De LELYTERRA V LELYl INDUSTRIES NV JJ MEMO ILAND- EN TUINBOUWI MECHANISATIE Drukkerij Vink b. v. Postbus 16 - Axel t-JÊÊSÉÊlÊKÊBÊSMmmÊ^^mÊÊÊÊÊÊÊÊ^ CHV Arbeidsverkorting in de veehouderij kost geld Uw advertentie opdrachten voor het 9Cz.l.m. Land- en Tuinbouwblad dient U te sturen naar: voor een ideaal zaaibed: niet te fijn... niet te grof... juist zoals u wenst! O, Belangstelling voor varkens-ki opnieuw 24% groter 's-Heerenhoek- Werrilaan 67 vrijdag zaterdag zondag maandag 13 oktober 14 oktober 15 oktober 16 oktober Ter gelegenheid van de opening van de service-werkplaats en de heropening van de BoerenBond- winkel. Cehave nv Veghel p basis van begrotingen voor gezinsbedrijven met tra ditionele werktijden en tweemans- en driemansbedrijven met zowel een 40-urige als een 50-urige werkweek per man, is voor het Landbouw-Economisch Instituut een onder zoek ingesteld naar de gevolgen van werktijdverkorting op melkveebedrijven. De resultaten hiervan zijn neergelegd in een publikatie. Hieruit blijkt dat werktijdverkorting vooral op een gezins bedrijf tot een sterke daling van de arbeidsopbrengst leidt. Het is voor deze bedrijven juist aantrekkelijk om, via lan gere werktijden en eventueel met inschakeling van gezin sleden. de veestapel zoveel mogelijk uit te breiden. Daar mede wordt namelijk een meer dan evenredige verhoging van de arbeidsopbrengst verkregen, omdat de meerdere koeien minder arbeid per koe vragen en een hogere ar beidsopbrengst per koe opleveren. Op de grote bedrijven moet verkorting van de arbeidstijd nog duurder worden betaald - in de vorm van gederfde arbeidsop brengst - dan op het gezinsbedrijf. Op deze grote bedrijven zijn de voordelen van langere werktijden daarom in absolute zin groter maar. in verband met het reeds bereikte hogere inko mensniveau is de noodzaak voor langer werken relatief minder groot. Door middel van intensieve samenwerking zouden ook de ge zinsbedrijven een veel hogere arbeidsopbrengst kunnen behalen in een veel kortere werktijd, zonder inschakeling van gezinsar- beid. Een driemansbedrijf heeft hierbij nog aanmerkelijke voordelen boven een tweemansbedrijf. Bovendien zijn bij sa menwerking de investeringen per man geringer en kan als ge volg van de betere rentabiliteit gemakkelijker vreemd vermogen worden verkregen. Hoewel het dus aantrekkelijk is om in de melkveehouderij door middel van samenwerking over te schakelen van gezinsbedrij ven op driemansbedrijven. zijn hieraan in de praktijk tal van voorwaarden verbonden. Zo zal de onderlinge samenwerking dermate nauw moeten zijn, dat er in feite sprake is van een gemeenschappelijke bedrijfsexploitatie, waarbij de zelfstandig heid in belangrijke mate verloren gaat. Ook moet de grond van de samenwerkende bedrijven dicht bij elkaar zijn gelegen. Werktijdverkorting in de melkveehouderij vraagt derhale offers in de vorm van een aanzienlijk verlies aan inkomen of van zelfstandigheid. Aangezien de meeste melkveehouders mo menteel een verbetering van de inkomenspositie en verlichting van de werkzaamheden belangrijker vinden dan verkorting van de werktijd, mag niet verwacht worden dat veel melkveehouders bereid zullen zijn deze offers te brengen in ruil voor meer vrije tijd. 1) Deze publikatie kan uitsluitend worden besteld door overschrijving van f12,50 op postrekening no. 41.22.35 ten name van het Landbouw-Econo misch Instituut. Den Haag. Vermeld dient te worden: "Zend publikatie No. 3.80". De belangstelling voor de toepassing