alle kanten uit Drukkerij Vink b.v. englebert Richtlijnen voor Roostervloeren van Beton voor stalgebouwen - RRB 1978 I n een bijlage van de RRB is een kompleet uitgewerkte voor beeldserie gegeven van roostervloeren in gewoon gewapend beton. Veel fabrikanten zullen zonder meer overeenkomstig deze voorbeeldserie leveren. Afwijkingen van de voorbeeldserie zijn toegestaan, mits men blijft voldoen aan de eisen uit de RRB. Als voorbeeld kan genoemd worden de balkbreedte voor rund veeroosters. De eis is: balkbreedte minstens 125, doch maximaal 150 mm (zie tabel). De voorbeeldserie geeft voor tweelingroos- ters een balkbreedte van 125 mm. Fabrikanten die eenlingbal- ken produceren, in plaats van tweelingen, zullen om ekonomi- sche en konstruktieve redenen aan de balkbreedte van 150 mm de voorkeur geven. I n oktober 1978 worden de RRB en de verwerkings- en ge bruiksvoorschriften toegezonden aan alle fabrikanten waarvan in Wageningen bekend is dat zij roostervloeren voor stalgebou wen produceren. Het is de bedoeling dat in elk geval vanaf 1 januari 1979 volgens deze richtlijnen en voorschriften geprodu ceerd en geleverd wordt. Ir. C. 't Hart Melkveestapel op 1 augustus 1978 ruim 3% groter WIJ BIEDEN AAN Verkoping bij inschrijving te Tholen NOTARIS MR. W. LOOF, Hoogstraat 15 te Tholen (tel. 01660-2254) is voor nemens, namens mevr. J.P. van de Zan- de-van Westen, bij inschrijving te ver kopen: perceel bouwland aan de Huig van Mallandweg te Poort vliet sectie M nr. 4, groot 3.14.20 ha. Te aanvaarden in eigen gebruik na be taling der kooppenningen. Inschrijvingsbiljetten in te leveren ten kantore van genoemde notaris dinsdag 17 oktober 1978 des namiddags uiterlijk 4 uur. Nadere inlichtingen ten kantore van ge noemde notaris. Uw advertentie-opdracht dient 1 week voor de verschijningsdatum binnen te zijn bij: Postbus 16 Axel tel. (01155)- 2020 Zetfrijdende m sproei machines mMW int I I Tank.nhoud: 2200-3500 L Getrokken sproeimachines Grote gedragen sproeimachines Kleine gedragen sproeimachines allaeys: het verst in sproeien. lisrü I IMAG - Wageningen Einde 1973 is door de Bond van Fabrikanten van Beton- waren in Nederland (BFBN), samen met enige Wage- ningse instanties, een standaardisatieblad "Betonnen roostervloerbalken voor varkens en rundvee" opgesteld. Met dit blad werd beoogd: - het vastleggen van landbouwkundige en konstruktieve eisen waaraan roostervloeren voor stalgebouwen moe ten voldoen - het standaardiseren van type en vormgeving alsmede het vastleggen van handelslengten - het aangeven van kwaliteitseisen anpassing van dit blad was gewenst wegens recente ontwik kelingen en ervaringen, zoals: - nieuwe ontwikkelingen in voorgespannen beton, balken met T-doorsnede in plaats van trapeziumvorm, het gebruik van enkele balken in plaats van de gestandaardiseerde tweelin- groosters - de verschijning van de nieuwe "Voorschriften Beton - VB 1974" - invoering van een zwaardere belastingnorm voor vleesvee - wijziging van de spleetbreedte van de roostervloeren voor varkens van 22 mm in 20 mm Het principiële verschil tussen de RRB en het oude standaardi satieblad is, dat de fabrikanten binnen het kader van de in de RRB genoemde eisen vrij zijn met hun eigen assortiment op de markt te komen. Voorheen waren kwaliteit en uitvoering (alleen gewoon gewapend beton) en de afmetingen precies genoemd, doch in de praktijk werden ook andere roostervloeren geleverd, die ook goed bruikbaar waren. De RRB zijn opgesteld door het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen te Wageningen (IMAG), het Konsulent- schap voor Boerderijbouw en -inrichting te Wageningen (CBI) samen met een kommissie die de roostervloerfabrikanten, die lid zijn van de BFBN, vertegenwoordigen. Let op de voorschriften Naast de RRB is een "Verwerkings- en gebruiksvoorschrift voor roostervloeren van beton volgens RRB 1978" opgesteld. De bedoeling is dat dit bij iedere levering van roostervloeren in tweevoud wordt meegezonden, met erop aangegeven de naam van de fabrikant. Eén exemplaar is bestemd voor de aannemer (verwerker) en één exemplaar voor de opdrachtgever (gebrui ker). Deze verwerkings- en gebruiksvoorschriften bevatten be palingen aan de hand waarvan de landbouwer een juiste ver werking door de aannemer kan kontroleren, doch tevens geven ze aanwijzingen voor