geen grond voor uitbreiding, dan wat anders DE HMD TEtNEDZEN /betonnen bouwblokken kM iB BBE t)°uwen- De bedoeling is dat de andere helft er ook nog bij komt en dan zit hij op 400. BON Voor buiten- en binnenmuren, funderingen, en vele andere doeleinden. Voor informatie en prijzen: POSTBUS 19 TEL. 011 50-1 7940 TELEX 55125 Carter wil handelsoorlog met EG vermijden Kerstboter voor 1978 VOOR DE BOUW VAN - loodsen - veestallen - sleuf- en mestsilo's - enz. Maten 39x19 x 9 cm vol 39 x19 x14 cm hol 39 x19 x19 cm hol 39 x19 x29 cm hol Evenals vele anderen kampte ook melkrijder/ melkveehouder J. van der Laar uit Someren Eind (MB) met dat probleem. ST'*F ysaa Weloverwogen besloot hij van melkvee op i mestvarkens over te schakelen. WMÊ q f£&H| j|||| Een jaar geleden liet hij een nieuwe stal ■M "1 Bil - een tweerijer - voor 200 mestvarkens Er volgden onderhandelingen over de voerleverantie, wat resulteerde in een proefronde met (JTD-voer. '"t Gaat om de centen niet waar en ÜTD had me 't beste te bieden", zegt de heer Van der Laar. Die proefronde viel direkt zo goed uit dat hij met GTD-voer doorging. Zonder spijt, want na inmiddels 3 ronden kan hij terugkijken op een gemiddelde voederconversie van 2.90 en 690 qroei per dier per dag bij 2x/z% uitval. "Je hoort ons over (JTD niet klagen", zeggen de heer en mevrouw Van der Laar eensgezind. Beiden houden zich intensief met de varkens bezig. Ik wil ook wel eens wat meer weten over varkenshouden. Zonder enige verplichting wil ik wat meer horen over opzet, winstmogelijkheden enz. In open enveloppe zonder postzegel zenden aan Mengvoeder ÜT-Delfia B.V. Antwoordnummer 10,3600 VB Maarssen. Naam: adres: postcode: woonplaats: tel.: soort bedrijf: MENGVOEDER ÜT-DELFIA B.V. Postbus 8 - 3600 AA Maarssen Telefoon 03465-65555 de dreigbrief van Haferkamp in Washington weinig vrees. Ze denken toch zeker niet dat wij met het pis tool op de borst van onze medeonderhandelaars in Genève gaan praten, zei Straus. Overigens gaf hij wel toe dat de G.A.T.T. handels besprekingen in het kader van de Tokio ronde zouden mislukken als het kongres geen maatregelen neemt om de gevreesde wet nog een poosje buiten werking te houden. Kongreslid William Steiger, die wordt gezien als de erkende autoriteit op het gebied van buiten landse handel zei dat een eventueel uitstel wellicht in het buitenland uitgelegd kan worden als zwakheid van Amerika. Steiger zag een uitstel van importhef fingen niet zitten, ook al zou het maar voor een half jaar zijn. Wat mogelijk wel zou kunnen werken, zei hij verder, is een uitstel van zes maanden, maar dan ver pakt in een totale tarievenovereenkomst als afron dingsresultaat van de G.A.T.T. besprekingen ook ge zien in het kader van de subsidiekode's. Zoiets zou kunnen en daarmee willen we Straus toch wat geven waarmede hij opnieuw de onderhandelingen in kan gaan zei Steiger. Zoiets lijkt echter maar moeilijk te verwezenlijken. Toenemend protektionisme! A an beide zijden van de oceaan lijkt het erop dat de neiging om tot beschermende maatregelen te komen toeneemt. Een studie van het GA TT brengt naar voren dat ongeveer 40% van de wereldhandel min of meer onderhevig is aan beperkende maa tregelen. Dat getal was in I960 nog maar 25% wanneer er werkelijk een ernstige tariefoorlog tussen A merika en Europa los zou barsten zou dit de wereld naar een chaos kunnen leiden en dege nen die protektionisme prediken een vaste voet aan wal verschaffen, 't Zou het beste zijn als beide partners zo snel mogelijk tot de konklusie komen dat een handelsoorlog verschrikkelijke gevolgen zal hebbenterwijl als het er op aan komt een dergelijke oorlog in feite niemand wenst! Het Amerikaanse ministerie van Financiën moet ook volgend jaar nog de bevoegdheid hebben om af te zien van de heffing van retorsierechten op ingevoerde produkten, die gesubsidieerd in het land van her komst, tegen de lage prijzen op de Amerikaanse markt worden aangeboden. De Amerikaanse president Jim my Carter heeft op 28 september een beroep gedaan op het kongres om een wetsvoorstel, dat de bevoegd heden van het ministerie van Financiën met een jaar verlengd, goed te keuren. De Verenigde Staten hebben onlangs van de zijde van de EG de waarschuwing gekregen dat de kans bestaat op een "handelsoorlog" als zou worden overgegaan tot het heffen van zogenoemde "countervailing du ties" op agrarische produkten uit de EG. Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft tot 3 januari 1979 de bevoegdheid om af te zien van de heffing van bijzondere invoerrechten. Als deze be voegdheid niet wordt verlengd, zullen de heffingen vrijwel onmiddellijk en automatisch gaan gelden. De goedkeuring van het kongres zal voor een deel worden bepaald door de ernst die de EG aan de dag zal leggen ten aanzien van haar exportbeleid. Goed nieuws voor de Europese verbruikers: zij zullen zoals vorig jaar kunnen genieten van verkoop van boter aan verminderde prijs, de Kerstboter. Zeven landen van de Gemeenschappelijke Markt (Frankrijk, Benelux-landen, Ierland, Denemarken en Italië) zullen zoals verleden jaar kiezen voor de periode van Kerstmis t.t.z. vanaf 1 december tot 15 januari, om aan hun verbruikers boter aan te bieden die 33% minder duur zal zijn dan de gewone boter. Van haar kant geeft de Bondsrepubliek Duits land de voorkeur aan verkopen verspreid over een periode van 5 maand beginnend vanaf de lste december. De Duitse verbruikers zullen van minder be langrijke redukties genieten (10 a 15%). Daarentegen, zal in Groot-Britannië geen ver koop van boter aan verminderde prijs plaats vinden. De Europese Kommissie, die reeds de verkoop van boter aan de britse huisvrouw subsidieert, zal haar premie op het verbruik nog verhogen. Deze aktie ten voordele van de verkoop van boter aan verminderde prijs zal in totaal aan de Europese gemeenschap 50 miljoen R.E. kosten (60 miljoen dollar). Zij hebben betrekking op een totale hoeveel heid van 72.000 ton waarvan 4.150 ton in Bel gië. 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 15