D e fraktieleider van Demokraten '66 dr. Terlouw haalde vorige week alle voorpagina's door tijdens de eerste ron de van de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer enkele zeer opmerkelijke opmerkingen te maken over het funktioneren van onze parlementaire de- mokratie. Zijn opmerkingen kwamen kort samengevat hier op neer dat veel politici met angstige blikken kijken in de richting van de in ons land talrijke buitenparlementaire belangengroeperingen. Wanneer, volgens Terlouw, deze „ZEGGE EN SCHRIJVE" G eheel los van enige politieke voorkeur denk ik dat menigeen het met de strekking van het betoog van Ter louw eens kan zijn. Ook de georganiseerde land- en tuin bouw begint van deze steeds sterker wordende tendens behoorlijk weet te krijgen. Ik moge daarvoor wijzen naar ons Z.L M.-vraagpunt over de eigen organisatie: Maar liefst twee-derde van de Z.L.M-afdelingen vindt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat er in de politiek en door de overheid minder rekening gehouden wordt met de belangen van de land- en tuinbouw. Iets meer dan de helft van de afdelingen vindt dat het al zover gékomen is dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met hun belangen. Hieruit mag dan gelijkertijd, gezien de resul taten, gekonkludeerd worden dat de georganiseerde land- en tuinbouw bepaald niet aangemerkt kan worden als een aktiegroep. Dat klopt wel met de praktijk, en dat doet mij deugd. Maar aktie roept blijkbaar nog steeds reaktie op: een hardere opstelling wordt door vrijwel elke afdeling noodzakelijk geacht, aldus alweer het vraag punt. Gelukkig is een hardere opstelling nog heel iets anders dan het verworden tot een buitenparlementaire aktiegroep. Ik ben er trouwens van overtuigd dat de af delingen dat ook niet bedoeld hebben, want zoals ge- N u het er toch over gaat moet het mij nog van het hart dat de genoemde uitkomsten van ons vraagpunt in de Provinciale Zeeuwse Courant van zaterdag 30 sep tember j.l. helaas onjuist vertaald werden door zowel de verantwoordelijke redakteur als dr. Parma, de scheiden de voorzitter van het Zeeuws Coördinatieorgaan waar het bewuste artikel over ging. De - algemene - uitspraken van ons vraagpunt richten zich geenszins in het bijzonder tegen de natuur- en milieubelangen. Ik hoop dat in het voorgaande te hebben duidelijk gemaakt. Overleg en een zorgvuldige benadering is inderdaad geboden. De geor ganiseerde land- en tuinbouw heeft vrijwel steeds voor die opstelling gekozen, en zal dat blijven doen, maar er zijn natuurlijk grenzen. Overigens is het vertrek van dr. Parma in meerdere opzichten spijtig. N og 2 andere punten uit het vraagpunt verdienen onze bijzondere aandacht, n.l. de boerinnen en de jongeren. Het is zeer verheugend dat de boerinnen bijkans juichend worden binnengehaald in onze organisatie. Ik ben er ze ker van dat de boerinnen als het zover is een nieuw élan zullen weten te geven aan de Z.L.M. Dat wordt onder streept door het enthousiasme waarmee deze week weer 3 EVAV-kursussen van start zijn gegaan. Er bereiken ons zelfs verzoeken om vervolgkursussen. zuidelijke landbouw maatschappij De suikercampagne is nu in volle gang. Een schier onafgebroken stroom bieten komt de fabrieken binnen waar men even na de Kerstdagen met het verwerkingsproces klaar hoopt te zijn. politici geen eigen oordeel meertdurven uit te spreken, zonder zich van alle kanten in te dekken met het oog op deze "achterban" dan komt onze parlementaire demo- kratie in gevaar. Anders gezegd, wanneer politici steeds maar weer hun oren laten hangen naar allerlei aktiegroe- pen, dan kan er geen sprake zijn van een samenhangend beleid, om van een redelijke belangenafweging maar te zwijgen. Nog duidelijker: daar gaat een land op den duur aan kapot. Trukjes In dit nummer o.m. Over Geld en Goed pag. 3 Exportbevordering en protectionisme P&9- 3 Belastingmaatregelen met vraagtekens pag. 4 Nieuws uit de boerenpraktijk pag- 5 en 6 Duist en windhalmbestrijding in granen pag. 7 De graszaadteelt in Nederland pag. 7 Pootgoedteelt niet verder uitbreiden pag. 8 Nieuwe hoop voor vlastelers pag. 8 Kwaliteit voederwaarde iets minder pag. 9 Arbeidsverkorting kost geld pag. 10 Koeien i.p.v. voedselhulp pag. 11 Van Beekom stopt met boeiende hondenbaan pag. 12 en 13 Handelsoorlog dreiging U.S.A. en EEG pag. 14 en 15 Nieuwe richtlijnen roostervloeren van beton pag.16 Pulpomix een nieuw soort veevoer pag. 17 Mechanisatie vollegronds groententeelt pag. 19 Markt en Prijsberichten pag. 21 Voor de vrouw pag. 23 I VRIJDAG 13 OKTOBER 1978 66e jaargang - no. 3452 land- tuinbouwblad zegd: we gaan er op den duur aan kapot. De oplossing van het door Terlouw gesignaleerde probleem ligt dan ook veel meer voor de hand. de politici moeten zich de woorden van Terlouw aantrek ken en zullen hun "trukjes, gladdigheidjes en neigingen tot zelfbevestiging" (Mr. Waanders in N.R.C Handels blad van zaterdag 7 oktober) moeten afleren. Gewoon met beide benen op de grond staan is voldoende. Dan zal ook blijken dat men in redelijkheid niet om de land- en tuinbouw heen kan. Overleg Boerinnen en jongeren De jongeren komen er in het vraagpunt helaas minder goed af. Hun wordt het een en ander in de schoenen geschoven. Er bereiken mij trouwens berichten dat de EVTO-kursus dit jaar geen doorgang kan vinden wegens gebrek aan deelnemers. Moet de EVTO-kursus dan de door de boerinnen gevraagde vervolgkursus worden? Waarom eigenlijk niet: op de topkaderkursus zijn de vrouwen inmiddels ook geaksepteerd. Tenslotte nog dit: Over het vraagpunt zijn we voorlopig nog niet uitgepraat. Dat is duidelijk. Oggel m. z.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1978 | | pagina 1