienst voor Tuinaanleg en onderhoud van het Mi nisterie van Landbouw en Visserij aanwezig zijn op deze beurs, die van 17 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs te Utrecht zal plaatsvinden. De vakbeurs Tuin en Park is van 17 tot en met 19 oktober (vakdagen) geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur, op vrijdag 20 oktober (publieksdag) van .9.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag 21 oktober (publieksdag) van 9.00 tot 22.00 uur. tuur. Zij kozen de heer J. Valkier, voorzitter van de veiling, Zuid Beveland te Goes, als voorzitter van de centrale veiling Zeeland. De heer B. Leys, wordt vice voorzitter van de C.V.Z. Hij is voorzitter van de veiling Kapelle. Secretaris wordt de heer Joh. Kind, voorzitter van de veiling Terneuzen en algemeen adjunkt de heer J.A. Nieuwenhuyzen de voorzitter van de veiling te Krabbendijke. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 19