Tolsma Techniek Een tijdbom onder Amerikaans-Europese handelsbetrekkingen N D, H 'Explosie 3 januari '79" iielm Haferkamp de bouw het weerstands vermogen meer weten? het karakter naaste verwanten li owel in de EEG als in de Verenigde Staten heeft men een gevoel alsof er een soort tijdbom onder het bestaan van hun wederzijdse handelsbetrekkingen ligt. Een bom die wanneer er niets veranderd in de huidige situatie omstreeks half december aan het ontploffingsproces zal beginnen en op 3 januari 1979 tot explosie zal komen en daarmee een rampzalig effekt op de handel tussen de EEG en Amerika kan hebben. Op die datum zal officieel een wet uit 1897 opnieuw in werking treden, die het mogelijk maakt om hoge heffingen te leggen op geïmporteerde produkten waarvan vast staat dat hierop in het land van herkomst subsidies zijn verstrekt die het goedkoop vervaardigen mogelijk maakten. Men gaat er vanuit dat hierdoor de prijs zo laag kan zijn dat daardoor Amerikaanse goederen uit de markt worden geprijsd. Een handelsoorlog E en maand geleden, meer bij toeval dan met opzet, werden de Amerikaanse en Europese handelspartners nog eens nadrukke lijk op de mogelijke nare effekten van het inwerking treden van die wet gewezen. Vooral in Brussel was het alarm dat geslagen werd, van dien aard dat het ver uit ging boven de normale "bla bla" die zaken doen nu eenmaal met zich mee kan brengen. Wilhelm Haferkamp vice president van de Europese kommissie schreef een brief aan Robert Straus, Amerika's toponderhan delaar van exportbelangen. Haferkamp waarschuwde ernstig en deze waarschuwing had de goedkeuring van alle negen minis ters van buitenlandse zaken dat Amerikaanse exportbelemme ringen zeker reperkussies zouden hebben op de Amerikaanse export naar Europa. Bovendien dreigde Haferkamp dat de EEG zelfs de onderhandeling aan de Tokio ronde af zou breken, waarmee hij iedere mogelijkheid tot een eventueel suksesvolle afsluiting van deze bespreking bij voorbaat doorkruiste. Het resultaat, zo schreef hij, kan een handelsoorlog van grote om vang veroorzaken. Agrarische produkten extra belast Zoals bekend zal de "tijdbom" op 3 januari afgaan, mits het Amerikaanse kongres een wet goedkeurt waarbij uitstel van het na 4 jaar opnieuw in werking treden van die oude wet wordt verwezenlijkt. Zo niet dan zijn de Amerikaanse douane-autori teiten na die datum gerechtigd om op een geschatte waarde van 624.2 miljoen dollar Europese produkten heffingen te leggen. anatomie van een Tolsma ventilator Een Tolsma ventilator heeft een vierkante ombouw. Voordeel hiervan is de makkelijke montage en de perfekte aansluiting op hout of beton. Omdat het plaatstalen huis vuurverzinkt is, blijft een Tolsma ventilator vrij van corrosie. Bovendien is 'ie onvervormbaar door de unieke plaat/ring constructie. Een Tolsma ventilator heeft een zindelijk en zuinig karakter. Door de gladde afwerking van de ventilatorbladen krijgt vuil geen enkele kans. Het lage gewicht van de ventilatorbladen, het nooit hoeven smeren van de lagers en de water- en stofdichte motor staan borg voor een besparing op stroom-, onderhouds- en schoonmaakkosten. Bel even voor verdere informatie of misschien eenvoudiger, stuur een lege envelop met uw naam en adres ongefrankeerd aan Tolsma Techniek, antwoordnummer 18 in Emmeloord. Er zijn nogal wat ventilatoren met de naam Tolsma. De een wat groter, de ander wat kleiner. Maar allemaal hebben ze dezelfde voortreffelijke eigenschappen, die er op duiden dat ze een lang leven mee kunnen draaien. Havenstraat 18 - Tel. (05270) - 4755' - Telex 42475 tolem nl Corresp. Adres: Postbus 165 - 8300 AD Emmeloord. Belangrijke produkten die hieronder vallen zijn b.v. Deense ingeblikte hammen maar ook een grote variëteit aan andere agrarische goederen uit o.a. Nederland, Frankrijk en West-Duitsland. De