een juist gebruik van de roostervloeren door de landbouwer. U als landbouwer moet erop staan dat U deze voorschriften in handen krijgt! Nieuwe werkwijze l-l-'79 Bouwers en landbouwers zullen van hun kant moeten eisen dat levering en verwerking geschieden overeenkomstig de RRB. Exemplaren van de RRB en de verwerkings- en gebruiksvoor schriften zijn, tegen betaling, verkrijgbaar bij de BFBN, Von delstraat 49 te Amsterdam, tel. 020 - 129222. In het verleden was er bij fabrikanten, aannemers en landbou wers vaak onvoldoende bekend omtrent de eisen aan rooster vloeren te stellen en de punten waarop bij verwerking en ge bruik gelet diende te worden. Dit heeft al te vaak tot teleurstel lingen als te korte levensduur, bezwijken van roostervloeren e.d. geleid. De verwachting is dat de nieuwe richtlijnen en voor schriften, nog meer als voorheen het standaardisatieblad, een nuttig effekt zullen hebben op de kwaliteit van de stallenbouw. U als opdrachtgever heeft in de RRB een middel om eisen te stellen en eisen te laten kontroleren. Deze kontroles kunnen, ook achteraf wanneer zich gebreken voordoen, in een laborato rium (bijv. in een regionaal wegenbouwlaboratorium) worden uitgevoerd. Boer, let op Uw zaak! Volgens mededeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek omvatte op 1 augustus 1978 de totale rundveestapel 4.910.000 dieren. Dit is 80.000 stuks of 2% meer dan op 1 augustus 1977. De melkveestapel nam toe van 2.191.000 op 1 augustus 1977 tot 2.260.000 op 1 augustus 1978 3%). Het aantal stuks gedekt jongvee was op 1 augustus 1978 daar entegen iets lager dan vorig jaar (665.000 resp. 671.000).. Het overige rundvee, bestemd voor de fokkerij was op 1 augus tus 1978 eveneens iets kleiner in aantal dan op 1 augustus 1977 (1.182.000 resp. 1.196.000 stuks). Het mestvee daarentegen nam toe van 772.000 tot 803.000 4%). Varkens De varkensstapel neemt van maand tot maand nog steeds toe. Hoewel de uitkomsten van dit jaar niet volledig vergelijkbaar zijn met die van vorig jaar is .duidelijk dat het aanbod van slachtvarkens tot juni 1979 beduidend groter zal zijn dan in de vergelijkbare periode in 1977-1978. Leghennen De totale leghennenstapel was op 1 augustus 1978 2,6 miljoen stuks of 8% groter dan vorig jaar. alle soorten vaste mest, o.a. slachtkuiken- en kippenmest. Rode en grijze mijnsteen voor erfverharding. Wij vragen te koop: alle soorten hooi en stro, voeraardappelen enz. GERRITSE FOURAGE B.V., WAARDE 01134- 1984 b.g.g. Gerritse B.V. Ederveen tel.08387- 1298 IR IIrtmTirVmLfll |L IL|-B Pompcapaciteit: 130-250 U V - Vul/roerpomp: 300-700 L/M. Volhydraulischeboom: De sproeiboom van een allaeys kan variëren van 7 tot maar liefst 30 meter, de tank- inhoud van 300 tot 3500 liter. Zelfs de grootste sproeiboom kan niet slingeren of doorzwiepen. De unieke hydraulische ophanging bij de grote machines en de gepatenteerde boom van de kleinere typen zorgen ervoor dat de boom altijd in balans blijft. Daarom sproeit een allaeys altijd even efficiënt en gelijkmatig. Elke allaeys is lever baar met werveldop en/of spleetdop. Voorts kunt U iedere allaeys gebruiken voor vloei bare kunstmest en suspensies, voor fungici- den, herbiciden, insecticiden en solfix. Het uitgebreide leveringsprogramma omvat gedragen, getrokken, opgebouwde en zelf- rijdende sproeimachines. Kortom, U kunt werkelijk alle kanten uit. Merkwaardigerwijs is elke allaeys ondanks dé sublieme afwerking, het bedienings gemak, de uitgebreide mogelijkheden en de hoogwaardige kwaliteit, betaalbaar gebleven. Dat maakt de keus er wel wat gemakkelijker op. Wie allaeys koopt, kiest voor kwaliteit. Importeur: H Englebert N V Dobbeweg 2-3. Voorschoten: Tel.: 01717-2010. Tankinhoud: 1200-3500 L Pompcapaciteit: 82-250 L/M Vul/roerpomp: 300-700 L/M. Boomlengte: 12-24meter. Tankinhoud: 600-800 L. tank voorop mogelijk Pompcapaciteit: 85-250 L/M. Boomlengte: 16-24 meter, gepatenteerde spuitboom. IMAG testbulletin no. 617 Tankinhoud: 300400 L. Pompcapaciteit: 47-85 L/M. Boomlengte: 7-14 meter. Vul de bon in en stuur hem in een enveloppe naar H Englebert N V.. Dobbeweg 2-3. Voorschoten. U ontvangt dan uitvoerige j Diill -,.menta'e over jiiaeyssproeimachines Of bel .'O'. I Naam Akkerbouwbedrijf Adres Student WoonplaatsLoonwerker

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 16