van kunstmatige insemi natie bij varkens is bij de aangeslotenen van de zeven ki-stations in ons land vorig jaar opnieuw met 24% toegenomen. Het jaar daarvoor werd al een stijging van 25% gemeld van de toepassing van ki, waardoor de kwaliteit van onze varkensstapel gunstig wordt beïnvloed. Vergeleken met de situatie in 1968, toen ons land nog 24-ki-stations voor varkens telde, is deze nu aanmerke lijk verbeterd. Daartoe heeft financiële ondersteuning van de kant van het produktschap voor vee en vlees (pvv), ingesteld ten behoeve van de onderlinge economische relaties tussen de ver schillende branches in deze sector, duidelijk bijgedragen. Het pvv, dat totnutoe ruim 1 miljoen daarvoor beschikbaar stelde, heeft inmiddels besloten tot afbouw van deze financiële onder steuning. Wanneer deze, zoals thans aan het pvv-bestuur wordt voorgesteld, in 1980 geheel afgebouwd wordt, heeft het bedrijfs leven uit eigen middelen in totaal, voorzover thans valt te voor zien, hiervoor 1,35 miljoen opgebracht. De financiële hulp van de kant van het pvv strekt zich uit over twee aspecten. In de eerste plaats een subsidie ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de op de ki-stations ingezette dek- beren. Inclusief de thans over '76/'77 bij het pvv-bestuur voor liggende subsidie van 10Ö.000 voor dit doel, is daarvoor in de periode '68/'77 ruim 860.000,uitgegeven. Ten behoeve van de bevordering van de ki bij varkens in de varkensarme gebieden van ons land -West en Noord/ 290.000 door het be drijfsleven uitgegeven. De subsidie-aanvraag hiervoor over het boekjaar '76/'77 beloopt 75.000. Opmerkelijk is, blijkens een notitie aan het pvv-bestuur, dat op 11 oktober over de subsidie-aanvragen '76/'77 en de wijze van afbouw beslist, dat in de onrendabele gebieden in Zeeland de extra kosten per eerste inseminatie het vorig jaar 67% lager lagen dan in het jaar daarvoor. De ontwikkeling van de zogenaamde 'doe het zelf-ki bij varkens' in die periode is daar blijkbaar debet Afbouw Op-grond van de forse groei van de ki bij varkens de laatste jaren heeft het pvv-bestuur al eerder besloten tot afbouw van de financiële hulp. Die ter verbetering van de kwaliteit van de in te zetten fokberen zal, voor het in juli jl. afgesloten boekjaar voor het laatst 50.000 bedragen. De subsidie ten behoeve van de ki in de zogenaamde varkensarme gebieden zal nog doorlopen en aflopen over het boekjaar '78/'79. De gemiddelde tarieven voor de gebruikers zullen na afbouw van de pvv-hulp, afhankelijk van de van de interne structuur en de verder groeiende belang stelling voor ki bij varkens, met maximaal 13% kunnen stijgen. Dit betekent een kostprijsstijging per te produceren big van maximaal 40 cent. Maar, aldus het pvv, die kostenstijging kan nog lager uitvallen, wanneer de belangstelling voor de 'dhz-ki' verder toeneemt en de belangstelling voor ki bij varkens boven het niveau van de nu bereikte volle wasdom uitgroeit. r De unieke constructie van de Lelyterra is de grondslag voor een perfekte grondbewerking. Het geniale in deze constructie is, dat de "ronddraaiende" elementen de droge grond in de bovenlaag houden. Het juist combineren van beschikbaar trekkervermogen, werksnelheid en variabel toerental maakt verkruimeling naar eigen inzicht mogelijk. Het resultaat is een perfekt zaai- of pootbed in één werkgang! t POSTBUS 26 3155 ZG MAASLAND TEL 01899-12644 03/068 Werrilaan 67, 's-Heerenhoek. 10

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 10