re den dat deze heffing wordt ingevoerd is dat men in de U.S.A. van mening is dat deze produkten zwaar ge subsidieerd zijn en dat is weer iets dat moeilijk in de EEG ontkend kan worden. Evenvoor het begin van de Tokio ronde besprekingen werd de oude wet voor een periode van vier jaar buiten werking gesteld. Deze periode is nu bijna voorbij. Men hoopte toen dat tij dens deze besprekingen de problemen betreffende z.g. gesubsidieerde export zouden worden opgelost. Tot nu toe zijn de onderhandelingen dienaangaande teleurstellend verlopen. Straus had gehoopt om streeks half juli tenminste een soort voorlopige over eenkomst te hebben bereikt, nog net op tijd om deze op tafel te leggen tijdens de ekonomische top te Bonn. Inplaats daarvan was het enige dat er bereikt werd een soort begripsverklaring ondertekend door slechts 20 van de 89 deelnemers aan de konferentie. Zelfs aan deze begripsverklaring had men zoveel haken en ogen verbonden dat ook hier aan alle kanten de zaak nog rammelde. Amerikaans kongres wil geen uitstel u is er een nieuwe streefdatum gesteld en wel 15 december, maar aan alle kanten bestaat ernstige twij fel of er tegen die tijd enige vooruitgang zal zijn ge boekt, waardoor de explosie van de "tijdbom" voor 3 januari nog voorkomen kan worden. Wanneer het mislukt om voor 15 december een overeenkomst te hebben dan zal er weinig meer aan te doen zijn, want de kerstvakanties staan dan voor de deur, en het ge volg zal zijn dat dan de zaken niet meer te keren zijn en de wet op 3 januari van kracht wordt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat het kongres bereid zal zijn om uitstel te verlenen aan het inwerking treden van de wet. Straus die deze moeilijkheden in juli ook aan zag komen deed zijn uiterste best om op het Capitool steun te krijgen voor uitstel van de wet. Tot zijn te leurstelling kreeg hij echter van de meeste kongresle- den daar zo de wind van voren en bleek men zo gekant tegen alles wat met vrije handel te maken had, dat hij verder geen poging ondernam om een voorstel in te dienen, omdat hij bij voorbaat wist dat dit geen schijn van kans zou hebben. Toen dit duidelijk werd klom Straus in de pen en schreef in een vertrouwelijke brief zijn ongerustheid over deze zaken aan Wilhelm Haferkamp. Het antwoord van Haferkamp was "pas op voor een handelsoorlog". Geen bluf, maar bittere ernst oor straffe en dreigende taal tegen Straus te ge bruiken hopen de Europeanen dat hierdoor het kon gres meer naar de hand van Straus zal worden gezet en alsnog zal besluiten om het onheil af te wenden. Toch is de Europese dreigbrief zeker niet.als bluf bedoeld. Men vreest binnen de EEG dat wanneer eenmaal begonnen gaat worden met het leggen van. extra heffingen op de reeds genoemde produkten men binnen zeer afzienbare tijd in Amerika nog talrijke andere produkten zal oormerken die voor een heffing in aanmerking komen. Binnen de EEG wordt becij ferd dat 500 miljoen dollar aan agarische produkten onmiddellijk door de wet worden bedreigd. Maar de Amerikanen praten nu reeds over andere, heffingen want zo beweert men ook de lage rentevoet, lage transportkosten voor exportproducten en belasting faciliteiten werken konkurrentievervalsend voor de Amerikaanse produkten, dus dan kan ook op vele niet agrarische produkten deze wet worden toegepast. Geen pistool op de borst ierdoor zou de totale export van de gemeen schappelijke markt bedreigd kunnen worden en zou het effekt snel opgeblazen kunnen worden tot export bedragen die biljoenen dollars belopen. Zoiets is ruim voldoende om de Europeanen plannen te laten maken om tegenmaatregelen te nemen via de export van Amerikaanse agrarische produkten naar Europa ter waarde van 6 biljoen dollar. Overigens veroorzaakt Vervolg op pag. 15 14

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 14